Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0342/2015Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0342/2015

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o 100. výročí genocídy Arménov

  14.4.2015 - (2015/2590 (RSP)).

  predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  ALDE (B8‑0342/2015)
  EFDD (B8‑0343/2015)
  Verts/ALE (B8‑0344/2015)
  GUE/NGL (B8‑0346/2015)
  S&D (B8‑0347/2015)
  ECR (B8‑0348/2015)
  PPE (B8‑0349/2015)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák v mene skupiny PPE
  Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D
  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR
  Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE
  Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL
  Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD


  Postup : 2015/2590(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0342/2015
  Predkladané texty :
  RC-B8-0342/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o 100. výročí genocídy Arménov

  (2015/2590 (RSP)).

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. júna 1987 o politickom riešení arménskej otázky[1] ,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti[2],

  –   so zreteľom na Protokol o nadviazaní diplomatických vzťahov medzi Arménskou republikou a Tureckou republikou a na Protokol o rozvoji vzťahov medzi Arménskou republikou a Tureckou republikou, podpísané v Zürichu 10. októbra 2009,

  –   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

  A. keďže v roku 2015 uplynie sto rokov od genocídy Arménov, ktorej sa dopustila Osmanská ríša;

  B.  keďže sa zvyšuje počet členských štátov a národných parlamentov, ktoré uznali, že Osmanská ríša spáchala genocídu Arménov;

  C. keďže jedným z hlavných dôvodov procesu zjednotenia Európy je snaha zabrániť tomu, aby sa v Európe opakovali vojny a zločiny proti ľudskosti;

  D. keďže Turecko a Arménsko začali proces normalizácie diplomatických vzťahov, keď v roku 2009 v Zürichu podpísali protokoly o nadviazaní a rozvoji vzťahov;

  E.  keďže udržiavanie spomienok na minulosť má zásadný význam, pretože bez pravdy a pamäti nemôže prísť k zmiereniu;

  1.  vyjadruje v predvečer stého výročia úctu pamiatke jeden a pol miliónu nevinných arménskych obetí, ktoré zahynuli v Osmanskej ríši; pripája sa k spomienkam na genocídu Arménov pri príležitosti jej stého výročia v duchu európskej solidarity a spravodlivosti; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa pripojili k spomienke;

  2.  pripomína svoje uznesenie z 18. júna 1987, v ktorom sa okrem iného uznalo, že tragické udalosti z rokov 1915 –1917 proti Arménom na území Osmanskej ríše predstavujú genocídu, ako je definovaná v Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948; odsudzuje všetky prípady zločinov proti ľudskosti a genocídy a dôrazne zavrhuje všetky pokusy o ich popieranie;

  3.  vzdáva hold pamiatke nevinných obetí všetkých genocíd a zločinov proti ľudskosti; navrhuje ustanovenie medzinárodného pamätného Dňa genocídy s cieľom pripomenúť si právo všetkých ľudí a všetkých národov sveta na mier a dôstojnosť;

  4.  zdôrazňuje, že včasná prevencia a účinné potrestanie genocíd a zločinov proti ľudskosti by mali patriť medzi hlavné priority medzinárodného spoločenstva i Európskej únie;

  5.  víta ako správny krok vyhlásenia, ktoré urobili prezident Tureckej republiky Recep Tayyip Erdoğan a predseda vlády Tureckej republiky Ahmet Davutoğlu a v ktorom vyjadrili sústrasť a uznali kruté správanie voči osmanským Arménom; vyzýva Turecko, aby využilo spomienkové oslavy pri príležitosti stého výročia arménskej genocídy ako významnú príležitosť na pokračovanie vo svojich snahách vrátane otvorenia archívov, aby sa vyrovnalo so svojou minulosťou, uznalo arménsku genocídu, a tým otvorilo cestu ku skutočnému zmiereniu medzi národmi Turecka a Arménska;

  6.  vyzýva Turecko, aby dodržiavalo a v plnom rozsahu plnilo prijaté záväzky, ktoré sa týkajú ochrany kultúrneho dedičstva, a predovšetkým aby v dobrej viere zostavilo súhrnný súpis arménskeho a iného kultúrneho dedičstva, ktoré bolo v minulom storočí zničené a zdevastované;

  7.  vyzýva Arménsko a Turecko, aby využili príklady úspešného zmierenia európskych národov a zamerali sa na program, ktorý kladie na prvé miesto spoluprácu medzi národmi; verí, že to prispeje k historickému zmiereniu arménskeho a tureckého ľudu v duchu pravdy a vzájomného rešpektovania; podporuje iniciatívy občianskej spoločnosti medzi Tureckom a Arménskom, ktorými sa snaží o normalizáciu vzťahov; naliehavo vyzýva Turecko a Arménsko, aby pristúpili k normalizácii vzťahov tým, že bezpodmienečne ratifikujú a budú plniť protokoly o nadviazaní diplomatických vzťahov, otvoria hranice a aktívne budú zlepšovať svoje vzťahy, s osobitným dôrazom na cezhraničnú spoluprácu a hospodársku integráciu;

  8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Arménska a vláde a parlamentu Turecka.