Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0406/2015/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0406/2015/REV1

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om sagen om Nadja Savtjenko

  29.4.2015 - (2015/2663(RSP))

  forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
  til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
  PPE (B8‑0406/2015)
  Verts/ALE (B8‑0407/2015)
  ECR (B8‑0409/2015)
  ALDE (B8‑0411/2015)
  S&D (B8‑0413/2015)
  EFDD (B8‑0417/2015)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen
  Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Pașcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen
  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk, Karol Karski for ECR-Gruppen
  Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen
  Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen
  Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen


  Procedure : 2015/2663(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0406/2015
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0406/2015
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om sagen om Nadja Savtjenko

  (2015/2663(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine, navnlig beslutning af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets tilstand i Rusland[1] og beslutning af 15. januar 2015 om situationen i Ukraine[2],

  –       der henviser til redegørelse af 4. marts 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den fortsatte tilbageholdelse af Nadja Savtjenko,

  –       der henviser til de samlede foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der blev vedtaget og underskrevet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i deres helhed med FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

  –       der henviser til EU-erklæringen af 16. april 2015 om Den Russiske Føderations bortførelse og ulovlige frihedsberøvelse af ukrainske borgere,

  –       der henviser til bestemmelserne i den humanitære folkeret og særlig den tredje Genève-konvention af 12. august 1949 om behandling af krigsfanger,

  –       der henviser til den fælles erklæring fra Ukraines præsident, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Kommissionen, der var resultatet af det 17. topmøde mellem EU og Ukraine, og som opfordrede til øjeblikkelig løsladelse af alle gidsler og ulovligt frihedsberøvede personer, herunder Nadja Savtjenko,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

  A.     der henviser til, at pro-russiske militante aktivister fra den såkaldte "Folkerepublik Luhansk" i det østlige Ukraine ulovligt bortførte løjtnant Nadja Savtjenko, som er militærpilot og tidligere officer i Ukraines væbnede styrker, på ukrainsk område den 18. juni 2014, tilbageholdt hende og overførte hende derefter ulovligt til Den Russiske Føderation;

  B.     der henviser til, at Savtjenko, der er født i 1981, har en fremtrædende militærkarriere bag sig, idet hun var den eneste kvindelige soldat i de ukrainske fredsbevarende tropper i Irak og den første kvinde til at indskrive sig på Ukraines luftvåbens akademi, og at hun meldte sig frivilligt til at deltage i kampene i det østlige Ukraine som en del af Aidar-bataljonen, hvor hun blev bortført;

  C.     der henviser til, at Ruslands undersøgelseskomité den 24. april 2015 forelagde de endelige anklager mod Nadja Savtjenko (medvirken til mordet på to eller flere personer, medvirken til mordforsøg på to eller flere personer og ulovlig indrejse i Den Russiske Føderation);

  D.     der henviser til, at Nadja Savtjenko er medlem af det ukrainske parlament Radaen og af Ukraines delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE); der henviser til, at PACE-udvalget om forretningsorden, immuniteter og institutionelle spørgsmål har bekræftet hendes immunitet; der henviser til, at Den Russiske Føderation afviser at anerkende den diplomatiske immunitet, som Nadja Savtjenko har opnået som medlem af det ukrainske parlament Radaen; der henviser til, at det internationale samfund har truffet adskillige foranstaltninger for at få løsladt Nadja Savtjenko, bl.a. PACE-resolution nr. 2034 (2015), der anmoder om hendes øjeblikkelige løsladelse og om, at hendes parlamentariske immunitet som medlem af den ukrainske delegation til PACE respekteres;

  E.     der henviser til, at Den Russiske Føderation har accepteret at foretage en udveksling af alle politiske gidsler og ulovligt frihedsberøvede personer i henhold til Minskaftalerne på grundlag af princippet om "alle for alle", og at denne udveksling skulle have været afsluttet senest på femtedagen efter tilbagetrækningen af tunge våben; der henviser til, at Nadja Savtjenko ved flere lejligheder blev tilbudt amnesti til gengæld for en tilståelse;

  F.     der henviser til, at Nadja Savtjenko har sultestrejket i over tre måneder i protest mod den ulovlige frihedsberøvelse af hende; der henviser til, at hun har været udsat for ufrivillige psykiatriske undersøgelser og behandlinger; der henviser til, at domstole i Moskva afviste Nadja Savtjenkos klager over at være varetægtsfængslet; der henviser til, at hendes helbredstilstand i mellemtiden er forværret; der henviser til, at EU og adskillige medlemsstater har givet udtryk for deres reelle humanitære bekymringer i denne henseende; der henviser til, at der er blevet indgivet adskillige klager til Menneskerettighedsrådet og Internationalt Røde Kors for at sikre Nadja Savtjenkos løsladelse;

  1.      opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Nadja Savtjenko; fordømmer Den Russiske Føderation for den ulovlige kidnapning af Nadja Savtjenko, for at have tilbageholdt hende i et fængsel i næsten ét år og for efterforskningen af hende; kræver, at de russiske myndigheder overholder deres internationale forpligtelse inden for rammerne af Minskaftalerne og især de vedtagne samlede foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne; mener, at Rusland ikke har nogen hjemmel eller kompetence til at træffe foranstaltninger mod Nadja Savtjenko, som f.eks. frihedsberøvelse, efterforskning eller rejsning af tiltale mod hende;

  2.      er af den opfattelse, at tilbageholdelsen af Nadja Savtjenko som krigsfange i et fængsel i Rusland er en overtrædelse af Genève-konventionen; understreger, at de personer, der er ansvarlige for ulovligt at tilbageholde hende i Rusland, kan blive konfronteret med internationale sanktioner eller retsforfølgning for deres handlinger;

  3.      minder de russiske myndigheder om, at Savtjenko er i en ekstremt skrøbelig helbredstilstand, og at de er direkte ansvarlige for hendes sikkerhed og trivsel; opfordrer de russiske myndigheder til at give uvildige internationale læger tilladelse til at tilse Savtjenko, idet de sikrer, at eventuelle fysiske eller psykologiske undersøgelser udelukkende gennemføres med Savtjenkos samtykke, og tager hensyn til konsekvenserne af, at hun har sultestrejket i en meget lang periode; opfordrer Rusland til at give internationale humanitære organisationer permanent adgang til at se hende;

  4.      opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle andre ukrainske borgere, herunder den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov og Khaizer Dzhemilev, der tilbageholdes ulovligt i Rusland;

  5.      opfordrer indtrængende Frankrigs præsident og Tysklands kansler samt de relevante udenrigsministre til at rejse spørgsmålet om løsladelse af Nadja Savtjenko på de næste møder i kontaktgruppen vedrørende gennemførelse af Minskaftalerne i Normandietkvartetten; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til fortsat nøje at følge sagen om Nadja Savtjenko, til at tage sagen op i forskellige sammenhænge og på møder med de russiske myndigheder og til at holde Parlamentet orienteret om resultatet af disse bestræbelser;

  6.      påpeger, at løsladelsen af Nadja Savtjenko ikke blot er et nødvendigt skridt i retning af en forbedring af forbindelserne mellem Ukraine og Rusland, men også vil vise, at de russiske myndigheder respekterer anerkendelsen af de grundlæggende menneskerettigheder;

  7.      minder om, at Nadja Savtjenko blev valgt som medlem af det ukrainske parlament i forbindelse med det ukrainske generelle parlamentsvalg i oktober 2014 og er en del af Ukraines delegation til PACE, og at hun som sådan har fået tildelt international immunitet; minder Rusland om dets internationale forpligtelse til at respektere hendes immunitet som medlem af PACE;

  8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament, Ukraines præsident, regering og parlament samt formanden for Europarådets Parlamentariske Forsamling.