Procedură : 2015/2652(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0451/2015

Texte depuse :

RC-B8-0451/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.12

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0209

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 148kWORD 72k
19.5.2015
PE555.229v01-00}
PE555.230v01-00}
PE555.236v01-00}
PE555.237v01-00} RC1
 
B8-0451/2015}
B8-0452/2015}
B8-0457/2015}
B8-0458/2015} RC1/rev.

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8‑0451/2015)

PPE (B8‑0452/2015)

S&D (B8‑0457/2015)

ALDE (B8‑0458/2015)


referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (2015/2652(RSP))


Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi, Davor Ivo Stier în numele Grupului PPE
Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurențiu Rebega, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo în numele Grupului S&D
James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias în numele Grupului ECR
Ivan Jakovčić în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (2015/2652(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate(1),

–   având în vedere avizele științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) cu privire la riscurile la adresa sănătății plantelor prezentate de Xylella fastidiosa pe teritoriul UE, cu identificarea și evaluarea opțiunilor de reducere a riscurilor, publicate la 26 noiembrie 2013 și la 6 ianuarie 2015,

–   având în vedere deciziile de punere în aplicare ale Comisiei din 13 februarie 2014, din 23 iulie 2014 și din 28 aprilie 2015 privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a bacteriei Xylella fastidiosa,

–   având în vedere rapoartele Oficiului Alimentar și Veterinar referitoare la auditurile realizate în februarie și în noiembrie 2014,

–   având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–   având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Xylella fastidiosa reprezintă o amenințare imediată deosebit de periculoasă pentru producția anumitor culturi din sudul Europei, inclusiv pentru măslini, migdali și piersici și pentru plantele ornamentale; întrucât, în funcție de tipul bacteriei, aceasta constituie o amenințare potențială pentru vița-de-vie, lămâi și alte culturi și ar putea determina pierderi devastatoare fără precedent, cu efecte economice, de mediu și sociale deosebit de grave; întrucât tulpina de Xylella fastidiosa care infectează măslinii din regiunea Apulia este diferită de tulpina care îmbolnăvește vița-de-vie sau citricele în alte părți ale lumii;

B.  întrucât această bacterie produce deja daune majore plantațiilor de măslini din regiunea Apulia din sudul Italiei, reprezentând o amenințare potențială pentru alte culturi și regiuni;

C. întrucât producția de măsline constituie unul dintre cele mai importante sectoare ale agriculturii din regiunea Apulia, reprezentând în 2013 11,6 % (sau 522 de milioane EUR) din valoarea totală a producției agricole din această regiune și 30 % din valoarea producției de măsline din Italia;

D. întrucât prezența bacteriei Xylella fastidiosa produce daune economice importante nu doar pentru producătorii de măsline, ci și pentru întregul lanț de producție, inclusiv pentru fabricile de ulei de măsline de tip cooperativă și pentru cele private, precum și pentru turism și comercializarea produselor aferente;

E.  întrucât autoritățile italiene au notificat pentru prima dată existența unui focar de Xylella fastidiosa la 21 octombrie 2013, iar de atunci un număr alarmant de copaci au fost infectați;

F.  întrucât controalele efectuate în Italia în februarie și în noiembrie 2014 de către Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) din cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei confirmă că situația s-a deteriorat în mod dramatic și că nu poate fi exclusă răspândirea pe scară mai largă a bacteriei;

G. întrucât nu există în prezent niciun tratament care să vindece plantele bolnave de pe teren, iar plantele afectate tind să rămână infectate pe tot parcursul vieții sau mor rapid;

H. întrucât un număr mare de plante diverse din Uniunea Europeană ar putea fi purtătoare ale bolii, inclusiv plante sălbatice care nu prezintă simptome;

I.   întrucât EFSA a subliniat că, din cauza dificultăților întâmpinate în stoparea răspândirii bacteriei Xylella fastidiosa odată ce o zonă de producție este afectată, ar trebui să se acorde prioritate acțiunilor preventive concentrate pe importuri și pe izolarea focarelor, precum și pe intensificarea schimbului de rezultate ale activității de cercetare,

1.  remarcă faptul că deciziile de punere în aplicare adoptate de Comisie înainte de aprilie 2015 s-au axat în special pe acțiuni interne de combatere a epidemiei și nu au inclus măsuri ferme de prevenire a pătrunderii bolii în Uniunea Europeană dinspre țările terțe;

2.  invită Comisia să adopte măsuri specifice împotriva Xylella fastidiosa, pentru a împiedica importul în UE al plantelor infectate; salută decizia adoptată de Comisie în aprilie 2015 de stopare a importurilor de arbori de cafea infectați din Costa Rica și Honduras, precum și restricțiile adoptate în ceea ce privește importurile de plante din zonele afectate din alte țări terțe; solicită aplicarea, dacă este necesar, a unor măsuri mai ferme, inclusiv autorizarea importurilor doar dinspre siturile de producție lipsite de organisme dăunătoare;

3.  regretă faptul că adeseori Comisia nu reacționează suficient de rapid pentru a împiedica pătrunderea pe teritoriul UE a bolilor de plante din țările terțe; îndeamnă, prin urmare, Comisia să verifice sursa infecției și să revizuiască punerea în aplicare a sistemului oficial de control fitosanitar al UE cu scopul de a ne proteja și apăra teritoriul de bacteria Xylella fastidiosa;

4.  îndeamnă Comisia, în special având în vedere începutul sezonului cald, să ia măsuri eficace pentru a evita răspândirea bacteriei Xylella fastidiosa în UE, îndeosebi prin depistarea culturilor care sunt cele mai expuse riscului, fără să neglijeze alte culturi, care ar putea fi, de asemenea, grav afectate de boală, și subliniază importanța în acest sens a dispozițiilor de la articolul 9 din decizia de punere în aplicare adoptată în 2015;

5.  invită Comisia și statele membre să compenseze producătorii pentru măsurile de eradicare și pentru pierderea veniturilor – ceea ce implică pierderi nu doar în ceea ce privește producția agricolă, ci și în ceea ce privește moștenirea culturală, istoria și activitățile legate de turism;

6.  solicită Comisiei și autorităților competente să utilizeze toate finanțările și instrumentele disponibile pentru sprijinirea redresării economice a zonelor afectate; solicită Comisiei să identifice stimulente pentru producătorii care pun în aplicare măsuri de prevenire;

7.  invită Comisia să asigure că sunt disponibile suficiente resurse financiare și umane pentru punerea în aplicare a strategiilor adecvate, inclusiv sprijinul financiar acordat fermierilor pentru aplicarea practicilor agricole corecte în vederea gestionării bacteriei Xylella fastidiosa și a vectorilor acesteia; îndeamnă Comisia să promoveze fără întârziere eforturi de cercetare intensificate, inclusiv prin stabilirea unor legături mai strânse la nivel internațional și prin punerea la dispoziție de fonduri pentru institutele de cercetare, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele noastre științifice legate de Xylella fastidiosa și de a identifica în mod pozitiv natura legăturii dintre agentul patogen, simptome și dezvoltarea bolii;

8.  subliniază că este necesar să se desfășoare campanii de informare în zonele potențial afectate din UE pentru a sensibiliza persoanele implicate, care provin nu doar din sectorul agricol, ci și din cel horticol, inclusiv pe comercianții de plante ornamentale, pe horticultori și pe clienții acestora;

9.  consideră că, în special având în vedere începutul sezonului cald, Comisia și statele membre ar trebui să avertizeze călătorii în legătură cu riscurile legate de introducerea în UE a unor plante infectate din țările afectate de Xylella fastidiosa;

10. solicită majorarea mijloacelor disponibile care să asigure detectarea organismelor dăunătoare la punctele de intrare pe teritoriul UE; în plus, încurajează statele membre să mărească numărul de inspecții periodice cu scopul de a împiedica răspândirea bacteriei Xylella fastidiosa în afara zonelor delimitate;

11. invită Comisia să pună la dispoziție o bază de date deschisă, cu o listă a instituțiilor și autorităților competente la nivelul statelor membre și al UE, pentru schimbul de informații și experiențe, inclusiv cele mai bune practici, precum și pentru alertarea rapidă a autorităților competente și luarea măsurilor necesare;

12. solicită Comisiei să elaboreze, într-o manieră transparentă, orientări cuprinzătoare pentru aplicarea măsurilor preventive și de control al bolii, cu indicații clare în ceea ce privește domeniul de aplicare și durata lor, pe baza experienței existente și a celor mai bune practici, care pot fi folosite ca instrument de sprijin de către autoritățile și serviciile competente din statele membre;

13. solicită Comisiei să înștiințeze Parlamentul, o dată pe an sau ori de câte ori se înregistrează o schimbare a situației, în legătură cu amenințarea pentru producătorii din UE pe care o reprezintă Xylella fastidiosa și alte organisme ce pun în pericol producția agricolă;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

 

(1)

JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate