Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0382/2015Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0382/2015

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK kristlaste tagakiusamise kohta kogu maailmas seoses üliõpilaste tapmisega Keenias terrorirühmituse Al-Shabaab poolt

28.4.2015 - (2015/2661(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B8‑0382/2015)
EFDD (B8‑0386/2015)
ALDE (B8‑0387/2015)
S&D (B8‑0388/2015)

Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boștinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel
Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel
Maria Heubuch, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel


Menetlus : 2015/2661(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0382/2015
Esitatud tekstid :
RC-B8-0382/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon kristlaste tagakiusamise kohta kogu maailmas seoses üliõpilaste tapmisega Keenias terrorirühmituse Al-Shabaab poolt

(2015/2661(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Keenia kohta,

–   võttes arvesse teist läbivaadatud partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous (edaspidi „Cotonou leping”), ja eelkõige selle artikleid 8, 11 ja 26,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 23. novembri 2014. aasta avaldust 28 tsiviilreisija tapmise kohta ning 3. aprilli 2015. aasta avaldust Garissa ülikoolis toimunud veresauna kohta,

–   võttes arvesse 9. aprillil 2015 toimunud Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 497. kohtumisel avaldatud pressiteadet Keenias Garissas toime pandud terrorirünnaku kohta,

–   võttes arvesse Keenia õhuväe rünnakut rühmituse Al-Shabaab Somaalias asuvatele väljaõppelaagritele vastuseks Garissa ülikoolis toimunud veresaunale,

–   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–   võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–   võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaariõiguse kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et viimane terrorirünnak Keenias Garissas oli suunatud noorte, hariduse ja seega riigi tuleviku vastu; arvestades, et noored kätkevad endas lootust ja rahu ning on riigi arengu tulevased edendajad; arvestades, et haridus täidab vägivaldse ekstremismi ja fundamentalismi vastases võitluses esmatähtsat rolli;

B.  arvestades, et viimastel kuudel on kogu maailmas tohutult sagenenud rünnakud usurühmituste, sealhulgas kristlaste vastu; arvestades, et iga päev tapetakse, pekstakse ja vahistatakse inimesi nende usu ja veendumuste pärast;

C. arvestades, et laste ja noorte õiguste kaitse ning oskuste, hariduse ja innovatsiooni tugevdamine on äärmiselt oluline nende majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste võimaluste ning riigi arengu tõhustamiseks;

D. arvestades, et Al-Shabaab on võtnud järjepidevalt sihikule tudengeid, koole ja muid haridusasutusi; arvestades, et muu hulgas tapeti 2009. aasta detsembris enesetapupommirünnakus Somaalias Muqdishos arstitudengite lõpuaktusel 19 inimest, ja terrorirühmitus võttis vastutuse 2011. aasta oktoobris toimunud pommirünnaku eest, mille tagajärjel sai surma 70 inimest, k.a tudengid, kes ootasid samuti Muqdishos asuvas Somaalia haridusministeeriumis oma eksamitulemusi;

E.  arvestades, et 25. märtsil 2015 kaotas Al-Shabaabi poolt Muqdisho hotellis korraldatud rünnaku käigus elu vähemalt 15 isikut, ning et teiste seas hukkus rünnakus Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, kes oli Somaalia alaline esindaja ÜRO juures Šveitsis Genfis;

F.  arvestades, et Keenias on üha sagedamini toimunud tsiviilelanike vastu suunatud rünnakuid alates 2011. aasta oktoobrist, mil Keenia väed sisenesid Lõuna-Somaaliasse, et osaleda koos Somaalia sõjaväega koordineeritud operatsioonis Al-Shabaabi kontrolli all olevas piirkonnas pärast seda, kui terrorirühmitus oli võtnud neli pantvangi;

G. arvestades, et alates 2011. aasta novembrist on Keenia väed osalenud Aafrika Liidu missioonis Somaalias (AMISOM), mille Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu asutas 19. jaanuaril 2007 ning millele andis 20. veebruaril 2007. aastal loa (resolutsioon 1744(2007)13) ÜRO Julgeolekunõukogu, kes ühtlasi andis Aafrika Liidule hiljuti loa jätkata missiooni kuni 30. novembrini 2015 (resolutsioon 2182(2014));

H. arvestades, et üks peamisi jõude võitluses terrorirühmituse Al-Shabaab vastu on olnud Etioopia sõjavägi ning veidi vähem ka Uganda sõjavägi;

I.   arvestades, et Al-Shabaab on loonud sidemeid teiste Aafrika islamistlike rühmitustega, nt Nigeeria Boko Haramiga ja islamistliku Magribi Al-Qaedaga;

J.   arvestades, et terrorirühmitus Al-Shabaab korraldab Somaalias järjepidevalt pommiplahvatusi ja tapab enamasti tsiviilelanikke, ka naaberriikides, näiteks Ugandas Kampalas 2010. aasta juulis, ja märksa sagedamini Keenias, kus üksnes ulatuslikud terroriaktid on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu, kuid väikseid rünnakuid on esinenud pidevalt;

K. arvestades, et rühmitus Al-Shabaab võttis vastutuse 2014. aasta juulis toimunud haarangute eest Keenia rannikul asuvates Hindi, Gamba, Lama ja Tana Riveri külades, mille käigus hukati enam kui 100 inimest, ja kahe rünnaku eest Mandela maakonnas 2014. aasta lõpus, mil tapeti 64 inimest;

L.  arvestades, et pärast Garissa ülikoolis toime pandud terrorirünnakut esitas Keenia valitsus ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile ähvarduse, nõudes Dadaabi pagulaslaagri sulgemist kolme kuu jooksul; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet hoiatas, et sellel oleks nii humanitaar- kui praktilisest aspektist väga rasked tagajärjed; arvestades, et ÜRO pagulasseisundi konventsiooniga on keelatud sundida pagulasi pöörduma tagasi piirkonda, kus nende elu või vabadus on ohus;

M. arvestades, et Aafrika valmisolekuväed veel ei toimi, ja arvestades, et EL on väljendanud valmisolekut toetada Aafrika rahuvalvesuutlikkust osana oma Aafrika julgeolekustrateegiast;

N. arvestades, et AKV–ELi partnerluslepingu artiklis 11 on sätestatud, et „Rahu tagamise ning konfliktide vältimise ja lahendamise meetmed hõlmavad eelkõige abi, et tasakaalustada ühiskonna kõikide osade poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurialaseid võimalusi, suurendada demokraatlikku õiguspärasust ja valitsemise tõhusust, luua mõjusad mehhanismid eri rühmade huvide rahumeelseks ühitamiseks, […] et ületada ühiskonna eraldusjooned ning rajada toimekas ja korrastatud kodanikuühiskond”;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka rühmituse Al-Shabaab poolt 2. aprillil 2015 Garissas läbiviidud tahtliku terrorirünnaku, mille käigus mõrvati 147 noort süütut üliõpilast ja vigastati veel 79 inimest; mõistab ühemõtteliselt hukka kõik inimõiguste rikkumised, eriti juhul, kui inimesi tapetakse nende usu, veendumuste või etnilise päritolu pärast;

2.  mõistab veel kord hukka 2014. aasta suvel rühmituse Al-Shabaab korraldatud haarangud mitmes Keenia rannakülas, k.a Mpeketonis, kus hukati 50 inimest; mõistab karmilt hukka Nairobis asuvale Westgate’i ostukeskusele 24. septembril 2013 korraldatud rünnaku, mille järel leiti 67 surnukeha; mõistab hukka rühmituse Al-Shabaab 25. märtsil 2015 toime pandud rünnaku Muqdishos, milles kaotas elu Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, kes oli Somaalia alaline esindaja ÜRO juures Genfis;

3.  avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele ning Keenia Vabariigi rahvale ja valitsusele; toetab Keenia rahvast nende põlastusväärsete agressiooniaktide ajal;

4.  tuletab meelde, et usuvabadus on üks põhiõigusi, ning mõistab sügavalt hukka igasuguse vägivalla ja diskrimineerimise usutunnistuse tõttu;

5.  on sügavalt mures selle pärast, et mitmetes maailma piirkondades kuritarvitavad terroritegude toimepanijad usku, ning väljendab sügavat muret usurühmituste, sh kristlaste vastase sallimatuse, vägivalla ja nende represseerimisjuhtude järsu sagenemise üle; mõistab hukka usu ärakasutamise mitmesugustes konfliktides;

6.  nõuab kohest, sõltumatut, põhjalikku ja tulemuslikku uurimist, et teha süüdlased kindlaks ning tuua nende taunitavate terrorismiaktide toimepanijad, korraldajad, rahastajad ja toetajad kohtu ette;

7.  tunnistab, et tõelised vastumeetmed tuleb võtta koostöös teiste Aafrika riikidega, ning palub, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ning nõukogu tegeleksid selle piirkonna julgeoleku- ja terrorismiohtudega koostöös Aafrika Liiduga, toetades viimase olulisi jõupingutusi võitluses Al-Shabaabi vastu AMISOMi abil; nõuab tungivalt, et Euroopa Liit toetaks otsustavalt konfliktide ohjamise üleaafrikalisi ja piirkondlikke mehhanisme, eelkõige Aafrika valmisolekuvägesid;

8.  palub, et Keenia valitsus võtaks vastutuse ning rakendaks meetmeid nii Al-Shabaabi vägivalla kui ka selle algpõhjuste vastu; on arvamusel, et julgeolekut on võimalik saavutada üksnes siis, kui tegeletakse tõsiselt vastuoludega Keenia poliitilises ja kodanikuühiskonnas ning piirkondade ebavõrdse arenguga; peab kahetsusväärseks politseiüksuste hilist reageerimist; nõuab eelkõige tungivalt, et valitsus ei kasutaks terrorirünnakuid ettekäändena kodanikuõiguste mahasurumiseks; palub Keenia ametivõimudel tugineda oma terrorismivastase võitluse strateegias õigusriigi põhimõttele ja põhiõiguste austamisele; rõhutab, et tuleb tagada terrorismivastaste poliitikameetmete demokraatlik ja kohtulik järelevalve;

9.  nõuab tungivalt, et Keenia ametivõimud tagaksid, et välditaks usukogukondade vahelisi lõhesid ja paralleelide tõmbamist moslemikogukonna ja Al-Shabaabi vahel, ning võtaksid kõik meetmed, et tagada riigi ühtsuse säilitamine Keenia sotsiaalse ja majandusliku arengu ja stabiilsuse nimel ning oma rahva väärikuse ja inimõiguste kaitsmiseks; palub, et Keenia valitsus ning opositsiooni- ja usujuhid tegeleksid tõrjutusest, riigi piirkondlikust lõhestatusest ja institutsioonilisest diskrimineerimisest tuleneva ajaloolise ebaõiglusega ning tagaksid, et terrorismivastased operatsioonid oleksid suunatud üksnes nende toimepanijate vastu, mitte etniliste ja usukogukondade vastu laiemalt;

10. tuletab Euroopa välisteenistusele ja liikmesriikidele meelde, et 2012. aasta juunis vastu võetud ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava näeb ette, et inimõiguste küsimus tuleb tõstatada kõikides kolmandate riikidega peetavates dialoogides terrorismivastase võitluse teemal;

11. nõuab, et EL rakendaks Keenias sõjalise koolitusmissiooni programmi ning pakuks kaasaegset varustust, teeks koostööd Keenia sõjaväe ja politseijõududega ning õpetaks neid välja võitlema terrorismi vastu ja tõkestama Al-Shabaabi laienemist;

12. nõuab tungivalt, et Keenia valitsus teeks kõik jõupingutused, et järgida õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi, demokraatia põhimõtteid ja põhivabadusi, ning nõuab, et EL annaks oma rahvusvahelisele partnerile selles valdkonnas eeskuju ning koguks vajaliku rahalise toetuse, et tõhustada olemasolevaid juhtimisprogramme, tagamaks riiklikku julgeolekut ning toomaks riiki ja piirkonda rahu ja stabiilsust; rõhutab, et Al-Shabaabi poolse vägivalla eskaleerumist tuleb käsitleda koostöös naaberriikidega; palub ELil anda selleks kogu vajalik rahaline, logistiline ja eksperdiabi, sealhulgas võimaldada kasutada Aafrika rahutagamisrahastut ja ELi kriisiohjamise vahendeid;

13. kutsub Keenia julgeolekuvägesid üles tagama, et terrorismiohu vastu võideldaks seadusi järgides; palub Keenia valitsusel tagada oma territooriumil asuvate pagulaslaagrite julgeolek ja kaitse kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

14. toonitab, et rahvusvahelist terrorismi rahastatakse ebaseaduslikust rahapesust, lunarahast, väljapressimisest, uimastikaubandusest ja korruptsioonist; palub, et komisjon ja liikmesriigid tõhustaksid koostööd kolmandate riikidega rahapesu ja terrorismi rahastamist puudutavate luureandmete jagamisel;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Keenia valitsusele, Aafrika Liidu institutsioonidele, Ida-Aafrika Arenguühendusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Peaassambleele ning AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele.