Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0242/2015Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0242/2015

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Tanzaniji, posebno o pitanju otimanja zemlje

11.3.2015 - (2015/2604(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8‑0242/2015)
ALDE (B8‑0261/2015)
ECR (B8‑0265/2015)
EFDD (B8‑0267/2015)
PPE (B8‑0268/2015)
S&D (B8‑0270/2015)

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López, Laurenţiu Rebega u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a
Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2015/2604(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0242/2015
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0242/2015
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o Tanzaniji, posebno o pitanju otimanja zemlje

(2015/2604(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Inicijativu za transparentnost skupine G8 iz 2013.,

–   uzimajući u obzir Okvir i smjernice Afričke unije za zemljišnu politiku u Africi, „Politički okvir za nomadsko stočarstvo u Africi: osiguranje, zaštita i poboljšanje života, načina življenja i prava nomadskih zajednica” Afričke unije koji je donijela Konferencija afričkih ministara poljoprivrede u listopadu 2010. i koji je odobren na 18. redovnoj sjednici Izvršnog vijeća u Adis Abebi u siječnju 2011. (Dok. EX.CL/631 XVIII) te Deklaraciju Afričke unije iz 2009. o zemljišnim pitanjima i izazovima u Africi,

–   uzimajući u obzir Deklaraciju donesenu na svjetskom sastanku na vrhu o sigurnosti opskrbe hranom u Rimu 2010., Načela odgovornog poljoprivrednog ulaganja kojima se poštuju prava, sredstva za život i resursi, Dobrovoljne smjernice Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) o odgovornom upravljanju držanjem zemlje, ribarstvom i šumarstvom u kontekstu nacionalne sigurnosti opskrbe hranom,

–   uzimajući u obzir Vodeća načela o zemljišnim ulaganjima velikih razmjera u Africi Afričke unije, Afričke banke za razvoj i Gospodarske komisije za Afriku,

–   uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za pravo na hranu Oliviera De Schuttera od 11. lipnja 2009. pod naslovom „Stjecanje i zakup zemljišta velikih razmjera: skup osnovnih načela i mjerila za suočavanje s izazovom u vezi s ljudskim pravima”,

–   uzimajući u obzir Milenijsku deklaraciju od 8. rujna 2000. kojom se utvrđuju milenijski razvojni ciljevi, a posebno ciljeve 1., 3. i 7.,

–   uzimajući u obzir izvješće UN-a o milenijskim razvojnim ciljevima za 2014.,

–   uzimajući u obzir izvješće s konferencije UN-a o održivom razvoju održane u Rio de Janeiru u Brazilu od 20. do 22. lipnja 2012.,

–   uzimajući u obzir studiju Programa Ujedinjenih naroda za ljudska naselja (UN-Habitat) „Zaštićena prava na zemljište za sve” iz 2008. i vodič UN-Habitata „Kako razviti zemljišnu politiku naklonjenu siromašnima: postupak, vodič i iskustva”,

–   uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravu autohtonih naroda (UNDRIP) i Konvenciju o autohtonim i plemenskim narodima (br. 169) iz 1989. Međunarodne organizacije rada (MOR),

–   uzimajući u obzir Akt o seoskom zemljištu br. 5 iz 1999. i Akt lokalne vlade iz 1982. Ujedinjene Republike Tanzanije,

–   uzimajući u obzir Smjernice EU-a za zemljišnu politiku iz 2004. kojima se daju smjernice za izradu i planiranje zemljišne politike u zemljama u razvoju,

–   uzimajući u obzir najavu Komisije od 9. travnja 2014. o uspostavi novog programa u iznosu do 33 000 000 EUR za poboljšanje upravljanja zemljištem te sigurnosti opskrbe hranom i prehrane za obitelji poljoprivrednika i ranjive zajednice u supsaharskoj Africi,

 

–   uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a iz 2011. o poslovanju i ljudskim pravima,

 

–   uzimajući u obzir Zajedničku parlamentarnu rezoluciju AKP-a i EU-a o socijalnom i ekološkom utjecaju nomadskih zajednica u zemljama AKP-a, usvojenu u studenom 2013. (AKP-EU/101.526/13/fin),

–   uzimajući u obzir studiju iz 2015. naslovljenu „Suočavanje s utjecajem otimanja zemlje na ljudska pravaˮ, koju je naručio Pododbor za ljudska prava,

–   uzimajući u obzir revidirani Sporazum iz Cotonoua,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravim i pravima naroda,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da se svi glavni izazovi 21. stoljeća − sigurnost opskrbe hranom, oskudica energije, nestašice vode, porast gradskog stanovništva i stanovništva općenito, uništavanje okoliša, klimatske promjene, prirodne katastrofe i nestabilnost država − mogu dovesti u vezu s pitanjima upravljanja zemljištem, čime se pojačava potreba davanja prednosti sveobuhvatnoj zemljišnoj reformi i jamčenju zemljišnih prava;

B.  budući da su tanzanijske vlasti najavile da planiraju prodati 1 500 km2 zemlje Masaija u zapadnom Serengetiju privatnom poduzeću za lov i safarije sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima; budući da taj plan uključuje progon 40 000 Masaija koji žive nomadskim načinom života;

C. budući da je zbog međunarodnog pritiska predsjednik Tanzanije Jakaya Kikwete izjavio da odustaje od tog plana i obećao da nikad neće siliti Masaije da napuste zemlju svojih predaka; budući da je unatoč danom obećanju tisuće Masaija nezakonito protjerano sa svoje zemlje; budući da su prema najnovijim izvješćima tanzanijske vlasti srušile više od 200 kuća i konfiscirale stoku, zbog čega je 3 000 osoba ostalo bez smještaja i skloništa;

D. budući da Masaiji imaju dugu povijest borbi zbog eskalacije prijepora s tanzanijskim vlastima oko vlasništva nad zemljom još od 1992. kad je poduzeće Ortello Business Corporation (OBC), koje je u stranom vlasništvu, dobilo pravo na lov u kontroliranom području divljači Loliondo koje naseljavaju nomadske zajednice Masaija i legalno ga posjeduju;

E.  budući da je predstavku zajednice Masai iz regije Ngorongoro na internetskoj platformi AVAAZ potpisalo više od dva milijuna ljudi iz cijelog svijeta;

F.  budući da privatni investitori i vlade pokazuju sve veći interes za kupovinu zemlje velikih razmjera ili dugoročan leasing za proizvodnju hrane ili energije ili za eksploataciju minerala, poglavito u afričkim zemljama u razvoju, a posebno u Tanzaniji;

G. budući da je u Tanzaniji došlo do znatnog povećanja domaćeg i stranog interesa za osnivanje plantaža velikih razmjera radi proizvodnje biogoriva u razdoblju od 2005. do 2008. kad je investitorima dodijeljeno oko 640 000 hektara zemlje, zbog čega je seljacima i ruralnim kućanstvima oduzeta njihova zemlja i stoka, čime se povećala nesigurnost njihove opskrbe hranom;

H. budući da se prema procjenama na 1,4 milijarde hektara u svijetu primjenjuju običajne norme; budući da je pristup zemljištu autohtonim narodima zaštićen na poseban način u skladu s Konvencijom MOR-a br. 169 i Deklaracijom UN-a o pravima autohtonih naroda, a člankom 10. navedene Deklaracije jamči se pravo da se te narode ne smije prisilno raseljavati s njihovih zemljišta ili područja i da se premještanje ne može izvršavati bez informiranog, prethodnog i slobodnog pristanka autohtonog naroda i prethodnog dogovora o pravednoj i poštenoj naknadi te, kad god je to moguće, o mogućnosti povratka;

I.   budući da je kupovina zemlje velikih razmjera u skladu s Deklaracijom iz Tirane iz 2011. definirana kao „otimanje zemljištaˮ u sljedećim slučajevima: ako postoji jasno kršenje ljudskih prava; ako se dotične lokalne zajednice raseljavaju bez njihova informiranog, prethodnog i slobodnog pristanka; ako se ne temelji na transparentnim ugovorima; ako je procijenjeni učinak na društvo, gospodarstvo i okoliš negativan;

J.   budući da prema procjenama Afričke banke za razvoj 75 % stanovništva Tanzanije čine mali poljoprivrednici; budući da nomadske zajednice žive dobro i u skladu sa zaštićenim vrstama flore i faune te predstavljaju oko 10 % stanovništva Tanzanije, uključujući Masaije, ali se i dalje suočavaju s golemim gubitkom svoje zemlje zbog prodaje zemljišta bez adekvatnog poznavanja pravnih i praktičnih posljedica, nepoštene i nezakonite dodjele zemljišta strancima te činjenice da vlasti tu zemlju klasificiraju kao vlasništvo zaklade, rezervate ili nacionalne parkove;

K. budući da se u članku 17. Opće deklaracije o ljudskim pravima svakome priznaje pravo na vlasništvo nad imovinom bilo pojedinačno ili zajedno s drugima, i navodi da nikog ne bi trebalo proizvoljno lišiti njegove imovine;

L.  budući da međunarodna poduzeća, uključujući i europska, imaju važnu ulogu u kupovini zemlje velikih razmjera u Tanzaniji, te da su međunarodne financijske institucije uključene u financiranje takvih velikih zemljišnih pogodbi u zemlji;

M. budući da se u Okviru i smjernicama Afričke unije za zemljišnu politiku u Africi poziva na poštovanje ljudskih prava zajednica, uključujući poštovanje običajnih zemljišnih prava i zemljišnih resursa;

N. budući da je u svibnju 2014. EU pokrenuo novi program za jačanje upravljanja zemljom i pomoć pri poboljšanju sigurnosti opskrbe hranom i prehrane obitelji poljoprivrednika i ranjivih zajednica u afričkim zemljama;

1.  odlučno osuđuje nezakonito raseljavanje ruralnih zajednica, uništavanje njihovih sela i tradicionalnog načina života te kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava, uključujući pravo na adekvatnu hranu, pravo na vodu i prikladan smještaj;

2.  posebno osuđuje mjere kojima se ne priznaje legitimnost običajnih posjednih aranžmana koji pružaju zakonska prava pojedincima i zajednicama i sprečavaju oduzimanje i zloupotrebu prava na zemljište, koji su posebno rašireni među afričkim zajednicama;

3.  poziva tanzanijsku vladu da odmah provede Dobrovoljne smjernice o odgovornom upravljanju u poljodjelstvu (VGGT) i omogući sudsko rješavanje prava koja su njima utvrđena; poziva tanzanijsku vladu da poštuje prvo temeljno načelo iz vodećih načela o ulaganjima velikih razmjera povezanih sa zemljom (Large-Scale Land Based Investments in Africa) koje obuhvaća poštovanje ljudskih prava zajednica i običajnih zemljišnih prava te doprinosi u skladu s vladavinom prava odgovornom upravljanju zemljom i zemljišnim resursima; te da ojača zemljišna prava žena, koje čine najmanje pola radne snage u proizvodnji i trgovini, čiji je pristup vlasničkim pravima i s njima povezanim uslugama i dalje ograničen (pristup bankama, sudjelovanje u udruženjima) te zemljišna prava ranjivih zajednica i društvenih skupina, na primjer nomadskih zajednica;

4.  poziva na pokretanje neovisne istrage u vezi s prijeporom oko zemljišta u Loliondu;

5.  potiče vladu Tanzanije da promiče politike ulaganja u poljoprivredu od kojih ima koristi lokalno stanovništvo u dotičnim regijama, da poštuje i ojača svoje politike u pogledu procjene utjecaja na društvo i okoliš, uključujući procjenu utjecaja na lokalnu proizvodnju hrane prije početka svakog ulagačkog projekta te da propisno poštuje odredbe o savjetovanju i naknadi u slučaju izvlaštenja zemlje;

6.  posebno podsjeća da su autohtonim narodima pruženi određeni oblici zaštite njihovih prava na zemljište na temelju međunarodnog prava; naglašava, u skladu s Deklaracijom Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda, da se bilo kakva promjena u korištenju zemljom može provoditi samo uz slobodan, prethodan i informiran pristanak lokalnih zajednica o kojima je riječ; inzistira da države pružaju učinkovite mehanizme za sprečavanje i rješavanje za bilo koju mjeru koja ima za cilj ili uzrokuje otimanje zemljišta, područja ili resursa autohtonih naroda;

7.  izražava zabrinutost zbog pomanjkanja točnih informacija i zbog tajnosti u vezi s brojnim ulaganjima u Tanzaniji; traži od Komisije da potiče vlasti da zajamče javno i transparentno sklapanje zemljišnih pogodbi te da su one prilagođene stočarima koji ne žive sjedilačkim načinom života ili nomadskim zajednicama;

8.  posebno poziva Europsku komisiju da se aktivno zauzme pri vlastima Tanzanije kako bi im dala snažnu podršku za predlaganje pravno obvezujućeg i kodificiranog priznanja prava Masaija, uz poseban osvrt na zemlju njihovih predaka, čime se omogućuje potrebna pravna zaštita za sprečavanje budućih prijepora;

9.  naglašava da je za postizanje milenijskih razvojnih ciljeva ključno zajamčiti osiguranje posjeda zemljišta ruralnim zajednicama; poziva EU da ojača kapacitet sudova u zemljama u razvoju radi učinkovite primjene imovinskog prava i rješavanja prijepora oko zemljišta, kao dio holističkog pristupa usmjerenog učvršćenju pravosudnih sustava i vladavine prava;

10. podsjeća da se projektima velikih razmjera često prouzročuje velika šteta prirodnom okolišu, među ostalim uništavanje šuma, gubitak biološke raznolikosti i zagađenje vode;

11. traži od Komisije da zajamči usklađivanje smjernica svoje zemljišne politike s Dobrovoljnim smjernicama o odgovornom upravljanju u poljodjelstvu te da prida veću važnost svojim programima razvojne suradnje, trgovine i politike ulaganja te uključenju u multilateralne financijske institucije;

12. ponavlja da bi ljudska prava i pravila kojima se zabranjuje otimanje zemlje trebala biti usklađena s trgovinskim i investicijskim sporazumima EU-a, te također s općim sustavom povlastica (OSP);

13. naglašava važnost potpune transparentnosti i odgovornosti operacija poduzeća i financijskih institucija iz EU-a pri poslovima ulaganja velikog razmjera u poljoprivredu te kupovini zemlje u Tanzaniji te poziva na stroge i učinkovite mehanizme EU-a za nadzor tih operacija;

14. poziva Komisiju da Parlamentu podnese izvještaj o rashodima u okviru razvojnih programa i proračunskih sredstava EU-a povezanih s upravljanjem zemljištem kako bi se zajamčilo da se tim programima promiču ljudska prava i rješavaju izazovi koji se odnose na otimanje zemljišta;

15. naglašava da se postupcima zemljišne politike mora učinkovito priznati uloga institucija i struktura za upravljanje zemljištem na lokalnoj razini i na razini zajednice, ali i na državnoj razini;

16. potiče europski privatni sektor da revidira postojeći dobrovoljni i obvezujući kodeks ponašanja koji se odnosi na prakse otimanja zemljišta te da zajamči da europska poduzeća u tom kontekstu primjenjuju jednake standarde kvalitete u Uniji i pri ulaganjima izvan EU-a;

17. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Afričkoj uniji te vladi i parlamentu Tanzanije.