Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0241/2015Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0241/2015

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Pietų Sudano, įskaitant pastaruoju metu vykdomus vaikų grobimus

11.3.2015 - (2015/2603(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B8‑0241/2015)
ALDE (B8‑0255/2015)
ECR (B8‑0257/2015)
EFDD (B8‑0258/2015)
PPE (B8‑0260/2015)
GUE/NGL (B8‑0263/2015)
S&D (B8‑0266/2015)

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Marijana Petir PPE frakcijos vardu
Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu
Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu
Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2603(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0241/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-0241/2015
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Pietų Sudano, įskaitant pastaruoju metu vykdomus vaikų grobimus

(2015/2603(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Pietų Sudano, ypač į 2014 m. sausio 16 d.[1] ir lapkričio 13 d.[2] rezoliucijas dėl padėties Pietų Sudane,

–   atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 2 d. prezidento Salvos Kiiro ir buvusio viceprezidento Rieko Macharo susitarimą dėl ugnies nutraukimo ir valdžios padalijimo, kuris buvo pasirašytas Adis Abeboje remiant Tarpvyriausybinei vystymo institucijai (IGAD),

–   atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono 2015 m. vasario 3 d. pareiškimą dėl taikos derybų Pietų Sudane,

–   atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 10 d. IGAD ir JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą dėl humanitarinės krizės Pietų Sudane,

–   atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 25 d. JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo įgaliotinio vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. spalio mėn. Pietų Sudano Respublikos ir JT bendrą komunikatą dėl su konfliktais susijusio seksualinio smurto prevencijos,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 2155 (2014 m.) ir 2206 (2015 m.), kuriose padėtas pagrindas tikslinėms sankcijoms, skirtoms tiems, kurie trukdo įtvirtinti taiką Pietų Sudane,

–   atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 6 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl nepavykusio bandymo Pietų Sudano konflikto šalims pasiekti taikos susitarimą,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. buvo atnaujintas Pietų Sudano veiksmų planas, kuriuo siekiama nutraukti vaikų verbavimą ir naudojimą vyriausybės ginkluotose pajėgose bei kitus prieš vaikus nukreiptus pažeidimus,

–   atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos konvenciją dėl specifinių pabėgėlių problemų Afrikoje aspektų,

–   atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių konvenciją,

–   atsižvelgdamas į Afrikos vaiko teisių ir gerovės chartiją,

–   atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš kankinimą,

–   atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl visų rūšių moterų diskriminacijos panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. priimtą Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo, kurioje be kitų nepriimtino darbo rūšių minimas ir „priverstinis ir privalomas vaikų verbavimas siekiant juos naudoti ginkluotuose konfliktuose“,

–   atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. Sudano visuotinį taikos susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2015 m. vasario 15 ir 16 d., Aukštutinio Nilo valstijos Wau Shilluk bendruomenėje kovotų grupuotė, kuriai, kaip įtariama, vadovauja Sudano liaudies išsivadavimo armijos vadas Johnson Oloni, pagrobė, patvirtintais duomenimis, 89 vaikus ir galimai dar šimtus vaikų; kadangi, anot liudininkų, ginkluoti kariai apsupo bendruomenę, apieškojo kiekvieną namą ir jėga išsivedė vyresnius kaip 12 metų amžiaus berniukus;

B.  kadangi 2013 m. gruodžio mėn. politiniai ginčiau Pietų Sudano vadovaujančioje partijoje, Sudano liaudies išsivadavimo judėjime, virto prezidentui S. Kiirui ištikimų pajėgų ir buvusiam viceprezidentui Riekui Macharui ištikimų pajėgų ginkluotu susidūrimu Džuboje;

C. kadangi po to, kai 2013 m. gruodžio mėn. kilo vidaus ginkluotas konfliktas, maždaug 1,4 mln. žmonių buvo perkelti šalies viduje, 500 000 pabėgo į kaimynines šalis ir maždaug 12 000 vaikų buvo paimti tarnauti karinėse pajėgose ir grupuotėse; kadangi pranešama, kad tūkstančiai vaikų buvo nužudyta, išprievartauta, perkelta kitur ir tapo našlaičiais;

D. kadangi nustatyta, kad 4 milijonams žmonių gresia maisto stygius, o JT nuolat įspėja apie tai, kad, jei kovos nesiliaus, humanitarinė krizė ir badas pasieks dar didesnį mastą; kadangi dėl medicininės priežiūros ir infrastruktūros trūkumo padėtis gali dar pablogėti;

E.  kadangi JT misija Pietų Sudano Respublikoje (UNMISS) šiuo metu pati yra priglaudusi daugiau kaip 100 000 šalies viduje perkeltų asmenų, ieškančių prieglobsčio nuo smurto, ir pati yra patyrusi užpuolimą;

F.  kadangi, JT duomenimis, daugiau kaip pusė gyventojų pabėgėlių stovyklose yra vaikai, kurie susiduria su didžiule grėsme saugumui, vystymuisi ir gerovei; kadangi Pietų Sudane kūdikių mirtingumas yra vienas didžiausių pasaulyje, o šios šalies švietimo rodikliai pasaulyje yra žemiausi; kadangi 400 000 vaikų dėl dabartinio konflikto paliko mokyklą;

G. kadangi konflikto šalys puldinėjo civilius dėl tautybės ir numanomos politinės priklausomybės, yra įvykdžiusios seksualinės prievartos aktus, plačiai vykdė griaunamąją veiklą ir plėšė turtą;

H. kadangi skirtingos konflikto Pietų Sudane šalys 2014 m. sausio 7 d. Adis Abeboje pradėjo derybas, remiant Tarpvyriausybinei vystymosi institucijai (IGAD); kadangi, nepaisant ankstesnių susitarimų dėl karo veiksmų nutraukimo, iš kurių paskutinis buvo 2015 m. vasario 2 d, Adis Abeboje pasirašytas susitarimas dėl ugnies nutraukimo, ir nuolatinių IGAD pastangų susiderėti dėl konflikto politinio sprendimo, kovos tęsėsi, joms būdingas visiškas tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės nepaisymas ir visiškas atsakomybės už konflikto metu padarytus nusikaltimus nebuvimas;

I.   kadangi vyriausybė ir sukilėliai iki IGAD nustatyto 2015 m. kovo 5 d. termino nepasiekė susitarimo dėl valdžios padalijimo ir kadangi taikos derybos užsitęsė neribotam laikui; kadangi IGAD vyriausiasis tarpininkas paskelbė, kad JT ir Afrikos Sąjunga (AS) dabar gali imtis tiesioginio vaidmens derybose;

J.   kadangi 2014 m. kovo mėn. AS įsteigė tyrimų komisiją, tačiau jos galutinė ataskaita dar nebuvo paskelbta, nors ji ir buvo pateikta AS komisijai 2014 m. spalio mėn.;

K. kadangi sprendimas atidėti paskelbimą buvo sutiktas su plačiu nusivylimu ir laikomas kliūtimi užtikrinant atsakomybę ir nutraukiant nebaudžiamumą, o tokie veikėjai kaip JT generalinio sekretoriaus padėjėjas Ivan Simonovic, buvęs JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Navi Pillay ir žymūs Pietų Sudano pilietinės visuomenės organizacijų nariai išreiškė savo nusivylimą;

L.  kadangi 2015 m. kovo 3 d. JT Saugumo Taryba vienbalsiai patvirtino sistemą, pagal kurią bus taikomos sankcijos tiems, kurie yra atsakingi už tebesitęsiantį konfliktą arba taikos proceso stabdymą Pietų Sudane arba yra prie to prisidėję; kadangi sankcijos taip pat taikomos tiems, kurie puldinėjo civilius gyventojus arba ligonines, religines vietas ar vietas, kuriose civiliai gyventojai ieško prieglobsčio, ir verbavo ar naudojo vaikus ginkluotose pajėgose ar grupuotėse;

M. kadangi, nepaisant to, kad šalies parlamentas balsavo už ratifikavimą, Pietų Sudanas iki šiol nėra prisijungęs nė prie vienos svarbios tarptautinės arba regioninės sutarties dėl žmogaus teisių, pvz., Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos, Afrikos Sąjungos konvencijos dėl specifinių pabėgėlių problemų Afrikoje aspektų, JT Vaiko teisių konvencijos, JT konvencijos prieš kankinimą ir JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims;

N. kadangi pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą nacionalinių ginkluotųjų pajėgų ar ginkluotų grupuočių vykdomas jaunesnių kaip 15-os metų amžiaus vaikų ėmimas į karo tarnybą , verbavimas ar naudojimas karo veiksmuose yra karo nusikaltimas;

O. kadangi Pietų Sudano parlamente buvo svarstomas įstatymo dėl nevyriausybinių organizacijų projektas, pagal kurį būtų apribota teisė į asociacijų laisvę, registracija taptų privaloma, NVO būtų uždrausta vykdyti veiklą nesiregistravus, o savanoriška veikla, vykdoma be registracijos pažymėjimo, būtų laikoma nusikaltimu;

P.  kadangi mokyklos, inter alia, ir toliau naudojamos karinėms reikmėms kaip laikino apsigyvenimo arba verbavimo patalpos; kadangi pranešama, kad 2015 m. vasario mėn. pabaigoje 30 mokyklų tebebuvo naudojama karinėms reikmėms;

Q. kadangi be paramos teikėjų ir humanitarinės pagalbos Pietų Sudano ekonomika beveik visiškai priklauso nuo naftos sektoriaus: pajamos iš naftos eksporto sudaro daugiau kaip 70 proc. BVP ir maždaug 90 proc. valstybės pajamų; kadangi dėl iš naftos pramonės gaunamų pajamų kilo smurtiniai konfliktai;

R.  kadangi dėl tebesitęsiančio smurto Pietų Sudane humanitarinės pagalbos finansinė našta tapo nepakeliama: JT nustatė, kad 2015 m. reikalinga 1,81 mlrd. JAV dolerių vertės humanitarinė pagalba; kadangi JT paskelbė, jog padėtis Pietų Sudane yra 3-iojo lygio nepaprastoji padėtis – aukščiausio laipsnio humanitarinė krizė;

S.  kadangi ES ir jos valstybės narės, reaguodamos į humanitarinę krizę ir siekdamos patenkinti Pietų Sudano pabėgėlių regine poreikius, 2014 m. skyrė 300 milijonų EUR vertės humanitarinę pagalbą;

1.  yra labai susirūpinęs dėl prastėjančios saugumo ir humanitarinės padėties Pietų Sudane, dėl kurios gali būti destabilizuotas ištisas Rytų Afrikos regionas; ragina visas visas šalis nedelsiant nutraukti smurtą ir žmogaus teisių pažeidinėjimą, suformuoti pereinamąją nacionalinės vienybės vyriausybę ir užtikrinti galimybes teikti humanitarinę pagalbą; ragina konflikto šalis nustoti puldinėti švietimo ir visuomeninius pastatus ir nebenaudoti mokyklų karinėms reikmėms, įskaitant vaikų karių verbavimą; todėl primena, kad pritaria gairėms dėl mokyklų ir universitetų apsaugos nuo karinio naudojimo ginkluoto konflikto metu;

2.  reiškia didžiulį nusivylimą tuo, kad per daugiau kaip metus trunkančių derybų remiant IGAD nebuvo padaryta jokia didesnė pažanga; ragina visas konflikto šalis sudaryti susitarimą dėl valdžios padalijimo ir visapusiškai remia vykstantį derybų procesą, ragina besąlygiškai visiškai ir nedelsiant nutraukti ugnį, baigti visus karinius veiksmus ir nedelsiant liautis verbuoti ir mobilizuoti civilius gyventojus; ragina stengtis rasti būdų ilgalaikei taikai ir stabilumui užtikrinti; ragina vyriausybę ir sukilėlius geranoriškai dalyvauti besąlygiškose ir įtraukiose politinėse diskusijose siekiant sėkmingai užbaigti derybas; ragina tęsti AS ir IGAD pastangas skatinant įtraukų dialogą ir tarpininkavimą;

3.  ragina nedelsiant paleisti visus nuo konflikto pradžios 2013 m. gruodžio mėn. ginkluotųjų pajėgų užverbuotus vaikus ir užtikrinti jų saugų grįžimą; primena visoms konflikte dalyvaujančioms šalims, kad vaikų verbavimas ir naudojimas ginkluotose pajėgose ir grupuotėse yra sunkus tarptautinės teisės pažeidimas;

4.  ragina Sudano liaudies išsivadavimo armiją ir opozicijos pajėgas nuodugniai ir skaidriai patikrinti, ar jų gretose nėra likusių vaikų, ir nedelsiant, derinant su JT, parengti ir įgyvendinti veiksmų planą siekiant nutraukti sunkius vaikų teisių pažeidinėjimus;

5.  primena apie Pietų Sudano valdžios institucijų 2009 m. prisiimtą ir 2012 m. atnaujintą įsipareigojimą baigti verbuoti vaikus ir naudoti juos konflikte, paleisti visus vaikus, susijusius su vyriausybės saugumo pajėgomis, padėti susijungti ir reintegruotis jų šeimoms ir ištirti sunkių nusikaltimų prieš vaikus atvejus; apgailestauja dėl to, kad šio įsipareigojimo nebuvo visapusiškai laikomasi; ragina konflikto šalis visapusiškai įgyvendinti veiksmų plane nustatytas gaires;

6.  ragina Komisiją padėti sutelkti išteklius siekiant padėti, derinant veiksmus su JT specialiojo įgaliotinio vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuru, UNICEF ir kitomis agentūromis, užtikrinti ilgalaikę vaikų, užverbuotų į ginkluotąsias pajėgas ir nukentėjusių dėl konflikto, reintegraciją;

7.  tvirtina, kad reikia panaikinti atotrūkį tarp intervencijos į humanitarinę krizę ir ilgalaikio vystomojo bendradarbiavimo; ypač laikosi nuomonės, kad rengiant ilgalaikes vystymosi programas, skirtas nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusiems vaikams, dėmesys turi būti skiriamas, inter alia, vaikų apsaugos sistemoms, švietimui ir užimtumo sistemoms; ragina Komisiją ir valstybes nares teikti didesnę humanitarinę paramą ir užtikrinti vietos ūkininkams ir gamintojams prieigą prie išteklių;

8.  ragina AS Taikos ir saugumo tarybą paskelbti AS tyrimų Pietų Sudane komisijos ataskaitą dėl žmogaus teisių pažeidimų šioje šalyje ir nedelsiant atsižvelgti į joje pateiktas išvadas;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad ataskaitos paskelbimas yra itin svarbus žingsnis siekiant taikos ir susitaikymo; pripažįsta, kad visi Pietų Sudano žmonės turi teisę į tiesą ir teisingumą ir kad šimtai žiaurumų aukų ir liudininkų yra dėję didžiulių asmeninių pastangų siekdami bendradarbiauti su AS tyrimų Pietų Sudane komisija, jie dažnai prisiėmė asmeninę riziką smulkiai nupasakodami skausmingą patirtį, kad prisidėtų prie išsamesnio konflikto dokumentavimo;

10. reikalauja, kad Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba aktyviai remtų tyrimų komisijos rekomendacijų, įskaitant rekomendacijas dėl galimo mišraus teismo, kuris užsiimtų su žvėriškumu susijusiomis bylomis, įsteigimo, įgyvendinimą, kaip yra pasiūlęs JT generalinis sekretorius;

11. teigiamai vertina tai, kad buvo priimta JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2206, pagal kurią tikslinės sankcijos bus tiesiogiai taikomos tiems, kad kurstė konfliktą, ir ragina nedelsiant ją įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina regiono ir tarptautiniu lygmeniu taikyti visišką ginklų embargą siekiant sustabdyti ginklų tiekimą asmenims ir grupuotėms, kurios įvykdė sunkius žmogaus teisių pažeidimus, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, ir apsaugoti civilius gyventojus, kuriems yra kilusi didžiulė grėsmė;

12. ragina Pietų Sudano vyriausybę atlikti skubius, nuodugnius, nešališkus ir nepriklausomus žmogaus teisių pažeidimų tyrimus siekiant persekioti ir patraukti atsakomybėn įtariamus padarius nusikaltimus pagal tarptautinę teisę ir sunkiai pažeidusius žmogaus teises, įskaitant vaikų grobimą ir verbavimą konflikto metu ir seksualinę prievartą prieš moteris ir vaikus, asmenis;

13. primena IGAD 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolą, kuriame aiškiai teigiama, kad AS tyrimų Pietų Sudane komisijos nustatyti asmenys, padarę sunkius nusikaltimus, negalės būti pereinamosios vyriausybės nariais;

14. ragina Pietų Sudano vyriausybę skubiai priimti teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos nusikaltimais bus laikomas vaikų verbavimas ir naudojimas, taikyti šiuos teisės aktus persekiojant nusikaltėlius, pagaliau imtis įgyvendinti tarptautinius susitarimus, įskaitant Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą, ir prisijungti prie Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto;

15. ragina Pietų Sudano vyriausybę atsisakyti teisės aktų, pagal kuriuos būtų ribojami sektoriai, kuriuose NVO ir asociacijos galėtų vykdyti savo veiklą, nes tai smarkai kliudytų visuomenės vystymuisi ir humanitarinės pagalbos veiksmams;

16. ragina Pietų Sudano vyriausybę vykdyti savo įsipareigojimą rūpintis savo žmonėmis ir skatinti tarptautinius paramos teikėjus didinti paramą teikiant pagalbą ir, atsižvelgdamas į poreikių mastą ir svarbą, ragina tarptautinę bendruomenę sušaukti naują tarptautinę paramos Pietų Sudanui teikėjų konferenciją, kai bus įvykdytos visos taikos sąlygos ir nustatytas tinkamo pajamų paskirstymo mechanizmas;

17. ragina atsakingai valdyti Pietų Sudano gamtos išteklius siekiant užtikrinti, kad pajamos iš naftos nekurstytų konflikto; ragina derybų šalis į taikos derybas įtraukti skaidrumo ir visuomenės kontrolės naftos gavybos sektoriuje klausimą, kad būtų galima už šiuos išteklius gautas pajamas panaudoti tvariam šalies vystymuisi ir jos gyventojų pragyvenimo lygio kėlimui;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietų Sudano vyriausybei, Pietų Sudano žmogaus teisių komisarui, Pietų Sudano Nacionalinei Teisėkūros Asamblėjai, Afrikos Sąjungos institucijoms, Tarpvyriausybinei vystymosi institucijai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.