Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0367/2015

Předložené texty :

RC-B8-0367/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0176

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 149kWORD 76k
28.4.2015
PE555.141v01-00}
PE555.152v01-00}
PE555.154v01-00}
PE555.158v01-00} RC1
 
B8-0367/2015}
B8-0378/2015}
B8-0380/2015}
B8-0384/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0367/2015)

Verts/ALE (B8‑0378/2015)

ALDE (B8‑0380/2015)

S&D (B8‑0384/2015)


o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Ivo Belet za skupinu PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans za skupinu ALDE
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy(1),

–   s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. května 2014 o uplatňování sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří,

–   s ohledem na rozpravu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k otázce migrace, která se konala v Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci(2),

–   s ohledem na iniciativu UNHCR pro centrální Středomoří a na návrhy UNHCR, jak řešit současný a budoucí příjezd žadatelů o azyl, uprchlíků a migrantů do Evropy,

–   s ohledem na desetibodový akční plán pro migraci přijatý dne 20. dubna 2015 na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro vnitřní věci,

–   s ohledem na závěry zvláštního summitu Rady EU věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 22. dubna 2015,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zahynulo od začátku roku ve Středozemním moře více než 1 500 osob;

B.  vzhledem k tomu, že podle odhadů této organizace dorazilo od 1. ledna 2015 k italskému pobřeží 23 918 migrantů; vzhledem k tomu, že podle řeckých orgánů zachránila v prvním čtvrtletí roku 2015 v Egejském moři řecká pobřežní stráž celkem 10 445 migrantů;

C. vzhledem k tomu, že italské námořní síly, italská pobřežní stráž, italské námořnictvo a řada obchodních lodí prováděly nepřetržité operace na záchranu ohrožených migrantů ve Středozemním moři a během šesti dnů od pátku 10. dubna do čtvrtka 16. dubna 2015 poskytly pomoc přibližně 10 000 migrantů;

D. vzhledem k tomu, že při poslední operaci speciálně věnované vyhledávání a záchraně osob ve Středozemním moři, Mare nostrum, bylo za 364 dní zachráněno 150 810 migrantů; vzhledem k tomu, že počáteční odhady neukazují, že by došlo ke snížení počtu migrantů, kteří se v této chvíli snaží dostat přes Středozemní moře;

E.  vzhledem k tomu, že větší část osob, které se snaží překonat Středozemní moře, prchá před konfliktem nebo pronásledováním v Sýrii, Iráku, Eritreji a Libyi; vzhledem k tomu, že se pohřešuje až 700 migrantů a panují obavy, že utonuli poté, co se přeplněná dřevěná rybářská loď poblíž Libye převrhla, když jim na pomoc plula portugalská obchodní loď v pozdních hodinách v sobotu 18. dubna; vzhledem k tomu, že jeden z přeživších údajně informoval italské orgány o tom, že se na palubě mohlo nacházet až 950 osob; vzhledem k tomu, že tento měsíc se již udála podobná tragédie, při níž údajně v moři zahynulo přibližně 400 osob, když se dřevěná rybářská loď přepravující kolem 550 osob převrhla;

F.  vzhledem k tomu, že dne 1. listopadu 2014 začala v plném rozsahu fungovat společná operace „Triton“ koordinovaná agenturou Frontex, jejíž původní rozpočet činil pouze 2,9 milionu EUR měsíčně oproti více než 9 milionům EUR měsíčně na operaci Mare nostrum; vzhledem k tomu, že od zahájení společné operace Triton bylo na hlavní trase ve Středozemním moři zachráněno více než 24 400 ilegálních migrantů, včetně téměř 7 860 osob, k jejichž záchraně přispěly lodě spolufinancované agenturou Frontex;

G. vzhledem k tomu, že převaděči a obchodníci s lidmi využívají nelegální migrace a ohrožují životy migrantů pro svůj vlastní finanční prospěch, jsou odpovědni za smrt tisíců osob a představují pro EU a její členské státy závažný problém; vzhledem k tomu, že obchodníci s lidmi dosahují na základě své trestné činnosti zisku 20 miliard EUR ročně; vzhledem k tomu, že podle úřadu Europol mají kriminální skupiny, které aktivně napomáhají přepravování nelegálních migrantů přes Středozemí, přímé napojení na trestnou činnost spojenou s obchodováním s lidmi, drogami, zbraněmi a terorismem; vzhledem k tomu, že dne 17. března 2015 Europol zahájil činnost společného operačního týmu Mare, který se zaměřuje na tyto skupiny;

H. vzhledem k tomu, že regionální nestabilita a konflikty mají dopad na masivní příliv migrantů a proudění osob, které musely opustit svůj domov, a tudíž i na počet osob, kteří se snaží dostat do EU; vzhledem k tomu, že rychlá expanze Islámského státu a organizace Daeš v sousedních oblastech zasažených konflikty se dříve či později odrazí na hromadném přílivu migrantů a tocích vysídlených osob;

1.  vyjadřuje hluboký zármutek a politování nad opakovanými tragickými ztrátami životů ve Středozemním moři; naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby navázaly na stávající spolupráci a učinily vše, co je v jejich silách, aby se předešlo dalším ztrátám životů na moři; vyzývá EU a členské státy, aby se vynasnažily identifikovat těla a nezvěstné osoby a aby informovaly jejich rodinné příslušníky;

2.  vyzývá EU a členské státy, aby poskytly nezbytné zdroje, které by zajistily účinné plnění povinností v oblasti vyhledávání a záchrany osob, a tedy jejich řádné financování; vyzývá členské státy, aby i nadále prokazovaly solidaritu a zavázaly se zvýšit svůj příspěvek do rozpočtu agentury Frontex a úřadu EASO a na jejich činnost, a zavazuje se poskytnout těmto agenturám prostřednictvím rozpočtu EU a jeho příslušných fondů (lidské) zdroje (i vybavení), které potřebují k plnění svých povinností;

3.  znovu opakuje, že je nutné, aby EU na tragédie, k nimž došlo ve Středozemním moři v poslední době, reagovala solidárně a při spravedlivém rozdělení odpovědnosti, jak je uvedeno v článku 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a aby zaujala ucelený postoj na evropské úrovni; opakuje, že je nutné, aby EU převzala odpovídající díl odpovědnosti a posílila solidaritu vůči členským státům, do nichž proudí největší počet uprchlíků a žadatelů o azyl, ať už v absolutních nebo poměrných číslech;

4.  vítá závazek Evropské rady posílit operaci EU nazvanou Triton navýšením finančních a materiálních zdrojů; naléhavě žádá EU, aby operaci Triton udělila jasný mandát, tak aby došlo k rozšíření oblasti její činnosti a aby tento mandát zahrnoval pátrací a záchranné akce na úrovni EU;

5.  vítá návrh Evropské rady týkající se společného zpracovávání žádostí o azyl za podpory týmů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu; žádá Komisi, aby rozšířila mandát tohoto úřadu s cílem zvýšit jeho operační zapojení do zpracovávání žádostí o azyl;

6.  vyzývá členské státy, aby plně využily stávajících možností vydávat na svých velvyslanectvích a konzulárních zastoupeních humanitární víza; poukazuje v této souvislosti na to, že Rada by se měla vážně zabývat možností okamžitého uplatňování směrnice o dočasné ochraně z roku 2001 nebo čl. 78 odst. 3 SFEU, v nichž je stanoven mechanismus solidarity v případě hromadného nebo náhlého přílivu vysídlených osob;

7.  vyzývá členské státy, aby více přispívaly do stávajících programů přesídlování, zejména ty členské státy, které zatím nijak nepřispěly;

8.  vyzývá Komisi, aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy;

9.  vyzývá členské státy, aby zvážily možnost urychleného zpracovávání žádostí – ve spolupráci s bezpečnými tranzitními třetími zeměmi i třetími zeměmi původu – a navracení těch osob, které nesplňují podmínky pro azyl a ochranu v EU, čímž se zajistí využívání zdrojů především ve prospěch těch, kdo ochranu potřebují; zdůrazňuje, že je třeba podporovat politiku dobrovolného návratu při současném zaručení ochrany práv všech migrantů a zajištění bezpečného a legálního přístupu k systému udělování azylu v EU za řádného dodržování zásady nenavracení;

10. vítá, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka a lotyšské předsednictví okamžitě svolaly mimořádné společné zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů vnitra v Lucemburku a že členské státy okamžitě svolaly mimořádný summit, aby našly řešení krizové situace ve Středomoří; konstatuje, že proběhla první zevrubná diskuze o možnostech záchrany životů a boje proti převaděčům a obchodníkům s lidmi a o rozdělení odpovědnosti za přijímání žadatelů o azyl a jejich ochranu mezi členskými státy; zdůrazňuje, že členské státy musejí v tomto směru prokázat větší ochotu, a s politováním konstatuje, že Evropská rada neprokázala dostatek vůle k vytvoření důvěryhodného celounijního závazného mechanismu solidarity;

11. vyzývá všechny zúčastněné členské státy, aby rychle a v plném rozsahu zapracovaly do svých právních předpisů společný evropský azylový systém (CEAS) a účinně jej uplatňovaly s cílem zajistit v rámci stávajících právních předpisů společné evropské standardy, včetně podmínek přijímání žadatelů o azyl a dodržování základních práv;

12. vyzývá k užší koordinaci politiky EU a členských států při řešení základních příčin migrace; zdůrazňuje, že EU musí zaujmout ucelený přístup, který by posílil soudržnost jejích vnitřních i vnějších politik, zejména její společné zahraniční a bezpečnostní politiky, rozvojové politiky a migrační politiky; žádá prohloubení spolupráce EU s partnerskými zeměmi na Blízkém východě a v Africe s cílem podporovat demokracii, základní svobody a práva, bezpečnost a prosperitu;

13. naléhavě vyzývá členské státy a třetí země, aby stanovily co nejvyšší trestní sankce postihující obchodování s lidmi a převaděčství, a to jak do EU, tak i v rámci jejího území, a také osoby či skupiny, které vykořisťují zranitelné migranty v EU, a aby zároveň zajistily, aby nedocházelo ke stíhání osob, které přijdou na pomoc žadatelům o azyl a plavidlům v nebezpečí;

14. vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s Europolem, agenturou Frontex, Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a Eurojustem v boji proti zločineckým sítím obchodníků s lidmi a převaděčů, aby zjišťovaly a vyhledávaly jejich způsoby financování a způsob, kterým fungují, aby jim zabránily ve vydělávání na tom, že ohrožují životy migrantů; zdůrazňuje, že je nutné prohloubit spolupráci se třetími zeměmi, zejména těmi, které sousedí s Libyí, což je nezbytné k tomu, aby bylo možné úspěšně překazit činnost těchto zločinných sítí, a to formou školení v oblasti prosazování práva a poskytováním informačních služeb; zdůrazňuje, že třetí země musejí dodržovat mezinárodní právo, pokud jde o záchranu životů na moři, a zajistit ochranu uprchlíků a dodržování základních práv;

15. zdůrazňuje, že kořeny násilí a zaostalost je nutné řešit v zemích původu, aby mohl být zastaven příliv uprchlíků a ekonomických migrantů; v této souvislosti poukazuje na to, že mezi hlavní priority všech vlád v zemích původu by mělo patřit značné upevnění správní struktury vybudováním efektivních a inkluzivních veřejných institucí, zajištěním budování kapacit v rámci azylových systémů třetích zemí, zavedení zásad právního státu a boj proti rozbujelé korupci na všech úrovních a rovněž prosazování lidských práv a demokracie;

16. znovu vyjadřuje svou podporu veškerým jednáním pod vedením OSN, jejichž cílem je znovu ustavit demokratické orgány státní správy v Libyi, a svůj závazek zintenzivnit úsilí při řešení konfliktu a nestabilní situace v Libyi a Sýrii; zdůrazňuje, že nastolení regionální stability v oblastech postižených konfliktem má klíčový význam pro omezení počtu dalších vysídlených osob;

17. připomíná, že záměrem tohoto usnesení je reagovat na nedávné tragické události ve Středomoří a na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 23. dubna 2015 a navrhnout soubor naléhavých opatření, která mají být bezodkladně přijata, s ohledem na to, že Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, který je věcně příslušným výborem pro tuto problematiku, právě pracuje na zprávě, v níž bude zachycena střednědobá a dlouhodobá orientace politiky Parlamentu v otázkách migrace;

18. vyzývá Komisi, aby vypracovala a představila ambiciózní evropskou agendu v oblasti migrace, která by přihlížela ke všem jejím aspektům;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2013)0105.

Právní upozornění - Ochrana soukromí