Společný návrh usnesení - RC-B8-0392/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0392/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci na Maledivách

29.4.2015 - (2015/2662(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B8‑0392/2015)
S&D (B8‑0395/2015)
ECR (B8‑0397/2015)
GUE/NGL (B8‑0399/2015)
EFDD (B8‑0401/2015)
ALDE (B8‑0402/2015)
Verts/ALE (B8‑0404/2015)

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto za skupinu PPE
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel, Afzal Khan za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch za skupinu ECR
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria, Frédérique Ries za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL
Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD

Postup : 2015/2662(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0392/2015
Předložené texty :
RC-B8-0392/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Maledivách

(2015/2662(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Maledivách,

–   s ohledem na společné místní prohlášení Evropské unie ze dne 20. ledna 2012 o nejnovějším vývoji událostí na Maledivách včetně zatčení soudce trestního soudu,

–   s ohledem na společné místní prohlášení Evropské unie ze dne 30. září 2014 o hrozbách pro občanskou společnost a lidská práva na Maledivách,

–   s ohledem na společné místní prohlášení Evropské unie ze dne 24. února 2015 o právním státu na Maledivách,

–   s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 30. dubna 2014 o znovuzavedení trestu smrti na Maledivách,

–   s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 14. března 2015 o odsouzení bývalého prezidenta Malediv Muhammada Našída,

–   s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raada al-Husajna ze dne 18. března 2015 o procesu s bývalým prezidentem Muhammadem Našídem,

–   s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN o nezávislosti soudců a právníků Gabriely Knaulové ze dne 19. března 2015 nazvané „Na Maledivách nelze dosáhnout demokracie bez spravedlivé a nezávislé justice“,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise EU ze dne 22. března 2014 o parlamentních volbách v Maledivské republice,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 13. března 2015 byl bývalý prezident Malediv Muhammad Našíd odsouzen na 13 let odnětí svobody na základě obvinění z terorismu, jelikož v lednu 2012 nechal zatknout tehdejšího předsedu trestního soudu, a že EU vyjádřila v souvislosti s tímto odsouzením své obavy;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli Organizace spojených národů a EU požadovaly spravedlnost a transparentnost v soudních řízeních vedených proti bývalému prezidentovi Našídovi, kontroverzní soudní řízení nesplňovalo vnitrostátní a mezinárodní standardy;

C. vzhledem k tomu, že Muhammad Našíd, který je dlouhodobě proslulý nenásilnou činností ve prospěch lidských práv a pluralitní demokracie, byl během třicetileté diktatury prezidenta Maumoona Abdula Gayoona několikrát uvězněn a čtyři roky poté, co se stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Malediv, opustil za nevyjasněných okolností svou funkci;

D. vzhledem k tomu, že soudnictví na Maledivách postrádá politickou nezávislost a odbornou úroveň, což oslabuje důvěru obyvatel a mezinárodního společenství v soudní systém země;

E.  vzhledem k tomu, že na Maledivách byli nedávno odsouzeni bývalí ministři obrany Tolát Ibrahím a Muhammad Nazím k 10, resp. 11 letům odnětí svobody a že bývalý zástupce předsedy parlamentu Majlis Ahmed Nazím byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že tato soudní řízení údajně rovněž poznamenaly nesrovnalosti;

F.  vzhledem k tomu, že opoziční politici jsou nadále běžně zastrašováni a že podle zjištění poslední zprávy výboru pro lidská práva poslanců Meziparlamentní unie jsou Maledivy jednou ze zemí s nejhorší situací na světě, pokud jde o útoky na poslance, jejich mučení a zastrašování;

G. vzhledem k tomu, že parlament Malediv přijal dne 30. března 2015 změnu zákona o vězeních a podmínečném propouštění, na základě které nemohou být osoby ve výkonu trestu členem politické strany, a že tato skutečnost fakticky povede k vyloučení Muhammada Našída z aktivního politického života a zabrání mu v účasti v prezidentských volbách v roce 2018;

H. vzhledem k tomu, že od února bylo uvězněno nejméně 140 pokojných účastníků protestů a byli propuštěni pod podmínkou, že se nebudou účastnit dalších demonstrací, čímž byla jejich práva vážně omezena;

I.   vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti a obhájci lidských práv čelí ve stále větší míře pronásledování, ohrožování a útokům, a to i Komise pro lidská práva Malediv (HRCM), kterou Nejvyšší soud obvinil z velezrady a porušování ústavy za to, že Radě OSN pro lidská práva poskytla zprávu o stavu lidských práv na Maledivách pro všeobecný pravidelný přezkum; vzhledem k tomu, že nevládním organizacím je vyhrožováno odnětím registrace;

J.   vzhledem k tomu, že svoboda tisku byla v posledních letech závažným způsobem potlačována a během politických demonstrací za propuštění Muhammada Našída byli zatčeni tři novináři, a že novinář kritizující vládu Ahmed Rilwan, který zmizel v srpnu 2014, se stále pohřešuje a panují obavy, že je mrtev;

K. vzhledem k tomu, že politický chaos přichází v době obav z narůstajícího islamistického radikalismu na Maledivách a ze zvyšujícího se počtu radikalizovaných mladých mužů, kteří se údajně připojili k ISIS;

L.  vzhledem k tomu, že dne 27. dubna 2014 maledivský parlament hlasoval pro ukončení moratoria na trest smrti, které platí od roku 1954, čímž umožnil odsuzování mladistvých už od sedmi let, kteří mohou být postaveni před soud a popraveni, jakmile dosáhnou 18 let a do té doby strádají ve vězení; vzhledem k tomu, že tím Maledivy jako účastnický stát Úmluvy OSN o právech dítěte porušují své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv;

M. vzhledem k tomu, že pracovníci z řad přistěhovalců musí často vykonávat nucené práce, jsou jim zabavovány průkazy totožnosti a cestovní dokumenty, jsou jim pozdržovány mzdy, nebo nejsou vypláceny vůbec a čelí dlužnímu otroctví; vzhledem k tomu, že jim maledivská vláda v návaznosti na jejich protesty proti diskriminaci a násilí, poté co došlo k řadě útoků na pracovníky z řad přistěhovalců, hrozí vyhoštěním;

N. vzhledem k tomu, že omezený počet žen ze států Šrí Lanka, Thajsko, Indie, Čína, Filipíny, zemí východní Evropy a bývalých sovětských zemí, Bangladéše a Malediv je v této zemi obětí obchodování s lidmi za účelem poskytování sexuálních služeb a některé děti na Maledivách se staly podle zpráv obětí sexuálního zneužívání a mohou být obětí nucené práce;

1.  vyjadřuje své závažné znepokojení nad narůstajícími tendencemi k autoritářskému režimu na Maledivách, nad stíháním politické opozice, zastrašováním sdělovacích prostředků a občanské společnosti, což by mohlo zmařit úspěchy dosažené v posledních letech, pokud jde o zavádění lidských práv, demokracie a zásad právního státu v této zemi; vyzývá všechny strany, aby se zdržely všech kroků, které by tuto krizi mohly dále zhoršit, a aby dodržovaly demokracii a právní stát;

2.  vyjadřuje politování nad závažnými nedostatky, kterými se vyznačovalo soudní řízení s bývalým prezidentem Muhammadem Našídem; trvá na tom, že pan Našíd musí být okamžitě propuštěn a že v případném odvolacím řízení ve věci jeho odsouzení musí být plně dodržována jeho práva v souladu s mezinárodními závazky Malediv, ústavou země a všemi mezinárodně uznanými zárukami spravedlivého procesu; naléhavě vyzývá delegaci EU na Šrí Lance a Maledivách, aby trvala na tom, aby jí bylo umožněno odvolací řízení pozorně sledovat;

3.  zdůrazňuje skutečnost, že dodržování zásad právního státu, práva na spravedlivý proces, řádný právní postup a nezávislost soudnictví v souladu s ustanoveními ICCPR jsou ústředními prvky demokratického procesu; zdůrazňuje, že se všemi občany Malediv včetně bývalého prezidenta Našída musí být zacházeno v souladu s těmito zásadami, které jsou samy o sobě důležité pro pluralitní společnost;

4.  vyzývá k důvěryhodnému a inkluzivnímu politickému procesu za účasti všech demokratických sil, jehož cílem by bylo nastolení a zachování stability a pokračování v procesu přechodu k demokracii na Maledivách; vyzývá k okamžitému ukončení zastrašování politické opozice; vyzývá vládu Malediv, aby podnikla veškeré kroky nutné k obnovení důvěry v její příslib k budování demokracie, soudní nezávislosti, právního státu, včetně dodržování svobody projevu a shromažďování a dodržování zásad spravedlivého řízení;

5.  vyzývá k okamžitému ukončení politického zasahování do soudního systému na Maledivách a k jeho odpolitizování; vyzývá k okamžitým reformám s cílem zajistit nezávislost a nestrannost maledivského soudnictví a obnovit důvěru obyvatel země a mezinárodního společenství v jeho fungování; zdůrazňuje, že tyto reformy by měly být neprodleně schváleny a provedeny;

6.  připomíná vládě Malediv, že ústava země zaručuje právo na protest a že podmínky propuštění, které lidem brání zapojit se do pokojných protestů, jsou nezákonné;

7.  vyzývá k okamžitému ukončení všech forem násilí včetně násilí vůči pokojným demonstrujícím a připomíná bezpečnostním silám jejich povinnost chránit pokojné demonstranty před násilnými bojůvkami; vyzývá vládu Malediv, aby ukončila beztrestnost samozvaných „strážců zákona“, kteří používali násilí proti lidem zasazujícím se o náboženskou toleranci, proti poklidným demonstrantům, kritickým sdělovacím prostředkům a občanské společnosti; žádá, aby byli pachatelé takových násilných útoků trestně stíháni;

8.  vyzývá vládu Malediv, aby umožnila řádné vyšetření zmizení Ahmeda Rilwana;

9.  odsuzuje znovuzavedení trestu smrti na Maledivách a naléhavě vyzývá vládu a parlament Malediv, aby znovu zavedly moratorium na trest smrti;

10. vyzývá všechny aktéry na Maledivách k konstruktivní vzájemné spolupráci ve všech oblastech, a zejména ve věci změny klimatu, která může tuto zemi destabilizovat;

11. vyzývá místní orgány, aby plně dodržovaly minimální normy pro boj s obchodováním s lidmi; oceňuje probíhající činnosti směřující k řešení této otázky a pokrok, kterého bylo v této věci dosaženo, avšak trvá na tom, aby byla ustanovení o boji proti obchodování s lidmi urychleně zavedena do praxe, neboť dosud přetrvávají závažné problémy v oblasti prosazování práva a ochrany obětí;

12. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby na svých internetových stránkách s informacemi pro cesty do zahraničí zveřejnily varování o situaci v oblasti lidských práv na Maledivách;

13. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ESVČ, aby nadále pozorně sledovaly politickou situaci na Maledivách a hrály proaktivní úlohu jak na úrovni bilaterálních vztahů EU s touto zemí, tak na úrovni mezinárodního mnohostranného fóra s cílem zajistit stabilitu, posílit demokracii a právní stát a zajistit úplné dodržování lidských práv a základních svobod v zemi;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a parlamentu a vládě Maledivské republiky.