Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0382/2015Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0382/2015

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förföljelsen av kristna runt om i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

28.4.2015 - (2015/2661(RSP))

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B8-0382/2015)
EFDD (B8-0386/2015)
ALDE (B8-0387/2015)
S&D (B8-0388/2015)

Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boștinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen
Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen
Maria Heubuch, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen


Förfarande : 2015/2661(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0382/2015
Ingivna texter :
RC-B8-0382/2015
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om förföljelsen av kristna runt om i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

(2015/2661(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kenya,

–   med beaktande av den andra översynen av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (”Cotonouavtalet”), särskilt artiklarna 8, 11 och 26 i detta avtal,

–   med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 23 november 2014 om massakern på 28 civila resenärer, och av den 3 april om massakern på Garissa-universitetet,

–   med beaktande av det pressuttalande som Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd gjorde vid sitt 497:e sammanträde den 9 april 2015 om terrordådet i Garissa (Kenya),

–   med beaktande av det kenyanska flygvapnets attack på al-Shababs träningsläger i Somalia som svar på blodbadet vid Garissa-universitetet,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion och trosuppfattning,

–   med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter,

–   med beaktande av EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt,

–   med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den senaste terroristattacken i Garissa (Kenya) riktades mot ungdomar, mot utbildning och således mot hela landets framtid. Ungdomar representerar löfte och fred och är de som i framtiden ska föra landets utveckling framåt. Utbildning är avgörande för kampen mot våldsbejakande extremism och fundamentalism.

B.  Antalet angrepp på religiösa minoriteter, bland annat kristna, runt om i världen har ökat enormt under de senaste månaderna Människor massakreras, misshandlas och grips varje dag för sin religion eller trosuppfattning.

C. Barns och ungdomars rättigheter måste skyddas, och kompetens, utbildning och innovation måste stärkas för att öka deras ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter och för att främja landets utveckling.

D. Al-Shabab har ofta riktat sina aktioner mot studenter, skolor och andra utbildningsinstitutioner. I december 2009 dödade exempelvis en självmordsbombare 19 personer vid en examensceremoni för medicinstudenter i Mogadishu (Somalia), och i oktober 2011 tog terroristgruppen på sig ansvaret för en bombattack som dödade 70 personer, bland annat studenter som väntade på sina examensresultat vid det somaliska utbildningsministeriet i Mogadishu.

E.  Den 25 mars 2015 miste minst 15 människor livet i en attack som al-Shabab utförde på ett hotell i Mogadishu, bland annat dödades Somalias ständige representant för FN i Genève (Schweiz), Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, i attacken.

F.  Attackerna mot civila har ökat i Kenya sedan oktober 2011 då landets styrkor gick in i södra Somalia för att delta i en operation som samordnats med somalisk militär mot ett område som kontrollerades av al-Shabab, efter det att terroristgruppen hade tagit fyra personer som gisslan.

G. Kenyanska styrkor har sedan november 2011 ingått i Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) som inrättades av Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd den 19 januari 2007 och godkändes av FN:s säkerhetsråd den 20 februari 2007 (resolution 1744(2007)13), som nyligen gav Afrikanska unionen grönt ljus att fortsätta sitt uppdrag tills november 2015 (resolution 2182(2014)).

H. Etiopiens armé, och i något mindre utsträckning Ugandas armé, har på ett väsentligt sätt bidragit till kampen mot terroristgruppen al-Shabab.

I.   Al-Shabab har upprättat förbindelser med andra islamistgrupper i Afrika, till exempel Boko Haram i Nigeria och al-Qaida i islamiska Maghreb.

J.   På regelbunden basis bombar och dödar terroristgruppen al-Shabab huvudsakligen civila i Somalia liksom i grannländerna, bland annat i Kampala (Uganda) i juli 2010, och betydligt oftare i Kenya där bara de största attackerna har fått internationell uppmärksamhet, men mindre attacker har ägt rum med jämna mellanrum.

K. Al-Shabab tog på sig ansvaret för de attacker som utfördes i juli 2014 mot byarna Hindi, Gamba, Lamu och Tana River på Kenyas kust då mer än hundra personer avrättades, och för två attacker i distriktet Mandera i slutet av 2014 då 64 personer dödades.

L.  Efter terroristattacken mot Garissa-universitetet hotade den kenyanska regeringen FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) med att stänga flyktinglägret i Dabaab inom tre månader. UNHCR har varnat för att detta kommer att få extrema humanitära och praktiska konsekvenser. Enligt FN:s flyktingkonvention är det förbjudet att tvinga flyktingar att återvända till områden där deras liv eller frihet är i fara.

M. Den afrikanska beredskapsstyrkan är ännu inte operativ och EU har uppgett att man är berett att stödja Afrikas fredsbevarande kapacitet som en del i sin säkerhetsstrategi för Afrika.

N. Enligt artikel 11 i AVS–EU-partnerskapsavtalet ska ”fredsskapande åtgärder och åtgärder för konfliktförebyggande och konfliktlösning [...] särskilt omfatta stöd till en jämnare fördelning mellan olika samhällsgrupper av de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter som står till buds, till förstärkning av den offentliga förvaltningens demokratiska legitimitet och effektivitet, till upprättandet av effektiva mekanismer för att på fredlig väg förena olika gruppintressen [...] och till överbryggande av klyftor mellan olika delar av samhället samt stöd till ett aktivt och väl organiserat civilt samhälle”.

1.  Europaparlamentet fördömer starkt den avsiktliga terroristattack som utfördes av al-Shabab den 2 april 2015 i Garissa då gruppen dödade 147 unga och oskyldiga universitetsstuderande och skadade 79 andra. Parlamentet fördömer kraftigt alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt när människor dödas för sin religion, tro eller etniska ursprung.

2.  Europaparlamentet fördömer på nytt de räder som al-Shabab genomförde mot flera kenyanska kustsamhällen under sommaren 2014, bland annat Mpeketoni där 50 människor avrättades. Parlamentet fördömer kraftfullt attacken mot Westgate Shopping Centre i Nairobi den 24 september 2013 där 67 döda kroppar återfanns. Parlamentet fördömer al-Shababs attack i Mogadishu den 25 mars 2015, då Somalias ständige representant för FN i Genève, ambassadör Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, miste livet.

3.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande med familjerna till offren och med Kenyas folk och regering. Parlamentet står bakom det kenyanska folket som tvingas uppleva dessa avskyvärda våldshandlingar.

4.  Europaparlamentet påminner om att religionsfrihet är en grundläggande rättighet och fördömer i skarpa ordalag alla former av våld och diskriminering som har sin grund i religion.

5.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över hur förövare av terroristhandlingar missbrukar religionen runt om i världen, och är djupt oroat över att det blir allt vanligare med intolerans, förtryck och våld mot religiösa grupper, inklusive kristna. Parlamentet fördömer användningen av religion som ett medel i olika konflikter.

6.  Europaparlamentet efterlyser en grundlig, snabb, opartisk och verkningsfull utredning i syfte att identifiera de skyldiga och ställa förövarna, organisatörerna, finansiärerna och sponsorerna bakom dessa förkastliga handlingar inför rätta.

7.  Europaparlamentet konstaterar att den bästa lösningen måste vara samordnade aktioner med andra afrikanska länder, och uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och rådet att ta itu med säkerhets- och terroristhoten i denna region, i samarbete med Afrikanska unionen, till stöd för deras viktiga insatser mot al-Shabab via Amisom. Parlamentet uppmanar EU att kraftfullt stödja genomförandet av kontinentala och regionala mekanismer för konflikthantering, främst den afrikanska beredskapsstyrkan.

8.  Europaparlamentet uppmanar den kenyanska regeringen att ta sitt ansvar och bemöta al-Shababs våld och dess bakomliggande orsaker. Säkerhet kan uppnås endast genom att man eliminerar klyftorna inom landets politiska system och det civila samhället samt kommer till rätta med de regionala skillnaderna på utvecklingsområdet. Parlamentet beklagar polisens försenade reaktion. Parlamentet kräver i synnerhet att Kenyas regering avstår från att använda terroristattacker som förevändning för att begränsa de medborgerliga friheterna, och uppmanar landets myndigheter att basera sin strategi i kampen mot terrorism på rättsstatsprincipen och respekten för grundläggande rättigheter. Parlamentet efterlyser med kraft en demokratisk och rättslig granskning av politiken för terrorismbekämpning.

9.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de kenyanska myndigheterna att se till att religionsmotsättningar förhindras och att det inte sätts likhetstecken mellan det muslimska samfundet och al-Shabab. Vidare uppmanas myndigheterna att göra allt som står i deras makt för att slå vakt om landets enhet, i syfte att säkerställa landets sociala och ekonomiska tillväxt och stabilitet samt folkets värdighet och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar den kenyanska regeringen, oppositionsledarna och de religiösa ledarna att ta itu med den historiskt upplevda marginaliseringen, de regionala klyftorna i landet och den institutionella diskrimineringen och att se till att insatser för att bekämpa terrorism enbart riktar sig mot gärningsmännen, dvs. inte mot bredare etniska och religiösa grupper.

10. Europaparlamentet påminner Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna om deras åtagande enligt EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, som antogs i juni 2012, att se till att de mänskliga rättigheterna tas upp i all dialog med tredjeländer om terrorismbekämpning.

11. Europaparlamentet uppmanar EU att genomföra ett program för militära utbildningsuppdrag i Kenya och att tillhandahålla modern utrustning, och samarbeta med och utbilda Kenyas militär och polis för att bekämpa terrorism och förhindra en spridning av al-Shabab.

12. Europaparlamentet uppmanar Kenyas regering att göra allt för att respektera rättsstatens principer, mänskliga rättigheter, demokratiska principer och grundläggande friheter, och uppmanar EU att leda sin internationella partner i denna riktning och att mobilisera ekonomiska medel som stärker befintliga statliga program i syfte att garantera nationell säkerhet och skapa fred och stabilitet i landet och regionen. Parlamentet vidhåller att grannländerna måste vara delaktiga i insatserna för att bekämpa al-Shababs upptrappade våld. EU uppmanas att tillhandahålla allt det ekonomiska och logistiska stöd och expertstöd som behövs och att överväga att använda den fredsbevarande resursen för Afrika och EU:s krishanteringsverktyg.

13. Europaparlamentet uppmanar de kenyanska säkerhetsstyrkorna att se till att terroristhotet bemöts på ett lagenligt sätt. Parlamentet uppmanar Kenyas regering att garantera säkerheten och skyddet vid flyktinglägren inom landets territorium, i enlighet med internationell rätt.

14. Europaparlamentet betonar att den internationella terrorismen finansieras genom olaglig penningtvätt, lösesummor, utpressning, narkotikahandel och korruption. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöka samarbetet med tredjeländer kring utbyte av underrättelseinformation som rör penningtvätt för finansiering av terrorism

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Kenyas regering, Afrikanska unionens institutioner, den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad), FN:s generalsekreterare och generalförsamling samt medordförandena i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.