Förfarande : 2015/2652(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0451/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0451/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.12

Antagna texter :

P8_TA(2015)0209

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 141kWORD 56k
19.5.2015
PE555.229v01-00}
PE555.230v01-00}
PE555.236v01-00}
PE555.237v01-00} RC1
 
B8-0451/2015}
B8-0452/2015}
B8-0457/2015}
B8-0458/2015} RC1

i enlighet med artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8-0451/2015)

PPE (B8-0452/2015)

S&D (B8-0457/2015)

ALDE (B8-0458/2015)


om utbrottet av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (2015/2652(RSP))


Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi, Davor Ivo Stier för PPE-gruppen
Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurențiu Rebega, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo för S&D-gruppen
James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias för ECR-gruppen
Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om utbrottet av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (2015/2652(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(1),

–       med beaktande av det vetenskapliga yttrandet av den 26 november 2013 och 6 januari 2015 från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), där myndigheten beskrev den risk för växters hälsa inom Europeiska unionen som Xylella fastidiosa utgör, och där olika alternativ för att minska riskerna även identifierades och bedömdes,

–       med beaktande av kommissionens genomförandebeslut av den 13 februari 2014, 23 juli 2014 och 28 april 2015 om åtgärder för att förhindra att Xylella fastidiosa införs i och sprids inom unionen,

–       med beaktande av rapporterna från kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor om granskningar som gjorts i februari 2014 och november 2014,

–       med beaktande av frågan till kommissionen om utbrottet av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Xylella fastidiosa är ett mycket farligt och omedelbart hot mot produktionen av vissa grödor i södra Europa, bland annat olivträd, mandelträd, persikoträd och prydnadsväxter. Beroende på bakterietyp är det ett potentiellt hot mot vinodlingar, citronträd och andra grödor och kan leda till enorma och förödande förluster med dramatiska ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Den stam som angriper olivträd i regionen Apulien skiljer sig från de isolat som orsakar sjukdomar hos vinrankor och citrusfruktträd i andra delen av världen.

B.     Bakterien har redan orsakat allvarliga skador på olivodlingarna i regionen Apulien i södra Italien, och utgör ett potentiellt hot mot andra grödor och regioner.

C.     Olivproduktionen är en av regionen Apuliens viktigaste jordbrukssektorer och stod för 11,6 procent (motsvarande 522 miljoner euro) av det totala värdet av jordbruksproduktionen år 2013 i regionen och 30 procent av värdet av Italiens olivproduktion.

D.     Xylella fastidiosa orsakar allvarliga ekonomiska skador, inte enbart för olivproducenterna utan även för hela produktionskedjan, däribland kooperativa och privata kvarnar, turismnäringen och marknadsföringen.

E.     Första rapporten om ett utbrott av Xylella fastidiosa kom från de italienska myndigheterna den 21 oktober 2013, sedan dessa har ett oroväckande stort antal träd smittats.

F.     De inspektioner som utfördes i Italien i februari och november 2014 av kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO) inom kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, bekräftar att situationen har försämrats dramatiskt och att en ytterligare spridning av bakterien inte kan uteslutas.

G.     Ingen behandling finns för närvarande tillgänglig för att bota de angripna växterna på fältet, och de drabbade växterna förblir oftast smittade under hela sin livstid eller dör snabbt.

H.     Ett stort antal växter, däribland symptomfria vilda växter, skulle kunna vara värdväxter för sjukdomen i EU.

I.      Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har betonat att eftersom det är så svårt att stoppa spridningen av Xylella fastidiosa när ett produktionsområde väl är drabbat, bör man prioritera förebyggande åtgärder som fokuserar på import och begränsning av utbrotten tillsammans med en förstärkning av samarbetet kring forskning.

1.      Europaparlamentet noterar att de genomförandebeslut som kommissionen tagit före april 2015 huvudsakligen har fokuserats på interna åtgärder för att bekämpa utbrottet, och inte omfattat kraftfulla åtgärder för att förhindra att sjukdomen förs in i EU från tredjeländer.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta kraftfulla åtgärder mot Xylella fastidiosa för att förhindra import av smittat material till EU. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut i april 2015 om att stoppa importen av smittade kaffeplantor från Costa Rica och Honduras, och även besluten om restriktioner när det gäller import av växter från smittade områden i andra tredjeländer. Om det visar sig behövas vill parlamentet dessutom se kraftfullare åtgärder, såsom att man endast tillåter import från obesmittade produktionsplatser.

3.      Europaparlamentet beklagar att kommissionen mycket ofta inte reagerar tillräckligt snabbt för att kunna hindra att växtsjukdomar förs in i EU från tredjeländer, och parlamentet uppmanar därför kommissionen att kontrollera infektionskällan och att se över genomförandet av EU:s officiella fytosanitära kontrollsystem i syfte att skydda och bevara vårt territorium från Xylella fastidiosa.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen, särskilt med tanke på att sommaren närmar sig, att vidta effektiva åtgärder för att undvika att Xylella fastidiosa sprider sig inom EU, i synnerhet genom att inrikta sig på de odlingar för vilka risken att smittas är störst, samtidigt som man inte förbiser andra grödor som också kan komma att drabbas allvarligt, samt understryker i detta sammanhang betydelsen av bestämmelserna i artikel 9 i genomförandebeslutet från 2015.

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kompensera producenterna för att de tvingas utplåna sina odlingar och för deras inkomstbortfall – åtgärder som medför förluster inte bara av jordbruksproduktion utan även av kulturarv, historia och turismrelaterad verksamhet.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och behöriga myndigheter att utnyttja alla medel och instrument som står till förfogande för att bidra till den ekonomiska återhämtningen i de drabbade områdena. Kommissionen uppmanas att fastställa incitament för producenter som vidtar förebyggande åtgärder.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att tillräckliga finansiella och mänskliga resurser ställs till förfogande för genomförandet av de relevanta åtgärderna, däribland ekonomiskt stöd till jordbrukare så att de kan tillämpa de jordbruksmetoder som krävs för att hantera Xylella fastidiosa och dess vektorer. Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen att utan dröjsmål främja intensifierade forskningsinsatser, bland annat genom utökade internationella nätverk och genom att ställa medel till förfogande för forskningsinstitut, öka de vetenskapliga kunskaperna om Xylella fastidiosa samt förhoppningsvis kunna identifiera kopplingarna mellan patogen, symptom och sjukdomsutveckling.

8.      Europaparlamentet understryker behovet av att bedriva informationskampanjer i EU‑områden som riskerar att ha drabbats, för att informera inte bara aktörer inom jordbruket, utan även inom trädgårdsbruk, inklusive återförsäljare av prydnadsväxter, trädgårdsmästare och deras kunder.

9.      Europaparlamentet anser, särskilt med hänsyn till att sommaren snart är här, att kommissionen och medlemsstaterna bör varna resenärer om riskerna med att införa angripna växter från länder som är drabbade av Xylella fastidiosa till EU.

10.    Europaparlamentet anser att ökade medel bör ställas till förfogande för att se till att skadliga organismer kan upptäckas redan vid införseln till EU. Parlamentet uppmuntra vidare medlemsstaterna att öka antalet regelbundna inspektioner för att förebygga spridningen av Xylella fastidiosa utanför de avgränsade områdena.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en öppen databas, med en förteckning över institutioner och behöriga myndigheter på unions- och medlemsstatsnivå, för utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis, och även för att man snabbt ska kunna varna de behöriga myndigheterna och vidta nödvändiga åtgärder.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta tydliga och övergripande riktlinjer för vidtagande av förebyggande och sjukdomskontrollerande åtgärder, med klara angivelser av tillämpningsområde och varaktighet och med utgångspunkt i befintliga erfarenheter och bästa praxis, så att riktlinjerna kan användas som ett stödverktyg för behöriga myndigheter och tjänster i medlemsstaterna.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet varje år, eller så snart situationen förändras, om hotet mot EU-producenterna från Xylella fastidiosa och andra organismer som utgör en fara för jordbruket.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

(1)

EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy