Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0363/2015Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0363/2015

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių ir pažangos įgyvendinant Bangladešo tvarumo susitarimą

28.4.2015 - (2015/2589(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B8‑0363/2015)
GUE/NGL (B8‑0364/2015)
Verts/ALE (B8‑0365/2015)
EFDD (B8‑0366/2015)
S&D (B8‑0368/2015)
PPE (B8‑0372/2015)
ALDE (B8‑0376/2015)

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu
Victor Boștinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu
Sajjad Karim, Charles Tannock ECR frakcijos vardu
Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu
Jean Lambert, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli EFDD frakcijos vardu


Procedūra : 2015/2589(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0363/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-0363/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių ir pažangos įgyvendinant Bangladešo tvarumo susitarimą

(2015/2589(RSP))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, ypač į 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją[1], į 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją[2], 2013 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją[3] ir 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliucijas dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose[5] ir dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose[6],

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Bangladešo Liaudies Respublikos bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi[7],

–   atsižvelgdamas į tvarumo susitarimą dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini, už prekybą atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström, už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakingos Komisijos narės Marianne Thyssen ir už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario Neveno Mimica bendras pareiškimas minint „Rana Plaza“ tragedijos antrąsias metines,

–   atsižvelgdamas į JT Johanesburgo deklaraciją dėl tausaus vartojimo ir gamybos siekiant skatinti socialinį ir ekonominį vystymąsi,

–   atsižvelgdamas į TDO darbuotojų saugos ir sveikatos programą (2006, C-187) ir Konvenciją dėl darbuotojų saugos ir sveikatos (1981, C-155), kurių Bangladešas dar neratifikavo, taip pat į atitinkamas jų rekomendacijas (R-197); taip pat atsižvelgdamas į Konvenciją dėl darbo inspekcijos (1947, C-081), kurią yra pasirašęs Bangladešas, ir į jos rekomendacijas (R-164),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. spalio mėn. TDO inicijuotą geresnio darbo Bangladeše programą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011) 0681) ir į viešų konsultacijų dėl Komisijos darbo, susijusio su jos įmonių socialinės atsakomybės politikos po 2014 m. kryptimi, rezultatus,

–   atsižvelgdamas į savo pranešimus „Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas“ ir „Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“,

–   atsižvelgdamas į JT pagrindinius verslo ir žmogaus teisių principus, pagal kuriuos sukurta vyriausybėms ir įmonėms skirta žmogaus teisių apsaugos ir jų užtikrinimo sistema, 2011 m. birželio mėn. patvirtinta Žmogaus teisių tarybos,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos 2014 m. birželio 26 d. priimtą rezoliuciją, pagal kurią sukuriama tarpvyriausybinė darbo grupė, kuriai suteikti įgaliojimai parengti tarptautinę teisiškai privalomą priemonę, kurią taikant būtų reguliuojama tarptautinių korporacijų veikla,

–   atsižvelgdamas į TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą dėl žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo būtų sukurta Sąjungos sistema išsamiam tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, siekiant į teisės aktus perkelti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių,

–   atsižvelgdamas į teisės akto dėl patronuojančiųjų įmonių ir pagrindinių rangovų bendrovių pareigos atlikti išsamų patikrinimą projektą (Nr. 2578), kurį 2015 m. kovo 30 d. per pirmąjį svarstymą patvirtino Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi 2013 m. balandžio 24 d. greta Dakos esančioje Savaro vietovėje sugriuvo aštuonių aukštų pastatas „Rana Plaza“, kuriame veikė kelios drabužių gamyklos, ir žuvo per 1 100 žmonių, o daugiau negu 2 500 buvo sužeisti; kadangi pastato „Rana Plaza“ griūtis yra pati didžiausia kada nors Bangladeše įvykusi pramoninė nelaimė ir daugiausia aukų šiuolaikinėje istorijoje pareikalavusi tragedija, įvykusi dėl konstrukcinio trūkumo;

B.  kadangi Bangladeše 2012 m. lapkričio 24 d. kilus gaisrui gamykloje „Tazreen“, esančioje Dakos miesto Ašulijos rajone, žuvo mažiausiai 112 žmonių; kadangi gamyklų gaisrai, griūvantys pastatai ir kitos avarijos, susijusios su sveikatos ir saugos darbe klausimais, nėra būdingi tik Bangladešo gatavų drabužių sektoriui, bet kelia didelį susirūpinimą kitose besivystančiose ir mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, kurių gatavų drabužių sektorius itin orientuotas į eksportą, pvz. Pakistane ir Kambodžoje;

C. kadangi, nustojus galioti Pasauliniam susitarimui dėl tekstilės ir aprangos ir intensyviai augant gatavų drabužių sektoriaus darbininkų skaičiui, tokios besivystančios šalys kaip Kinija, Bangladešas, Indija ir Vietnamas tapo pasaulinio masto gamintojomis; kadangi aprangos eksporto srityje Bangladešas yra antras pasaulyje po Kinijos, šalies aprangos sektoriuje mokamas atlyginimas – vienas žemiausių, o tekstilės sektorius užtikrina beveik 85 proc. šalies eksporto; kadangi 60 proc. jame pagamintų drabužių siunčiama į ES – didžiausią Bangladešo eksporto rinką;

D. kadangi Bangladešo gatavų drabužių sektoriuje dirba maždaug 4 mln. žmonių ir netiesiogiai šis sektorius užtikrina net 40 mln. žmonių, t. y. maždaug ketvirtadalio Bangladešo gyventojų, pragyvenimą; kadangi gatavų drabužių sektoriaus indėlis mažinant skurdą yra didelis; kadangi Bangladešas labai pažengė mažindamas lyčių nelygybę visuomenėje ir sėkmingai pasiekė trečią JT Tūkstantmečio vystymosi tikslą dėl lyčių lygybės ir kadangi gatavų drabužių sektoriaus indėlis buvo didelis, nes 3,2 iš 4 mln. dirbančiųjų šiame sektoriuje yra moterys; kadangi daugeliu atveju dėl užimtumo moterys įgavo galių;

E.  kadangi gatavų drabužių sektorių reorganizavus pagal integruotos vertės grandinės modelį užsakymų srautą buvo galima užtikrinti tik didinant produktyvumą ir toliau mažinant gamybos sąnaudas, taigi Bangladešo ir kitų besivystančių šalių darbo jėga tapo ypač pažeidžiama; kadangi, nepaisant gerokai išaugusios gamybos infrastruktūros ir užimtumo, darbo užmokestis Kambodžoje ir Šri Lankoje, kurių ekonomika labai priklauso nuo gatavų drabužių sektoriaus, sumažėjo; kadangi po nelaimės gamykloje „Rana Plaza“ Bangladeše buvo žymiai padidintas minimalus darbo užmokestis, tačiau jis vis tiek nesiekia pakankamo lygio, kad būtų patenkinti pagrindiniai darbuotojų poreikiai;

F.  kadangi, remiantis įvairiais pranešimais, nuo 2006 m. iki 2013 m. pradžios daugiau nei 600 aprangos sektoriaus darbininkų žuvo Bangladešo gamyklų gaisruose, o, remiantis žmogaus teisių organizacijų pranešimais, nė vienas gamyklos savininkas arba vadovas taip ir nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn;

G. kadangi sugriuvęs pastatas „Rana Plaza“ buvo pastatytas neteisėtai ir neatitiko saugos standartų; kadangi po nelaimės dėl didelių saugos problemų Bangladeše visam laikui buvo uždarytos 32 gamyklos ir dar 26 nebeveikia iš dalies; kadangi savo standartus iki įstatymus atitinkančio lygio dar turi pakelti nemažai gamyklų; kadangi TDO remia Bangladešo vyriausybės iniciatyvą atlikti struktūrines, priešgaisrines ir elektros įrangos saugos inspekcijas apie 1 800 gatavų drabužių sektoriaus gamyklų, iš kurių dauguma yra tiesiog šiek tiek pakeistos komercinės arba gyvenamosios paskirties pastatai;

H. kadangi Bangladešo vyriausybės, vietos aprangos gamintojų ir tarptautinių aprangos prekės ženklų, vietos ir tarptautinių profesinių sąjungų bei tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai 2013 m. balandžio 24 d. pasirašė praktinį susitarimą dėl mokėjimų pastato „Rana Plaza“ nelaimės aukoms ir jų šeimoms (Paramos teikėjų patikos fondas) siekiant išmokėti kompensacijas nelaimės aukoms ir jų šeimoms; kadangi suma, nustatyta išlaidoms pagal visas pretenzijas padengti, siekia 30 mln. USD; kadangi nuo antrųjų nelaimės metinių dienos visa iš įmonių savanoriškų įnašų sukaupta suma siekė apie 27 mln. USD, taigi trūksta 3 milijonų;

I.   kadangi finansinė kompensacija yra nepaprastai svarbi ekonominė parama ir fondui skyrus nepakankamai lėšų nebus įmanoma apmokėti aukų, kurioms būtina ilgalaikė medicininė priežiūra, medicininių išlaidų; kadangi Parlamentas apgailestavo, kad savanoriškos kompensacijos naudojantis Paramos teikėjų patikos fondu nepasiekė savo tikslo, ir pažymėjo, kad privalomas mechanizmas būtų naudingesnis išgyvenusiems asmenims ir žuvusiųjų artimiesiems;

J.   kadangi dėl šių tragiškų įvykių „Rana Plaza“ ir po jų kilusio visuomenės pasipiktinimo, taip pat Europos Parlamento raginimų imtis veiksmų ES kartu su Bangladešo vyriausybe ir TDO 2013 m. liepos 8 d. parengė Tvarumo susitarimą dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje (tvarumo susitarimas), kuriame Bangladešas įsipareigojo imtis veiksmų, kad pagerintų darbo standartus ir darbo sąlygas šalies gatavų drabužių pramonėje;

K. kadangi iki nelaimės 5 000 šalies gatavų drabužių ir kitų pramonės šakų gamyklų Bangladeše kontroliavo tik 92 inspektoriai; kadangi Bangladešo vyriausybė įsipareigojo iki 2013 m. pabaigos įdarbinti dar 200 inspektorių;

L.  kadangi 2014 m. spalio mėn. atlikus pirmąją tvarumo susitarimo peržiūrą konstatuota, jog, nors padaryta pažanga, Bangladešo vyriausybė turi toliau dėti dideles pastangas, visų pirma, kad patobulintų Darbo įstatymą ir jį įgyvendintų, pagerintų eksportui skirtų prekių apdorojimo zonų darbuotojų teises ir įdarbintų daugiau darbo inspektorių; kadangi 2015 m. rudenį bus atliekama antroji Tvarumo susitarimo peržiūra;

M. kadangi 2013 m. liepos mėn. iš dalies pakeistas Bangladešo darbo aktas (Darbo įstatymas); kadangi šis įstatymas, nors jame ir numatomos tam tikros teigiamos reformos, pvz., darbuotojų sveikatos ir saugos srityje, ir toliau neatitinka tarptautinių standartų, susijusių su asociacijų laisve ir kolektyvinėmis derybomis, kaip nurodyta TDO ekspertų komiteto pastabose dėl konvencijų Nr. 87 ir 98, įskaitant teisės visiškai laisvai rinkti atstovus apribojimą, įvairius teisės streikuoti apribojimus ir plačius administracinius įgaliojimus atšaukti profesinės sąjungos registraciją, ir kadangi vyriausybė nuolat kartojo, kad ji neketina svarstyti papildomų pakeitimų;

N. kadangi 2013 m. gegužės 13 d. Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimą (Susitarimas), kuris yra teisiškai privalomas, pasirašė aprangos korporacijų, tarptautinių ir vietos profesinių sąjungų, NVO ir darbuotojų teisių grupių atstovai, o 2013 m. liepos 9 d. buvo įsteigtas Bangladešo darbuotojų saugos aljansas (Aljansas), kuriam priklauso 26 (daugiausia Šiaurės Amerikos) prekės ženklai, tačiau nedalyvauja profesinės sąjungos; kadangi šiuo metu Susitarimą yra pasirašę 175 mados ir mažmeninės prekybos prekės ženklų; kadangi Susitarimo šalių ir Aljanso atstovai atliko inspekcijas 1 904 eksportui prekes gaminančiose gamyklose;

O.  kadangi Bangladešo vyriausybė dar nepatvirtino Darbo įstatymo įgyvendinimo taisyklių ir nurodymų, nors ji nuolat žadėjo tai padaryti, o paskutinį kartą pareiškė, kad juos patvirtins 2015 m. vasarą; kadangi šio įstatymo įgyvendinimas yra būtina sąlyga norint atitikti su TDO geresnio darbo programa siejamus tinkamumo kriterijus ir užtikrinti mokymo programos pagal Susitarimą veikimą;

P.  kadangi 10 proc. Bangladešo gatavų drabužių sektoriaus darbo jėgos dirba eksportui skirtų prekių apdorojimo zonose; kadangi 2014 m. liepos mėn. vyriausybė priėmė naują Darbo eksportui skirtų prekių apdorojimo zonose aktą, tačiau šiame akte neužtikrinamos tokios darbuotojų teisės, kokios užtikrinamos kituose Bangladešo sektoriuose; kadangi, nors draudimas streikuoti nustojo galioti 2014 m. sausio 1 d., darbininkų gerovės asociacijos neturi tokių teisių ir privilegijų, kokiomis naudojasi profesinės sąjungos;

Q. kadangi nuo 2013 m. pradžios aprangos sektoriuje užregistruota apie 300 naujų profesinių sąjungų; kadangi 2014 m. atmesti 66 prašymai, t. y. 26 proc. visų pateiktų prašymų; kadangi profesinių sąjungų diskriminacija vis dar yra labai rimta ir vis didėjanti problema; kadangi profesinės sąjungos praneša, kad Bangladešo vyriausybė imasi aktyvių veiksmų, siekdama užkirsti kelią darbuotojams ir darbdaviams įsteigti savo saugos komitetus, kaip reikalaujama Susitarime;

R.  kadangi Bangladešas pagal skaidrumo indeksą užima 136 vietą iš 177 šalių ir kadangi pasaulinėje aprangos tiekimo grandinėje įsigalėjusi korupcija apima politines klases, taip pat vietos ir tarptautines korporacijas;

S.  kadangi, Darbininkų teisių konsorciumo teigimu, kiekvieno iš 7 mlrd. aprangos vienetų, kuriuos Bangladešas kasmet parduoda vakarietiškų prekės ženklų atstovams, gamyklos kaina padidėtų mažiau negu 10 centų, jei saugos standartai 5 000 aprangos gamyklų per 5 metus būtų pakylėti iki vakarietiškų saugos standartų; kadangi nesama ženklų, kad aprangos ir tekstilės gaminių kainos per dvejus pastaruosius metus būtų padidėjusios;

T.  kadangi gatavų drabužių sektoriuje pastebimai dominuoja stambūs mažmenininkai, prekės ženklui atstovaujantys gamintojai ir prekybininkai, kontroliuojantys pasaulinius gamybos tinklus ir tiesiogiai nustatantys tiekimo sąlygas; kadangi globalizuotos pramonės kontekste aprangos ir tekstilės gamintojai dažnai neturi kito pasirinkimo, kaip tik sutikti su mažesne kaina, padidinti kokybės standartus, sutrumpinti pristatymo laiką, sumažinti minimalų kiekį ir prisiimti kuo didesnę riziką; kadangi pasaulinėje tiekimo grandinėje esama rimtų skaidrumo ir atsekamumo trūkumų; kadangi deramas darbas pasaulinėje tiekimo grandinėje bus pagrindinis 2016 m. TDO konferencijos darbotvarkės klausimas;

U. kadangi įvykus nelaimei Europos vartotojai kaip niekad ragino išsamiau informuoti apie produktų kilmę ir jų pagaminimo sąlygas; kadangi Europos piliečiai yra pateikę nesuskaičiuojamą daugybę peticijų ir surengę kampanijų, kuriomis reikalavo didesnės aprangos prekės ženklų atstovų atskaitomybės užtikrinant, kad jų produkcija būtų gaminama laikantis etikos principų;

V. kadangi visiems Bangladešo, kaip mažiausiai išsivysčiusios šalies, gaminiams taikoma bemuitė ir kvotų nevaržoma prieiga prie ES rinkos vadovaujantis iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ – tai apima 55 proc. Bangladešo eksporto, kurio didelę dalį sudaro apranga ir tekstilė – todėl jis turi užtikrinti veiksmingą įvairių esminių JT ir TDO konvencijų, susijusių su žmogaus ir darbuotojų teisėmis, įgyvendinimą;

1.  minint antrąsias „Rana Plaza“ tragedijos – vienos labiausia sukrečiančių visų laikų pramoninių nelaimių – metines, reiškia pagarbą aukų atminimui; dar kartą reiškia užuojautą artimųjų netekusioms šeimoms, taip pat sužalojimus patyrusiems ar neįgaliais tapusiems asmenims; pabrėžia, kad taikant geresnes saugos darbe sistemas šių netekčių buvo galima išvengti;

2.  primena, kad „Rana Plaza“ koordinavimo komitetas įkūrė „Rana Plaza“ rėmėjų patikos fondą bendrovių aukoms savanoriškai rinkti siekiant išmokėti kompensacijas aukoms ir jų šeimoms; apgailestauja, kad 2015 m. balandį iki visos 30 mln. USD dydžio kompensacijų sumos vis dar trūko 3 mln. USD, ir ragina tarptautinių prekės ženklų atstovus, kurie naudojosi pastate „Rana Plaza“ veikusiomis gamyklomis arba yra stipriai susiję su Bangladeše vykdoma veikla, Bangladešo vyriausybę ir Bangladešo aprangos gamintojų ir eksporto asociacijas užtikrinti, kad nedelsiant būtų išmokėtos visos reikiamos kompensacijos;

3.  smerkia tai, kad apie trečdalis bendrovių, kurios, kaip manoma, yra susijusios su gamyklų kompleksu, pvz., „Adler Modemarkte“, „Ascena Retail“, „Carrefour“, „Grabalok“, „J. C. Penney“, „Manifattura Corona“, NKD, PWT ar „YesZee“, dar nėra skyrusios įnašų patikos fondui; labai apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į kai kurių bendrovių finansines galimybes ir jų sąsajas su „Rana Plaza“, jos skyrė nepakankamus įnašus ir kad daug bendrovių atsisakė atskleisti informaciją apie tai, kokio dydžio įnašą skyrė fondui;

4.  pažymi, kad šiuo metu derantis dėl kompensacijų, susijusių su gaisru įmonėje „Tazreen“, remiamasi tuo pačiu pagrindu, kaip ir susitarimo dėl „Rana Plaza“ atveju, labai apgailestauja dėl užsitęsusio vėlavimo ir ragina laiku skirti kompensacijas;

5.  teigiamai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiat sukurti nuolatinę nacionalinę draudimo nuo nelaimių darbe schemą, ir šiuo požiūriu ragina Bangladešo vyriausybę vykdyti savo įsipareigojimą įgyvendinant Nacionalinį trišalį veiksmų planą; ragina Komisiją prireikus paremti šias pastangas, tačiau pažymi, kad tol, kol nebus iki galo neišmokėtos šiuo metu numatytos kompensacijos, netrukdoma pažanga šioje srityje nebus įmanoma;

6.  ragina Komisiją, ES valstybių vyriausybes ir kitas šalis svarstyti pasiūlymus dėl privalomų sistemų, kuriomis būtų užtikrinama, kad prieiga prie taisomųjų priemonių ir kompensacijų būtų pagrįsta poreikiu ir atsakomybe, o ne tik kampanijas rengiančių grupių gebėjimu viešai gėdyti kaltininkus ar savanoriškomis bendrovių pastangomis;

7.  teigiamai vertina ES vadovaujamą iniciatyvą parengti susitarimą, kurio tikslas – imtis naujų veiksmų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata, darbo sąlygomis, darbuotojų teisių užtikrinimu ir atsakingos verslo praktikos Bangladešo gatavų drabužių sektoriuje skatinimu;

8.  atkreipia dėmesį į pirmosios susitarimo peržiūros, atliktos 2014 m. spalį, išvadas – jose pažymima, kad Bangladešo valdžios institucijos padarė gerą pažangą – ir pripažįsta susitarimo indėlį gerinant sveikatos ir saugos standartus gamyklose bei gatavų drabužių sektoriaus darbo sąlygas; vis dėlto ragina Bangladešo vyriausybę labiau stengtis aktyviai vykdyti visus susitarime išvardytus įsipareigojimus tam teikiant kuo didžiausią prioritetą; mano, kad iki 2015 m. rudens, kai bus atliekama antroji susitarimo peržiūra, gali būti padaryta didelė pažanga sprendžiant visus darbo ir saugos klausimus, ypač susijusius su darbuotojų teisių užtikrinimu, darbo inspekcijomis, deramu darbo užmokesčiu, struktūriniu pastatų vientisumu, taip pat darbuotojų sauga ir sveikata bei atsakinga verslo praktika;

9.  atkreipia dėmesį į veiksmus, kurių Bangladešas ėmėsi siekdamas iš dalies pakeisti savo Darbo įstatymą įvykus „Rana Plaza“ nelaimei ir stiprinti pagrindines teises darbuotojų sveikatos ir saugos srityje bei darbuotojų teises; apgailestauja, kad neišspręstas klausimas dėl įvairių apribojimų, taikomų darbininkų asociacijų laisvei, taip pat kad įstatymas ir toliau neatitinka esminių TDO konvencijų;

10. atsižvelgdamas į susitarime išdėstytus įsipareigojimus ragina Bangladešo vyriausybę ir parlamentą visapusišką prioritetą teikti taisyklių ir reglamentų, kurie būtini veiksmingam įstatymo įgyvendinimui užtikrinti, priėmimui visapusiškai konsultuojantis su Trišale patariamąja taryba ir ypatingą dėmesį skiriant TDO konvencijų Nr. 87 ir Nr. 98 dėl asociacijų laisvės ir kolektyvinių derybų įgyvendinimui;

11. reiškia susirūpinimą dėl padėties eksportui skirtų prekių apdorojimo zonose, kuriose toliau draudžiama kurti profesines sąjungas, o darbo sąlygas, sveikatos ir saugos standartai prasti, ir pabrėžia, kad jų darbininkams turėtų būti užtikrinamos tokios pat teisės, kaip ir kitur šalyje; labai apgailestauja, kad remiantis siūlomu Darbo eksportui skirtų prekių apdorojimo zonose aktu darbininkams toliau draudžiama kurti profesines sąjungas eksportui skirtų prekių apdorojimo zonose ir pažymi, kad darbininkų gerovės asociacijų teisės ir privilegijos nė iš tolo neprilygsta profesinių sąjungų teisėms ir privilegijoms; ragina Bangladešo vyriausybę nedelsiant ir visapusiškai taikyti Darbo įstatymą eksportui skirtų prekių apdorojimo zonose;

12. teigiamai vertina tai, kad minimalus darbo užmokestis gatavų drabužių sektoriuje padidėjo 77 proc. – nuo 35 iki 62 EUR per mėnesį – ir ragina užtikrinti universalesnį įgyvendinimą; visgi pažymi, kad mokant minimalų darbo užmokestį aprangos pramonėje realiai ir toliau neužtikrinami pagrindiniai darbininkų poreikiai ir kad siekiant šio tikslo jis turėtų siekti bent 104 EUR; ragina Bangladešo vyriausybę nustatyti pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį visapusiškai konsultuojantis su profesinėmis sąjungomis ir darbuotojais; taip pat ragina vyriausybę užtikrinti, kad aprangos gamyklos tikrai mokėtų reikiamą darbo užmokestį;

13. teigiamai vertina tai, kad nuo 2013 m. pradžios užregistruota 300 naujų aprangos sektoriaus profesinių sąjungų – taigi jų skaičius aprangos sektoriuje padvigubėjo – tačiau reiškia susirūpinimą dėl to, kad 2014 m. ir 2015 m. registracijos procesas sulėtėjo; ragina Bangladešo valdžios institucijas toliau užtikrinę šią pradinę teigiamą tendenciją, kad būtų pasiektas tikslas tinkamai atstovauti 4 mln. gatavų drabužių sektoriaus darbininkų;

14. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl pranešimų, kad naujų sukurtų profesinių sąjungų atstovai diskriminuojami, atleidžiami ir patiria represijas; yra priblokštas paplitusios profesinių sąjungų atstovų diskriminacijos, kurią akcentuoja dokumentais puikiai užfiksuoti grasinimai, persekiojimas ir fizinis smurtas darbininkų atstovų atžvilgiu, įskaitant profesinės sąjungos vadovo Aminulo Islamo nužudymą; ragina Bangladešo vyriausybę veiksmingai spręsti nesąžiningos darbo praktikos klausimą įgyvendinant priemones, kurios būtinos siekiant tinkamai ir skaidriai užkirsti kelią pažeidimams, juos tirti ir už juos persekioti baudžiamąja tvarka, ir taip užkirsti kelią nebaudžiamumui bei patraukti Aminulo Islamo žudikus baudžiamojon atsakomybėn; yra įsitikinęs, kad tinkami mokymai ir informavimo apie darbo teises skatinimas yra veiksmingas būdas prieš profesines sąjungas nukreiptos diskriminacinės veiklos mastui mažinti;

15. mano, kad demokratinės profesinių sąjungų struktūros, pvz., visose gamyklose nuolat kuriami darbininkų vadovaujami saugos komitetai, atliktų svarbų vaidmenį užtikrinant geresnius sveikatos ir saugos standartus; taip pat pabrėžia, jog svarbu, kad profesinių sąjungų atstovai galėtų pateiti į gamyklas ir šviesti darbininkus apie tai, kaip jie gali apsaugoti savo teises ir užsitikrinti saugą, įskaitant jų teisę atsisakyti dirbti nesaugų darbą;

16. teigiamai vertina vyriausybės prisiimtą įsipareigojimą atkurti Gamyklų ir įstaigų patikros departamentą, kuriame, kaip tikimasi, galiausiai dirbs 993 darbuotojai ir kurį sudarys 23 rajoniniai biurai, 2014 m. sausio mėn. patobulintą jo patikros veiklą ir priimtą Nacionalinės sveikatos ir saugos politiką, taip pat sveikatos ir saugos patikrinimų standartų suvienodinimą; ragina Komisiją ir tarptautinius partnerius teikti techninę pagalbą ir dalytis geriausia praktika siekiant padėti gerinti Gamyklų ir įstaigų patikros departamento veiklą; ragina Bangladešo vyriausybę vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su darbo jėgos patikrinimais ir TDO konvencijos Nr. 81 laikymusi; teigiamai vertina tai, kad uždarytos saugumo standartų neatitikusios gamyklos;

17. tebėra susirūpinęs dėl Bangladeše tariamai įsisenėjusios korupcijos tarp sveikatos ir saugos inspektorių bei aprangos gamyklų savininkų ir ragina dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su šia praktika;

18. supranta, kad sunku pažangiai įdarbinti inspektorius, nes prieš jiems pradedant dirbti juos būtina apmokyti pagal tą patį standartą ir suderintas veiklos procedūras; tačiau apgailestauja, kad vis dar nepasiektas iki 2013 m. pabaigos užsibrėžtas tikslas įdarbinti 200 inspektorių, nes šiuo metu įdarbintų asmenų skaičius siekia 173, ir pabrėžia, kad 200 inspektorių – toli gražu per mažai norint kontroliuoti pramonę, kurioje dirba 4 mln. darbininkų;

19. teigiamai vertina tai, kad susitarimo ir aljanso šalys baigė visų jų kompetencijos sričiai priklausančių gamyklų patikrinimą ir daugiau nei 400 taisomųjų veiksmų planų; ragina Bangladešo vyriausybę papildyti šiuos veiksmus greitai atliekant savo atsakomybės sričiai priklausančių gamyklų patikrinimą ir imtis reikiamų taisomųjų veiksmų; remia svarbų darbą, kurį padedant tai užtikrinti atlieka TDO; teigiamai vertina gamintojų, pageidaujančių gerinti standartus, dalyvavimą ir ragina visas dalyvaujančias suinteresuotąsias šalis užtikrinti teisingą taisomųjų veiksmų planų įgyvendinimą;

20. palankiai vertina tai, kad per 250 mados ir mažmeninės prekybos prekės ženklų, kurie naudojosi Bangladešo gatavų drabužių sektoriaus gamyklomis, atstovai pasirašė susitarimą arba įsitraukė į aljansą, siekdami koordinuoti savo pastangas ir padėti gerinti saugą gaminius jiems tiekiančiose Bangladešo gamyklose; atsižvelgdamas į tai, ragina kitas įmones, įskaitant MVĮ, pasirašyti susitarimą; pabrėžia, kad, norint veiksmingai įgyvendinti susitarimą, būtina įtraukti visas suinteresuotąsias šalis ir ragina jį sudaryti kitose didelės rizikos šalyse;

21. ragina susitarimo ir aljanso šalis gerinti savo bendradarbiavimą ir sistemingai keistis gamyklų patikrinimo ataskaitomis siekiant vengti dvigubo darbo ir dvigubų standartų; ragina aljanso šalis savo ataskaitas skelbti ir bengalų kalba – taip pat internetu – ir įtraukti į jas vaizdinę informaciją, kad jos būtų prieinamos visiems šalyje;

22. mano, kad, turint galvoje esamus gamybos principus, didelė atsakomybė už tai, kad šalyse gamintojose sunku gerinti darbo sąlygas ir darbo užmokestį, tenka pasaulinio masto mažmenininkams ir prekės ženklais žymimos produkcijos gamintojams; yra įsitikinęs, kad teisingesnės rinkos struktūra ir socialinės sąlygos galėtų būti sukurtos, jei šios bendrovės visoje savo tiekimo grandinėje visapusiškai laikytųsi esminių TDO darbo standartų, įgyvendintų tarptautiniu mastu pripažintus įmonių socialinės atsakomybės standartus – pirmiausia neseniai atnaujintas EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, dešimt JT pasaulinio susitarimo principų, Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Socialinės atsakomybės gairių standartą 26000, TDO trišalę deklaraciją dėl tarptautinio verslo įmonių ir socialinės politikos principų ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus; teigiamai vertina Komisijos pavyzdinę atsakingo tiekimo grandinės valdymo aprangos sektoriuje iniciatyvą, kuria atsižvelgiama į nacionalines iniciatyvas, jau įgyvendinamas Vokietijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Danijoje, ir tiki, kad ES gali ir turi pareigą būti pasauline lydere atsakingo tiekimo grandinės valdymo srityje;

23. mano, kad prieiga prie informacijos aprangos sektoriuje dažnai yra didžiausia kliūtis kovoti su žmogaus teisių pažeidimais pasaulinėje tiekimo grandinėje ir kad būtina privaloma atskaitomybės sistema, kurią taikant būtų teikiama informacija, susiejanti visus atskiro gaminio vertės grandinės veikėjus, nuo pat gamybos vietos iki mažmenininkų; mano, kad būtini nauji ES teisės aktai, siekiant nustatyti teisinį išsamaus patikrinimo įpareigojimą ES bendrovėms, kurios gamybą nukreipia į trečiąsias šalis, įskaitant priemones atsekamumui ir skaidrumui užtikrinti vadovaujantis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais ir EBPO rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms;

24. pripažįsta, kad dėl darbo vietų drabužių sektoriuje buvo padedama milijonams skurstančių Bangladešo ir kitų šalių moterų iš kaimo vietovių, nes jos galėjo išsigelbėti nuo nepritekliaus ir priklausomybės nuo vyro paramos; pažymi, jog profesinėms sąjungoms nepriklausančią darbo jėgą besivystančių šalių gatavų drabužių sektoriuje daugiausia sudaro nekvalifikuoti darbininkai ir darbininkės; pripažįsta, kad pažanga darbuotojų teisių ir apsaugos srityje gyvybiškai svarbi moterims įgalėti, ir pabrėžia, kad moterims turi būti labiau atstovaujama profesinėse sąjungose, įskaitant naujai įkurtąsias Bangladeše, taip pat teigiamai vertina tai, kad susitarime pripažįstama atitinkamos lyties atstovų įgalėjimo svarba gerinant darbo standartus;

25. pažymi, kad iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ atliko svarbų vaidmenį Bangladešui vystantis ekonomiškai ir prisidėjo prie milijonų žmonių, ypač moterų, materialinių sąlygų pagerėjimo; vis dėlto yra įsitikinęs, jog, nenustačius patikimų sąlygų žmogaus ir darbo teisių srityje, rizikuojama, kad vykdant iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“ ir taikant bendrąją lengvatų sistemą pablogės žemi darbininkų apsaugos standartai ir iškils pavojus deramam darbui; ragina Komisiją nustatyti, ar Bangladešas laikosi pagal bendrąją lengvatų sistemą numatytų žmogaus teisių, darbo ir aplinkos apsaugos konvencijų, ir apie tai informuoti Parlamentą; pabrėžia, kad šalims, darančioms tvirtą pažangą socialinių ir darbo standartų srityje, turėtų būti atsidėkojama užtikrinant visapusišką jų produktų patekimą į rinką;

26. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją F. Mogherini ir Komisijos narę C. Malmström į diskusijas su Bangladešo dėl tolesnės lengvatinės prekybos ir toliau įtraukti pagrindinių TDO standartų ratifikavimą, nuostatas dėl sveikatos ir saugos tikrinimų ir asociacijų laisvės;

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai, Bangladešo vyriausybei ir parlamentui bei TDO generaliniams direktoriui.