Postup : 2015/2652(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0451/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0451/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.12

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0209

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 152kWORD 69k
19.5.2015
PE555.229v01-00}
PE555.230v01-00}
PE555.236v01-00}
PE555.237v01-00} RC1
 
B8-0451/2015}
B8-0452/2015}
B8-0457/2015}
B8-0458/2015} RC1/rev.

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0451/2015)

PPE (B8‑0452/2015)

S&D (B8‑0457/2015)

ALDE (B8‑0458/2015)


o epidémii Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (2015/2652(RSP))


Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi, Davor Ivo Stier v mene poslaneckého klubu PPE
Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurențiu Rebega, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo v mene skupiny S&D
James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias v mene skupiny ECR
Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o epidémii Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (2015/2652(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva(1),

–   so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o riziku pre zdravie rastlín, ktoré predstavuje baktéria Xylella fastidiosa na území EÚ, spolu s vymedzením a vyhodnotením možností znižovania rizika, ktoré bolo zverejnené 26. novembra a 6. januára 2015,

–   so zreteľom na vykonávacie rozhodnutia Komisie z 13. februára 2014, 23. júla 2014, a 28. apríla 2015 o opatreniach na prevenciu zavlečenia Xylella fastidiosa do Únie a jej šírenia v Únii,

–   so zreteľom na správy z auditov Potravinového a veterinárneho úradu vykonaných v novembri a vo februári 2014,

–   so zreteľom na otázku Komisii o epidémii Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–   so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Xylella fastidiosa je veľmi nebezpečnou, bezprostrednou hrozbou pre pestovanie niektorých plodín v južnej Európe vrátane olivovníkov, mandľovníkov a broskýň, ako aj okrasných rastlín; keďže v závislosti od druhu baktérie je potenciálnou hrozbou pre vinič, citrusy a ďalšie plodiny a mohla by spôsobiť bezprecedentné a zničujúce straty s významnými ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi dôsledkami; keďže kmeň baktérie, ktorý infikuje olivovníky v oblasti Apúlia, sa odlišuje od izolovaných kmeňov spôsobujúcich choroby viniča alebo citrusov v iných častiach sveta;

B.  keďže baktéria už spôsobuje vážne škody v olivových sadoch v regióne Apúlia v južnom Taliansku a potenciálne ohrozuje ďalšie plodiny a regióny;

C. keďže produkcia olív je jedným z najdôležitejších poľnohospodárskych odvetví regiónu Apúlia a v roku 2013 predstavovala 11,6 % (alebo 522 miliónov EUR) z celkovej hodnoty poľnohospodárskej produkcie v regióne a 30 % z hodnoty produkcie olív v Taliansku;

D. keďže prítomnosť Xylella fastidiosa spôsobuje veľké hospodárske škody, a to nielen pestovateľom olív, ale aj v celom výrobnom reťazci vrátane družstevných a súkromných mlynov, turizmu a v oblasti marketingových aktivít;

E.  keďže talianske orgány prvý raz oznámili rozšírenie epidémie Xylella fastidiosa 21.októbra 2013 a odvtedy sa nakazil znepokojivo vysoký počet stromov;

F.  keďže inšpekcie, ktoré v Taliansku vo februári a v novembri 2014 vykonal Potravinový a veterinárny úrad (FVO) Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín, potvrdili, že situácia sa výrazne zhoršila a že nemožno vylúčiť ďalšie šírenie baktérie;

G. keďže v súčasnosti neexistuje spôsob na ošetrovanie chorých rastlín v sadoch a keďže napadnuté rastliny zostanú zväčša infikované počas celého života alebo rýchle odumrú;

H. keďže prenášačom tejto choroby v Európskej únii môže byť veľký počet rozličných rastlín vrátane asymptomatických divoko rastúcich rastlín;

I.   keďže úrad EFSA zdôraznil, že je ťažké zastaviť šírenie Xylella fastidiosa, keď už napadla oblasť produkcie, a preto by sa mal klásť dôraz na preventívne opatrenia v oblasti dovozu a izolácie nákazy a posilnenie spoločného výskumu;

1.  konštatuje, že vykonávacie rozhodnutia, ktoré Komisia prijala do apríla 2015, boli zamerané najmä na vnútorné opatrenia na boj proti epidémii a neobsahovali rozhodné opatrenia na zabránenie zavlečeniu choroby do EÚ z tretích krajín;

2.  vyzýva Komisiu, aby prijala cielené opatrenia proti Xylella fastidiosa, aby sa zabránilo dovozu infikovaného materiálu do EÚ; víta rozhodnutie, ktoré Komisia prijala v apríli 2015, zamerané na zastavenie dovozu infikovaných kávovníkov z Kostariky a Hondurasu, ako aj obmedzenia prijaté v súvislosti s dovozom rastlín z postihnutých oblastí v ďalších tretích krajinách; žiada, aby sa v prípade potreby zaviedli prísnejšie opatrenia vrátane povolenia dovozu len z tých pestovateľských oblastí, kde sa nevyskytujú škodlivé organizmy;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia veľmi často dostatočne rýchlo nereaguje, aby zabránila zavlečeniu chorôb rastlín z tretích krajín do EÚ; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby overila zdroj infekcie a preskúmala uplatňovanie oficiálneho systému fytosanitárnych kontrol EÚ, aby sa naše územie mohlo chrániť pred baktériou Xylella fastidiosa;

4.  naliehavo vyzýva Komisiu, najmä preto, že sa blíži leto, aby prijala účinné opatrenia na zabránenie šíreniu baktérie Xylella fastidiosa v Európskej únii, a to najmä zameraním sa na najviac ohrozené plodiny, pričom nemožno zabúdať ani na iné plodiny, ktoré by takisto mohli byť vážne postihnuté chorobou, a v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť ustanovení článku 9 vykonávacieho rozhodnutia;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby odškodnili producentov za opatrenia zamerané na likvidáciu postihnutných rastlín, ako aj stratu príjmov, ktorá zahŕňa straty v zmysle poľnohospodárskej výroby, ale aj v súvislosti s kultúrnym dedičstvom, históriou a činnosťami v oblasti cestovného ruchu;

6.  žiada Komisiu a príslušné orgány, aby využili všetky možné finančné prostriedky a nástroje na pomoc pri hospodárskej obnove postihnutých oblastí; vyzýva Komisiu, aby určila stimuly pre výrobcov, ktorí realizujú preventívne opatrenia;

7.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby na implementáciu príslušných stratégií boli k dispozícii dostatočné finančné a ľudské zdroje vrátane finančnej podpory pre poľnohospodárov na uplatňovanie vhodných poľnohospodárskych postupov na riešenie situácie v súvislosti s baktériou Xylella fastidiosa a jej vektormi; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne podporila zintenzívnenie výskumu okrem iného posilnením medzinárodnej výmeny kontaktov a poskytovaním finančných prostriedkov výskumným ústavom, čoho cieľom je rozšíriť naše vedecké poznatky o baktérii Xylella fastidiosa a jednoznačne stanoviť typ prepojenia medzi patogénom, príznakmi a rozvinutím choroby;

8.  zdôrazňuje potrebu viesť informačné kampane v potenciálne postihnutých oblastiach EÚ, aby upriamila pozornosť zainteresovaných subjektov nielen v poľnohospodárstve, ale aj v záhradníctve vrátane predajcov okrasných rastlín, profesionálnych záhradníkov a ich zákazníkov;

9.  sa domnieva, že Komisia a členské štáty by teraz pred príchodom leta mali upozorňovať cestovateľov na riziká, ktoré predstavuje dovezenie nakazených rastlín z krajín postihnutých baktériou Xylella fastidiosa do EÚ;

10. požaduje uvoľnenie viac finančných prostriedkov, aby sa zabezpečilo odhalenie škodlivých organizmov na miestach vstupu do EÚ; ďalej nabáda členské štáty, aby zvýšili počet pravidelných kontrol zameraných na zabránenie šíreniu baktérie Xylella fastidiosa mimo vymedzených oblastí;

11. vyzýva Komisiu, aby vytvorila otvorenú databázu so zoznamom inštitúcií a príslušných orgánov na úrovni EÚ a členských štátov na účely výmeny informácií a skúseností vrátane najlepších postupov, ako aj rýchleho upozorňovania príslušných orgánov a prijímania potrebných opatrení;

12. vyzýva Komisiu, aby transparentným spôsobom vypracovala návrh komplexných usmernení na realizáciu preventívnych a kontrolných opatrení s jednoznačným uvedením ich rozsahu a trvania, a to na základe existujúcich skúseností a najlepších postupov, ktoré príslušné orgány a služby v členských štátoch môžu použiť ako podporný nástroj;

13. žiada Komisiu, aby každoročne alebo podľa toho, ako sa situácia vyvinie, informovala Parlament o hrozbe, ktoré pre pestovateľov v EÚ predstavuje baktérie Xylella fastidiosa a iné organizmy, ktoré sú nebezpečné pre poľnohospodársku výrobu;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

(1)

Ú. v. ES L 169, 10. júla.2000, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia