Διαδικασία : 2015/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0363/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0363/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.66
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0175

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 181kWORD 133k
28.4.2015
PE555.137v01-00}
PE555.138v01-00}
PE555.139v01-00}
PE555.140v01-00}
PE555.142v01-00}
PE555.146v01-00}
PE555.150v01-00} RC1
 
B8-0363/2015}
B8-0364/2015}
B8-0365/2015}
B8-0366/2015}
B8-0368/2015}
B8-0372/2015}
B8-0376/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8‑0363/2015)

GUE/NGL (B8‑0364/2015)

Verts/ALE (B8‑0365/2015)

EFDD (B8‑0366/2015)

S&D (B8‑0368/2015)

PPE (B8‑0372/2015)

ALDE (B8‑0376/2015)


σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))


Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boștinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Nicola Caputo εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sajjad Karim, Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Jean Lambert, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπαγκλαντές, και ειδικότερα εκείνα της 18ης Σεπτεμβρίου 2014(1), 16ης Ιανουαρίου 2014(2), 21ης Νοεμβρίου 2013(3), και 14ης Μαρτίου 2013(4),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(5) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(6),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη(7),

–   έχοντας υπόψη το Σύμφωνο αειφορίας για συνεχή βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, της Επιτρόπου για το εμπόριο, Cecilia Malmström, της Επιτρόπου για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Εργασιακή Κινητικότητα, Marianne Thyssen, και του Επιτρόπου για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Neven Mimica, επί τη ευκαιρία της δεύτερης επετείου από την τραγωδία στο κτήριο Rana Plaza,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στο Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη το Πλαίσιο για την Προώθηση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της ΔΟΕ (2006, C-187) και την Σύμβαση για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (1981, C-155), τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από το Μπαγκλαντές, καθώς και τις αντίστοιχες συστάσεις (R-197)· έχοντας επίσης υπόψη την Σύμβαση για την Επιθεώρηση Εργασίας (1947, C-081), την οποία το Μπαγκλαντές έχει προσυπογράψει, και τις συστάσεις της (R 164),

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της ΔΟΕ για καλύτερη εργασία στο Μπαγκλαντές που δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο 2013,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681) και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής όσον αφορά την κατεύθυνση της πολιτικής της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) μετά το 2014,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του σχετικά με την 'Εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη, διαφανή και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη' και σχετικά με την 'Εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη'

–   έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που καθορίζουν ένα πλαίσιο για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Ιούνιο 2011,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου 2014, με το οποίο ζητείται η δημιουργία διακυβερνητικής ομάδας εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των διεθνικών εταιρειών,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας,

–   έχοντας υπόψη το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο θα αποσκοπεί στη μεταφορά στη νομοθεσία των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ περί δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο νόμου σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια των μητρικών επιχειρήσεων και των κύριων εργοληπτριών εταιρειών (αριθ. 2578) που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 30 Μαρτίου 2015,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Απριλίου 2013, κατέρρευσε το οκταώροφο κτήριο Rana Plaza στην πόλη Σαβάρ, έξω από την Ντάκα, το οποίο στέγαζε αρκετές βιοτεχνίες υφαντουργίας, προξενώντας τον θάνατο περισσότερων από 1.100 και τον τραυματισμό περισσότερων από 2.500 ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του κτηρίου ήταν η χειρότερη βιομηχανική καταστροφή που έχει σημειωθεί ποτέ στο Μπανγκλαντές και το πλέον θανατηφόρο δυστύχημα λόγω δομικής αστοχίας στη σύγχρονη ιστορία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 112 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο εργοστάσιο Tazreen, στην περιοχή Ashulia της Ντάκα στο Μπανγκλαντές, στις 24 Νοεμβρίου 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρκαγιές σε εργοστάσια, η κατάρρευση κτιρίων και άλλα ατυχήματα που συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων στο Μπανγκλαντές, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν πηγή σοβαρών ανησυχιών σε άλλες αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα από τον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων, όπως είναι το Πακιστάν ή η Καμπότζη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη λήξη της συμφωνίας πολυινών, και εξαιτίας της εργασίας υψηλής έντασης που χαρακτηρίζει τον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων, ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα, το Μπαγκλαντές, η Ινδία και το Βιετνάμ, έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιους παραγωγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές κατέστη ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ενδυμάτων στον κόσμο μετά την Κίνα, ενώ οι μισθοί που καταβάλλονταν στους εργαζομένους στον τομέα της ένδυσης ήταν από τους χαμηλότερους, και ο κλωστοϋφαντουργικός τομέας παρείχε περίπου το 85% των εξαγωγών της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% της παραγωγής ενδυμάτων της χώρας διοχετεύεται στην ΕΕ, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές του Μπαγκλαντές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος έτοιμων ενδυμάτων του Μπαγκλαντές απασχολεί περίπου 4 εκατομμύρια άτομα και στηρίζει έμμεσα το βιοτικό επίπεδο 40 σχεδόν εκατομμυρίων ανθρώπων – το ένα τέταρτο περίπου του πληθυσμού του Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων στην κοινωνία, έχοντας εκπληρώσει επιτυχώς τον τρίτο αναπτυξιακό στόχο της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των έτοιμων ενδυμάτων συνέβαλε σημαντικά σε αυτό, δεδομένου ότι 3,2 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση των γυναικών συνέβαλε, σε πολλές περιπτώσεις, στην ενίσχυσή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιοργάνωση του τομέα έτοιμων ενδυμάτων γύρω από το ολοκληρωμένο μοντέλο της αλυσίδας αξίας είχε ως αποτέλεσμα ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστούν παραγγελίες να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ευπαθές το εργατικό δυναμικό του Μπαγκλαντές και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Καμπότζη και τη Σρι Λάνκα, όπου η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων, οι μισθοί έχουν μειωθεί παρά την κατακόρυφη αύξηση στις εγκαταστάσεις παραγωγής και την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαγκλαντές ο ελάχιστος μισθός αυξήθηκε σημαντικά στον απόηχο της καταστροφής στο Rana Plaza, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται αυτού που θεωρείται ως επαρκές επίπεδο για την κάλυψη των βασικών αναγκών των εργαζομένων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι στον τομέα ένδυσης έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές σε εργοστάσια στο Μπαγκλαντές μεταξύ του 2006 και των αρχών του 2013 ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κανένας από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εργοστασίων δεν προσήχθη σε δίκη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κτήριο που κατέρρευσε στο συγκρότημα Rana Plaza είχε κατασκευαστεί παράνομα και δεν πληρούσε τα πρότυπα ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καταστροφή, 32 εργοστάσια του Μπαγκλαντές έκλεισαν λόγω σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλεια και 26 εργοστάσια έκλεισαν μερικώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ακόμη σημαντικός αριθμός εργοστασίων που πρέπει να βελτιώσουν τα πρότυπά τους ώστε να φτάσουν σε νομικά αποδεκτό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ υποστηρίζει την εθνική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων όσον αφορά τη δομή, την πυρασφάλεια, καθώς και την ηλεκτρική ασφάλεια 1.800 περίπου εργοστασίων έτοιμων ενδυμάτων, πολλά από τα οποία έχουν μετατραπεί σε εμπορικά κτίρια ή πολυκατοικίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Απριλίου 2013 υπεγράφη από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, τους τοπικούς κατασκευαστές ενδυμάτων και διεθνείς εταιρείες ειδών ένδυσης, τις τοπικές και διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και διεθνείς ΜΚΟ το 'Μνημόνιο συμφωνίας για μια πρακτική ρύθμιση αποζημιώσεως των θυμάτων των ατυχημάτων του συγκροτήματος Rana Plaza και των οικογενειών τους' (Donor Trust Fund), με σκοπό την αποζημίωση των θυμάτων της καταστροφής και των οικογενειών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που ορίστηκε για να καλύψει το κόστος όλων των αξιώσεων ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δεύτερη επέτειο από την καταστροφή, το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί από τις εθελοντικές συνεισφορές διαφόρων εταιρειών ανερχόταν κατά προσέγγιση στα 27 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το οποίο σημαίνει ότι υπολείπονται ακόμη 3 εκατομμύρια·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική αντιστάθμιση συνιστά θεμελιώδη οικονομική στήριξη, και δεν θα είναι δυνατή η κάλυψη των ιατρικών εξόδων των θυμάτων που χρήζουν μακροπρόθεσμης ιατρικής φροντίδας αν συνεχιστεί η υποχρηματοδότηση του ταμείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η ρύθμιση εθελοντικής διευθέτησης της αποζημίωσης μέσω του Καταπιστευματικού Ταμείου των Δωρητών δεν επέτυχε τον στόχο του, και σημειώνει ότι ένας υποχρεωτικός μηχανισμός θα ήταν περισσότερο επωφελής για τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των τραγικών συμβάντων στο συγκρότημα Rana Plaza και μετά τη δημόσια κατακραυγή που ακολούθησε και τις εκκλήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ανάληψη δράσεως, η ΕΕ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και τη ΔΟΕ, δρομολόγησε, στις 8 Ιουλίου 2013, το 'Σύμφωνο για συνεχή βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων του Μπαγκλαντές' (Σύμφωνο Βιωσιμότητας), με το οποίο το Μπαγκλαντές δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση με σκοπό να βελτιωθούν τα εργασιακά πρότυπα και οι συνθήκες εργασίας στον κλάδο του έτοιμου ενδύματος της χώρας αυτής·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν το δυστύχημα το Μπαγκλαντές διέθετε μόνο 92 επιθεωρητές για τον έλεγχο περίπου 5.000 βιοτεχνιών έτοιμων ενδυμάτων και άλλων βιομηχανιών που λειτουργούν στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεσμεύτηκε να προσλάβει 200 ακόμη επιθεωρητές έως το τέλος του 2013·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη αναθεώρηση του Συμφώνου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που είχε σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έπρεπε να λάβει περαιτέρω σημαντικά μέτρα, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση και εφαρμογή του εργατικού δικαίου, τη βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων στις βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών, και την πρόσληψη περισσότερων επιθεωρητών εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη αναθεώρηση του Συμφώνου θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2015·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εργατικός νόμος του Μπαγκλαντές τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός, μολονότι περιλαμβάνει ορισμένες θετικές μεταρρυθμίσεις, εξακολουθεί να υπολείπεται των διεθνών προτύπων όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως τονίζεται στις παρατηρήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ οι οποίες αφορούν τις συμβάσεις 87 και 98, περιλαμβανομένων και περιορισμών στο δικαίωμα εκλογής εκπροσώπων με πλήρη ελευθερία, καθώς και στο δικαίωμα της απεργίας, και επιτρέπει ευρείες διοικητικές εξουσίες για την ακύρωση καταχώρισης συνδικαλιστικού σωματείου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν προτίθεται να εξετάσει πρόσθετες τροποποιήσεις·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τη 'Συμφωνία του Μπαγκλαντές για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων' (εφεξής, η Συμφωνία), μία νομικά δεσμευτική συμφωνία, υπέγραψαν, στις 13 Μαΐου 2013, 187 επιχειρήσεις ειδών ένδυσης, γενικές και τοπικές συνδικαλιστικές ενώσεις, ΜΚΟ και ομάδες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, και ότι η 'Συμμαχία για την ασφάλεια των εργαζομένων στο Μπανγκλαντές' (εφεξής, η 'Συμμαχία), ιδρύθηκε στις 9 Ιουλίου 2013 συνενώνοντας 26 κυρίως βορειοαμερικανικές εταιρείες ενδυμάτων, αλλά χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστικών ενώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, 175 εταιρείες μόδας και λιανικού εμπορίου έχουν υπογράψει τη συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία και η Συμμαχία διενήργησαν επιθεωρήσεις σε 1.904 εργοστάσια που ασχολούνται με εξαγωγές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους εκτελεστικούς κανόνες και τους κανονισμούς για το εργατικό δίκαιο και ότι την τελευταία φορά δήλωσε ότι θα τις εγκρίνει έως το καλοκαίρι του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα για το «πρόγραμμα για τη βελτίωση της εργασίας» της ΔΟΕ και για τη λειτουργία του προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο της συμφωνίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Μπαγκλαντές, το 10% του εργατικού δυναμικού του τομέα έτοιμων ενδυμάτων απασχολείται σε βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (ΒΖΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας νέος εργασιακός νόμος για τις ΒΖΕ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο του Ιουλίου 2014, αλλά απέχει πολύ από το να παραχωρεί ανάλογα δικαιώματα σε εργαζομένους με εκείνα που έχουν χορηγηθεί σε άλλους τομείς στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ από 1ης Ιανουαρίου 2014, έπαψε να ισχύει η απαγόρευση της απεργίας, οι ενώσεις προστασίας των εργαζομένων δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και προνόμια με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές του 2013 έχουν καταχωριστεί στον τομέα της ένδυσης 300 νέες συνδικαλιστικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 απορρίφθηκαν 66 αιτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο 26% του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντισυνδικαλιστικές διακρίσεις εξακολουθούν να συνιστούν σοβαρό και ραγδαία αυξανόμενο πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές αποτρέπει ενεργά τους εργαζόμενους και τους εργοδότες που επιθυμούν να ιδρύσουν δική τους επιτροπή ασφαλείας, όπως απαιτείται από τη συμφωνία, να το πράξουν·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές κατατάσσεται στη θέση 136 από τις 177 χώρες στον δείκτη διαφάνειας και ότι η διαφθορά είναι ενδημική στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού στον κλάδο του έτοιμου ενδύματος και περιλαμβάνει το πολιτικό κατεστημένο, καθώς και τις τοπικές και πολυεθνικές εταιρείες·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνδικαλιστική οργάνωση δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την προσαρμογή, εντός πέντε ετών, των 5000 βιοτεχνιών υφαντουργίας και ενδυμάτων του Μπανγκλαντές στα δυτικά πρότυπα ασφαλείας, θα αρκούσε να προστεθεί ποσό μικρότερο των 10 λεπτών του ευρώ στην εργοστασιακή τιμή ενός εκάστου των 7 δισεκατομμυρίων ενδυμάτων τα οποία πωλεί κάθε έτος το Μπανγκλαντές σε επιχειρήσεις με δυτικά εμπορικά σήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι τιμές των ενδυμάτων και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο έτη·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των έτοιμων ενδυμάτων κυριαρχείται εμφανώς από μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης, παραγωγούς που φέρουν εμπορική ονομασία και εμπόρους που ελέγχουν τα παγκόσμια δίκτυα παραγωγής και καθορίζουν άμεσα τις προδιαγραφές της προμήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί στον τομέα των ενδυμάτων και της κλωστοϋφαντουργίας, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης βιομηχανίας, συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν χαμηλότερες τιμές, να αυξήσουν τα πρότυπα ποιότητας, να περικόψουν τους χρόνους παράδοσης, να μειώσουν τις ελάχιστες ποσότητες και να αναλάβουν τον μεγαλύτερο δυνατό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπρεπής εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ΔΟΕ το 2016·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καταστροφή, σημειώθηκε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση από πλευράς ευρωπαίων καταναλωτών οι οποίοι επιθυμούσαν πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων και τις συνθήκες παραγωγής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν καταθέσει αμέτρητες αναφορές και έχουν διοργανώσει εκστρατείες στις οποίες ζητούσαν μεγαλύτερη λογοδοσία εκ μέρους των εταιρειών ένδυσης ώστε να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους κατασκευάζονται με ηθικό τρόπο·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές, ως λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, επωφελείται από καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα προϊόντα του στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Όλα εκτός των όπλων" (ΟΕΟ), η οποία καλύπτει το 55 % των εξαγωγών του Μπαγκλαντές, που είναι κυρίως ενδύματα και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, και δεσμεύεται ως εκ τούτου να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή μίας δέσμης βασικών συμβάσεων του ΟΗΕ και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας οι οποίες αφορούν τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα·

1.  τιμά τη μνήμη των θυμάτων επί τη ευκαιρία της δεύτερης επετείου από την τραγωδία στο κτήριο Rana Plaza, μιας από τις πλέον ολέθριες βιομηχανικές καταστροφές που έχουν συμβεί στην ιστορία· εκφράζει τα συλλυπητήριά του για άλλη μια φορά στις οικογένειες των θυμάτων καθώς και σε αυτούς που τραυματίστηκαν στην εν λόγω καταστροφή· τονίζει ότι οι απώλειες αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχαν καλύτερα συστήματα ασφάλειας κατά την εργασία·

2.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Συντονισμού Rana Plaza ίδρυσε το καταπιστευματικό ταμείο δωρητών Rana Plaza, το οποίο συλλέγει οικειοθελώς δωρεές από εταιρείες για την αποζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους· εκφράζει τη λύπη του διότι από τα 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εξακολουθούσαν να υπολείπονται 3 τον Απρίλιο του 2015 και καλεί τις διεθνείς εμπορικές εταιρείες που προμηθεύονται από το συγκρότημα Rana Plaza ή έχουν σημαντικούς δεσμούς με το Μπαγκλαντές, την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και την Ένωση Εξαγωγών και Κατασκευαστών Ενδυμάτων του Μπανγκλαντές (BGMEA) να εξασφαλίσουν ότι όλες οι οφειλόμενες αποζημιώσεις θα εκταμιευτούν χωρίς καθυστέρηση·

3.  καταγγέλλει ότι περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών που θεωρούνται ότι έχουν εμπορικούς δεσμούς με το εργοστασιακό συγκρότημα, όπως οι Adler Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J.C. Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT ή η YesZee δεν έχουν ακόμη καταβάλει συνεισφορές στο Καταπιστευματικό Ταμείο· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι αρκετές εταιρείες έχουν προβεί σε ανεπαρκείς δωρεές, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητάς τους να συνεισφέρουν και της συμμετοχής τους στη βιομηχανική μονάδα του Rana Plaza, και ότι πολλές εταιρείες έχουν αρνηθεί να γνωστοποιήσουν το ποσό της συνεισφοράς τους στο Ταμείο·

4.  σημειώνει ότι η αποζημίωση για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο Tazreen βρίσκεται σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ίδια βάση με τη ρύθμιση για το Rana Plaza· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και ζητεί την έγκαιρη χορήγηση της αποζημίωσης·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό τη δημιουργία ενός μόνιμου εθνικού συστήματος ασφάλισης κατά ατυχημάτων στον χώρο εργασίας και ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να τηρήσει τη δέσμευσή της στο πλαίσιο του εθνικού τριμερούς σχεδίου δράσης στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, όπου κρίνεται σκόπιμο, την εν λόγω προσπάθεια αποζημίωσης και σημειώνει ότι, ενώ οι προσπάθειες σήμερα είναι αξιέπαινες, θα εξακολουθήσει στον τομέα αυτό να υφίσταται εμπόδιο στην πρόοδο·

6.  καλεί την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και άλλους παράγοντες να λάβουν υπόψη τους προτάσεις για υποχρεωτικά πλαίσια που θα εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε μέσα προσφυγής και σε αποζημίωση βασίζεται στην ανάγκη και την ευθύνη και όχι μόνο στην ικανότητα των ομάδων εκστρατείας να κατονομάζουν και να επιπλήττουν ή στις εθελοντικές προσπάθειες των εταιρειών·

7.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΕΕ για τη δρομολόγηση του Συμφώνου μεριμνώντας για μια νέα αρχή όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, τις συνθήκες εργασίας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και την προαγωγή της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς στον τομέα της παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές·

8.  επισημαίνει τα συμπεράσματα της πρώτης αναθεώρησης του Συμφώνου τον Οκτώβριο του 2014, στα οποία γίνεται αναφορά στην ικανοποιητική πρόοδο που σημειώθηκε από τις αρχές του Μπαγκλαντές, και αναγνωρίζει τη συμβολή του Συμφώνου στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας σε εργοστάσια, καθώς και των συνθηκών εργασίας στη βιομηχανία ενδυμάτων· παροτρύνει, ωστόσο, την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να βελτιώσει το επίπεδο συμμετοχής της για να εφαρμόσει ενεργά όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του Συμφώνου ως θέμα υψίστης προτεραιότητας· ευελπιστεί ότι ουσιαστική πρόοδος σε όλα τα θέματα ασφάλειας και εργασίας — ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις επιθεωρήσεις εργασίας, τους αξιοπρεπείς μισθούς, τη δομική ακεραιότητα των κτιρίων και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, καθώς και την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων — μπορεί να επιτευχθεί με τη δεύτερη αναθεώρηση του συμφώνου που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2015·

9.  σημειώνει τα μέτρα που έλαβε το Μπανγκλαντές για την τροποποίηση του εργατικού δικαίου μετά την τραγωδία στο Rana Plaza, με την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στους τομείς της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι περιορισμοί της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων δεν λαμβάνονταν υπόψη και ότι η νομοθεσία εξακολουθεί να μην είναι σύμφωνη με τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ·

10. στην προσπάθεια να τηρηθούν οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου, καλεί την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές να εγκρίνουν, ως απόλυτη προτεραιότητα, τους αναγκαίους κανόνες και τις ρυθμίσεις για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, σε πλήρη διαβούλευση με το τριμερές συμβουλευτικό συμβούλιο και δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των συμβάσεων 87 και 98 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις·

11. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών, όπου εξακολουθούν να μην επιτρέπονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, συνθήκες εργασίας είναι πενιχρές και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας είναι ανεπαρκή, και τονίζει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαύουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα πρότυπα ασφαλείας βάσει του νόμου, κατ' ανάλογο τρόπο με εκείνα των εργαζομένων άλλων τομέων της χώρας· λυπάται ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο προτεινόμενος Εργασιακός Νόμος για τις ΒΖΕ συνεχίζει να απαγορεύει τον σχηματισμό ενώσεων από τους εργαζομένους στις ΒΖΕ και επισημαίνει ότι τα δικαιώματα και τα προνόμια των ενώσεων προστασίας των εργαζομένων δεν είναι με κανέναν τρόπο ανάλογα με αυτά των συνδικαλιστικών οργανώσεων· ζητεί από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να επεκτείνει αμέσως και πλήρως το εργατικό δίκαιο ώστε να καλύπτει και τις ΒΖΕ·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του κατώτατου μισθού στον τομέα του έτοιμου ενδύματος κατά 77 %, ήτοι από 35 ευρώ σε 62 ευρώ μηνιαίως και ενθαρρύνει ώστε το μέτρο αυτό να τύχει καθολικής εφαρμογής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στην πράξη οι κατώτατοι μισθοί στη βιομηχανία ένδυσης εξακολουθούν να μην επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των εργαζομένων, και ότι θα πρέπει να φτάσουν ποσό ύψους τουλάχιστον 104 ευρώ για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές, και καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να θεσπίσει ελάχιστους μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης σε πλήρη διαβούλευση με τα συνδικάτα και τους εργαζομένους· επίσης, ζητεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες ενδυμάτων θα καταβάλουν πράγματι τα οφειλόμενα ημερομίσθια·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγγραφή, από τις αρχές του 2013, 300 περίπου νέων συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο της ένδυσης, γεγονός που διπλασιάζει τον αριθμό τους στον τομέα αυτό, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2014 και το 2015 η διαδικασία εγγραφής έχει επιβραδυνθεί· παροτρύνει τις αρχές του Μπαγκλαντές να συνεχίσουν στον δρόμο της αρχικής θετικής τάσης για την επίτευξη των στόχων μιας επαρκούς εκπροσώπησης των 4 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων·

14. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις αναφορές ότι νεοϊδρυθείσες συνδικαλιστικές οργανώσεις υπέστησαν διακρίσεις, απολύσεις και αντίποινα· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις εις βάρος των συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως κατέδειξαν οι καλά τεκμηριωμένες πράξεις απειλών, παρενόχλησης και σωματικής βίας κατά των εκπροσώπων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του επικεφαλής συνδικαλιστικής οργάνωσης, Aminul Islam· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αθέμιτες εργασιακές πρακτικές, μέσω της εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη των παραβάσεων με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο προκειμένου να τερματιστεί η ατιμωρησία και να προσαχθούν επίσης οι δολοφόνοι του Aminul Islam στη δικαιοσύνη· εκφράζει την πεποίθηση ότι η επαρκής κατάρτιση και η ενημέρωση σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα αποτελούν αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση των αντισυνδικαλιστικών διακρίσεων·

15. θεωρεί ότι η ύπαρξη δημοκρατικών συνδικαλιστικών δομών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας, όπως για παράδειγμα είναι η συνεχής ανάπτυξη επιτροπών ασφαλείας από εργαζομένους σε όλες τις βιομηχανίες· τονίζει επίσης τη σημασία της πρόσβασης σε εργοστάσια για οργανώσεις για την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τους τρόπους προστασίας των δικαιωμάτων και της ασφάλειάς τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να αρνούνται να εκτελέσουν επικίνδυνη εργασία·

16. επικροτεί τη δέσμευση της κυβέρνησης να επαναφέρει το τμήμα επιθεωρήσεων εργοστασίων και εγκαταστάσεων, το οποίο αναμένεται να επανδρωθεί τελικά με 993 υπαλλήλους και 23 περιφερειακές υπηρεσίες, την αναβάθμιση των υπηρεσιών επιθεώρησης τον Ιανουάριο του 2014 και την έγκριση της εθνικής πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και ενιαίων προτύπων για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή και τους διεθνείς εταίρους να παράσχουν τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να συνδράμουν στην αναβάθμιση του τμήματος επιθεωρήσεων εργοστασίων και εγκαταστάσεων· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τις επιθεωρήσεις εργασίας και να σεβαστεί τη σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το κλείσιμο των εργοστασίων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας·

17. εξακολουθεί να ανησυχεί για τους ισχυρισμούς περί ενδημικής διαφθοράς στο Μπαγκλαντές ανάμεσα σε επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας και εργοστασιάρχες του τομέα της ένδυσης, και ζητεί να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών·

18. κατανοεί τις δυσκολίες στην επίτευξη προόδου για την πρόσληψη των επιθεωρητών λόγω της ανάγκης της κατάλληλης κατάρτισης των ατόμων βάσει ενιαίου προτύπου και εναρμονισμένων διαδικασιών λειτουργίας πριν από την απόσπαση· ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί ο στόχος για την πρόσληψη 200 επιθεωρητών μέχρι το τέλος του 2013, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι προσλήψεις ανέρχονται σε 173, και τονίζει ότι οι 200 επιθεωρητές είναι πολύ λιγότεροι από τους επιθεωρητές που απαιτούνται για την επίβλεψη ενός κλάδου τεσσάρων εκατομμυρίων εργαζομένων·

19. χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία και η συμμαχία έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους όλων των εργοστασίων υπό την αρμοδιότητά τους και έχουν ολοκληρώσει πάνω από 400 σχέδια διορθωτικών ενεργειών· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συμπληρώσει αυτήν την ενέργεια επιθεωρώντας το συντομότερο δυνατό τα εργοστάσια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και να λάβει επαρκή επανορθωτικά μέτρα· υποστηρίζει τη σημαντική εργασία της ΔΟΕ για την εξασφάλιση των ανωτέρω· χαιρετίζει τη δέσμευση των κατασκευαστών που επιθυμούν να βελτιώσουν τα πρότυπα και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των σχεδίων διορθωτικών ενεργειών·

20. επικροτεί το γεγονός ότι, επί του παρόντος, περισσότερες από 250 μεγάλες εταιρείες μόδας και εμπορικών σημάτων λιανικής που διοχετεύουν έτοιμα ενδύματα από το Μπανγκλαντές υπέγραψαν τη συμφωνία ή τη συμμαχία για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των εργοστασίων στο Μπαγκλαντές που τα προμηθεύουν· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει άλλες εταιρείες, περιλαμβανομένων και ΜΜΕ, να προσχωρήσουν στη συμφωνία· υπογραμμίζει την ανάγκη της κατάλληλης συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας και ενθαρρύνει την επανάληψή της σε άλλες χώρες υψηλού κινδύνου·

21. ενθαρρύνει τη Συμφωνία και τη Συμμαχία να βελτιώσουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάσσουν εκθέσεις επιθεωρήσεων των εργοστασίων συστηματικά ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των εργασιών και η χρήση «δύο μέτρων και δύο σταθμών»· καλεί τη Συμμαχία να δημοσιεύει τις εκθέσεις της και στη γλώσσα Μπενγκάλι, να προβαίνει σε δημοσίευση και στο διαδίκτυο, και στις εκθέσεις να περιλαμβάνει και εικόνες ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους κατοίκους της χώρας·

22. φρονεί ότι οι παγκόσμιοι λιανικοί πωλητές, οι παραγωγοί που φέρουν εμπορική ονομασία και οι έμποροι φέρουν μεγάλη ευθύνη, με τα σημερινά πρότυπα παραγωγής, για τα εμπόδια στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των αποδοχών εκ μέρους των χωρών παραγωγής· εκφράζει την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιο δίκαιες κοινωνικές συνθήκες και μια καλύτερη δομή της αγοράς, αν οι εταιρείες αυτές εφάρμοζαν στις αλυσίδες προμήθειάς τους τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), και ιδίως τις πρόσφατα επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις δέκα αρχές του οικουμενικού συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, το πρότυπο καθοδήγησης για την κοινωνική ευθύνη ISO 26000, την τριμερή δήλωση των αρχών σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική της ΔΟΕ, και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής για την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη ήδη υφιστάμενες εθνικές πρωτοβουλίες στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και τη Δανία, και πιστεύει ότι η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα και το καθήκον να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής ευθύνης της αλυσίδας εφοδιασμού·

23. πιστεύει ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες στον τομέα της ένδυσης είναι συχνά το σημαντικότερο εμπόδιο για την αντιμετώπιση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και ότι ένα σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς, η οποία θα παρέχει πληροφορίες για τη σύνδεση όλων των παραγόντων της αλυσίδας αξίας ενός προϊόντος, από τον τόπο παραγωγής έως τους εμπόρους λιανικής πώλησης· θεωρεί ότι απαιτείται νέα νομοθεσία της ΕΕ για τη δημιουργία νομικής υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που αναθέτουν με υπεργολαβία την παραγωγή σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της διαφάνειας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ περί ΠΕΕ·

24. αναγνωρίζει ότι η απασχόληση στον τομέα της ένδυσης έχει βοηθήσει στο Μπαγκλαντές και αλλού εκατομμύρια φτωχών γυναικών της υπαίθρου να ξεφύγουν από τις στερήσεις και την εξάρτηση από τους άνδρες· σημειώνει ότι στο μη συνδικαλιζόμενο εργατικό δυναμικό υπάγονται κυρίως ανειδίκευτοι εργάτες και γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες· αναγνωρίζει ότι η πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων έχει ζωτική σημασία για τις γυναίκες και υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που σχηματίστηκαν πρόσφατα στο Μπαγκλαντές, και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Σύμφωνο αναγνωρίζει τη σημασία της ενδυνάμωσης των φύλων για τη βελτίωση των εργασιακών προτύπων·

25. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα» έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη του Μπαγκλαντές και έχει συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως γυναικών· είναι ωστόσο πεπεισμένο ότι, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις στο πεδίο των ανθρώπινων και των εργασιακών δικαιωμάτων, η πρωτοβουλία «όλα εκτός από όπλα» και το ΣΓΠ κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τα ήδη χαμηλά επίπεδα προστασίας των εργαζομένων και να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για αξιοπρεπή εργασία· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει κατά πόσο το Μπαγκλαντές τηρεί τις συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο· τονίζει ότι οι χώρες που σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο σε κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα θα πρέπει να ανταμείβονται με τη διατήρηση πλήρους πρόσβασης στην αγορά για τα προϊόντα τους·

26. ενθαρρύνει την ΥΕ/ΑΕ Mogherini και την Επίτροπο Malmström να συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνουν την επικύρωση βασικών προτύπων της ΔΟΕ, την επιθεώρηση υγείας και ασφάλειας και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στις συζητήσεις με το Μπαγκλαντές για το συνεχιζόμενο προτιμησιακό εμπόριο·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές, καθώς και στον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0024.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0045.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0516.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)00100.

(5)

ΕΕ C 99 E, της 3.4.2012, σ. 31.

(6)

ΕΕ C 99 E, της 3.4.2012, σ. 101.

(7)

ΕΕ L 118, της 27.4.2001, σ.48.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου