Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0342/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0342/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

14.4.2015 - (2015/2590(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B8-0342/2015)
EFDD (B8-0343/2015)
Verts/ALE (B8-0344/2015)
GUE/NGL (B8-0346/2015)
S&D (B8-0347/2015)
ECR (B8-0348/2015)
PPE (B8-0349/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος, Afzal Khan, Brando Benifei, Sylvie Guillaume εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Τάκης Χατζηγεωργίου, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Εμμανουήλ Γλέζος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2015/2590(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0342/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0342/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

(2015/2590(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1948, για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987 σχετικά με μια πολιτική λύση στο αρμενικό ζήτημα[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο για το 2013 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ[2],

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας και το πρωτόκολλο για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, που υπογράφηκαν στη Ζυρίχη στις 10 Οκτωβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σηματοδοτεί την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων που διαπράχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών και εθνικών κοινοβουλίων αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των Αρμενίων που διαπράχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά κίνητρα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι η βούληση για πρόληψη της επανάληψης πολέμων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία και η Αρμενία έχουν εκκινήσει μια διαδικασία διπλωματικής εξομάλυνσης και υπέγραψαν πρωτόκολλα το 2009 στη Ζυρίχη σχετικά με τη σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του παρελθόντος, διότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς αλήθεια και μνήμη·

1.  αποτίνει φόρο τιμής, την παραμονή της εκατοστής επετείου, στη μνήμη των ενάμισι εκατομμυρίου αθώων Αρμενίων που εξοντώθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία· συμμετέχει στην εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων σε πνεύμα ευρωπαϊκής αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τιμήσουν μαζί του αυτή την επέτειο·

2.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 18ης Ιουνίου 1987, όπου αναγνωρίζει μεταξύ άλλων ότι τα τραγικά γεγονότα κατά των Αρμενίων που έλαβαν χώρα το 1915-1917 στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνιστούν γενοκτονία όπως ορίζεται στη Σύμβαση του 1948 για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας· καταδικάζει όλα τα περιστατικά εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας και αποδοκιμάζει έντονα κάθε προσπάθεια άρνησής τους·

3.  αποτίνει φόρο τιμής στη μνήμη των αθώων θυμάτων όλων των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας· προτείνει την καθιέρωση διεθνούς ημέρας μνήμης της γενοκτονίας, με σκοπό να υπενθυμίσει ξανά το δικαίωμα όλων των λαών και εθνών ανά τον κόσμο για ειρήνη και αξιοπρέπεια·

4.  τονίζει ότι η έγκαιρη πρόληψη και αποτελεσματική τιμωρία των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει να εντάσσονται στις κύριες προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  επικροτεί τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, με τις οποίες εκφράζονται συλλυπητήρια και αναγνωρίζονται οι θηριωδίες κατά των Οθωμανών Αρμενίων, ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· παροτρύνει την Τουρκία να αξιοποιήσει την ημέρα μνήμης της εκατοστής επετείου της γενοκτονίας των Αρμενίων ως μια σημαντική ευκαιρία για την συνέχιση των προσπαθειών της, μεταξύ άλλων με το άνοιγμα των αρχείων, να συμφιλιωθεί με το παρελθόν της, να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και με αυτό τον τρόπο να προετοιμάσει το έδαφος για την ειλικρινή συμφιλίωση του τουρκικού και του αρμενικού λαού·

6.  καλεί την Τουρκία να σεβαστεί και να εκπληρώσει στο ακέραιο τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ειδικότερα, να προβεί με καλή πίστη στην πλήρη καταγραφή των αρμενικών και άλλων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που καταστράφηκαν ή ερειπώθηκαν στην επικράτειά της τον περασμένο αιώνα·

7.  καλεί την Αρμενία και την Τουρκία να ακολουθήσουν τα επιτυχημένα παραδείγματα συμφιλίωσης μεταξύ ευρωπαϊκών εθνών και να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα στη δράση τους τη συνεργασία μεταξύ των λαών· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει στην ιστορική συμφιλίωση του αρμενικού και του τουρκικού λαού σε πνεύμα ειλικρίνειας και σεβασμού· στηρίζει τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία και την Αρμενία που στοχεύουν στην εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών· παροτρύνει την Τουρκία και την Αρμενία να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με την κύρωση και την εφαρμογή, χωρίς προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, με το άνοιγμα των συνόρων και με τη δυναμική βελτίωση των σχέσεών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Αρμενίας, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.