Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0342/2015Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0342/2015

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om hundredåret for det armenske folkedrab

14.4.2015 - (2015/2590(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
ALDE (B8‑0342/2015)
EFDD (B8‑0343/2015)
Verts/ALE (B8‑0344/2015)
GUE/NGL (B8‑0346/2015)
S&D (B8‑0347/2015)
ECR (B8‑0348/2015)
EPP (B8‑0349/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák for EPP-Gruppen
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen
Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen
Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen


Procedure : 2015/2590(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0342/2015
Indgivne tekster :
RC-B8-0342/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om hundredåret for det armenske folkedrab

(2015/2590(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948,

–   der henviser til sin beslutning af 18. juni 1987 om en politisk løsning på det armenske spørgsmål[1],

–   der henviser til sin beslutning af 12. marts 2015 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2013 og EU's politik på området[2],

–   der henviser til protokollen om oprettelse af diplomatiske forbindelser mellem Republikken Armenien og Republikken Tyrkiet og protokollen om udvikling af forbindelser mellem Republikken Armenien og Republikken Tyrkiet, der blev undertegnet i Zürich den 10. oktober 2009;

–   der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2, og stk. 4,

A. der henviser til, at 2015 markerer hundredåret for det armenske folkedrab, som blev begået i Osmannerriget;

B.  der henviser til, at et voksende antal medlemsstater og nationale parlamenter anerkender det armenske folkedrab, der blev begået i Osmannerriget;

C. der henviser til, at en af de vigtigste bevæggrunde for den europæiske samlingsbevægelse er viljen til at undgå en gentagelse af krige og forbrydelser mod menneskeheden i Europa;

D. der henviser til, at Tyrkiet og Armenien har indledt en diplomatisk normaliseringsproces, idet de har undertegnet protokoller i 2009 i Zürich om at etablere og udvikle forbindelser;

E.  der henviser til, at det er af allerstørste betydning at holde minderne om fortiden i live, da der ikke kan skabes forsoning uden sandhed og erindring;

1.  ærer i anledning af hundredåret mindet om de halvanden million uskyldige armenske ofre, der måtte lade livet i Osmanneriget; tilslutter sig markeringen af ​​hundredåret for det armenske folkedrab i en ånd af europæisk solidaritet og retfærdighed; opfordrer Kommissionen og Rådet til at deltage i denne markering;

2.  erindrer om sin beslutning af 18. juni 1987, hvori det blandt andet anerkendte, at de tragiske begivenheder, der fandt sted i 1915-1917 mod armenierne i Osmannerriget, repræsenterer et folkedrab som defineret i konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948; fordømmer alle forekomster af forbrydelser imod menneskeheden og folkedrab og beklager på dybt alle forsøg på at benægte, at de har fundet sted;

3.  ærer mindet om de uskyldige ofre for samtlige folkemord og forbrydelser, der er begået imod menneskeheden; foreslår, at der indføres en international mindedag for folkedrab for atter en gang at erindre om retten til fred og værdighed for alle folkeslag og alle nationer i hele verden;

4.  understreger, at rettidig forebyggelse og effektiv straf for folkedrab og forbrydelser imod menneskeheden bør være blandt det internationale samfunds og Den Europæiske Unions hovedprioriteter;

5.  glæder sig over erklæringerne fra Republikken Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdoğan, og Republikken Tyrkiets premierminister, Ahmet Davutoğlu, hvori de kondolerer og anerkender de grusomheder, der er begået imod de osmanniske armeniere, hvilket er et skridt i den rigtige retning; tilskynder Tyrkiet til at bruge markeringen af hundredåret for det armenske folkedrab som en vigtig lejlighed til at fortsætte sine bestræbelser, herunder også en åbning af arkiverne, på at komme overens med sin fortid, anerkende det armenske folkedrab og således bane vej for en virkelig forsoning mellem det tyrkiske og det armenske folk;

6.  opfordrer Tyrkiet til at respektere og fuldt ud efterleve de retlige forpligtelser, som det har påtaget sig, til at beskytte den kulturelle arv og navnlig til i god tro at foretage en samlet opgørelse over armensk og anden kulturarv, der er blevet tilintetgjort eller ødelagt i det forgangne århundrede inden for dets jurisdiktion;

7.  opfordrer Armenien og Tyrkiet til at bruge eksempler på vellykket forsoning mellem europæiske nationer og til at fokusere på en dagsorden, der sætter mellemfolkeligt samarbejde øverst; stoler på, at dette vil bidrage til den historiske forsoning mellem det armenske og det tyrkiske folk i en ånd af sandhed og respekt; støtter de civilsamfundsinitiativer mellem Tyrkiet og Armenien, der arbejder på at normalisere forbindelserne; opfordrer indtrængende Tyrkiet og Armenien til at normalisere deres forbindelser ved betingelsesløst at ratificere og implementere protokollerne om oprettelse af diplomatiske forbindelser, ved at åbne grænserne og ved aktivt at forbedre deres forbindelser, med særlig henvisning til samarbejde på tværs af grænsen og økonomisk integration;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Republikken Armeniens og Republikken Tyrkiets regeringer og parlamenter.