Eljárás : 2015/2590(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0342/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0342/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2015 - 16.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0094

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 137kWORD 67k
14.4.2015
PE555.094v01-00}
PE555.095v01-00}
PE555.096v01-00}
PE555.098v01-00}
PE555.099v01-00}
PE555.100v01-00}
PE555.101v01-00} RC1
 
B8-0342/2015}
B8-0343/2015}
B8-0344/2015}
B8-0346/2015}
B8-0347/2015}
B8-0348/2015}
B8-0349/2015} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ALDE (B8‑0342/2015)

EFDD (B8‑0343/2015)

Verts/ALE (B8‑0344/2015)

GUE/NGL (B8‑0346/2015)

S&D (B8‑0347/2015)

ECR (B8‑0348/2015)

PPE (B8‑0349/2015)


az örmény népirtás századik évfordulójáról (2015/2590(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák a PPE képviselőcsoport nevében
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei, Sylvie Guillaume az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim, Beatrix von Storch az ECR képviselőcsoport nevében
Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen az ALDE képviselőcsoport nevében
Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand, Judith Sargentini a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

European Parliament resolution on the centenary of the Armenian Genocide (2015/2590(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló, 1948-as egyezményére,

–   tekintettel az örmény kérdés politikai rendezéséről szóló 1987. június 18-i állásfoglalására,(1)

–   tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2015. március 12-i állásfoglalására,(2)

–   tekintettel az Örmény Köztársaság és a Török Köztársaság közti diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló jegyzőkönyvre, valamint az Örmény Köztársaság és a Török Köztársaság közti kapcsolatok fejlesztéséről szóló, 2009. október 10-én, Zürichben aláírt jegyzőkönyvre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel 2015-ben van az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtás 100. évfordulója;

B.  mivel egyre több tagállam és nemzeti parlament ismeri el az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtást;

C. mivel az Európa egységesítését célzó mozgalom egyik fő indítéka a háborúk és az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények újbóli előfordulásának megakadályozása Európában;

D. mivel Törökország és Örményország hozzáfogtak diplomáciai kapcsolataik rendezéséhez, és ennek keretében 2009-ben jegyzőkönyveket írtak alá Zürichben a két ország közötti kapcsolatok kialakításáról és fejlesztéséről;

E.  mivel rendkívül fontos a múlt emlékezetének megőrzése, mert igazság és emlékezet nélkül nem kerülhet sor megbékélésre;

1.  a századik évforduló küszöbén tisztelettel adózik az Oszmán Birodalomban népirtás áldozatául esett másfél millió, ártatlan örmény emléke előtt; az európai szolidaritás és igazságosság szellemében részt vesz az örmény népirtás 100. évfordulójáról való megemlékezésben; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot a megemlékezésben való részvételre;

2.  emlékeztet 1987. június 18-i állásfoglalására, amelyben többek közt elismerte, hogy az 1915–1917 közötti, az örmények ellen az Oszmán Birodalom területén elkövetett tragikus cselekmények a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló, 1948-as ENSZ-egyezmény értelmében népirtásnak minősülnek; minden esetben elítéli az emberiesség elleni bűncselekményeket és népirtást, és határozottan helyteleníti az azok tagadására irányuló próbálkozásokat;

3.  tisztelettel adózik minden népirtás és emberiesség elleni bűncselekmény ártatlan áldozatainak emléke előtt; javasolja a népirtásról való nemzetközi megemlékezés napjának létrehozását, emlékeztetve arra, hogy minden népnek és nemzetnek szerte a világon joga van a békéhez és a méltósághoz;

4.  hangsúlyozza, hogy a népirtások és az emberiesség elleni bűncselekmények időben történő megelőzésének és hatékony megbüntetésének a nemzetközi közösség és az Európai Unió fő prioritásai között kell lenniük;

5.  üdvözli és a jó irányba tett lépésnek tekinti a Török Köztársaság köztársasági elnöke, Recep Tayyip Erdoğan és a Török Köztársaság miniszterelnöke, Ahmet Davutoğlu nyilatkozatait, melyekben részvétüket fejezték ki, és elismerték az Oszmán Birodalomban élő örmények ellen elkövetett kegyetlenségeket; ösztönzi Törökországot, hogy az örmény népirtás 100. évfordulójával kapcsolatos megemlékezést tekintse lehetőségként a saját múltjával való megbékélésre irányuló erőfeszítéseinek – pl. az archívumok megnyitása – folytatására, valamint hogy ismerje el az örmény népirtást, ezáltal is megteremtve a török és az örmény nép közötti tényleges megbékélés lehetőségét;

6.  felhívja Törökországot, hogy maradéktalanul teljesítse a kulturális örökség védelmére irányuló kötelezettségeit, és különösen, hogy jóhiszeműen állítson össze teljes körű nyilvántartást az elmúlt évszázad során saját joghatósága alatt elpusztított vagy lerombolt örmény vagy egyéb kulturális örökségről;

7.  felhívja Örményországot és Törökországot, hogy támaszkodjanak az európai nemzetek közti sikeres megbékélések példáira, valamint hogy összpontosítsanak olyan menetrend kialakítására, amely a népek közti együttműködésre helyezi a hangsúlyt; bízik abban, hogy ez hozzájárul az örmény és török nép történelmi, az igazság és tisztelet szellemében való megbékéléshez; támogatja a kapcsolatok rendezése céljából Törökország és Örményország között elindított civil kezdeményezéseket; sürgeti Törökországot és Örményországot, hogy rendezzék kapcsolataikat a diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló jegyzőkönyvek feltételek nélküli ratifikálásával és végrehajtásával, a határ megnyitásával és kapcsolataik hatékony javításával, különös tekintettel a határokon átnyúló együttműködésre és a gazdasági integrációra;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Örmény Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

HL C 190., 1987.7.20., 119. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0076.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat