Предложение за обща резолюция - RC-B8-0451/2015/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B8-0451/2015/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета

19.5.2015 - (2015/2652(RSP))

внесено съгласно член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B8‑0451/2015)
PPE (B8‑0452/2015)
S&D (B8‑0457/2015)
ALDE (B8‑0458/2015)

Естер Еранс Гарсия, Нуну Мелу, Барбара Матера, Марияна Петир, Джовани Ла Вия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Анжелик Дьолае, Мишел Дантен, София Рибейру, Даниел Буда, Алберт Дес, Херберт Дорфман, Лара Коми, Давор Иво Щир от името на групата PPE
Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Виорика Дънчила, Микела Джуфрида, Момчил Неков, Тибор Сани, Лауренциу Ребега, Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто от името на групата S&D
Джеймз Никълсън, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Ядвига Вишневска, Нотис Мариас от името на групата ECR
Иван Яковчич от името на групата ALDE


Процедура : 2015/2652(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0451/2015
Внесени текстове :
RC-B8-0451/2015
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета

(2015/2652(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността[1],

–   като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), публикувано на 26 ноември 2013 г. и 6 януари 2015 г., относно рисковете за здравето на растенията, свързани с Xylella fastidiosa, на територията на ЕС, в което се посочват и оценяват възможностите за намаляване на риска,

–   като взе предвид решенията за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 г., 23 юли 2014 г. и 28 април 2015 г. относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa в Съюза,

–   като взе предвид докладите на Хранителната и ветеринарна служба за проверки, извършени през февруари и ноември 2014 г.,

–   като взе предвид въпроса до Комисията относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–   като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че Xylella fastidiosa е много опасна непосредствена заплаха за производството в Южна Европа на определени култури, включително маслинови, бадемови и прасковени дървета и декоративни растения; като има предвид, че в зависимост от вида на бактерията тя представлява потенциална заплаха за лозята, цитрусовите дървета и други култури и би могла да доведе до безпрецедентни и опустошителни загуби с драматични икономически, екологични и социални последици; като има предвид, че щамът, който заразява маслинови дървета в областта Пулия, е различен от изолатите, които причиняват болести по лозята или цитрусовите насаждения в други части на света;

Б.  като има предвид, че бактерията вече причинява сериозни вреди на маслинови горички в областта Пулия в Южна Италия, като потенциално застрашава други култури и области;

В.  като има предвид, че производството на маслини е един от най-важните селскостопански сектори в областта Пулия и генерира 11,6% (или 522 милиона евро) от общата стойност на селскостопанското производство в областта и 30% от стойността на италианското производство на маслини през 2013 г.;

Г.  като има предвид, че наличието на Xylella fastidiosa причинява сериозни икономически щети не само на производителите на маслини, но и на цялата верига на производство, включително кооперативните и частните фабрики, туризма и дейностите за предлагане на пазара;

Д. като има предвид, че първото уведомление за заразяване с бактерията Xylella fastidiosa беше извършено от италианските органи на 21 октомври 2013 г., като от тази дата насам броят на заразените дървета буди тревога;

Е.  като има предвид, че проверките, извършени в Италия през февруари и ноември 2014 г. от Хранителната и ветеринарна служба (FVO) на Генералната дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, потвърдиха, че положението рязко се е влошило и че не може да се изключи възможността за по-нататъшно разпространение на бактерията;

Ж. като има предвид, че в момента няма лечение за излекуването на болни растения в тази сфера, и като има предвид, че засегнатите растения обикновено остават заразени през целия си живот или загиват бързо;

З.  като има предвид, че в Европейския съюз голям брой различни растения, включително асимптоматични диви растения, могат да бъдат гостоприемници на болестта;

И. като има предвид, че ЕОБХ подчертава, че предвид трудностите за спиране на разпространението на Xylella fastidiosa, след като е засегнала дадена производствена площ, следва приоритетно да бъдат предприети превантивни действия, съсредоточени върху вноса и ограничаването на разпространението на заразяването, наред със засилването на споделянето на научноизследователски данни;

1.  отбелязва, че решенията за изпълнение, взети преди април 2015 г. от Комисията, се съсредоточават главно върху вътрешните дейности за борба със заразяването и не включват строги мерки, за да се предотврати навлизането на болестта в ЕС от трети държави;

2.  призовава Комисията да предприеме целенасочени мерки срещу Xylella fastidiosa, за да се предотврати вносът на заразен материал в ЕС; приветства решението, взето през април 2015 г. от Комисията за спиране на вноса на заразени растения Coffea от Коста Рика и Хондурас, и ограниченията, приети по отношение на вноса на растения от засегнати области в други трети държави; изисква прилагане при необходимост на по-строги мерки, включително разрешаването на внос само от производствени площи, незасегнати от вредители;

3.  изразява съжаление във връзка с факта, че много често Комисията не реагира достатъчно бързо, за да предотврати навлизането в ЕС на болести по растенията от трети държави; поради това настоятелно призовава Комисията да провери източника на заразата и да преразгледа прилагането на системата на ЕС за официален фитосанитарен контрол с цел защита и опазване на нашата територия от Xylella fastidiosa;

4.  настоятелно призовава Комисията, особено с оглед на настъпването на лятото, да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa в ЕС, в частност чрез съсредоточаване на действията върху култури, които са най-силно изложени на риск, като същевременно не се пренебрегват други култури, които биха могли също така да бъдат сериозно засегнати от болестта, и във връзка с това подчертава значението на разпоредбите на член 9 от решението за изпълнение от 2015 г.;

5.  призовава Комисията и държавите членки да обезщетят производителите за мерките за унищожаване на растенията и за загубата на приходи, която включва загуба не само по отношение на селскостопанското производство, но също и на културното наследство, историята и свързаните с туризма дейности;

6.  отправя искане към Комисията и съответните органи да използват всички възможни фондове и инструменти, за да се подпомогне икономическото възстановяване на засегнатите области; призовава Комисията да определи стимули за производителите, прилагащи превантивни мерки;

7.  призовава Комисията да гарантира наличието на достатъчни финансови и човешки ресурси за изпълнението на съответните стратегии, включително финансова подкрепа за земеделските стопани за прилагане на подходящи селскостопански практики за овладяване на Xylella fastidiosa и нейните разпространители; настоятелно призовава Комисията да насърчи своевременно активизирането на усилията в областта на научните изследвания, включително чрез активизиране на контактите в рамките на международните мрежи и чрез предоставяне на средства на научноизследователските институти, с оглед на задълбочаването на научните познания за Xylella fastidiosa и положително идентифициране на естеството на връзката между патогена, симптомите и развитието на заболяването;

8.  подчертава необходимостта от провеждане на информационни кампании в потенциално засегнатите райони на ЕС с цел да се повиши осведомеността на лицата, които участват не само в селскостопанския сектор, но и в сектора на градинарството, включително търговците на дребно на декоративни растения, професионалните градинари и техните клиенти;

9.  счита, че, особено с оглед на настъпването на лятото, Комисията и държавите членки следва да предупреждават пътниците за рисковете от въвеждане в ЕС на заразени растения от страни, засегнати от Xylella fastidiosa;

10. призовава за предоставяне на повече средства, за да се гарантира откриването на вредните организми на пунктовете за влизане в ЕС; освен това насърчава държавите членки да увеличат броя на редовните проверки с цел предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa извън демаркационните зони;

11. призовава Комисията да предостави отворена база данни със списък на институциите и компетентните органи на равнище ЕС и на равнище държави членки с цел обмен на информация и опит, включително на най-добри практики, както и с цел бързо известяване на компетентните органи и вземане на необходимите мерки;

12. призовава Комисията да изготви по прозрачен начин всеобхватни насоки за прилагането на превантивни мерки и мерки за контрол на болестите, в които ясно да се посочва техният обхват и продължителност, въз основа на съществуващия опит и най-добри практики, които могат да се използват като помощен инструмент от компетентните органи и служби в държавите членки;

13. отправя искане към Комисията да докладва на Парламента ежегодно или по всяко време, ако промяната в ситуацията го изисква, относно опасността за производителите от ЕС от Xylella fastidiosa и други организми, които представляват заплаха за селскостопанското производство;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.