Διαδικασία : 2015/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0406/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0406/2015

Συζήτηση :

PV 30/04/2015 - 16.1
CRE 30/04/2015 - 16.1

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 17.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0186

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 481kWORD 81k
29.4.2015
PE555.180v01-00}
PE555.181v01-00}
PE555.183v01-00}
PE555.185v01-00}
PE555.187v01-00}
PE555.191v01-00} RC1
 
B8-0406/2015}
B8-0407/2015}
B8-0409/2015}
B8-0411/2015}
B8-0413/2015}
B8-0417/2015} RC1/αναθ.

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B8‑0406/2015)

Verts/ALE (B8‑0407/2015)

ECR (B8‑0409/2015)

ALDE (B8‑0411/2015)

S&D (B8‑0413/2015)

EFDD (B8‑0417/2015)


για την υπόθεση της Nadiya Savchenko [2015/2663 (RSP)].


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Pașcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei, Josef Weidenholzer εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk, Karol Karski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová, Kaja Kallas εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner, Tamás Meszerics εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπόθεση της Nadiya Savchenko  (2015/2663(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ιδίως το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία(1), και , της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία(2),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 4ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη συνεχιζόμενη κράτηση της Nadiya Savchenko,

–       έχοντας υπόψη τη «Δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ» που εγκρίθηκε και υπογράφηκε στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 και επικυρώθηκε στο σύνολό της από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 2202 (2015) της 17ης Φεβρουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με την απαγωγή και την παράνομη κράτηση ουκρανών πολιτών από τη Ρωσική Ομοσπονδία, της 16ης Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τις διατάξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και, ιδίως, την Τρίτη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου, της 12ης Αυγούστου 1949,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Προέδρου της Ουκρανίας, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά το πέρας της 17ης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, με την οποία ζητείτο η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και των παρανόμως κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της Nadiya Savchevnko,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 135 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλορώσοι μαχητές της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ» στο έδαφος της Ανατολικής Ουκρανίας, απήγαγαν παράνομα στις 18 Ιουνίου 2014 την υπολοχαγό Nadiya Savchenko, πιλότο της πολεμικής αεροπορίας και πρώην αξιωματικό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στο έδαφος της Ουκρανίας, την έθεσαν υπό κράτηση και την μετέφεραν παράνομα στη Ρωσική Ομοσπονδία·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ Savchenko, που γεννήθηκε το 1981, είχε διακεκριμένη στρατιωτική σταδιοδρομία, αφού ήταν η μοναδική γυναίκα στρατιώτης που συμμετείχε στην ουκρανική ειρηνευτική δύναμη στο Ιράκ και η πρώτη γυναίκα που ενεγράφη στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας και συμμετείχε εθελοντικά σε μάχες στην Ανατολική Ουκρανία, στα πλαίσια του Τάγματος Aidar, όπου και συνελήφθη·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας διατύπωσε στις 24 Απριλίου 2015 τελικές κατηγορίες εναντίον της Nadiya Savchenko (υποβοήθηση και συνέργεια στη δολοφονία δύο και περισσοτέρων προσώπων, υποβοήθηση και συνέργεια σε απόπειρα κατά της ζωής δύο και περισσοτέρων ατόμων και παράνομη διέλευση των συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nadiya Savchenko είναι μέλος του Verkhovna Rada και της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Κανονισμού, Ασυλιών και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ έχει επιβεβαιώσει την ασυλία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία απορρίπτει τη χορήγηση διπλωματικής ασυλίας στη Nadiya Savchenko ως μέλος του Verkhovna Rada, ενώ η διεθνής κοινότητα έχει αναλάβει πολλές προσπάθειες για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση της Nadiya Savchenko, συμπεριλαμβανομένου και του ψηφίσματος αριθ. 2034 (2015) της ΚΣΣΕ που ζητούσε την άμεση απελευθέρωσή της και τον σεβασμό της βουλευτικής ασυλίας της ως μέλους της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στην ΚΣΣΕ·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ, έχει συμφωνήσει για την ανταλλαγή όλων των πολιτικών ομήρων και όσων κρατούνται παράνομα με βάση την αρχή «όλα έναντι όλων», που υποτίθεται ότι θα είχε περατωθεί το αργότερο την πέμπτη ημέρα από την αποχώρηση του βαρέως οπλισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Nadiya Savchenko προσφέρθηκε επανειλημμένως αμνηστία, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραδεχτεί την ενοχή της·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nadiya Savchenko έκανε απεργία πείνας για πάνω από τρεις μήνες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη κράτησή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπεβλήθη σε μη εθελοντική ψυχιατρική εξέταση και θεραπεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστήρια της Μόσχας απέρριψαν τις προσφυγές της Nadiya Savhcenko κατά της προφυλάκισής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν τω μεταξύ, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκφράσει γνήσια ανθρωπιστική ανησυχία σε σχέση με την υπόθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές προσφυγές έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την απελευθέρωσή της Nadiya Savchenko·

1.      ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της Nadiya Savchenko· καταδικάζει τη Ρωσική Ομοσπονδία για την παράνομη απαγωγή, την κράτηση στη φυλακή για σχεδόν ένα χρόνο και τη διενέργεια έρευνας σε βάρος της Nadiya Savchenko· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν τη διεθνή δέσμευσή τους στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ και ιδίως τη συμφωνημένη «Δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ»· θεωρεί ότι η Ρωσία δεν έχει καμία νομική βάση ή τη δικαιοδοσία να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον της Nadiya Savchenko, όπως κράτηση, διενέργεια έρευνας ή απαγγελία κατηγοριών εναντίον της·

2.      είναι της γνώμης ότι η κράτηση της Nadiya Savchenko ως αιχμαλώτου πολέμου σε φυλακή στη Ρωσία αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης· υπογραμμίζει ότι οι υπεύθυνοι για την παράνομη κράτησή της στη Ρωσία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διεθνείς κυρώσεις ή να διωχθούν για τις πράξεις τους·

3.      υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι η κατάσταση της υγείας της κ. Savchenko παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και ότι είναι άμεσα υπεύθυνες για την ασφάλεια και την ευημερία της· καλεί τις ρωσικές αρχές να επιτρέψουν την πρόσβαση αμερόληπτων διεθνών γιατρών στην κ Savchenko, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι οποιεσδήποτε ιατρικές ή ψυχολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν μόνο με τη συγκατάθεση της κ. Savchenko και θα ληφθούν υπόψη οι συνέπειες που είχε η μακροχρόνια απεργία πείνας· καλεί τη Ρωσία να επιτρέψει σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε αυτήν·

4.      ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των άλλων πολιτών της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανού σκηνοθέτη Oleg Sentsov και του Khaizer Dzhemilev, που κρατούνται παράνομα στη Ρωσία·

5.      καλεί τον Πρόεδρο της Γαλλίας και την Καγκελάριο της Γερμανίας, καθώς και τους αρμόδιους Υπουργούς Εξωτερικών, να θέσουν το ζήτημα της απελευθέρωσης της Nadiya Savchenko στις προσεχείς συνεδριάσεις της Ομάδας Επαφής για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ (Normandy format) · καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την υπόθεση της Nadiya Savchenko, για να τη θέσουν σε διάφορα φόρα και συναντήσεις με τις ρωσικές αρχές και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με την έκβαση των προσπαθειών αυτών·

6.      επισημαίνει ότι η απελευθέρωση της Nadiya Savchenko δεν αποτελεί μόνο αναγκαίο βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά θα αποτελέσει δείγμα σεβασμού της αναγνώρισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους των ρωσικών αρχών·

7.      υπενθυμίζει ότι η Nadiya Savchenko εξελέγη μέλος του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας στις γενικές βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στη χώρα τον Οκτώβριο του 2014 και είναι μέλος της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, χαίρει διεθνούς ασυλίας· υπενθυμίζει στη Ρωσία τη διεθνή υποχρέωσή της να σεβαστεί την ασυλία της ως μέλος της ΚΣΣΕ·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0074.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου