Společný návrh usnesení - RC-B8-0242/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0242/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Tanzanii, zejména o otázce záborů půdy

11.3.2015 - (2015/2604(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B8‑0242/2015)
ALDE (B8‑0261/2015)
ECR (B8‑0265/2015)
EFDD (B8‑0267/2015)
PPE (B8‑0268/2015)
S&D (B8‑0270/2015)

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Marijana Petir za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López, Laurenţiu Rebega za skupinu S&D
Charles Tannock za skupinu ECR
Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD


Postup : 2015/2604(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0242/2015
Předložené texty :
RC-B8-0242/2015
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Tanzanii, zejména o otázce záborů půdy

(2015/2604(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na iniciativu skupiny G8 „Transparentnost půdy“ z roku 2013,

–   s ohledem na rámec a pokyny Africké unie pro pozemkovou politiku v Africe, na koncepci Africké unie s názvem „Rámec politiky ve věci pastevectví v Africe: zabezpečení, ochrana a zlepšení životů, živobytí a práv pasteveckých komunit“, kterou přijala konference ministrů zemědělství afrických zemí v říjnu 2010 a schválila Výkonná rada na svém 18. řádném zasedání v Addis Abebě v lednu 2011 (dok. EX.CL/631 XVIII), a na prohlášení Africké unie z roku 2009 o otázkách a výzvách týkajících se půdy v Africe;

–   s ohledem na prohlášení ze Světového summitu o zajišťování potravin přijatém v Římě v roce 2010, na dokument Zásady pro zodpovědné zemědělské investice, které respektují práva, živobytí a zdroje (PRAI) a na dokument Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) Dobrovolné pokyny pro zodpovědnou správu držení půdy, rybolovných zón a lesů v souvislosti se zajišťováním potravin v jednotlivých státech (VGGT),

–   s ohledem na dokument Africké unie, Africké rozvojové banky a Hospodářské komise pro Afriku Hlavní zásady rozsáhlých investic založených na půdě v Africe (LSLBI);

–   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny Oliviera De Schuttera ze dne 11. června 2009 s názvem „Rozsáhlé koupě a pronájmy půdy: soubor základních principů a opatření, jak řešit problém lidských práv“,

–   s ohledem na Deklaraci tisíciletí ze dne 8. září 2000 stanovující rozvojové cíle tisíciletí, zejména na cíle 1, 3 a 7,

–   s ohledem na zprávu OSN o rozvojových cílech tisíciletí za rok 2014,

–   s ohledem na zprávu konference OSN o udržitelném rozvoji, která se konala v brazilském Riu de Janeiru ve dnech 20.–22. června 2012,

–   s ohledem na studii programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) s názvem „Zabezpečení práv k půdě pro všechny“ z roku 2008 a na pokyny OSN pro tento program nazvané „Jak vytvořit pozemkovou politiku pro chudé: proces, průvodce a zkušenosti“,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel (UNDRIP) a Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č.169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu z roku 1989,

–   s ohledem na zákon č. 5 z roku 1999 o půdě ve vesnicích a zákon místní vlády z roku 1982 platné ve Sjednocené tanzanské republice,

–   s ohledem na Obecné zásady EU v oblasti pozemkové politiky obsahující pokyny pro navrhování pozemkové politiky a reformy této politiky v rozvojových zemích,

–   s ohledem na skutečnost, že Evropská komise dne 9. dubna 2014 ohlásila vytvoření nového programu dotovaného částkou 33 000 000 EUR, jehož cílem je zlepšit správu pozemkového fondu a zajišťování potravin a výživy u rodinných zemědělských hospodářství a ohrožených komunit v subsaharské Africe,

–   s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv z roku 2011,

–   s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o sociálním a environmentálním dopadu pastevectví v zemích AKT přijaté v listopadu 2013 (ACP-EU/101.526/13/fin),

–   s ohledem na studii z roku 2015 na téma „Řešení otázky dopadu zabírání půdy na lidská práva“, jejíž vypracování zadal podvýbor pro lidská práva,

–   s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že všechny hlavní výzvy 21. století – zajišťování potravin, nedostatek energií a vody, růst měst a počtu obyvatelstva, zhoršování stavu životního prostředí, změna klimatu, přírodní katastrofy a nestabilita států – souvisejí s otázkami správy půdy, což dokládá, že prioritou musí být komplexní pozemková reforma a zabezpečení práv k půdě;

B.  vzhledem k tomu, že tanzanské orgány oznámily plán prodat 1 500 kilometrů čtverečních půdy na území Masajů ve východním Serengeti soukromé společnosti, která pořádá lovy a vozí na safari, se sídlem ve Spojených arabských emirátech; vzhledem k tomu, že tento plán obnáší vyhnání 40 000 masajských pastevců;

C. vzhledem k tomu, že na mezinárodní nátlak prohlásil prezident Tanzanie Jakaya Kikwete v listopadu 2014, že od tohoto plánu bylo upuštěno, a přislíbil, že nikdy nebude vyhánět masajské kmeny z půdy, kterou zdědily po svých předcích; vzhledem k tomu, že i přes tento slib byli protizákonně vyhnáni ze své půdy tisíce Masajů; vzhledem k tomu, že podle nedávných zpráv tanzanské orgány strhly přes 200 obydlí a zkonfiskovaly dobytek a po jejich zásahu zůstalo bez domova a bez přístřeší více než 3 000 lidí;

D. vzhledem k tomu, že tanzanští Masajové mají dlouhou historii bojů s tanzanskými orgány při eskalaci sporů o vlastnictví půdy již od roku 1992, kdy byla společnosti se zahraničními majiteli Ortello Business Corporation (OBC) udělena lovecká práva v Loliondo Game Control Area, kterou obývají a zákonně vlastní masajští pastevci;

E.  vzhledem k tomu, že petici komunity Masajů v provincii Ngorongoro podepsaly na platformě AVAAZ přes 2 miliony lidí z celého světa;

F.  vzhledem k tomu, že soukromí investoři a vlády mají stále více zájem o rozsáhlé nákupy nebo dlouhodobý pronájem půdy pro produkci potravin nebo výrobu energie nebo k těžbě minerálů, a to většinou v rozvojových zemích v Africe, zejména v Tanzanii;

G. vzhledem k tomu, že v Tanzanii došlo k výraznému nárůstu zájmu zahraničních i domácích firem o zakládání rozsáhlých plantáží k pěstování biopaliv mezi lety 2005 a 2008, kdy bylo investorům přiděleno na 640 000 hektarů půdy, a o svou půdu a živobytí tím přišli drobní zemědělci a venkovská hospodářství a zvýšil se tak nedostatek potravin, kterým tito lidé trpí;

H. vzhledem k odhadům, že 1,4 miliardy hektarů půdy ve světě podléhá zvykovým normám; vzhledem k tomu, že přístupu původního obyvatelstva k půdě se dostalo zvláštních forem ochrany v Úmluvě MOP č.169 a v Deklaraci OSN o právech původních obyvatel: článek 10 deklarace zaručuje právo na to, že tito obyvatelé nesmějí být násilně vyhnáni ze své půdy nebo území, a stanoví, že nesmí docházet k žádnému přemísťování původních obyvatel bez jejich svobodného, předběžného a informovaného souhlasu a po dohodě na spravedlivé a odpovídající kompenzaci, a možno-li, i na možnosti jejich návratu;

I.   vzhledem k tomu, že rozsáhlé nákupy půdy odpovídají definici „záboru půdy“ ve smyslu Tiranské deklarace z roku 2011, pokud nastane jedna či více následujících situací: dojde k jednoznačnému porušení lidských práv; proběhne vysídlení daných místních komunit bez jejich svobodného, předběžného a informovaného souhlasu; nabytí půdy se nezakládá na transparentní kupní či nájemní smlouvě; a je zjištěn a prokázán jeho negativní sociální, ekonomický a environmentální dopad;

J.   vzhledem k tomu, že podle Africké rozvojové banky tvoří 75 % populace v Tanzanii drobní zemědělci; vzhledem k tomu, že pastevecké komunity žijí spokojeně a v harmonii s chráněnou faunou a představují zhruba 10 % obyvatelstva Tanzanie – Masajové patří mezi ně –, nadále však čelí obrovskému úbytku své půdy, která je prodávána bez dostatečného povědomí o právních a praktických důsledcích takových kroků, korupčně a protiprávně je přidělována zahraničním investorům nebo ji orgány vyhlásí za státní půdu, rezervaci nebo národní park;

K. vzhledem k tomu, že článek 17 Všeobecné deklarace lidských práv uznává, že každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými, a stanoví, že nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku;

L.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společnosti, včetně evropských společností, hrály v rozsáhlých nákupech půdy v Tanzanii výraznou úlohu a do financování rozsáhlých obchodů s půdou v této zemi byly zapojeny mezinárodní finanční instituce;

M. vzhledem k tomu, že rámec a pokyny Africké unie pro pozemkovou politiku v Africe požadují, aby byla respektována lidská práva komunit, včetně zvykových práv k půdě a ke zdrojům spojeným s půdou;

N. vzhledem k tomu, že v květnu 2014 zahájila EU nový program, který má posílit správu pozemkového fondu a pomoci zlepšit zajišťování potravin a výživy u rodinných zemědělských hospodářství a ohrožených komunit v afrických zemích;

1.  rozhodně odsuzuje nezákonné vysídlování místních venkovských komunit, ničení jejich vesnic a tradičního způsobu života a porušování jejich základních lidských práv, včetně práva na dostatek potravin, práva na vodu a práva na odpovídající bydlení;

2.  zejména odsuzuje kroky, které neuznávají platnost zvykové držby půdy, která zakládá zákonná práva pro jednotlivce a komunity a brání vyvlastňování a zneužívání práv k půdě, což jsou případy, které jsou obzvláště časté mezi africkými komunitami;

3.  vyzývá tanzanskou vládu, aby okamžitě začala uplatňovat pokyny VGGT a učinila práva v nich zakotvená fakticky právně vymahatelnými; aby dodržovala první základní zásadu hlavních zásad LSLBI, která zahrnuje respektování lidských práv komunit a zvykových práv k půdě a přispívá k zodpovědné správě půdního fondu a zdrojů spojených s půdou v souladu s principem právního státu; a aby zlepšila práva k půdě pro ženy, které činí nejméně polovinu pracovní síly v zemědělství a v obchodování s produkty, jejich přístup k vlastnickým právům a službám, které tato práva provázejí (např. přístup k bankovním účtům a účast ve sdruženích), je však stále omezený, a také práva k půdě pro ohrožené komunity a sociální skupiny, jako jsou pastevecké komunity;

4.  požaduje, aby bylo zahájeno nezávislé vyšetřování sporů o půdu v oblasti Loliondo;

5.  naléhavě vyzývá vládu Tanzanie, aby podporovala takové politiky zemědělských investic, z nichž má prospěch místní obyvatelstvo v daných regionech, aby dodržovala a prosazovala své politiky týkající se posuzování sociálního a environmentálního dopadu, včetně posuzování dopadu na místní produkci potravin, před zahájením jakéhokoli investičního projektu a aby náležitě dodržovala ustanovení o konzultaci a kompenzaci v případě vyvlastnění půdy;

6.  zejména připomíná, že původní obyvatelstvo by mělo získat specifický typ ochrany svých vlastnických práv k půdě vycházející z mezinárodního práva; zdůrazňuje, že v souladu s Deklarací OSN o právech původních obyvatel by se měla být jakákoli změna ve způsobu využívání půdy uskutečnit pouze se svobodným, předběžným a informovaným souhlasem příslušných místních komunit; trvá na tom, že státy musí zajistit účinné mechanismy pro předcházení jakýmkoli krokům – a případně pro jejich nápravu –, jejichž cílem nebo důsledkem je zbavení původních obyvatel vlastnictví jejich půdy, území nebo zdrojů;

7.  vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem přesných informací a nad tajnostmi, které obklopují řadu investic v Tanzanii; žádá Komisi, aby podněcovala orgány k tomu, aby zajistily, aby byly obchody s půdou sjednávány a uzavírány veřejně a transparentně a byly uzpůsobeny potřebám chovatelů pastevného dobytka a pastevců;

8.  zejména vyzývá Komisi, aby aktivně jednala s tanzanskými orgány a důrazně je podněcovala k tomu, aby předložily právně závazný a kodifikovaný akt uznávající práva Masajů, se zvláštní zmínkou o jejich půdě zděděné po předcích, a zajistily tak potřebnou právní ochranu, která zabrání budoucím sporům;

9.  zdůrazňuje, že je zásadní zabezpečit držbu půdy pro obyvatele venkovských oblastí, má-li být dosaženo rozvojových cílů tisíciletí; vyzývá EU, aby posilovala budování kapacity soudů v rozvojových zemích, aby byly schopny účinně prosazovat majetkoprávní předpisy a řešit spory o pozemky v rámci uceleného přístupu zaměřeného na upevnění soudních systémů a právního státu;

10. připomíná, že rozsáhlé projekty často způsobují vážné škody v přírodě, dochází mj. k mýcení lesů, ke ztrátě biologické rozmanitosti a ke kontaminaci vody;

11. žádá Komisi, aby zajistila sladění svých pokynů pro pozemkovou politiku s pokyny VGGT a aby přikládala této věci větší význam ve svých programech rozvojové spolupráce, v obchodní a investiční politice a při zapojení multilaterálních finančních institucí;

12. opakuje, že lidská práva a pravidla zakazující zábory půdy by měly být běžnou součástí obchodních a investičních dohod, které EU uzavírá, včetně všeobecného systému preferencí (GSP);

13. zdůrazňuje důležitost plné transparentnosti a zodpovědnosti operací společností a finančních institucí EU při rozsáhlých zemědělskopodnikatelských investicích a nákupech půdy v Tanzanii a požaduje spolehlivý a účinný mechanismus EU pro sledování těchto operací;

14. vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu zprávu o výdajích z rozvojových programů a z rozpočtu EU na správu půdního fondu, protože je třeba zajistit, aby tyto programy prosazovaly lidská práva a řešily problémy související se zábory půdy;

15. zdůrazňuje, že procesy pozemkové politiky musí mít skutečně na zřeteli, že vedle státních orgánů mají svou úlohu místní a komunitní instituce a struktury pro správu půdy a nakládání s ní;

16. vybízí evropský soukromý sektor, aby přehodnotil stávající dobrovolné i nedobrovolné kodexy chování, která se týkají praxe záborů půdy, a aby zajistil, aby evropské společnosti v této souvislosti uplatňovaly stejné normy kvality v rámci Unie i při svých investicích mimo EU;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Africké unii a vládě a parlamentu Tanzanie.