Postup : 2015/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0406/2015

Předložené texty :

RC-B8-0406/2015

Rozpravy :

PV 30/04/2015 - 16.1
CRE 30/04/2015 - 16.1

Hlasování :

PV 30/04/2015 - 17.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0186

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 74k
29.4.2015
PE555.180v01-00}
PE555.181v01-00}
PE555.183v01-00}
PE555.185v01-00}
PE555.187v01-00}
PE555.191v01-00} RC1
 
B8-0406/2015}
B8-0407/2015}
B8-0409/2015}
B8-0411/2015}
B8-0413/2015}
B8-0417/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0406/2015)

Verts/ALE (B8‑0407/2015)

ECR (B8‑0409/2015)

ALDE (B8‑0411/2015)

S&D (B8‑0413/2015)

EFDD (B8‑0417/2015)


o případu Nadiji Savčenkové (2015/2663(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers za skupinu PPE
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Pașcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei, Josef Weidenholzer za skupinu S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk, Karol Karski za skupinu ECR
Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová, Kaja Kallas za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE
Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o případu Nadiji Savčenkové (2015/2663(RSP))  

Evropský parlament,

 

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, zejména na usnesení ze dne 12. března 2015 o vraždě ruského opozičního vůdce Borise Němcova a o stavu demokracie v Rusku(1) a na usnesení ze dne 15. ledna 2015 o situaci na Ukrajině(2),

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 4. března 2015 o pokračujícím zadržování Nadiji Savčenkové,

–       s ohledem na „Komplex opatření k uplatňování minských dohod“, který byl přijat a podepsán v Minsku dne 12. února 2015 a který jako celek podpořila rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2202 (2015) ze dne 17. února 2015,

–       s ohledem na prohlášení EU ze dne 16. dubna 2015 o únosu a nelegálním zadržování ukrajinských občanů Ruskou federací,

–       s ohledem na ustanovení mezinárodního humanitárního práva, zejména na 3. ženevskou úmluvu týkající se zacházení s válečnými zajatci ze dne 12. dubna 1949,

–       s ohledem na společné prohlášení prezidenta Ukrajiny, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise, které je výsledkem 17. summitu mezi EU a Ukrajinou a které vyzývá k urychlenému propuštění všech rukojmích a nezákonně zadržovaných osob, včetně Nadiji Savčenkové,

–       s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že proruští bojovníci z tzv. Lidové luhanské republiky na území východní Ukrajiny nezákonně dne 18. června 2014 unesli na území Ukrajiny Nadiju Savčenkovou, vojenskou pilotku v hodnosti poručíka a bývalou důstojnici ukrajinských ozbrojených sil, zadrželi ji a poté ji nezákonně převezli do Ruské federace;

B.     vzhledem k tomu, že paní Savčenková, narozená v roce 1981, která je jedinou ženou, jež byla součástí ukrajinských mírových jednotek v Iráku, a první ženou, která byla přijata na ukrajinskou Akademii leteckých sil, a která se dobrovolně přihlásila k účasti na bojích ve východní Ukrajině v rámci praporu Ajdar, kde byla poté zadržena, má za sebou význačnou vojenskou kariéru;

C.     vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise Ruska vznesla vůči Nadiji Savčenkové dne 24. dubna 2015 konečné obvinění (napomáhání a podněcování k vraždě dvou a více osob, napomáhání a podněcování k útoku na život dvou a více osob a protiprávní překročení hranice Ruské federace);

D.     vzhledem k tomu, že Nadija Savčenková je členkou Nejvyšší rady (Parlamentu) Ukrajiny a ukrajinské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE); vzhledem k tomu, že její imunitu potvrdil výbor PACE pro jednací řád, imunitu a institucionální záležitosti; vzhledem k tomu, že Ruská federace odmítá diplomatickou imunitu Nadiji Savčenkové jakožto členky Nejvyšší rady; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství podniklo řadu kroků k zajištění jejího propuštění, včetně usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2034 (2015), v němž požaduje její okamžité propuštění a dodržování její parlamentní imunity, které požívá jako členka ukrajinské delegace v tomto shromáždění;

E.     vzhledem k tomu, že Ruská federace souhlasila v rámci minských dohod s výměnou všech politických rukojmích a nezákonně zadržovaných osob na základě zásady „všechny za všechny“, která měla být ukončena nejpozději pátý den po stažení těžkých zbraní; vzhledem k tomu, že Nadiji Savčenkové bylo několikrát nabídnuto, že pokud přizná svou vinu, bude omilostněna;

F.     vzhledem k tomu, že Nadija Savčenková držela na protest proti svému nezákonnému zadržování více než tři měsíce hladovku; vzhledem k tomu, že byla nucena nedobrovolně podstoupit několik psychiatrických vyšetření a léčbu; vzhledem k tomu, že moskevské soudy zamítly odvolání Nadiji Savčenkové proti svému zadržování v době před proběhnutím soudu; vzhledem k tomu, že mezitím došlo ke zhoršení jejího zdravotního stavu; vzhledem k tomu, že EU a několik členských států vyjádřilo v tomto ohledu skutečné obavy o tuto humanitární záležitost; vzhledem k tomu, že k zajištění propuštění Nadiji Savčenkové bylo podáno k Radě OSN pro lidská práva a k Mezinárodnímu červenému kříži několik protestů;

1.      vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Nadiji Savčenkové; odsuzuje Ruskou federaci za nezákonný únos Nadiji Savčenkové, její zadržování ve vězení po dobu téměř jednoho roku a vyšetřování; požaduje, aby ruské orgány dodržovaly v rámci minských dohod svůj mezinárodní závazek, zejména dohodnutý Komplex opatření k uplatňování minských dohod; domnívá se, že Rusko nedisponuje právním základem ani jurisdikcí, které by umožňovaly podniknout vůči Nadiji Savčenkové kroky ve formě jejího zadržování, vyšetřování a vznesení obvinění proti ní;

2.      domnívá se, že zadržování Nadiji Savčenkové v ruském vězení jako válečné zajatkyně je porušením Ženevské konvence; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za její nezákonné zadržování v Rusku se mohou stát v důsledku svého jednání předmětem mezinárodních sankcí nebo soudního řízení;

3.      připomíná ruským orgánům, že zdravotní stav paní Savčenkové je stále velmi nestabilní a že jsou přímo odpovědné za její bezpečnost a dobrý stav; vyzývá ruské orgány, aby povolily přístup nestranných mezinárodních lékařů k paní Savčenkové a aby zároveň zajistily, že veškerá lékařská nebo psychologická vyšetření budou probíhat pouze s jejím souhlasem a s přihlédnutím ke všem důsledkům její velmi dlouhé hladovky; vyzývá Rusko, aby umožnilo mezinárodním humanitárním organizacím, aby k ní měly trvalý přístup;

4.      vyzývá k okamžitému propuštění všech dalších ukrajinských občanů, včetně ukrajinského filmového režiséra Olega Sencova a Chajzera Džemileva, kteří jsou nezákonně zadržováni v Rusku;

5.      naléhavě vyzývá francouzského prezidenta a německou kancléřku a také příslušné ministry zahraničních věcí, aby na dalších setkáních kontaktní skupiny k uplatňování minských dohod, které proběhnou v normandském formátu, nastolili otázku propuštění Nadiji Savčenkové; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby případ Nadiji Savčenkové i nadále pozorně sledovali, aby tuto otázku předkládali v rámci různých setkání a jednání s ruskými orgány a aby Parlament pravidelně informovali o výsledcích těchto snah;

6.      poukazuje na to, že propuštění Nadiji Savčenkové není jen nezbytným krokem ke zlepšení vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, ale že bude také důkazem dodržování základních lidských práv ze strany ruských orgánů;

7.      připomíná, že Nadija Savčenková byla v ukrajinských obecných parlamentních volbách zvolena v říjnu 2014 poslankyní ukrajinského parlamentu, čímž získala mezinárodní imunitu; připomíná Rusku jeho mezinárodní povinnost respektovat její imunitu, kterou má jako členka Parlamentního shromáždění Rady Evropy;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny a předsedovi Parlamentního shromážděním Rady Evropy.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0074.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí