Menettely : 2015/2590(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0342/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0342/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/04/2015 - 16.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0094

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 60k
14.4.2015
PE555.094v01-00}
PE555.095v01-00}
PE555.096v01-00}
PE555.098v01-00}
PE555.099v01-00}
PE555.100v01-00}
PE555.101v01-00} RC1
 
B8-0342/2015}
B8-0343/2015}
B8-0344/2015}
B8-0346/2015}
B8-0347/2015}
B8-0348/2015}
B8-0349/2015} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ALDE (B8‑0342/2015)

EFDD (B8‑0343/2015)

Verts/ALE (B8‑0344/2015)

GUE/NGL (B8‑0346/2015)

S&D (B8‑0347/2015)

ECR (B8‑0348/2015)

PPE (B8‑0349/2015)


armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivästä (2015/2590(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta
Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta
Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivästä (2015/2590(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuonna 1948 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

–   ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1987 antamansa päätöslauselman Armenian kysymyksen poliittisesta ratkaisusta(1),

–   ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n toiminnasta tällä alalla(2),

–   ottaa huomioon pöytäkirjan Armenian tasavallan ja Turkin tasavallan välisten diplomaattisuhteiden luomisesta sekä Zürichissä 10. lokakuuta 2009 allekirjoitetun pöytäkirjan Armenian tasavallan ja Turkin tasavallan välisten suhteiden kehittämisestä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että vuonna 2015 on kulunut sata vuotta Ottomaanien valtakunnan toimeenpanemasta armenialaisten kansanmurhasta;

B.  ottaa huomioon, että yhä useampi EU:n jäsenvaltio ja kansallinen parlamentti ovat tunnustaneet Ottomaanien valtakunnassa toimeenpannun armenialaisten kansanmurhan;

C. ottaa huomioon, että yksi Euroopan yhdentymisliikkeen tärkeimmistä motiiveista on halu estää sotien ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten toistuminen Euroopassa;

D. ottaa huomioon, että Turkki ja Armenia ovat aloittaneet prosessin diplomaattisuhteiden normalisoimiseksi allekirjoittamalla vuonna 2009 Zürichissä pöytäkirjat suhteiden luomisesta ja kehittämisestä;

E.  toteaa, että menneisyyden muistojen säilyttäminen elävinä on äärimmäisen tärkeää, koska sovintoa ei voi syntyä ilman totuutta ja muistoja;

1.  kunnioittaa satavuotismuistopäivän edellä niiden puolentoista miljoonan viattoman armenialaisen uhrin muistoa, jotka menehtyivät Ottomaanien valtakunnassa; osallistuu armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivän viettämiseen eurooppalaisen yhteisvastuun ja oikeudenmukaisuuden hengessä; kehottaa komissiota ja neuvostoa osallistumaan satavuotismuistopäivän viettämiseen;

2.  palauttaa mieliin 18. kesäkuuta 1987 antamansa päätöslauselman, jossa parlamentti muun muassa totesi, että vuosina 1915–1917 armenialaisia kohdanneet kauheat tapahtumat Ottomaanien valtakunnassa merkitsivät kansanmurhaa, sellaisena kuin se on määriteltynä vuonna 1948 tehdyssä yleissopimuksessa joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi; tuomitsee kaikki ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset ja kansanmurhat ja pitää erittäin valitettavina kaikkia yrityksiä niiden kiistämiseksi;

3.  kunnioittaa kaikkien kansanmurhien ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten viattomien uhrien muistoa; ehdottaa, että perustetaan armenialaisten kansanmurhan kansainvälinen muistopäivä, jonka tarkoituksena on palauttaa mieliin kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien oikeus rauhaan ja ihmisarvoon;

4.  korostaa, että kansanmurhien ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ajoissa tapahtuva estäminen ja tehokas rankaiseminen olisi katsottava yhdeksi kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin tärkeimmistä painopisteistä;

5.  suhtautuu myönteisesti Turkin tasavallan presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ja Turkin tasavallan pääministerin Ahmet Davutoğlun julkilausumiin, joissa esitetään surunvalittelut ja tunnustetaan Ottomaanien valtakunnassa armenialaisiin kohdistuneet hirmuteot, ja pitää julkilausumia askeleena oikeaan suuntaan; kannustaa Turkkia hyödyntämään armenialaisten joukkomurhan satavuotismuistopäivän tarjoaman tärkeän tilaisuuden ja jatkamaan ponnisteluja, arkistojen avaaminen mukaan luettuna, menneisyytensä hyväksymiseksi, armenialaisten joukkomurhan tunnustamiseksi ja siten tien tasoittamiseksi Turkin ja Armenian kansojen aidolle sovinnolle;

6.  kehottaa Turkkia täyttämään ja panemaan kaikilta osin täytäntöön kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyvät velvoitteensa ja erityisesti tekemään vilpittömin mielin selvityksen armenialaisen ja muun kulttuuriperinnön tuhoamisesta tai turmelemisesta viime vuosisadan aikana sen lainkäyttöalueella;

7.  kehottaa Armeniaa ja Turkkia käyttämään eurooppalaisten kansakuntien välistä onnistunutta sovinnontekoa esimerkkinä ja keskittymään toimiin, joissa kansojen välinen yhteistyö asetetaan etusijalle; on vakuuttunut, että tämä edistää Armenian ja Turkin kansojen historiallista sovintoa totuuden ja kunnioituksen hengessä; tukee Turkin ja Armenian välisiä kansalaisyhteiskunnan aloitteita, joiden avulla pyritään suhteiden normalisointiin; kehottaa Turkkia ja Armeniaa normalisoimaan suhteensa ratifioimalla ja panemalla täytäntöön ehdoitta pöytäkirjat diplomaattisuhteiden luomisesta, avaamalla maiden välisen rajan ja parantamalla aktiivisesti suhteitaan ja erityisesti rajat ylittävää yhteistyötä ja taloudellista yhdentymistä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Armenian tasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EYVL C 190, 20.7.1987, s. 119.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0076.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö