Společný návrh usnesení - RC-B8-0382/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0382/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

28.4.2015 - (2015/2661(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B8‑0382/2015)
EFDD (B8‑0386/2015)
ALDE (B8‑0387/2015)
S&D (B8‑0388/2015)

Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boștinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D
Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE
Maria Heubuch, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD


Postup : 2015/2661(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0382/2015
Předložené texty :
RC-B8-0382/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

(2015/2661(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Keni,

–   s ohledem na druhé revidované znění Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června („dohoda z Cotonou“), zejména na články 8, 11 a 26 této dohody,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 23. listopadu 2014 o masakru 28 turistů a ze dne 3. dubna 2015 o krveprolití na univerzitě v Garisse,

–   s ohledem na tiskové prohlášení o teroristickém útoku spáchaném v keňské Garisse, které vydala Rada pro mír a bezpečnost Africké unie (AU) na svém 497. zasedání konaném dne 9. dubna 2015,

–   s ohledem na letecký úder keňských vzdušných sil na výcvikové tábory hnutí aš-Šabáb v Somálsku jako odpověď na krveprolití na univerzitě v Garisse,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se mezinárodního humanitárního práva,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nedávný teroristický útok v keňské Garisse byl namířen proti mladým lidem, vzdělání, a tedy proti budoucnosti země; vzhledem k tomu, že mladí lidé ztělesňují naději a mír a jsou příslibem budoucího rozvoje země; vzhledem k tomu, že vzdělání má v boji proti násilnému extremismu a fundamentalismu zásadní význam;

B.  vzhledem k tomu, že počet útoků na náboženské skupiny včetně křesťanů ve světě v posledních měsících prudce vzrostl; vzhledem k tomu, že den co den jsou lidé vražděni, biti a zatýkáni za své náboženské vyznání a přesvědčení;

C. vzhledem k tomu, že ochrana práv dětí a mladistvých a posilování dovedností, vzdělávání a inovací zásadně přispívá ke zvyšování jejich ekonomických, sociálních a kulturních příležitostí a k rozvoji země;

D. vzhledem k tomu, že pravidelným cílem skupiny aš-Šabáb jsou studenti, školy a další vzdělávací zařízení; vzhledem k tomu, že například v prosinci 2009 zabil sebevražedný útočník 19 osob na promoci studentů medicíny v somálském Mogadišu a v říjnu 2011 se teroristická skupina přihlásila k odpovědnosti za bombový útok, který si vyžádal 70 životů, mimo jiné studentů čekajících na výsledky zkoušek na somálském ministerstvu školství, rovněž v Mogadišu;

E.  vzhledem k tomu, že dne 25. března 2015 bylo zabito nejméně 15 osob při útoku skupiny aš-Šabáb na hotel v Mogadišu, a vzhledem k tomu, že jednou z obětí útoku se stal i stálý zástupce Somálska při Organizaci spojených národů ve švýcarské Ženevě Jusuf Muhammad Ismaíl Bari-Bari;

F.  vzhledem k tomu, že od října 2011, kdy keňská vojska vstoupila na území jižního Somálska, aby se zapojila do koordinované operace se somálskou armádou proti oblasti kontrolované skupinou aš-Šabáb, poté co tato teroristická skupina zajala čtyři rukojmí, čelí Keňa stále častějším útokům na civilisty;

G. vzhledem k tomu, že od listopadu 2011 jsou keňské vojenské jednotky součástí mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), kterou dne 19. ledna 2007 zřídila Rada pro mír a bezpečnost Africké unie a dne 20. února 2007 schválila Rada bezpečnosti OSN (rezoluce 1744(2007)), která před nedávnem dala Africké unii svolení k pokračování mise do 30. listopadu 2015 (rezoluce 2182(2014));

H. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních aktérů v boji proti teroristické skupině aš-Šabáb je etiopská armáda a v menším rozsahu i ugandská armáda;

I.   vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb si vytvořila vazby na další islamistické skupiny v Africe, jako je Boko Haram v Nigérii a al-Káida v islámském Maghrebu;

J.   vzhledem k tomu, že teroristická skupina aš-Šabáb pravidelně bombarduje a zabíjí především civilisty v Somálsku a v sousedních zemích, například v červenci 2010 v ugandské Kampale, a mnohem častěji v Keni, kde mezinárodní pozornost vzbudily pouze rozsáhlé akce, avšak menší útoky jsou běžnou realitou;

K. vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb se přihlásila k odpovědnosti za útoky na vesnice Hindi a Gamba v oblasti Lamu a Tana River na keňském pobřeží v červenci 2014, při nichž bylo zavražděno více než 100 osob, a za dva útoky v oblasti Mandela na konci roku 2014, při nichž bylo zabito 64 osob;

L.  vzhledem k tomu, že po teroristickém útoku na univerzitu v Garisse keňská vláda pohrozila Agentuře OSN pro uprchlíky (UNHCR), že do tří měsíců uzavře uprchlický tábor v Dadaabu; vzhledem k tomu, že agentura UNHCR varovala, že by to vedlo k „extrémním humanitárním a praktickým důsledkům“; vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o uprchlících zakazuje nutit uprchlíky k návratu do oblastí, kde jsou ohroženy jejich život nebo svoboda;

M. vzhledem k tomu, že africké pohotovostní síly (ASF) dosud nezahájily činnost, a vzhledem k tomu, že EU deklarovala ochotu podpořit africké síly pro udržování míru v rámci své bezpečnostní strategie pro Afriku;

N. vzhledem k tomu, že podle článku 11 dohody o partnerství AKT-EU „aktivity v oblasti budování míru, předcházení konfliktům a jejich řešení zahrnují zejména podporu vyvažování politických, hospodářských, sociálních a kulturních příležitostí mezi všemi segmenty společnosti, posilování demokratické legitimity a účinnosti správy věcí veřejných, zřizování účinných mechanismů mírového řešení skupinových zájmů, [...] překonávání hranic mezi různými segmenty společnosti, stejně jako podporu aktivní a organizované občanské společnosti“;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje účelové teroristické útoky spáchané skupinou aš-Šabáb dne 2. dubna 2015 v Garisse, při nichž bylo zavražděno 147 mladých, nevinných vysokoškolských studentů a dalších 79 utrpělo zranění; ostře odsuzuje veškeré porušování lidských práv, zejména zabíjení lidí na základě jejich náboženského vyznání, přesvědčení nebo etnického původu;

2.  znovu odsuzuje útoky skupiny aš-Šabáb, která v létě roku 2014 přepadla několik vesnic na keňském pobřeží, včetně Mpeketoni, kde bylo popraveno 50 osob; důrazně odsuzuje útok na nákupní centrum Westgate v Nairobi, ke kterému došlo dne 24. září 2013 a po němž bylo nalezeno 67 těl obětí; odsuzuje útok skupiny aš-Šabáb ze dne 25. března 2015 v Mogadišu, při němž přišel o život velvyslanec Jusuf Muhammad Ismaíl Bari-Bari, stálý zástupce Somálska při Organizaci spojených národů v Ženevě;

3.  vyjadřuje soustrast rodinám obětí a lidu a vládě Keňské republiky; vyjadřuje plnou podporu keňskému lidu tváří v tvář tomuto zavrženíhodnému násilí;

4.  připomíná, že svoboda náboženského vyznání je základním právem, a důrazně odsuzuje jakékoli násilí či diskriminaci na základě náboženského vyznání;

5.  vyjadřuje vážné znepokojení nad zneužíváním náboženství pachateli teroristických činů v různých částech světa a odsuzuje šíření netolerance, represí a násilí vůči náboženským skupinám, včetně křesťanů; odsuzuje účelové využívání náboženství v různých konfliktech;

6.  žádá, aby bylo neprodleně zahájeno důkladné, nestranné a účinné vyšetřování a zjištěno, kdo je za tyto činy odpovědný, a aby byli pachatelé, organizátoři, poskytovatelé financí a sponzoři těchto trestuhodných teroristických činů postaveni před soud;

7.  uznává, že skutečná odpověď musí vycházet z koordinované součinnosti s dalšími africkými zeměmi, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku a Radu, aby bezpečnostní a teroristické hrozby v této oblasti řešily ve spolupráci s Africkou unií a podporovaly její klíčové úsilí v boji proti skupině aš-Šabáb prostřednictvím mise AMISOM; naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby rozhodně podporovala uplatňování kontinentálních a regionálních mechanismů pro řešení konfliktů, především africké pohotovostní síly (ASF);

8.  vyzývá keňskou vládu, aby převzala odpovědnost a zabývala se násilím skupiny aš-Šabáb a jeho příčinami; domnívá se, že bezpečnost lze zajistit pouze tehdy, budou-li náležitě řešeny rozpory v politické a občanské společnosti Keni a nerovnováha v regionu; vyjadřuje politování nad opožděnou reakcí politických sil; zejména žádá vládu, aby teroristické útoky nepoužívala jako záminku pro omezování občanských svobod; vyzývá keňské orgány, aby při provádění své strategie boje proti terorismu dodržovaly zásady právního státu a základní práva; trvá na tom, že je třeba demokratický a soudní dohled nad politikami boje proti terorismu;

9.  naléhavě vyzývá keňské orgány, aby zabránily vzniku dělicích čar mezi náboženstvími a činění paralel mezi muslimskou obcí a skupinou aš-Šabáb a aby přijaly veškerá opatření, jež zajistí zachování jednoty země ve prospěch jejího sociálního a hospodářského růstu a stability a ve prospěch důstojnosti a lidských práv jejího obyvatelstva; vyzývá keňskou vládu, vůdce opozice a náboženské vůdce, aby se zabývali historickými křivdami, kterými jsou marginalizace, rozdíly mezi jednotlivými regiony v zemi a institucionální diskriminace, a aby zajistili, že protiteroristické operace budou zaměřeny pouze na pachatele, a nikoli na širší etnické a náboženské komunity;

10. připomíná Evropské službě pro vnější činnost a členským státům jejich závazek v rámci akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii přijatého v červnu 2012, že zajistí, aby se ve všech formách dialogu se třetími zeměmi ve věci boje proti terorismu upozorňovalo na otázky lidských práv;

11. vyzývá EU, aby v Keni uskutečnila program vojenského výcviku keňských vojenských a policejních jednotek a poskytla jim moderní vybavení a aby bojovala proti terorismu a zabránila rozpínání skupiny aš-Šabáb ve spolupráci s těmito jednotkami;

12. naléhavě vyzývá keňskou vládu, aby vynaložila veškeré úsilí na dodržování zásad právního státu, lidských práv, demokratických zásad a základních svobod, a žádá EU, aby svého mezinárodního partnera vedla tímto směrem a aby poskytla finanční příspěvek na provádění stávajících vládních programů v zájmu zajištění národní bezpečnosti a míru a stability v této zemi a v tomto regionu; trvá na tom, že spirále násilí skupiny aš-Šabáb je třeba se postavit spolu se sousedními zeměmi; žádá EU, aby v této věci poskytla veškerou potřebnou finanční, logistickou a odbornou podporu, včetně možnosti uplatnění afrického mírového projektu a nástrojů EU pro řešení krizí;

13. vyzývá keňské bezpečnostní síly, aby na teroristickou hrozbu reagovaly v souladu se zákonem; vyzývá keňskou vládu, aby zajistila bezpečnost a ochranu uprchlických táborů na svém území v souladu s mezinárodním právem;

14. zdůrazňuje, že mezinárodní terorismus je financován nelegálním praním peněz, výkupným, vydíráním, obchodem s drogami a korupcí; vyzývá Komisi a členské státy, aby prohloubily spolupráci s třetími zeměmi v oblasti sdílení zpravodajských informací o praní peněz a financování terorismu;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Keni, orgánům Africké unie, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj (IGAD), generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN a spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU.