Predlog skupne resolucije - RC-B8-0342/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-0342/2015

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o stoti obletnici armenskega genocida

14.4.2015 - (2015/2590(RSP))

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B8‑0342/2015)
EFDD (B8‑0343/2015)
Verts/ALE (B8‑0344/2015)
GUE/NGL (B8‑0346/2015)
S&D (B8‑0347/2015)
ECR (B8‑0348/2015)
PPE (B8‑0349/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák v imenu skupine PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Afzal Khan, Brando Benifei, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR
Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Emanuil Glezos (Emmanouil Glezos), Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Anderson, Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD


Postopek : 2015/2590(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0342/2015
Predložena besedila :
RC-B8-0342/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o stoti obletnici armenskega genocida

(2015/2590(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. junija 1987 o politični rešitvi armenskega vprašanja[1],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju[2],

–   ob upoštevanju protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Armenijo in Republiko Turčijo in protokola o razvoju odnosov med Republiko Armenijo in Republiko Turčijo, podpisana 10. oktobra 2009 v Zürichu,

–   ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A. ker leta 2015 mineva sto let od armenskega genocida v Otomanskem cesarstvu;

B.  ker vse večje število držav članic in nacionalnih parlamentov priznava armenski genocid v Otomanskem cesarstvu;

C. ker je eden od glavnih razlogov za evropsko združevanje želja, da se v Evropi preprečijo vojne in hudodelstva zoper človečnost;

D. ker sta Turčija in Armenija leta 2009 v Zürichu začeli proces normalizacije diplomatskih odnosov s podpisom protokolov o vzpostaviti in razvoju odnosov;

E.  ker je nadvse pomembno ohranjati spomin na preteklost, saj brez resnice in spomina ni sprave;

1.  se na predvečer stote obletnice poklanja spominu na milijon in pol nedolžnih armenskih žrtev, ki so izgubile življenje v Otomanskem cesarstvu; se pridružuje spominski slovesnosti ob stoti obletnici armenskega genocida v duhu evropske solidarnosti in pravičnosti; poziva Komisijo in Svet, naj se pridružita spominski slovesnosti;

2.  želi spomniti na svoji resoluciji z dne 18. junija 1987, v katerih je med drugim priznal, da so tragični dogodki proti Armencem v letih 1915–1917 na ozemlju Otomanskega cesarstva genocid, kot ga opredeljuje Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948; obsoja vsa storjena hudodelstva zoper človečnost in genocide ter globoko obžaluje vse poskuse njihovega zanikanja;

3.  se pokloni vsem nedolžnim žrtvam genocida in hudodelstev zoper človečnost; predlaga, naj se razglasi mednarodni spominski dan genocida, katerega namen naj bo nadaljnje opominjanje na pravico vseh ljudi in narodov na svetu do miru in dostojanstva;

4.  poudarja, da morata biti pravočasno preprečevanje in učinkovito kaznovanje genocidov in hudodelstev zoper človečnost med glavnimi prednostnimi nalogami mednarodne skupnosti in Evropske unije;

5.  pozdravlja izjave predsednika Republike Turčije Recepa Tayyipa Erdoğana in predsednika vlade Republike Turčije Ahmeta Davutoğluja, ki sta izrazila sožalje in priznala hudodelstva zoper otomanske Armence, saj gre za korak v pravo smer; spodbuja Turčijo, naj jemlje spominsko slovesnost ob stoti obletnici armenskega genocida kot pomembno priložnost za nadaljevanje prizadevanj, da bi se soočila s preteklostjo (vključno z odprtjem arhivov), priznala armenski genocid in s tem utrla pot resnični spravi med turškim in armenskim narodom;

6.  poziva Turčijo, naj spoštuje in v celoti izvaja obveznosti, ki jih je sprejela za varovanje kulturne dediščine, zlasti pa naj v dobri veri celovito oceni stanje armenske in druge kulturne dediščine na ozemlju pod njeno jurisdikcijo, ki je bila uničena ali porušena v prejšnjem stoletju;

7.  poziva Armenijo in Turčijo, naj se zgledujeta po uspešni spravi med evropskimi narodi in namenita prednost sodelovanju med obema narodoma; verjame, da bosta s tem prispevali k zgodovinski spravi armenskega in turškega naroda v duhu resnice in spoštovanja; podpira pobude civilne družbe med Turčijo in Armenijo, katerih cilj je normalizacija odnosov; poziva Turčijo in Armenijo, naj nadaljujeta urejanje odnosov z brezpogojno ratifikacijo in izvrševanjem protokolov o vzpostavitvi diplomatskih odnosov in odprtjem meje ter z aktivnim izboljševanjem odnosov, pri tem pa naj se posebej posvetita čezmejnemu sodelovanju in gospodarskemu vključevanju;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Republike Armenije ter vladi in parlamentu Republike Turčije.