Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0451/2015/REV1Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0451/2015/REV1

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio

19.5.2015 - (2015/2652(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B8‑0451/2015)
PPE (B8‑0452/2015)
S&D (B8‑0457/2015)
ALDE (B8‑0458/2015)

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi, Davor Ivo Stierr PPE frakcijos vardu
Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurențiu Rebega, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu
James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias ECR frakcijos vardu
Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu


Procedūra : 2015/2652(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0451/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-0451/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio

(2015/2652(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje[1],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. sausio 6 d. paskelbtą Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) mokslines nuomones dėl bakterijos Xylella fastidiosa keliamos rizikos augalų sveikatai ES teritorijoje, kurioje nustatytos ir įvertintos rizikos mažinimo galimybės,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 13 d. ir liepos 23 d. bei 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimus dėl Xylella fastidiosa patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. vasario ir lapkričio mėn. Maisto ir veterinarijos tarnybos audito ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi bakterija Xylella fastidiosa yra labai pavojinga kelia labai didelę tiesioginę grėsmę tam tikrų kultūrų, įskaitant alyvmedžius, migdolus ir persikus, ir dekoratyvinių augalų auginimui Pietų Europoje; kadangi priklausomai nuo tipo ši bakterija taip pat gali kelti grėsmę vynuogynams ir citrinmedžiams bei kitoms kultūroms ir gali padaryti precedento neturinčių ir pražūtingų nuostolių, turinčių didžiulių ekonominių, ekologinių ir socialinių padarinių; kadangi bakterijos kamienas, nuo kurio kenčia alyvmedžiai Apulijos regione, skiriasi nuo vynuogių ar citrusinių augalų ligas kitose pasaulio dalyse sukeliančios bakterijos kamieno;

B.  kadangi ši bakterija jau daro didelę žalą alyvmedžių giraitėms Pietų Italijos Apulijos regione ir gali kelti grėsmę kitoms kultūroms ir regionams;

C. kadangi alyvuogių auginimas – vienas iš svarbiausių žemės ūkio sektorių Apulijos regione ir šis sektorius 2013 m. sudarė 11,6 proc. (arba 522 mln. EUR) visos žemės ūkio produkcijos vertės regione ir 30 proc. Italijos alyvuogių gamybos vertės;

D. kadangi bakterija Xylella fastidiosa daro didelę ekonominę žalą ne tik alyvuogių augintojams, bet ir visai gamybos grandinei, įskaitant kooperatines ir privačias gamyklas, turizmo bei rinkodaros veiklai;

E.  kadangi Italijos valdžios institucijos pirmą kartą pranešė apie bakterijos Xylella fastidiosa protrūkį 2013 m. spalio 21 d. ir nuo to laiko užsikrėtė labai daug medžių;

F.  kadangi patikrinimai, kuriuos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Maisto ir veterinarijos tarnyba atliko Italijoje 2014 m. vasario ir lapkričio mėn., patvirtina, kad padėtis labai pablogėjo ir kad negalima atmesti tolesnio bakterijos plitimo galimybės;

G. kadangi šiuo metu nėra nesveikų augalų gydymo augavietėse būdų ir kadangi pažeisti augalai paprastai lieka užkrėsti visą savo gyvenimo ciklą arba greitai sunyksta;

H. kadangi Europos Sąjungoje šia liga apsikrėtę gali būti labai daug įvairių augalų, įskaitant ligos požymių neturinčius laukinius augalus;

I.   kadangi EFSA pabrėžė, kad, atsižvelgiant į tai, kaip sunku sustabdyti bakterijos Xylella fastidiosa plitimą, kai ji paveikia augavietes, pirmenybė turėtų būti teikiama prevenciniams veiksmams, sutelktiems į importą ir protrūkių izoliavimą, kartu stiprinant bendrą mokslinių tyrimų veiklą;

1.  pažymi, kad iki 2015 m. balandžio mėn. Europos Komisijos priimtuose įgyvendinimo sprendimuose daugiausia dėmesio buvo skiriama kovos su protrūkiu vidaus veiksmams ir nebuvo numatyta priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias ligos plitimui į ES iš trečiųjų šalių;

2.  ragina Komisiją taikyti prieš bakteriją Xylella fastidiosa nukreiptas tikslines priemonės, siekiant užtikrinti, kad infekuota medžiaga nepatektų į ES; teigiamai vertina 2015 m. balandžio mėn. Komisijos priimtą sprendimą nutraukti infekuotų coffea sodinukų importą iš Kosta Rikos bei Hondūro ir priimtus augalų importo iš kitų trečiųjų šalių užkrėstų teritorijų apribojimus; prašo prireikus taikyti griežtesnes priemones, taip pat leisti importą tik iš kenksmingųjų organizmų neturinčių augaviečių;

3.  apgailestauja, jog labai dažnai Komisija nepakankamai greitai reaguoja, kad į Europos Sąjungą nepatektų augalų ligų iš trečiųjų šalių; todėl primygtinai ragina Komisiją patikrinti užkrato šaltinį ir peržiūrėti ES oficialios fitosanitarinės kontrolės sistemos įgyvendinimą, siekiant apsaugoti ES teritoriją nuo bakterijos Xylella fastidiosa;

4.  primygtinai ragina Komisiją, ypač atsižvelgdamas į tai, kad artinasi vasara, imtis veiksmingesnių priemonių, padedančių išvengti bakterijos Xylella fastidiosa plitimo ES, visų pirma nukreipiant pastangas į kultūrinius augalus, kuriems kyla didžiausias pavojus, kartu neapleidžiant ir kitų kultūrinių augalų, kuriems liga taip pat galėtų smarkiai pakenkti, ir atsižvelgdamas į tai pabrėžia 2015 m. įgyvendinimo sprendimo 9 straipsnio nuostatų įgyvendinimo svarbą;

5.  ragina Europos Komisiją ir valstybes nares kompensuoti augintojams už naikinimo priemones ir prarastas pajamas, t. y. pajamas ne tik už žemės ūkio produkciją, bet ir už kultūros paveldą, istoriją ir su turizmu susijusią veiklą;

6.  prašo Komisijos ir atitinkamų valdžios institucijų pasinaudoti visais galimais fondais ir priemonėmis, kad paveiktoms teritorijoms būtų padėta ekonomiškai atsigauti; ragina Komisiją nustatyti augalų augintojams skirtas paskatas įgyvendinti prevencines priemones;

7.  ragina Komisiją užtikrinti, kad atitinkamoms strategijoms įgyvendinti būtų skiriama pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, įskaitant finansinę paramą ūkininkams, skirtą žemės ūkio praktikai, kuri tiktų kovoti su bakterija Xylella fastidiosa ir jos pernešėjais, primygtinai ragina Komisiją skatinti nedelsiant sustiprinti pastangas mokslinių tyrimų srityje, įskaitant didesnį tarptautinį bendradarbiavimą, ir skirti lėšų mokslinių tyrimų institutams, siekiant įgyti daugiau mokslinių žinių apie bakteriją Xylella fastidiosa ir aiškiai nustatyti patogeno, simptomų ir ligos vystymosi ryšio pobūdį;

8.  pabrėžia, kad reikia vykdyti informavimo kampanijas ES teritorijose, kurios gali būti užkrėstos, siekiant informuoti ne tik žemės ūkio, bet ir sodininkystės sektoriaus darbuotojus, įskaitant dekoratyviniais augalais prekiaujančius mažmenininkus, profesionalius sodininkus bei jų klientus;

9.  mano, ypač atsižvelgdamas į tai, kad artėja vasara, jog Komisija ir valstybės narės turėtų įspėti keliautojus apie užkrėstų augalų iš bakterijos Xylella fastidiosa paveiktų šalių įvežimo į ES riziką;

10. ragina nustatyti daugiau priemonių, kuriomis būtų kuriomis užtikrinama, kad žalingi organizmai būtų aptikti įvežimo į ES punktuose; be to, ragina valstybes nares dažniau atlikti reguliarius patikrinimus, siekiant užkirsti kelią bakterijos Xylella fastidiosa išplitimui už demarkacinių zonų ribų;

11. ragina Europos Komisiją sukurti visiems prieinamą duomenų bazę, joje išvardijant ES lygmens ir valstybių narių lygmens įstaigas ir kompetentingas institucijas, kad būtų keičiamasi informacija ir patirtimi, įskaitant ir geriausią patirtį, taip pat būtų greitai teikiami kompetentingų institucijų įspėjimai ir imamasi reikiamų priemonių;

12. ragina Komisiją skaidriai parengti turima geriausia ir kita patirtimi grindžiamas išsamias gaires, kaip įgyvendinti prevencines ir ligos kontrolės priemones, aiškiai nurodant jų taikymo sritį ir trukmę, kad valstybių narių kompetentingos institucijos ir tarnybos galėtų šiomis gairėmis naudotis kaip pagalbine priemone;

13. prašo Komisijos kasmet arba bet kuriuo metu, jeigu padėtis pakis, pranešti Parlamentui apie bakterijos Xylella fastidiosa ir kitų žemės ūkio produkcijai pavojingų organizmų keliamą grėsmę ES augintojams;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.