Förfarande : 2015/2603(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0241/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0241/2015

Debatter :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0072

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 144kWORD 74k
11.3.2015
PE552.220v01-00}
PE552.234v01-00}
PE552.236v01-00}
PE552.237v01-00}
PE552.239v01-00}
PE552.242v01-00}
PE552.245v01-00} RC1
 
B8-0241/2015}
B8-0255/2015}
B8-0257/2015}
B8-0258/2015}
B8-0260/2015}
B8-0263/2015}
B8-0266/2015} RC1

i enlighet med av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen,

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8‑0241/2015)

ALDE (B8‑0255/2015)

ECR (B8‑0257/2015)

EFDD (B8‑0258/2015)

PPE (B8‑0260/2015)

GUE/NGL (B8‑0263/2015)

S&D (B8‑0266/2015)


om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (2015/2603(RSP))


Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Marijana Petir för PPE-gruppen
Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek för ECR-gruppen
Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen
Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (2015/2603(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sydsudan, särskilt de av den 16 januari(1) och den 13 november 2014 om situationen i Sydsudan(2),

–   med beaktande av avtalet om eldupphör och maktdelning av den 2 februari 2015 mellan president Salva Kiir och f.d. vicepresident Riek Machar, undertecknat i Addis Abeba under överinseende av den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad),

–   med beaktande av uttalandet av den 3 februari 2015 från FN:s generalsekreterare Ban Ki‑moon om fredssamtalen i Sydsudan,

–   med beaktande av kommunikén av den 10 februari 2015 från mötet på hög nivå mellan Igad och FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) om den humanitära krisen i Sydsudan,

–   med beaktande av uttalandet av den 25 februari 2015 från FN:s generalsekreterares särskilde representant för barn och väpnade konflikter,

–   med beaktande av den gemensamma kommunikén från oktober 2014 från Republiken Sydsudan och FN om förebyggande av sexuellt våld i samband med konflikter,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2155 (2014) och 2206 (2015) som lägger grunden för riktade sanktioner mot dem som hindrar freden i Sydsudan,

–   med beaktande av uttalandet av den 6 mars 2015 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om det misslyckade försöket att nå en fredsuppgörelse mellan parterna i konflikten i Sydsudan,

–   med beaktande av förnyandet 2012 av den sydsudanesiska handlingsplanen för att sätta stopp för rekryteringen och utnyttjandet av barn i regeringsunderstödda väpnade styrkor och andra grova brott mot barn,

–   med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–   med beaktande av Afrikanska unionens konvention om de specifika aspekterna på flyktingproblemen i Afrika,

–   med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–   med beaktande av Afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd,

–   med beaktande av FN:s konvention mot tortyr,

–   med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–   med beaktande av EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt från 2010,

–   med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 182 om de värsta formerna av barnarbete, antagen 1999, enligt vilken tvångsrekrytering av barn för utnyttjande i väpnade konflikter är en av de värsta formerna av barnarbete,

–   med beaktande av Cotonouavtalet,

–   med beaktande av det heltäckande fredsavtalet för Sudan från 2005,

–   med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 15 och 16 februari 2015 bortfördes uppskattningsvis 89 barn, och möjligtvis hundratals fler, från byn Wau Shilluk i delstaten Upper Nile av en milisgrupp som sägs anföras av Johnson Oloni, en ledare inom Sudanesiska folkets befrielsearmé (SPLA). Enligt vittnen omringade väpnade soldater byn och letade igenom varje hus. I första hand var det pojkar över tolv år som fördes bort med våld.

B.  I december 2013 urartade en politisk dispyt inom Sydsudans styrande parti, Sudanesiska folkets befrielserörelse (SPLM), i en väpnad konflikt i Juba mellan styrkor som stöder president Kiir och styrkor som stöder den förre vicepresidenten Riek Machar.

C. Sedan den interna väpnade konflikten bröt ut i december 2013 har omkring 1,4 miljoner människor drivits på flykt inom landet, medan 500 000 har flytt till grannländer, och ca 12 000 barn har rekryterats till väpnade styrkor och grupper. Tusentals barn har enligt uppgift dödats, våldtagits, förflyttats eller blivit föräldralösa.

D. För omkring 4 miljoner människor är risken stor att drabbas av osäker livsmedelsförsörjning och livsmedelsbrist, och FN varnar oupphörligen för att den humanitära krisen och hungersnöden kommer att förvärras om striderna fortsätter. Då det även råder brist på läkarvård och infrastruktur ser det ut som om situationen inte kan annat än förvärras.

E.  FN:s uppdrag i Republiken Sydsudan (UNMISS) tillhandahåller nu en tillflyktsort för fler än 100 000 interflyktingar som försöker undkomma våldet, och det har själv utsatts för attacker.

F.  Enligt beräkningar som FN har gjort är över hälften av invånarna i flyktinglägren barn, vars fysiska säkerhet, utveckling och välfärd är allvarligt hotade. Barnadödlighetssiffrorna i Sydsudan är bland de högsta i världen och landets utbildningsindikatorer är de lägsta i världen. 400 000 barn har avbrutit skolgången till följd av den pågående konflikten.

G. Parterna i konflikten har gett sig på civila på grund av deras etnicitet och uppfattade politiska tillhörighet, begått sexuella våldshandlingar och ägnat sig åt utbredd förstörelse och plundring av egendom.

H. Den 7 januari 2014 inleddes förhandlingar i Addis Abeba mellan parterna i konflikten i Sydsudan, under överinseende av den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad). Trots tidigare överenskommelser om att upphöra med fientligheterna – den senaste var ett eldupphöravtal undertecknat den 2 februari 2015 i Addis Abeba – och Igads fortlöpande insatser för att förhandla fram en politisk lösning på konflikten fortsätter striderna, som kännetecknas av ett fullständigt åsidosättande av internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt och straffrihet för övergrepp som begåtts i konflikten.

I.   Regeringen och rebellerna lyckades inte nå en överenskommelse och maktdelning före den 5 mars 2015, som var den tidsfrist som fastställts av Igad, och fredssamtalen har förlängts på obestämd tid. Enligt Igads chefsmedlare kan FN och Afrikanska unionen nu spela en direkt roll i förhandlingarna.

J.   Afrikanska unionen inrättade en undersökningskommission i mars 2014, men dess slutrapport har ännu inte offentliggjorts trots att den översändes till Afrikanska unionens kommission i oktober 2014.

K. Beslutet att skjuta upp offentliggörandet har mötts med stor besvikelse och ses allmänt som ett nederlag för försöken att få still stånd ansvarsutkrävande och ett slut på straffriheten. FN:s biträdande generalsekreterare Ivan Simonovic, FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay och framstående medlemmar av organisationer i det sydsudanesiska civila samhället har uttryckt sin besvikelse.

L.  Den 3 mars 2015 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt ett system för att införa sanktioner mot de personer som är ansvariga för eller som medverkar till att konflikten fortsätter eller att freden hindras i Sydsudan. Sanktionerna är också tillämpliga på personer som ger sig på civila eller som angriper sjukhus, religiösa inrättningar, skolor eller platser där civila söker skydd, och som rekryterar eller utnyttjar barn i väpnade styrkor eller grupper.

M. Trots att landets parlament har röstat för en ratificering har Sydsudan ännu inte anslutit sig till någon central internationell eller regional människorättskonvention, såsom Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, Afrikanska unionens konvention om de specifika aspekterna på flyktingproblemen i Afrika, FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention mot tortyr och FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

N. I Internationella brottmålsdomstolens stadga fastställs det att nationella väpnade styrkors eller väpnade gruppers inkallelse, värvning eller utnyttjande av barn under femton år i strider är ett krigsbrott.

O. Ett lagförslag om icke-statliga organisationer har diskuterats i Sydsudans parlament, vilket skulle inskränka rätten till föreningsfrihet, göra registrering obligatorisk, förbjuda icke‑statliga organisationer från att verka utan att vara registrerade och kriminalisera frivilligverksamhet som bedrivs utan ett registreringsintyg.

P.  Skolor fortsätter att användas för bl.a. militära syften, som ockupationsområden eller som platser för rekrytering. I slutet av februari 2015 användes enligt uppgift 30 skolor fortfarande för militära syften.

Q. Om man räknar bort givarstöd och humanitärt stöd är Sydsudans ekonomi nästan helt beroende av oljebranschen, och landets oljeexport står för över 70 procent av BNP och för ca 90 procent av de statliga inkomsterna. Inkomsterna från oljeindustrin har gett näring åt våldsamma konflikter.

R.  Det pågående våldet i Sydsudan medför olidliga humanitära kostnader. FN uppskattar att det under 2015 kommer att behövas 1,81 miljarder US-dollar i humanitärt bistånd. FN har förklarat att katastrofnivå 3 gäller för situationen i Sydsudan – den högsta nivån för en humanitär kris.

S.  EU och dess medlemsstater bidrog med nästan 300 miljoner euro i humanitärt bistånd under 2014 för att lindra den humanitära krisen och hantera de sydsudanesiska flyktingarnas akuta behov i regionen.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över det försämrade säkerhetsläget och humanitära läget i Sydsudan som skulle kunna destabilisera hela Östafrika. Parlamentet uppmanar med eftertryck alla parter att sätta stopp för våldet, att upphöra med människorättskränkningarna, att under en övergångsperiod bilda en nationell enhetsregering och att se till att det humanitära biståndet når fram dit det ska. Parlamentet uppmanar samtliga parter att upphöra med attackerna mot utbildningsinrättningar och offentliga byggnader och att sluta att använda skolor för militära syften, bl.a. för rekrytering av barnsoldater. Parlamentet påminner i detta sammanhang om sitt stöd för riktlinjerna för skydd för skolor och universitet mot militär användning under väpnade konflikter.

2.  Europaparlamentet är djupt besviket över att inga märkbara framsteg har gjorts efter över ett år av förhandlingar under Igads ledning. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla parter i konflikten att nå en uppgörelse om maktdelning, och ger sitt fulla stöd till den pågående förhandlingsprocessen. Parlamentet efterlyser ett villkorslöst, heltäckande och omedelbart eldupphör och ett slut på alla fientligheter samt ett omedelbart stopp för rekryteringen och mobiliseringen av civila. Parlamentet efterlyser insatser för att nå varaktig fred och stabilitet. Regeringssidan och rebellsidan uppmanas med eftertryck att med ärligt uppsåt inleda villkorslösa och inkluderande politiska samtal för att framgångsrikt slutföra förhandlingarna. Parlamentet välkomnar Afrikanska unionens och Igads insatser för att främja en inkluderande dialog och medling.

3.  Europaparlamentet begär att alla barn som sedan konfliktens början i december 2013 har rekryterats av väpnade styrkor ska släppas fria och tillåtas återvända hem under säkra former. Parlamentet påminner enträget alla parter i konflikten om att rekryteringen och utnyttjandet av barn i väpnade styrkor och grupper är en grov kränkning av folkrätten.

4.  Europaparlamentet uppmanar SPLA och oppositionsstyrkorna att noggrant och under öppna former kontrollera att det inte finns några barn kvar i deras led, och att omedelbart ta fram och genomföra en handlingsplan, i samarbete med FN, för att sätta stopp för grova kränkningar av barns rättigheter.

5.  Europaparlamentet påminner om det åtagande som Sydsudans myndigheter gjorde 2009, förnyat 2012, om att sätta stopp för rekryteringen och utnyttjandet av barn i konflikter, att släppa alla barn som är knutna till regeringsunderstödda säkerhetsstyrkor, att tillhandahålla de tjänster som behövs för att barnens familjer ska kunna återförenas och återintegreras och att utreda grova brott mot barn. Parlamentet beklagar djupt att detta åtagande inte har respekterats till fullo, och uppmanar parterna att till fullo genomföra riktlinjerna i handlingsplanen.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till mobiliseringen av resurser för att hjälpa till med den långsiktiga återintegreringen av barn som har rekryterats till väpnade styrkor och barn som har drabbats av konflikten, i samarbete med kontoret för FN:s särskilde representant för barn och väpnade konflikter, Unicef och andra organ.

7.  Europaparlamentet framhåller behovet av att överbrygga klyftan mellan humanitära krisinsatser och långsiktigt utvecklingssamarbete. Parlamentet anser särskilt att långsiktiga utvecklingsprogram för barn som drabbats av väpnade konflikter bl.a. måste fokusera på system för skydd av barn, utbildning och sysselsättningsarrangemang. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att öka tillhandahållandet av humanitärt bistånd och att ge lokala jordbrukare och producenter tillgång till resurser.

8.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd att offentliggöra den rapport som sammanställts av Afrikanska unionens undersökningskommission för Sydsudan om människorättsövergrepp i landet och att utan vidare dröjsmål följa upp rapportens resultat.

9.  Europaparlamentet understryker att offentliggörandet av rapporten är ett viktigt steg på vägen mot fred och försoning. Parlamentet konstaterar att alla sydsudaneser har rätt till sanning och rättvisa, och att hundratals offer för och vittnen till grymheter har gjort stora personliga uppoffringar för att samarbeta med Afrikanska unionens undersökningskommission. Ofta har de tagit stora personliga risker när de har återberättat svåra upplevelser för att bidra till att ge en mer komplett bild av konflikten.

10. Europaparlamentet begär att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten aktivt ska stödja genomförandet av undersökningskommissionens rekommendationer, bl.a. vad gäller ett eventuellt inrättande av en specialdomstol, en så kallad ”hybriddomstol”, som ska ta upp grymheterna, vilket har föreslagits av FN:s generalsekreterare.

11. Europaparlamentet välkomnar antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2206 om införande av riktade sanktioner mot dem som har underblåst konflikten, och begär att den omedelbart ska genomföras. Parlamentet understryker att det måste antas ett heltäckande vapenembargo på regional och internationell nivå för att hejda vapenleveranserna till enskilda och grupper som har begått allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, krigsbrott och brott mot mänskligheten, och för att skydda civila som löper stor risk.

12. Europaparlamentet uppmanar Sydsudans regering att göra snabba, grundliga, opartiska och oberoende utredningar av människorättsövergrepp i syfte att åtala och utkräva ansvar av personer som misstänks för brott mot folkrätten och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet bortförandet och rekryteringen av barn i väpnade konflikter och sexuellt våld mot kvinnor och barn.

13. Europaparlamentet påminner om Igad-protokollet av den 25 augusti 2014 som specifikt fastställer att enskilda personer som av Afrikanska unionens undersökningskommission har befunnits vara skyldiga till allvarliga brott inte har rätt att delta i övergångsregeringen.

14. Europaparlamentet uppmanar Sydsudans regering att utan dröjsmål slutföra de lagstiftningsändringar som brottsbelägger rekryteringen och utnyttjandet av barn, att använda denna lagstiftning för att åtala gärningsmän, att slutföra genomförandet av internationella överenskommelser, bl.a. 2002 års fakultativa protokoll till konventionen om barnets rättigheter, och att ansluta sig till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

15. Europaparlamentet uppmanar Sydsudans regering att förkasta lagstiftning som skulle begränsa de sektorer inom vilka icke-statliga organisationer och andra organisationer kan bedriva sitt arbete, vilket allvarligt skulle hämma samhällsutvecklingen och de humanitära hjälpinsatserna.

16. Europaparlamentet uppmanar Sydsudans regering att fullgöra sitt ansvar att ta hand om sitt folk och att uppmuntra internationella givare att öka stödet till biståndsinsatserna. Med tanke på hur omfattande behoven är och hur snabbt de måste tillgodoses uppmanar parlamentet det internationella samfundet att sammankalla en ny internationell givarkonferens för Sydsudan när alla förutsättningar för fred har tillmötesgåtts och det har inrättats en mekanism för rättvis inkomstfördelning.

17. Europaparlamentet efterlyser enträget att Sydsudans naturresurser ska förvaltas ansvarsfullt och att man ska se till att oljeinkomsterna inte underblåser konflikten. Parlamentet uppmanar de förhandlande parterna att låta frågan om insyn och offentlig granskning i oljebranschen utgöra en del av fredssamtalen och det slutliga avtalet så att inkomsterna därifrån kan användas för att åstadkomma en hållbar utveckling i landet och förbättra levnadsförhållandena för befolkningen.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Sydsudans regering, Sydsudans kommissarie för mänskliga rättigheter, Sydsudans nationella lagstiftande församling, Afrikanska unionens institutioner, den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad), medordförandena i den parlamentariska AVS–EU-församlingen samt FN:s generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0042.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0053.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy