Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0382/2015Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0382/2015

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje

28.4.2015 - (2015/2661(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B8‑0382/2015)
EFDD (B8‑0386/2015)
ALDE (B8‑0387/2015)
S&D (B8‑0388/2015)

Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boștinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu
Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu
Maria Heubuch, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu


Procedūra : 2015/2661(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0382/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-0382/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje

(2015/2661(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kenijos,

–   atsižvelgdamas į antrą kartą iš dalies pakeistą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – Kotonu susitarimas), ypač į jo 8, 11 ir 26 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2014 m. lapkričio 23 d. pareiškimą dėl 28 civilių keliautojų žudynių ir 2015 m. balandžio 3 d. pareiškimą dėl žudynių Garisos universitete,

–   atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 9 d. vykusio 497-ojo Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos posėdžio metu paskelbtą pranešimą spaudai dėl teroristinio išpuolio Garisoje (Kenija),

–   atsižvelgdamas į Kenijos oro pajėgų antpuolį prieš grupuotės „Al-Šabab“ mokymo stovyklas Somalyje, surengtą reaguojant į žudynes Garisos universitete,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į ES gaires dėl tarptautinės humanitarinės teisės,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi naujausias teroristinis išpuolis Garisoje (Kenija) buvo nukreiptas prieš jaunimą, švietimą, t. y. prieš šalies ateitį; kadangi jauni žmonės yra vilties ir taikos simbolis bei būsimi šalies vystymosi garantai; kadangi švietimas yra itin svarbus kovojant su smurtiniu ekstremizmu ir fundamentalizmu;

B.  kadangi per pastaruosius mėnesius visame pasaulyje labai padidėjo išpuolių prieš religines bendruomenes, įskaitant krikščionis, skaičius; kadangi kasdien žmonės žiauriai nužudomi, sumušami ir sulaikomi dėl savo religijos ir įsitikinimų;

C. kadangi vaikų ir jaunimo teisių apsauga bei įgūdžių, švietimo ir inovacijų stiprinimas yra būtini siekiant sukurti daugiau ekonominių, socialinių ir kultūrinių galimybių bei skatinti šalies vystymąsi;

D. kadangi grupuotė „Al-Šabab“ nuolat vykdo išpuolius prieš studentus, mokyklas ir kitas švietimo įstaigas, kadangi, be kita ko, 2009 m. gruodžio mėn. savižudis sprogdintojas nužudė 19 žmonių medicinos studentų mokslo baigimo ceremonijos metu Mogadiše Somalyje, o 2011 m. spalio mėn. teroristinė grupuotė prisiėmė atsakomybę už sprogdinimus, kurių metu žuvo 70 žmonių, įskaitant studentus, laukiančius egzaminų rezultatų Švietimo ministerijoje (taip pat Mogadiše);

E.  kadangi 2015 m. kovo 25 d. mažiausiai 15 žmonių žuvo per grupuotės „Al-Šabab“ Mogadišo viešbutyje įvykdytą išpuolį ir kadangi tarp išpuolio metu nužudytų asmenų buvo nuolatinis Somalio atstovas Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje (Šveicarija) Yusufas Mohamedas Ismailas Bari-Bari;

F.  kadangi nuo 2011 m. spalio mėn., kai Kenijos kariai įžengė į pietinį Somalį dalyvauti su Somalio karinėmis pajėgomis suderintoje operacijoje prieš „Al-Šabab“ kontroliuojamas teritorijas po to, kai ši teroristų grupuotė paėmė keturias įkaites, Kenijoje padaugėjo išpuolių prieš civilius gyventojus;

G. kadangi nuo 2011 m. lapkričio mėn. Kenijos kariai dalyvauja Afrikos Sąjungos misijoje Somalyje (AMISOM), kurią 2007 m. sausio 19 d. įsteigė Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo taryba ir kuriai 2007 m. vasario 20 d. leidimą suteikė JT Saugumo Taryba (rezoliucija Nr. 1744(2007), neseniai leidusi Afrikos Sąjungai iki 2015 m. lapkričio 30 d. toliau vykdyti šią misiją (rezoliucija Nr. 2182 (2014));

H. kadangi kovojant su teroristų grupuote „Al-Šabab“ labiausiai prisidėjo Etiopijos kariuomenė, šiek tiek mažiau prisidėjo Ugandos kariuomenė;

I.   kadangi grupuotė „Al-Šabab“ užmezgė ryšius su kitomis islamistų grupuotėmis Afrikoje, pvz., su grupuote „Boko Haram“ Nigerijoje ir su Islamiškojo Magribo „Al Kaida“;

J.   kadangi teroristų grupuotė „Al-Šabab“ reguliariai vykdo sprogdinimus ir žudo, visų pirma, civilius gyventojus Somalyje, taip pat ir kaimyninėse šalyse, pvz., Kampaloje (Uganda) 2010 m. liepos mėn., bet kur kas dažniau Kenijoje, kur tik didelio masto veiksmai patraukė tarptautinės bendruomenės dėmesį, o mažesni išpuoliai vyksta nuolat;

K. kadangi grupuotė „Al-Šabab“ prisiėmė atsakomybę už 2014 m. liepos mėn. įvykdytus antpuolius šiuose Kenijos pakrantės kaimuose: Hindi, Gamba, Lamu ir Tana upės, per kuriuos daugiau kaip šimtas žmonių buvo nužudyta, taip pat už du išpuolius Mandelos grafystėje 2014 m. pabaigoje, per kuriuos 64 žmonės buvo nužudyti;

L.  kadangi po teroristinio išpuolio Garisos universitete Kenijos vyriausybė pagrasino JT Pabėgėlių agentūrai (UNHCR), kad per tris mėnesius uždarys Dadaab'o pabėgėlių stovyklą; kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras įspėjo, kad tai turės itin didelių humanitarinių ir praktinių pasekmių; kadangi Jungtinių Tautų konvencija dėl pabėgėlių statuso draudžiama versti pabėgėlius grįžti į teritorijas, kuriose jų gyvybei arba laisvei gresia pavojus;

M. kadangi Afrikos nuolatinės parengties pajėgos dar nedalyvauja operacijose ir kadangi ES pareiškė norą kaip jos Afrikai skirtos saugumo strategijos elementą paremti Afrikos taikos palaikymo pajėgumus;

N. kadangi pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 11 straipsnį „Taikos kūrimo, konfliktų prevencijos ir sprendimo srityje taikomi veiksmai visų pirma apima paramą politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių galimybių subalansavimui visuose visuomenės sluoksniuose, demokratinio teisėtumo ir valdymo veiksmingumo stiprinimui, veiksmingų mechanizmų, skirtų taikiam grupių interesų sutaikinimui, nustatymui, [...] skiriamųjų linijų tarp skirtingų visuomenės sluoksnių panaikinimui, o taip pat paramai aktyviai ir organizuotai pilietinei visuomenei.“;

1.  griežtai smerkia 2015 m. balandžio 2 d. grupuotės „Al-Šabab“ sąmoningai įvykdyta teroristinį išpuolį Garisoje, per kurį jie nužudė 147 jaunus nekaltus universiteto studentus ir sužeidė dar 79; ryžtingai smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus, ypač kai žmonės žudomi dėl jų religijos, įsitikinimų arba etninės kilmės;

2.  dar kartą smerkia 2014 m. vasarą įvykdytus grupuotės „Al-Šabab“ išpuolius keliuose Kenijos pakrantės kaimuose, įskaitant Mpeketonį, kur 50 žmonių buvo įvykdyta mirties bausmė; griežtai smerkia 2013 m. rugsėjo 24 d. įsiveržimą į Nairobio „Westgate“ prekybos centrą, kuriame buvo rasti 67 žuvusių žmonių kūnai; smerkia 2015 m. kovo 25 d. grupuotės „Al-Šabab“ Mogadiše įvykdytą išpuolį, kurio metu žuvo nuolatinis Somalio atstovas Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje (Šveicarija) ambasadorius Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari;

3.  reiškia užuojautą aukų šeimoms, Kenijos Respublikos žmonėms ir vyriausybei; palaiko visus Kenijos žmones, jiems susidūrus su šiais pasibjaurėtinais agresijos išpuoliais;

4.  primena, kad religijos laisvė yra pagrindinė teisė, ir griežtai smerkia visų formų smurtą ir diskriminaciją dėl religijos;

5.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad keletoje pasaulio regionų surengtų terorizmo aktų kaltininkai piktnaudžiauja religija, taip pat didelį nerimą dėl netolerancijos, represijų ir smurto, nukreiptų prieš įvairias religines grupes, įskaitant krikščionis, atvejų plitimo; smerkia manipuliavimą religija įvairiuose konfliktuose;

6.  ragina skubiai atlikti išsamius, nešališkus ir veiksmingus tyrimus siekiant nustatyti kaltininkus ir patraukti atsakomybėn šių smerktinų teroristinių išpuolių vykdytojus, organizatorius, finansuotojus ir rėmėjus;

7.  pripažįsta, kad veiksmingas atsakas turi būti organizuojamas derinant veiksmus su kitomis Afrikos šalimis ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Tarybą spręsti saugumo ir teroristų grėsmės šiame regione klausimus bendradarbiaujant su Afrikos Sąjunga, remiant jos svarbias pastangas kovoje su grupuote „Al-Šabab“ vykdant Afrikos Sąjungos misiją Somalyje; primygtinai ragina Europos Sąjunga tvirtai paremti žemyno ir regiono konfliktų valdymo mechanizmų, ypač Afrikos nuolatinės parengties pajėgų, įgyvendinimą

8.  ragina Kenijos vyriausybę prisiimti atsakomybę ir imtis priemonių reaguojant tiek į grupuotės „Al-Šabab“ smurtą, tiek į jo atsiradimo priežastis; mano, kad saugumą galima pasiekti tik tinkamai sprendžiant susiskaldymo Kenijos politinėje ir pilietinėje visuomenėje bei vystymosi disbalanso tarp regionų problemas; mano, kad derėtų apgailestauti dėl pavėlavusios policijos pajėgų reakcijos; visų pirma primygtinai ragina vyriausybę nenaudoti teroristinių išpuolių kaip preteksto piliečių laisvėms suvaržyti; ragina Kenijos valdžios institucijas pagrįsti savo kovos su terorizmu strategiją teisinės valstybės principu ir pagarba pagrindinėms teisėms; primygtinai tvirtina, kad būtina užtikrinti kovos su terorizmu politikos demokratinę ir teisminę priežiūrą;

9.  primygtinai ragina Kenijos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų išvengta bet kokio susiskaldymo pagal tikėjimą bei musulmonų bendruomenės ir grupuotės „Al-Šabab“ gretinimo, taip pat imtis visų priemonių siekiant užtikrinti, kad šalies socialinės pažangos ir ekonominio augimo bei stabilumo, taip pat jos gyventojų orumo ir žmogaus teisių labui būtų išsaugota šalies vienybė; ragina Kenijos vyriausybę, opozicijos lyderius ir religinius vadovus spręsti istorinių marginalizacijos nuoskaudų, regioninio šalies pasidalijimo bei institucinės diskriminacijos klausimus ir užtikrinti, kad kovos su terorizmu operacijos būtų nukreiptos tik prieš nusikaltėlius, o ne platesniu mastu prieš etnines ir religines bendruomenes;

10. primena Europos išorės veiksmų tarnybai ir valstybėms narėms jų įsipareigojimus pagal 2012 m. birželio mėn. priimtą ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje užtikrinti, kad visų formų kovos su terorizmu dialoguose su trečiosiomis valstybėmis būtų keliamas žmogaus teisių klausimas;

11. ragina ES įgyvendinti karinės mokymo misijos programą Kenijoje ir tiekti šiuolaikišką įrangą, bendradarbiauti su Kenijos kariuomene ir policijos pajėgomis ir jas apmokyti, siekiant kovoti su terorizmu ir užkirsti kelią tolesniam grupuotės „Al-Šabab“ plitimui;

12. ragina Kenijos vyriausybę dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi teisės viršenybės principo, žmogaus teisių, demokratijos principų ir pagrindinių laisvių, taip pat ragina ES orientuoti jos tarptautinį partnerį šia linkme, sutelkti finansavimą siekiant sustiprinti esamas valdymo programas, kad būtų užtikrintas nacionalinis saugumas, taika ir stabilumas šalyje ir regione; primygtinai tvirtina, kad su didėjančiu grupuotės „Al-Šabab“ smurtu turėtų būti kovojama kartu su kaimyninėmis šalimis; prašo ES suteikti visą šiam klausimui spręsti būtiną finansinę, logistinę ir ekspertų paramą, įskaitant galimybę panaudoti Afrikos taikos priemonę ir ES krizių valdymo priemones;

13. ragina Kenijos saugumo pajėgas užtikrinti teisėtus atsakomuosius veiksmus į teroristų keliamą grėsmę; ragina Kenijos vyriausybę pagal tarptautinės teisės normas užtikrinti šalies teritorijoje esančių pabėgėlių stovyklų saugumą ir apsaugą;

14. pabrėžia, kad tarptautinis terorizmas finansuojamas iš neteisėto pinigų plovimo, išpirkų, turto prievartavimo, prekybos narkotikais ir korupcijos; ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, susijusį su dalijimusi operatyviniais duomenimis apie pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kenijos vyriausybei, Afrikos Sąjungos institucijoms, Tarpvyriausybinei vystymo institucijai (IGAD), Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai bei AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams.