Menettely : 2015/2664(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0373/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0373/2015

Keskustelut :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 17.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0187

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 137kWORD 64k
29.4.2015
PE555.147v01-00}
PE555.182v01-00}
PE555.184v01-00}
PE555.186v01-00}
PE555.188v01-00}
PE555.189v01-00}
PE555.190v01-00} RC1
 
B8-0373/2015}
B8-0408/2015}
B8-0410/2015}
B8-0412/2015}
B8-0414/2015}
B8-0415/2015}
B8-0416/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

GUE/NGL (B8‑0373/2015)

Verts/ALE (B8‑0408/2015)

PPE (B8‑0410/2015)

EFDD (B8‑0412/2015)

ALDE (B8‑0414/2015)

ECR (B8‑0415/2015)

S&D (B8‑0416/2015)


tilanteesta Jarmukin pakolaisleirillä Syyriassa (2015/2664(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes, Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei, Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta
Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta
Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta
Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Jarmukin pakolaisleirillä Syyriassa (2015/2664(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kansainvälisen humanitaarisen oikeuden määräykset,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen 10. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman tilanteesta Jarmukissa, Syyriassa,

–   ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 18. huhtikuuta 2015 antaman lausuman tilanteesta Jarmukin palestiinalaisten pakolaisleirillä Syyriassa,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2191(2014),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Da'esh-järjestö hyökkäsi Jarmukin palestiinalaisten pakolaisleirille 1. huhtikuuta 2015; ottaa huomioon, että Assadin hallinnon joukot jatkoivat leirin tulittamista ja ilmapommituksia vastauksena Da'eshin hyökkäykseen ja Assadin hallintoa vastustavat aseistetut oppositioryhmät Aknaf Beit al-Maqdis sekä Da'esh ja Jabhat al-Nusra kävivät leirillä kiivaita keskinäisiä taisteluja; ottaa huomioon, että palestiinalaiset sotilasyksiköt pakottivat syyrialaiskapinallisten avulla Da'eshin taistelijat vetäytymään leiriltä 16. huhtikuuta 2015; toteaa, että Da'eshin vetäytymisen jälkeen leiri jää Jabhat al-Nusra:n hallintaan ja tällä on yhteyksiä al-Qaidaan;

B.  ottaa huomioon, että Jarmuk on palestiinalaisten suurin pakolaisleiri Syyriassa ja se perustettiin vuonna 1957 arabien ja Israelin välistä konfliktia pakenevia ihmisiä varten, ja toteaa, että leiri on joutunut keskelle Syyrian hallituksen ja Jabhat al-Nusran ja Syyrian vapautusarmeijan kaltaisten aseistettujen ryhmien taisteluja; ottaa huomioon, että ennen Syyrian konfliktia leirillä eli yli 160 000 siviiliä, kun tällä hetkellä heitä on jäljellä vain 18 000;

C. toteaa, että 480 000 palestiinalaispakolaista on edelleen erityisen haavoittuva ryhmä Syyrian kriisissä; ottaa huomioon, että palestiinalaispakolaiset jakautuvat yli 60 leirille eri puolilla aluetta; ottaa huomioon, että 95 prosenttia palestiinalaispakolaisista saa nykyään apua YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestöltä (UNRWA) päivittäisiin elintarvikkeita, vettä ja terveydenhoitoa koskeviin tarpeisiinsa;

D. ottaa huomioon, että Jarmukin leirin siviiliväestö eli piirityksessä joulukuusta 2012 lähtien ja kärsi Assadin hallinnon summittaisista pommituksista ja tulituksesta, ja toteaa, että siviiliväestö on edelleen loukussa leirillä; toteaa, että UNRWA:n mukaan 18 000 palestiinalaista ja syyrialaista siviiliä, joiden joukossa on 3 500 lasta, tarvitsee Jarmukissa humanitaarista perusapua;

E.  ottaa huomioon, että leirillä vallitsee jatkuva terveyskriisi ja siellä puhkesi lavantautiepidemia vuonna 2014 ja hepatiitti A ja veteen liittyvät sairaudet sekä aliravitsemus kaikkine tunnettuine seurauksineen ovat yleisiä;

F.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto on pyytänyt kaikilta Syyrian sisällissodan osapuolilta humanitaarisen avun pääsyä Jarmukin palestiinalaisten pakolaisleirille ja sallimaan humanitaaristen avustusten esteettomän perillepääsyn Jarmukin palestiinalaisten pakolaisleirille;

G. ottaa huomioon, että komissio antoi tätä varten 2,5 miljoonaa euroa välitöntä hätärahoitusta UNRWA:n toimintaan, jolla annetaan elintärkeää apua Syyrian palestiinalaispakolaisille rahana ja hätäaputarvikkeina;

H. ottaa huomioon, että lisäksi tuki mahdollistaa nopean humanitaarisen avun haavoittuvassa asemassa oleville perheille ja se on osa EU:n humanitaarista apua Syyrialle vuonna 2015; panee merkille, että tuki kattaa kaikki konfliktista kärsimään joutuneet Syyrian osat, ja erityisesti siinä otetaan huomioon äskettäiset väkivaltaisuudet Jarmukissa, Idlibissä, Daraassa ja Aleppossa;

I.   panee merkille, että Syyrian hallinto ja muut sotaakäyvät osapuolet estävät jatkuvasti humanitaarisen avun perillepääsyn Jarmukin leirillä eläville pakolaisille, ja katsoo, että tämä on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta; panee merkille, että Syyriassa toteutettavien humanitaaristen toimien jatkuva alirahoitus heikentää UNRWA:n mahdollisuuksia jatkaa elintärkeitä hätäaputoimia, joilla vastataan Jarmukin leirin tapahtumien kaltaisiin äkillisiin tilanteisiin;

1.  on erittäin huolissaan Syyrian turvallisuustilanteen ja humanitaarisen tilanteen jatkuvasta heikkenemisestä etenkin Jarmukin palestiinalaisten pakolaisleirillä ja muilla palestiinalaisleireillä; ilmoittaa sitoutuneensa lujasti Syyrian konfliktin uhrien tukemiseen;

2.  tuomitsee sen, että Da'esh ja Jabhat al-Nusra valtasivat Jarmukin pakolaisleirin ja syyllistyivät siellä terroritekoihin ja että Assadin hallinnon joukot piirittivät Jarmukin ja pommittivat leiriä käyttäen tuolloin myös tynnyripommeja, jotka aiheuttivat hirmuisia kärsimyksiä alueen väestölle; kehottaa lopettamaan piirityksen välittömästi ja lopettamaan kaikki siviiliväestöön kohdistuvat iskut;

3.  on huolissaan kaikista ihmisoikeusaktivisteista, joita pidetään Jarmukin leirillä tai jotka ovat joutuneet Syyrian turvallisuusjoukkojen pidättämiksi; kehottaa kaikkia Jarmukin leirillä olevia aseistettuja ryhmiä lopettamaan ihmisoikeusaktivistien kohteeksi ottamisen;

4.  pyytää kunnioittamaan Jarmukin puolueetonta asemaa ja suojelemaan leirillä olevia siviilejä, etenkin naisia ja lapsia, sekä turvaamaan terveysasemat, koulut ja suojapaikat;

5.  korostaa, että Syyriassa käynnissä oleva sota ja Da’eshin uhkaava toiminta muodostavat vakavan vaaran syyrialaisille ja laajemmin Lähi-idän alueen ihmisille; edellyttää unionin osallistuvan yhteisiin toimiin humanitaarisen kriisin lievittämiseksi ja Syyrian naapurimaiden auttamiseen niiden tarjotessa suojaa Syyrian konfliktia pakeneville pakolaisille, joista monet menettävät henkensä yrittäessään ylittää Välimeren erilaisilla aluksilla;

6.  edellyttää, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2191 (2014) pannaan täytäntöön koko Syyrian alueella; kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia takaamaan UNRWA:lle, Kansainväliselle Punaiselle Ristille ja muille kansainvälisille avustusjärjestöille esteettömän pääsyn Jarmukin pakolaisleirille, mahdollistamaan humanitaarisen avun toimittamisen pikaisesti ja ehdoitta, evakuoimaan haavoittuneet siviilit ja takaamaan turvallisen poistumisreitin kaikille siviileille, jotka haluavat lähteä leiriltä; vaatii, että perustetaan humanitaarisen avun käytäviä, jotka eivät ole Da’eshin eivätkä Jabhat al-Nusran valvonnassa, koska ne ovat rikkoneet räikeästi ja toistuvasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

7.  pitää myönteisenä, että komissio on antanut 2,5 miljoonaa euroa välitöntä hätärahoitusta UNRWA:n toimintaan, millä annetaan elintärkeää apua Syyrian palestiinalaispakolaisille; kiittää UNRWA:ta sen tekemästä tärkeästä työstä ja sitoutuu painokkaasti jatkamaan työskentelyä yhdessä järjestön johtajan Pierre Krähenbühlin sekä kaikkien muiden kumppanien kanssa suurimmassa avuntarpeessa olevien ihmisten kärsimysten helpottamiseksi; korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden on lisättävä tukeaan UNRWA:lle, jotta Jarmukin ja Syyrian muiden alueiden siviileille voidaan antaa hätäapua ja varmistaa, että kaikki palestiinalaispakolaiset, vastaanottavat yhteisöt ja muut tahot saavat tarvitsemaansa apua; kehottaa unionia osallistumaan UNRWA:n esittämän 30 miljoonan dollarin hätäapupyynnön rahoittamiseen ja antamaan UNRWA:lle diplomaattista ja poliittista tukea;

8.  tuomitsee jyrkästi lapsiin kohdistuvan väkivallan sekä verilöylyt, kidutuksen, tappamiset ja seksuaalisen väkivallan, joiden uhreiksi syyrialaiset joutuvat; tähdentää, että on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä viattomien siviilien, joiden joukossa on naisia ja lapsia, turvallisuuden takaamiseksi; toteaa, että naiset ja tytöt joutuvat usein Syyrian konfliktissa sodankäynnin muotona tehtyjen raiskausten uhreiksi ja he joutuvat raiskatuiksi myös maan hallituksen vankiloissa; korostaa Geneven yleissopimusten yhteistä 3 artiklaa, jossa taataan erotuksetta haavoittuneille ja sairaille kaikki heidän tilansa edellyttämä lääkintäapu; kehottaa humanitaarisen avun toimittajia tarjoamaan kaikkia terveyspalveluja unionin tätä varten rahoittamissa tiloissa;

9.  antaa täyden tukensa YK:n Syyrian-erityislähettiläälle Staffan de Misturalle tämän pyrkiessä saamaan aikaan paikallisia tulitaukoja ja suostutellessa kaikkia osapuolia humanitaaristen tulitaukojen pitämiseen humanitaarisen avun saamiseksi perille; kehottaa unionia osoittamaan aloitteellisuutta tätä koskevien diplomaattisten pyrkimysten aikaansaamiseksi;

10. edellyttää kestävän ratkaisun löytämistä Syyrian konfliktiin osallistavassa ja Syyrian johtamassa poliittisessa prosessissa, joka perustuu kesäkuussa 2012 annettuun Geneven tiedonantoon; toteaa, että tämä johtaa aitoon poliittiseen muutokseen, joka vastaa Syyrian kansan oikeutettuja pyrkimyksiä ja joka antaa kansalaisille mahdollisuuden päättää itsenäisesti ja demokraattisesti omasta tulevaisuudestaan; pitää myönteisenä ilmoitusta, jonka mukaan Assadin hallinto, oppositio, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet ja alueelliset voimatekijät, mukaan luettuna Iran, jatkavat Geneven neuvotteluja toukokuussa;

11. on edelleen vakuuttunut siitä, että kestävän rauhan aikaansaaminen Syyriaan edellyttää, että kaikki konfliktin osapuolet joutuvat vastuuseen tekemistään rikoksista, myös Jarmukin leiriä vastaan tehdyistä rikoksista; kehottaa jälleen viemään Syyrian tilanteen virallisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita harkitsemaan vakavasti YK:n Syyrian tutkintalautakunnan äskettäistä ehdotusta, jonka mukaan olisi arvioitava tarvetta perustaa erityistuomioistuin Syyriassa tehtyjä rikoksia varten;

12. aikoo järjestää pikavierailun Jarmukin pakolaisleirille heti, kun turvallisuustilanne sen sallii teettääkseen riippumattoman arvion leirin humanitaarisesta tilanteesta yhteistyössä YK:n kanssa ja ottamatta Assadin hallintoa tai muita konfliktin osapuolia mukaan;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ja Arabiliiton Syyrian-erityislähettiläälle, Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, palestiinalaishallinnon puheenjohtajalle, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

 

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö