Procedūra : 2015/2661(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0382/2015

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0382/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0178

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 170kWORD 74k
28.4.2015
PE555.156v01-00}
PE555.160v01-00}
PE555.161v01-00}
PE555.162v01-00} RC1
 
B8-0382/2015}
B8-0386/2015}
B8-0387/2015}
B8-0388/2015} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B8-0382/2015)

EFDD (B8-0386/2015)

ALDE (B8-0387/2015)

S&D (B8-0388/2015)


par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP))


Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boștinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā
Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā
Maria Heubuch, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Keniju,

–   ņemot vērā 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītā Partnerattiecību nolīguma starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna grupas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, otro pārskatīto redakciju („Kotonū nolīgumu”), jo īpaši tā 8. panta 11. punktu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Frederikas Mogerīni 2014. gada 23. novembra paziņojumu par 28 civiliedzīvotāju ceļotāju noslepkavošanu un 2015. gada 3. aprīļa paziņojumu par slaktiņu Garisas Universitātē,

–   ņemot vērā Āfrikas Savienības (ĀS) Miera un drošības padomes paziņojumu presei tās 497. sanāksmē, kas norisinājās 2015. gada 9. aprīlī, par teroristu uzbrukumu Garisā, Kenijā,

–   ņemot vērā Kenijas Gaisa spēku uzlidojumu Al-Shabaab treniņu nometnēm Somālijā, atbildot uz slaktiņu Garisas Universitātē,

–   ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1981. gada ANO Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–   ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–   ņemot vērā ES pamatnostādnes par starptautiskajām humanitārajām tiesībām,

–   ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā jaunākais terora akts Garisā, Kenijā, bija vērsts pret jauniešiem, izglītību un tādēļ — valsts nākotni; tā kā jaunatne pārstāv cerību un mieru un nākošos valsts attīstības uzturētājus; tā kā izglītībai ir būtiska loma cīņā pret vardarbīgu ekstrēmismu un fundamentālismu;

B.  tā kā pēdējo mēnešu laikā visā pasaulē ir ārkārtīgi pieaudzis uzbrukumu skaits reliģiskām grupām, tostarp kristiešiem; tā kā ik dienas tiek apcietināti, piekauti un nogalināti cilvēki viņu reliģiskās piederības un ticības dēļ;

C. tā kā bērnu un jauniešu tiesību aizsardzība un prasmju, izglītības un inovācijas stiprināšana ir būtiski instrumenti ekonomisko, sociālo un kultūras iespēju veicināšanai un valsts attīstības sekmēšanai;

D. tā kā Al-Shabaab regulāri par mērķi izvēlas studentus, skolas vai citus izglītības objektus; tā kā cita starpā 2009. gada decembrī pašnāvnieks spridzinātājs nogalināja 19 cilvēkus medicīnas studentu absolventu ceremonijā Mogadišu, Somālijā, un 2011. gada oktobrī teroristu grupa uzņēmās atbildību par spridzināšanu, kas nogalināja 70 cilvēkus, tostarp studentus, kas gaidīja eksāmenu rezultātus pie Somālijas Izglītības ministrijas, arī Mogadišu;

E.  tā kā 2015. gada 25. martā Al-Shabaab izdarītā uzbrukumā viesnīcai Mogadišu vismaz 15 cilvēki zaudēja dzīvību un tā kā uzbrukumā tika nogalināts arī Somālijas pastāvīgais pārstāvis ANO (Ženēvā, Šveicē) Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari;

F.  tā kā kopš 2011. gada oktobra, kad tās karaspēks iegāja Dienvidsomālijā, lai piedalītos koordinētā operācijā ar Somālijas bruņotajiem spēkiem pret Al-Shabaab kontrolētu zonu pēc tam, kad teroristi bija saņēmuši gūstā četrus ķīlniekus, Kenija piedzīvo vairāk teroristu uzbrukumu, kas vērsti pret civiliedzīvotājiem;

G. tā kā kopš 2011. gada novembra Kenijas karaspēks ietilpst Āfrikas Savienības misijā Somālijā (AMISOM), ko 2007. gada 19. janvārī izveidoja Āfrikas Savienības Miera un drošības padome un ko 2007. gada 20. februārī atļāva ANO Drošības Padome (rezolūcija 1744 (2007)), kas nesen deva ĀS zaļo gaismu turpināt savu misiju līdz 2015. gada 30. novembrim (rezolūcija 2182 (2014));

H. tā kā viens no galvenajiem ieguldījuma devējiem cīņā pret teroristu grupējumu Al-Shabaab ir bijusi Etiopijas armija, kā arī — mazākā mērā — Ugandas armija;

I.   tā kā Al-Shabaab ir izveidojis saiknes ar citiem islāmistu grupējumiem Āfrikā, piemēram, Boko Haram Nigērijā un Islāma Magribas al-Qaeda;

J.   tā kā Al-Shabaab teroristu grupējums regulāri bombardē un nogalina galvenokārt civiliedzīvotājus Somālijā, kā arī kaimiņvalstīs, piemēram, Kampalā, Ugandā, 2010. gada jūlijā, un daudz biežāk Kenijā, kur starptautiskas sabiedrības uzmanību sev pievērsuši tikai plaša mēroga notikumi, bet pastāvīgi notiek mazāka mēroga uzbrukumi;

K. tā kā Al-Shabaab uzņēmās atbildību par 2014. gada jūlijā notikušajiem uzbrukumiem Hindi, Gamba, Lamu un Tana River ciematiem pie Kenijas krasta, kuros tika izpildīts nāvessods vairāk nekā 100 cilvēkiem, un par diviem uzbrukumiem Mandela provincē 2014. gada nogalē, kad tika nogalināti 64 cilvēki;

L.  tā kā pēc teroristu uzbrukuma Garisas Universitātē Kenijas valdība draudēja ANO Bēgļu aģentūrai (UNHCR) ar Dadābas bēgļu nometnes slēgšanu triju mēnešu laikā; tā kā UNHCR ir brīdinājusi par iespējamām „ekstremālām humanitāram un praktiskām sekām”; tā kā ANO Bēgļu konvencija aizliedz bēgļu piespiedu nosūtīšanu atpakaļ uz vietām, kur viņu dzīvība vai brīvība ir apdraudēta;

M. tā kā Āfrikas rezerves spēki (ASF) vēl nedarbojas un tā kā ES ir paziņojusi gatavību atbalstīt Āfrikas miera uzturēšanas kapacitāti kā daļu no savas Drošības Stratēģijas Āfrikai;

N. tā kā saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 11. pantu „pasākumi miera nostiprināšanas, konfliktu novēršanas un atrisināšanas jomā īpaši vērsti uz politisku, ekonomisku, sociālu un kultūras iespēju līdzsvarošanu starp visiem sabiedrības slāņiem, demokrātijas likumības un pārvaldības efektivitātes nostiprināšanu, efektīvu mehānismu izveidi grupu interešu samierināšanai, [...] atšķirību samazināšanu starp dažādiem sabiedrības slāņiem, kā arī atbalstu aktīvai un organizētai pilsoniskai sabiedrībai”,

1.  stingri nosoda tīšo teroristisko uzbrukumu, ko 2015. gada 2. aprīlī Garisā izdarīja Al-Shabaab un kurā šis grupējums nogalināja 147 jaunus, nevainīgus universitātes studentus un vēl 79 cilvēkus ievainoja; stingri nosoda visus cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši, ja cilvēki tiek nogalināti viņu reliģijas, ticības vai tautības dēļ;

2.  vēlreiz nosoda Al-Shabaab 2014. gada vasarā veiktos uzbrukumus vairākiem ciematiem Kenijas piekrastē, tajā skaitā Mpeketoni, kur tika izpildīts nāvessods 50 cilvēkiem; enerģiski nosoda iebrukumu Westgate iepirkšanās centrā Nairobi 2013. gada 24. septembrī, pēc kura tika atrastas 67 cilvēku mirstīgās atliekas; nosoda Al-Shabaab 25. martā Mogadišu izdarīto uzbrukumu, kurā dzīvību zaudēja Somālijas pastāvīgais pārstāvis ANO (Ženēvā) — vēstnieks Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari;

3.  izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm un Kenijas Republikas tautai un valdībai; atbalsta Kenijas tautu, kuru skāruši šie nicināmie agresijas akti;

4.  atgādina, ka reliģijas brīvība ir viena no pamattiesībām, un stingri nosoda jebkādu vardarbību vai diskrimināciju, pamatojoties uz reliģisko piederību;

5.  pauž visdziļākās bažas par to, ka vairākās vietās pasaulē terorisma aktu pastrādātāji saviem mērķiem ļaunprātīgi izmanto reliģiju, un izsaka nopietnu satraukumu par to, ka izplatās neiecietības, represiju un vardarbības gadījumi, kas vērsti pret reliģiskajām grupām, tostarp kristiešiem; nosoda reliģijas kā instrumenta izmantošanu dažādos konfliktos;

6.  prasa veikt rūpīgu, tūlītēju, objektīvu un efektīvu izmeklēšanu, lai atklātu un sauktu pie atbildības šo nosodāmo terorisma aktu pastrādātājus, organizētājus, finansētājus un atbalstītājus;

7.  atzīst, ka reāla atbilde ir jārīko koordinētā rīcībā ar citām Āfrikas valstīm, un aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Padomi pievērsties jautājumam par drošību un terorisma draudiem šajā reģionālajā apgabalā, sadarbojoties ar Āfrikas Savienību, atbalstot tās izšķirīgi svarīgos centienus cīnīties pret Al-Shabaab ar AMISOM palīdzību; mudina Eiropas Savienību stingri atbalstīt kontinenta un reģionālu konflikta pārvarēšanas mehānismu izstrādi, galvenokārt — Āfrikas rezerves spēkus (ASF);

8.  aicina Kenijas valdību uzņemties atbildību un pievērsties jautājumam par Al-Shabaab grupējuma īstenoto vardarbību, kā jautājumam par tās cēloņiem; uzskata, ka drošību var sasniegt tikai tad, ja pienācīgi pievērš uzmanību jautājumam par sašķeltību Kenijas politiskajā un pilsoniskajā sabiedrībā un reģionālā līdzsvara trūkumam attīstībā; pauž nožēlu par policijas spēku novēloto reakciju; jo īpaši mudina valdību atturēties un teroristu uzbrukumu izmantošanas par ieganstu vērsties pret pilsoniskajām brīvībām; aicina Kenijas iestādes savu terorisma apkarošanas stratēģiju balstīt uz tiesiskumu un pamattiesību ievērošanu; uzstājīgi prasa veikt terorisma apkarošanas politikas demokrātisku un tiesisku pārraudzību;

9.  mudina Kenijas iestādes nodrošināt, ka tiek novērsts jebkāds mēģinājums dalīt pēc ticības un nenotiek paralēļu vilkšana starp musulmaņu kopienu un Al-Shabaab, un veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāta valsts vienotība tās sociālās un ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes interesēs, kā arī tiek nodrošināta cilvēka cieņa un cilvēktiesības; aicina Kenijas valdību, opozīcijas līderus un reliģiskos līderus novērst vēsturiski veidojušās sūdzības par sociālo atstumtību, reģionālo dalījumu valstī un institucionālo diskrimināciju un nodrošināt, ka pretterorisma operācijas tiek vērstas tikai pret vainīgajiem, bet ne pret plašākām etniskajām un reliģiskajām kopienām;

10. atgādina Eiropas Ārējās darbības dienestam, ES terorisma apkarošanas koordinatoram un dalībvalstīm par apņemšanos saskaņā ar 2012. gada jūnijā pieņemto ES Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju nodrošināt, ka cilvēktiesību jautājumi tiek apspriesti visu veidu pretterorisma dialogā ar trešām valstīm;

11. aicina ES īstenot Kenijā militāro mācību misijas programmu un nodrošināt modernu tehniku, sadarbojoties ar Kenijas armiju un policiju un apmācot tos cīņai ar terorismu un Al-Shabaab ekspansijas novēršanai;

12. mudina Kenijas valdību darīt visu iespējamo, lai ievērotu tiesiskumu, cilvēktiesības, demokrātijas principus un pamatbrīvības, un aicina ES vadīt savu starptautisko partneri šajā virzienā un koncentrēt finanšu ieguldījumu esošo pārvaldības programmu uzlabošanā, lai garantētu nacionālo drošību un atnestu valstij un reģionam mieru un stabilitāti; uzstāj, ka Al-Shabaab grupējuma vardarbības kāpinājums „pa spirāli” ir jānovērš kopīgi ar kaimiņvalstīm; aicina ES sniegt visu nepieciešamo finanšu, loģistikas un ekspertu atbalstu šajā jautājumā, tostarp iespēju izmantot Āfrikas Miera nodrošināšanas un ES krīzes pārvaldības instrumentus;

13. aicina Kenijas drošības spēkus nodrošināt likumīgu atbildi cīņā ar terorisma draudiem; aicina Kenijas valdību nodrošināt valsts teritorijā izvietoto bēgļu nometņu drošību un aizsardzību saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām;

14. uzsver, ka starptautiskais terorisms tiek finansēts no nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas, izpirkuma maksas, izspiešanas, narkotiku tirdzniecības un korupcijas; aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot sadarbību ar trešām valstīm par apmainīšanos ar izlūkošanas datiem attiecībā uz nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Kenijas valdībai, Āfrikas Savienības institūcijām, Starpvaldību attīstības iestādei (IGAD), ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālajai asamblejai, kā arī ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika