Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0451/2015/REV1Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0451/2015/REV1

  RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta

  19.5.2015 - (2015/2652(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
  asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
  ECR (B8‑0451/2015)
  PPE (B8‑0452/2015)
  S&D (B8‑0457/2015)
  ALDE (B8‑0458/2015)

  Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi, Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel
  Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurențiu Rebega, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel
  James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel
  Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel


  Menetlus : 2015/2652(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  RC-B8-0451/2015
  Esitatud tekstid :
  RC-B8-0451/2015
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlamendi resolutsioon oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta

  (2015/2652(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta[1],

  –   võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 26. novembril 2013. aastal ja 6. jaanuaril 2015. aastal avaldatud teaduslikke arvamusi bakterist Xylella fastidiosa tulenevate riskide kohta taimetervisele ELi territooriumil, koos riskivähendamisvõimaluste tuvastamise ja hindamisega,

  –   võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2014. aasta, 23. juuli 2014. aasta ja 28. aprilli 2015. aasta rakendusotsuseid bakteri Xylella fastidiosa liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta,

  –   võttes arvesse Toidu- ja Veterinaarameti 2014. aasta veebruaris ja novembris läbi viidud auditeid käsitlevaid aruandeid,

  –   võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

  A. arvestades, et Xylella fastidiosa kujutab endast väga ohtlikku vahetut riski teatavate Lõuna-Euroopa põllumajanduskultuuride kasvatamisele, sealhulgas oliivi-, mandli- ja virsikupuudele ning dekoratiivtaimedele; arvestades, et bakteri tüübist sõltuvalt võib see ohustada ka viinamarjaistandusi, tsitruspuid ja muid põllumajanduskultuure ning põhjustada suurte majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tagajärgedega enneolematut ja laastavat kahju; arvestades, et bakteri tüvi, millega on nakatunud Apuulia piirkonna oliivipuud, erineb isolaatidest, mis põhjustavad haigust viinapuudel või tsitruselistel mujal maailmas;

  B.  arvestades, et bakter tekitab juba tõsist kahju Apuulia piirkonna oliivisaludele Lõuna-Itaalias ning võib ohustada ka muid põllumajanduskultuure ja piirkondi;

  C. arvestades, et oliivitootmine on üks Apuulia piirkonna tähtsaimaid põllumajandussektoreid, mis andis 2013. aastal piirkonna põllumajandustoodangu koguväärtusest 11,6 % (ehk 522 miljonit eurot) ja Itaalia oliivitootmise väärtusest 30 %;

  D. arvestades, et Xylella fastidiosa esinemine põhjustab tõsist majanduslikku kahju mitte ainult oliivikasvatajatele, vaid kogu tootmisahelale, sealhulgas kooperatiiv- ja eravalduses veskitele, turismile ja turustustegevusele;

  E.  arvestades, et Xylella fastidiosa puhangust andsid esimesena teada Itaalia ametiasutused 21. oktoobril 2013. aastal ning pärast seda on sellega nakatunud ärevusttekitaval hulgal puid;

  F.  arvestades, et Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi Toidu- ja Veterinaarameti (FVO) poolt 2014. aasta veebruaris ja novembris Itaalias läbi viidud kontrollides leidis kinnitust, et olukord on järsult halvenenud ning bakteri edasist levikut ei saa välistada;

  G. arvestades, et nakatunud taimede kohapealseks raviks ei ole veel lahendust leitud, ja arvestades, et nakatunud taimed kannavad üldjuhul nakkust terve elu või hukkuvad kiiresti;

  H. arvestades, et haigus võib peituda Euroopa Liidus paljudes eri taimedes, sh asümptomaatilistes looduslikes taimedes;

  I.   arvestades, et EFSA on rõhutanud, et juba nakatunud tootmispiirkondades Xylella fastidiosa leviku peatamise keerukust silmas pidades tuleks esmatähtsaks pidada impordile suunatud ennetusmeetmeid ja puhangute ohjamist ning teadusuuringute tulemuste jagamise tõhustamist;

  1.  märgib, et komisjoni poolt enne 2015. aasta aprilli vastu võetud rakendusotsustes keskenduti peamiselt puhangu vastu võitlemise sisemeetmetele ja need ei hõlmanud tugevaid meetmeid haiguse kolmandatest riikidest Euroopa Liitu sissetoomise ennetamiseks;

  2.  kutsub komisjoni üles võtma sihipäraseid Xylella fastidiosa vastaseid meetmeid, et ennetada nakatunud materjali Euroopa Liitu importimist; tunneb heameelt komisjoni poolt 2015. aasta aprillis tehtud otsuse üle peatada nakatunud kohvipuude (Coffea) import Costa Ricast ja Hondurasest ning piirangute üle, mis seati taimede impordile muude kolmandate riikide nakatunud piirkondadest; palub vajaduse korral kohaldada tugevamaid meetmeid, sealhulgas impordi lubamist üksnes kahjustajavabadest tootmiskohtadest;

  3.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et väga sageli ei reageeri komisjon piisavalt kiiresti, et ennetada kolmandatest riikidest taimehaiguste sissetoomist Euroopa Liitu; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon selgitaks välja nakkuse allika ja vaataks läbi ELi ametliku fütosanitaarkontrolli süsteemi rakendamise, et hoida ja kaitsta meie territooriumi Xylella fastidiosa eest;

  4.  nõuab tungivalt, et komisjon võtaks, eriti suve algust silmas pidades, tulemuslikke meetmeid Xylella fastidiosa leviku vältimiseks ELis, võttes eelkõige sihikule kõige ohustatumad põllumajanduskultuurid, jätmata samas tähelepanuta muid põllumajanduskultuure, mida kõnealune haigus samuti tõsiselt kahjustada võib, ning rõhutab, kui olulised on sellega seoses 2015. aasta rakendusotsuse artikli 9 sätted;

  5.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hüvitama tootjatele likvideerimismeetmed ja saamata jäänud tulu – mis hõlmab mitte üksnes põllumajandustoodangu, vaid ka kultuuripärandi, ajaloo ja turismiga seotud tegevuse alast kahju;

  6.  palub komisjonil ja asjaomastel asutustel kasutada ära kõik võimalikud fondid ja vahendid, et aidata nakatunud piirkondadel majanduslikult taastuda; kutsub komisjoni üles selgitama välja stiimulid ennetusmeetmeid rakendavate tootjate jaoks;

  7.  kutsub komisjoni üles tagama, et asjaomaste strateegiate rakendamiseks tehakse kättesaadavaks piisavad rahalised vahendid ja inimressursid, sealhulgas rahaline toetus põllumajandustootjatele, et nad kohaldaksid asjakohaseid põllumajandustavasid Xylella fastidiosa ja selle vektorite ohjamiseks; nõuab tungivalt, et komisjon edendaks viivitamata tugevdatud jõupingutusi teadusuuringute valdkonnas, sealhulgas rahvusvaheliste võrgustike ulatuslikuma kasutamise ja uurimisinstituutidele rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemise kaudu, et suurendada teaduslikult põhjendatud teadmisi Xylella fastidiosa kohta ning teha selgelt kindlaks, milline on patogeeni, sümptomite ja haiguse kulu vaheline seos;

  8.  rõhutab vajadust korraldada teavituskampaaniaid ELi nakatumisohus piirkondades, et suurendada lisaks põllumajandussektorile ka aiandussektoris tegutsevate isikute, sealhulgas dekoratiivtaimede jaemüüjate, elukutseliste aednike ja nende klientide teadlikkust;

  9.  on seisukohal, et eriti suve algust silmas pidades peaksid komisjon ja liikmesriigid hoiatama reisijaid ohtudest, mis on seotud Xylella fastidiosa nakkusest mõjutatud riikidest pärit nakatunud taimede sissetoomisega ELi;

  10. nõuab ulatuslikumate vahendite kättesaadavaks tegemist, et tagada kahjulike organismide avastamine Euroopa Liitu sissetoomise kohtades; ergutab lisaks liikmesriike suurendama korrapäraste kontrollide arvu, et ennetada Xylella fastidiosa levikut piiritletud aladelt väljapoole;

  11. palub komisjonil teha kättesaadavaks avatud andmebaasi, mis sisaldaks institutsioonide ja pädevate asutuste loetelu ELi ja liikmesriigi tasandil, et vahetada teavet ja kogemusi, sealhulgas parimaid tavasid, ning kiirelt hoiatada pädevaid asutusi ja võtta vajalikke meetmeid;

  12. kutsub komisjoni üles töötama läbipaistval viisil välja kõikehõlmavad suunised ennetus- ja haigustõrjemeetmete rakendamiseks, andes olemasolevatele kogemustele ja parimatele tavadele tuginedes meetmete ulatuse ja kestuse kohta selged juhised, mida liikmesriikide pädevad asutused ja teenistused saavad kasutada tugivahendina;

  13. palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile igal aastal või iga kord, kui selline olukord tekib, aru ohtudest, mida põhjustavad ELi tootjatele Xylella fastidiosa ja muud põllumajanduslikule tootmisele ohtlikud organismid;

  14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.