Postup : 2015/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0392/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0392/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0180

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 145kWORD 74k
29.4.2015
PE555.166v01-00}
PE555.169v01-00}
PE555.171v01-00}
PE555.173v01-00}
PE555.175v01-00}
PE555.176v01-00}
PE555.178v01-00} RC1
 
B8-0392/2015}
B8-0395/2015}
B8-0397/2015}
B8-0399/2015}
B8-0401/2015}
B8-0402/2015}
B8-0404/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0392/2015)

S&D (B8‑0395/2015)

ECR (B8‑0397/2015)

GUE/NGL (B8‑0399/2015)

EFDD (B8‑0401/2015)

ALDE (B8‑0402/2015)

Verts/ALE (B8‑0404/2015)


o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto v mene poslaneckého klubu PPE
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel, Afzal Khan v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL
Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Maldivách,

–   so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie Európskej únie z 20. januára 2012 o nedávnych udalostiach na Maldivách vrátane zatknutia sudcu trestného súdu,

–   so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie Európskej únie z 30. septembra 2014 o hrozbách voči občianskej spoločnosti a ľudským právam na Maldivách,

–   so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie Európskej únie z 24. februára 2015 o právnom štáte na Maldivách,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o aktivácii trestu smrti na Maldivách 30. Apríla 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o odsúdení bývalého prezidenta Maldív Mohameda Našída 14. Marca 2015,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra´ada al-Husajna o súdnom procese s bývalým prezidentom Mohamedom Našídom z 18. marca 2015,

–   so zreteľom na vyhlásenie z 19. marca 2015 osobitnej spravodajkyne pre nezávislosť sudcov a právnikov Gabriely Knaulovej s názvom Demokracia nie je možná bez spravodlivého a nezávislého súdnictva na Maldivách,

–   so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ na parlamentných voľbách v Maldivskej republike 22. marca 2014,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého zmluvnou stranou sú Maldivy,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 13. marca 2015 bol bývalý prezident Maldív Mohamed Našíd odsúdený na 13 rokov väzenia po obvineniach z terorizmu za nezákonné zadržanie vtedajšieho predsedu trestného súdu v januári 2012, v súvislosti s čím EÚ vyjadrila znepokojenie;

B.  keďže kontroverzný súdny proces nespĺňal vnútroštátne a medzinárodné normy spravodlivosti napriek výzvam OSN a EÚ na zabezpečenie spravodlivosti a transparentnosti v súdnych konaniach vedených proti prezidentovi Našídovi;

C. keďže Mohamed Našíd, ktorý sa dlhodobo zasadzoval nenásilnými prostriedkami za  ľudské práva a pluralitnú demokraciu, bol počas tridsaťročnej diktatúry prezidenta Maumoona Abdula Gayoona niekoľkokrát väznený a z úradu odišiel za sporných okolností štyri roky po tom, ako sa stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom Maldív;

D. keďže absencia politickej nezávislosti a odbornej prípravy v maldivskom súdnictve narušuje vnútroštátnu a medzinárodnú dôveryhodnosť súdneho systému tejto krajiny;

E.  keďže bývalí ministri obrany Tholhath Ibrahim a Mohamed Nazim boli nedávno odsúdení na 10 resp. 11 rokov odňatia slobody, zatiaľ čo bývalý zástupca predsedu parlamentu Majlis Ahmed Nazim bol odsúdený na 25 rokov väzenia na Maldivách; keďže tieto súdne konania sa údajne tiež vyznačovali vážnymi chybami;

F.  keďže opoziční politici sú naďalej systematicky zastrašovaní a keďže nedávna správa Výboru Medziparlamentnej únie pre ľudské práva poslancov označila Maldivy za jednu z najhorších krajín na svete kvôli útokom na opozičných poslancov parlamentu a ich mučeniu a zastrašovaniu;

G. keďže maldivský parlament prijal 30. marca 2015 novelu zákona o väzniciach a podmienečnom prepúšťaní, na základe ktorého nemôžu byť osoby vo výkone trestu členom žiadnej politickej strany, čo de facto povedie k vylúčeniu Mohameda Našída z aktívneho politického života a účasti na prezidentských voľbách v roku 2018;

H. keďže od februára bolo zatknutých najmenej 140 pokojných protestujúcich, ktorí boli prepustení len za podmienok, ktoré vážne obmedzujú ich právo zúčastňovať sa na ďalších demonštráciách;

I.   keďže organizácie občianskej spoločnosti a obhajcovia ľudských práv sú čoraz častejšie obeťami zastrašovania, hrozieb a útokov vrátane Komisie Maldív pre ľudské práva (HRCM), ktorú Najvyšší súd obvinil z vlastizrady a porušovania ústavy kvôli tomu, že Rade OSN pre ľudské práva poskytla správu v súvislosti so všeobecným pravidelným preskúmaním; keďže mimovládnym organizáciám bolo pohrozené odňatím registrácie;

J.   keďže v posledných rokoch sa sloboda tlače tvrdo potlačovala a traja novinári boli zatknutí, keď informovali o politických demonštráciách vyzývajúcich na prepustenie Mohameda Našída, a Ahmed Rawan, novinár kritizujúci vládu, zmizol v roku 2014 a naďalej je nezvestný a pravdepodobne mŕtvy;

K. keďže k politických nepokojom dochádza v čase obáv z nárastu militantného islamizmu na Maldivách a zo zvyšujúceho sa počtu radikalizovaných mladých mužov, ktorí sa údajne pridali k Islamskému štátu;

L.  keďže 27. apríla 2014 maldivský parlament odhlasoval zrušenie moratória na trest smrti zavedeného v roku 1954, čo umožňuje odsúdenie maloletých vo veku sedem rokov, ktorí môžu byť braní na zodpovednosť a popravení hneď po dovŕšení 18 rokov, pričom dovtedy musia trpieť vo väzení; keďže je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami Maldív v oblasti ľudských práv ako zmluvnej strany Dohovoru o právach dieťaťa;

M. keďže pracujúci migranti sú vystavení nútenej práci, zhabaniu dokladov totožnosti a cestovných dokladov, zadržiavaniu alebo nevyplácaniu miezd a dlhovému otroctvu a maldivské orgány im hrozili vyhostením za ich protesty proti diskriminácii a násiliu, ktoré nasledovali po útokoch na pracujúcich migrantov;

N. keďže niekoľko žien zo Srí Lanky, z Thajska, Indie, Číny, Filipín, východnej Európy, bývalých sovietskych krajín, Bangladéša a Maldív sa na Maldivách stáva obeťou obchodovania so ženami a niektoré maldivské deti údajne sú obeťami sexuálneho zneužívania alebo nútenej práce;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad narastajúcimi tendenciami smerom k autoritárskemu režimu na Maldivách, nad stíhaním politickej opozície, zastrašovaním médií a občianskej spoločnosti, čo by mohlo zmariť pokrok dosiahnutý v posledných rokoch, pokiaľ ide o zavádzanie ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu v tejto krajine; vyzýva všetky strany, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli ďalej zhoršiť túto krízu, a dodržiavali ducha demokracie a právneho štátu;

2.  odsudzuje vážne nezrovnalosti v procese s bývalým prezidentom Mohamedom Našídom; trvá na tom, že by mal byť okamžite prepustený, a že v prípade odvolania voči jeho odsúdeniu musia byť jeho práva plne rešpektované v súlade s medzinárodnými záväzkami Maldív, ich ústavou a všetkými medzinárodne uznávanými zárukami spravodlivého procesu; naliehavo vyzýva delegáciu EÚ na Srí Lanke a Maldivách, aby trvala na tom, aby mohla odvolacie konanie pozorne sledovať;

3.  zdôrazňuje, že dodržiavanie zásad právneho štátu, právo na spravodlivý proces, riadny právny proces a nezávislé súdnictvo v súlade s ustanoveniami Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach sú základnými prvkami demokratického procesu; zdôrazňuje, že so všetkými občanmi Maldív vrátane bývalého prezidenta Našída sa má zaobchádzať v súlade s týmito princípmi, ktoré sú samé dôležité pre pluralistickú spoločnosť;

4.  žiada dôveryhodný a inkluzívny politický proces za účasti všetkých demokratických síl s cieľom obnoviť a zachovať stabilitu na Maldivách a priviesť krajinu späť na cestu k prechodu k demokracii; žiada okamžité skončenie zastrašovania politických oponentov; žiada vládu Maldív, aby prijala nevyhnutné opatrenia na obnovenie dôvery vo svoju odhodlanosť dodržiavať demokraciu, nezávislosť súdnictva a zásady právneho štátu vrátane rešpektovania slobody prejavu a slobody zhromažďovania a dodržiavania zásad riadneho procesu;

5.  žiada okamžité skončenie politického zasahovania do justičného systému na Maldivách a jeho odpolitizovanie; vyzýva na naliehavé reformy na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti maldivského súdnictva s cieľom obnoviť vnútroštátnu a medzinárodnú dôveru v jeho fungovanie; zdôrazňuje, že tieto reformy by sa mali čo najskôr schváliť a plniť;

6.  pripomína vláde, že v ústave Maldív sa zaručuje právo na protest, a že podmienky prepustenia, ktoré ľuďom zabraňujú zúčastňovať sa na pokojných demonštráciách, sú protizákonné;

7.  vyzýva na okamžité ukončenie všetkých foriem násilia vrátane násilia voči pokojným demonštrantom a pripomína bezpečnostným silám ich povinnosť chrániť pokojných demonštrantov pred násilnými skupinami; vyzýva vládu Maldív, aby skončila beztrestnosť pre členov ozbrojených skupín, ktorí používajú násilie proti ľuďom podporujúcim náboženskú toleranciu, pokojným protestujúcim, kritickým médiám a občianskej spoločnosti; žiada, aby boli páchatelia takýchto násilných útokov trestne stíhaní;

8.  vyzýva vládu Maldív, aby umožnila riadne vyšetrenie zmiznutia Ahmeda Rilwana;

9.  odsudzuje opätovné zavedenie trestu smrti na Maldivách a nalieha na vládu a parlament Maldív, aby obnovili moratórium na trest smrti;

10. vyzýva všetkých aktérov na Maldivách na konštruktívnu vzájomnú spoluprácu vo všetkých oblastiach, najmä v oblasti zmeny klímy, ktorá môže túto krajinu destabilizovať;

11. žiada miestne orgány, aby v plnej miere plnili minimálne normy na odstránenie obchodovania s ľuďmi; oceňuje pretrvávajúcu snahu o vyriešenie problému a dosiahnutý pokrok, no trvá na tom, že ustanovenia zákona o boji proti obchodovaniu s ľuďmi treba rýchlo zaviesť do praxe, keďže vážne problémy s presadzovaním práva a ochranou obetí pretrvávajú;

12. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby vydali varovania o situácii ľudských práv na Maldivách na svojich stránkach uvádzajúcich poradenstvo pri cestovaní;

13. naliehavo žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ESVČ, aby aj naďalej pozorne sledovali politickú situáciu na Maldivách a hrali proaktívnu úlohu v bilaterálnych vzťahoch EÚ s krajinou a v medzinárodných multilaterálnych fórach s cieľom dosiahnuť stabilitu, posilniť demokraciu a právny štát a zabezpečiť plné dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v krajine;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a parlamentu a vláde Maldivskej republiky.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia