Menettely : 2015/2710(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0465/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0465/2015

Keskustelut :

PV 21/05/2015 - 5.1
CRE 21/05/2015 - 5.1

Äänestykset :

PV 21/05/2015 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0210

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 140kWORD 67k
20.5.2015
PE555.246v01-00}
PE555.247v01-00}
PE555.248v01-00}
PE555.249v01-00}
PE555.252v01-00}
PE555.255v01-00}
PE555.259v01-00} RC1
 
B8-0465/2015}
B8-0466/2015}
B8-0467/2015}
B8-0468/2015}
B8-0471/2015}
B8-0474/2015}
B8-0478/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B8‑0465/2015)

EFDD (B8‑0466/2015)

Verts/ALE (B8‑0467/2015)

ALDE (B8‑0468/2015)

GUE/NGL (B8‑0471/2015)

PPE (B8‑0474/2015)

S&D (B8‑0478/2015)


Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (2015/2710(RSP))


Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post, Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta
Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (2015/2710(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Zimbabwesta ja erityisesti 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 ja 9. huhtikuuta 2015 annetut EU:n paikalliset julkilausumat Itai Dzamaran sieppauksesta,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta 19. helmikuuta 2014 antaman julkilausuman EU:n ja Zimbabwen suhteiden uudelleentarkastelusta,

–   ottaa huomioon 17. helmikuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/98/YUTP(2) ja 19. helmikuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen 2015/277/YUTP(3) Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/101/YUTP muuttamisesta,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston edustajan 18. tammikuuta 2013 antaman julkilausuman ihmisoikeuksien puolustajia vastaan vaalien kynnyksellä tehdyistä iskuista,

–   ottaa huomioon poliittisen kokonaissopimuksen (GPA), jonka kolme tärkeintä puoluetta ZANU PF, MDC-T ja MDC allekirjoittivat vuonna 2008,

–   ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Zimbabwesta ja 27. helmikuuta 2012 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2012/124/YUTP(4) Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä,

–   ottaa huomioon 27. kesäkuuta 1981 hyväksytyn Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, jonka Zimbabwe on ratifioinut,

–   ottaa huomioon Zimbabwen perustuslain,

–   ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että viiden tunnistamattoman aseistautuneen miehen kerrotaan siepanneen huomattavan zimbabwelaisen ihmisoikeusaktivistin, Occupy Africa Unity Square -liikkeen johtajan ja presidentti Mugaben vastustajan Itai Dzamaran 9. maaliskuuta 2015 Hararen esikaupungissa; ottaa huomioon, että hänen olinpaikastaan ei ole tietoa ja hänen turvallisuutensa ja hänen oikeuksiensa suojelu herättävät vakavaa huolta;

B.  ottaa huomioon, että sieppausta edeltävinä kuukausina Itai Dzamara oli johtanut rauhanomaisia mielenosoituksia Zimbabwen poliittisen ja taloudellisen tilanteen heikkenemisen vuoksi; ottaa huomioon, että kaksi päivää aiemmin Itai Dzamara piti puheen Movement for Democratic Change – Tsvangirai (MDC-T) -oppositiopuolueen järjestämässä poliittisessa kokoontumisessa, jossa hän kehotti joukkomielenosoituksiin maan pahenevaa sortoa ja heikkenevää taloudellista tilannetta vastaan, pyysi presidentti Mugabea eroamaan ja vaati vaalijärjestelmän uudistuksia;

C. ottaa huomioon, että tähän mennessä hallitus on vaiennut Itai Dzamaran katoamisesta, mikä on herättänyt julkisuudessa epäilyksen siitä, että valtio saattaisi olla vastuussa asiasta; toteaa, että valtaa pitävä ZANU-PF-puolue kieltää hänen tahdonvastaisen katoamisensa ja väittää sitä oppositiopuolueiden lavastamaksi teoksi;

D. ottaa huomioon, että 13. maalikuuta 2015 annetussa korkeimman oikeuden tuomiossa määrättiin Zimbabwen viranomaiset aloittamaan Itai Dzamaran etsintä ja raportoimaan edistymisestä tuomioistuimelle joka toinen viikko, kunnes hänen olinpaikkansa on määritetty; ottaa huomioon, että viranomaiset, jotka ovat vastuussa toimien toteuttamisesta tuomioistuimen määräyksen perusteella, ovat jättäneet sen huomiotta, eivätkä valtion viranomaiset ole vielä noudattaneet päätöstä;

E.  ottaa huomioon, että valtaa pitävän ZANU-PF-puolueen kannattajat ja virkapukuiset poliisit olivat hyökänneet useita kertoja Itai Dzamaran kimppuun; ottaa huomioon, että marraskuussa 2014 noin 20 virkapukuista poliisia pani Itai Dzamaran käsirautoihin ja hakkasi hänet tajuttomaksi ja hyökkäsi myös hänen lakimiehensä Kennedy Masiyen kimppuun;

F.  ottaa huomioon, että Hararessa pidätettiin 11 ihmistä 27. huhtikuuta 2015 sen jälkeen, kun he olivat ottaneet osaa kulkueeseen kadonneen Itai Dzamaran tueksi; ottaa huomioon, että aktivistit olivat pidätettyinä kuusi tuntia;

G. ottaa huomioon, että Itai Dzamaran katoamisen jälkeen hänen vaimonsa Sheffra Dzamara pyysi Hararen korkeinta oikeutta pakottamaan poliisin ja keskustiedustelupalvelun etsimään miestään; ottaa huomioon, että kuulemisen aikana poliisi ja keskustiedustelupalvelu kiistivät tietävänsä Itai Dzamaran olinpaikan; ottaa huomioon, että Sheffra Dzamara kertoi huhtikuun alussa, että tunnistamattomat miehet valvoivat häntä jatkuvasti ja että hän pelkäsi henkensä puolesta;

H. katsoo, että Zimbabwen nykyinen ihmisoikeus- ja demokratiatilanne heikkenee ja Zimbabwessa raportoidaan jatkuvasti ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten häirinnästä ja heihin kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista;

I.   toteaa, että poliisi käyttää usein väärin olemassa olevia lakeja, kuten lakia yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä lakia tietojen saatavuudesta ja yksityisyyden suojasta, kieltääkseen lailliset julkiset kokoukset ja kokoontumiset;

J.   katsoo, että kokoontumis-, yhdistymis- ja ilmaisunvapaus kuuluvat olennaisesti demokratiaan;

K. ottaa huomioon, että helmikuussa 2015 EU aloitti uudelleen apunsa Zimbabwelle 234 miljoonan euron maaohjelmalla, jolla pyritään auttamaan Zimbabwea kehittymään demokraattisemmaksi ja vauraammaksi maaksi, ja Eurooppa-neuvosto on puolestaan päättänyt poistaa joitakin Zimbabwelle asetettuja pakotteita; ottaa huomioon, että vain presidentti Robert Mugaben, hänen vaimonsa ja erään puolustusalan yrityksen varat ovat edelleen jäädytettyinä ja heihin sovelletaan matkustuskieltoa; ottaa huomioon, että EU:n asevientikielto on myös edelleen voimassa;

L.  ottaa huomioon, että 16. maaliskuuta 2013 pidetyssä kansanäänestyksessä hyväksyttiin uusi perustuslaki, jonka tavoitteeksi ilmoitettiin politiikan puhdistaminen, mutta käytännössä edistys on hidasta ja ihmisoikeustilanne on edelleen haavoittuva;

1.  tuomitsee voimakkaasti ihmisoikeuksien puolustajan Itai Dzamaran tahdonvastaisen katoamisen ja kehottaa vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta;

2.  kehottaa Zimbabwen hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet Itai Dzamaran löytämiseksi ja saattamaan kaikki asiasta vastuussa olevat oikeuden eteen; pyytää hallitusta noudattamaan täysimääräisesti korkeimman oikeuden määräystä, jossa se määrätään etsimään Itai Dzamaraa;

3.  pyytää Zimbabwen viranomaisia varmistamaan hänen vaimonsa ja perheensä sekä hänen kollegoidensa ja tukijoidensa turvallisuuden;

4.  on erittäin huolissaan poliittisen väkivallan lisääntymistä ja poliittisen opposition häirintää koskevista ihmisoikeusjärjestöjen raporteista sekä vakavista rajoituksista ja pelottelusta, joita kohdistetaan ihmisoikeuksien puolustajiin, jotka joutuvat usein poliisin pahoinpitelemiksi ja väärin perustein pidätetyiksi; pitää valitettavana, että viime vaaleista lähtien ja sen jälkeen, kun uusi perustuslaki hyväksyttiin vuonna 2013, on saavutettu vain vähän edistystä oikeusvaltion ja erityisesti ihmisoikeusympäristön uudistamisen suhteen;

5.  vaatii Zimbabwen viranomaisia tutkimaan väitteet poliisien ja valtion virkamiesten liiallisesta voimankäytöstä ja muista ihmisoikeusrikkomuksista ja saattamaan heidät vastuuseen niistä;

6.  muistuttaa, että Zimbabwen hallitus on kaiken kaikkiaan vastuussa kaikkien kansalaistensa turvallisuuden varmistamisesta; kehottaa Zimbabwen viranomaisia panemaan täytäntöön ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen määräykset, Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan ja alueelliset ihmisoikeusvälineet, jotka Zimbabwe on ratifioinut;

7.  muistuttaa, että poliittisen kokonaissopimuksen nojalla Zimbabwe on sitoutunut varmistamaan, että sekä sen lainsäädäntö että sen menettelyt ja käytännöt ovat kansainvälisten ihmisoikeusperiaatteiden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisia, kokoontumis-, yhdentymis- ja ilmaisunvapaus mukaan luettuina;

8.  antaa tunnustusta Zimbabwen ihmisoikeuskomitean perustamisesta, mutta on huolissaan siitä, ettei komitealle ole annettu merkittäviä valmiuksia itsenäiseen toimintaan ja maan kiireellisiä ihmisoikeuskysymyksiä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen;

9.  kehottaa siksi kansainvälistä yhteisöä, erityisesti Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöä (SADC), yhteiseen toimintaan; katsoo, että tällä alueellisella organisaatiolla on merkittävä rooli poliittisen kokonaissopimuksen takaajana, mukaan luettuna sopimuksen ja etenkin sen 13 artiklan täytäntöönpano, jotta voidaan varmistaa, että poliisi ja muut turvallisuusjoukot eivät toimi puolueellisesti;

10. kehottaa Zimbabwen hallitusta ja presidentti Mugabea noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan ja niiden kansainvälisten sopimusten määräyksiä, jotka Zimbabwe on allekirjoittanut ja joissa taataan oikeusvaltion kunnioittaminen sekä kansalais- ja poliittisten oikeuksien täyttäminen;

11. pyytää EU:ta tehostamaan ihmisoikeuksia koskevaa poliittista vuoropuheluaan Cotonoun sopimuksen 8 artiklan perusteella ja etenkin kannustamaan Zimbabwen hallitusta kumoamaan tai muuttamaan asianmukaisesti lakia yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä lakia tietojen saatavuudesta ja yksityisyyden suojasta lopettaakseen niiden väärinkäytön;

12. pitää valitettavana, että neljän itäisen ja eteläisen Afrikan maan, mukaan luettuna Zimbabwe, kanssa tehdyssä väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa ei ole vahvaa ja täytäntöönpanokelpoista ihmisoikeuslauseketta;

13. panee merkille, että EU on päättänyt poistaa pakotteita ja tukee kohdennettuja toimenpiteitä, jotka ovat edelleen voimassa presidenttiä ja hänen vaimoaan vastaan, sekä asevientikieltoa, jotka ovat vastaus Zimbabwen poliittiseen ja ihmisoikeustilanteeseen;

14. katsoo, että on olennaisen tärkeää edistää demokratiaa ja suojella ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota, jos Zimbabwe aikoo tulla vapaaksi ja vauraaksi maaksi;

15. pyytää EU:n Hararen edustustoa jatkamaan avun antamista Zimbabwelle ihmisoikeustilanteen parantamiseksi; vaatii EU:ta varmistamaan, että Zimbabwelle annettu kehitysrahoitus kohdistetaan tehokkaasti kansan tarpeisiin, etenkin kansalaisjärjestöjen kautta, ja että siitä rahoitetut poliittiset ja taloudelliset uudistukset pannaan täytäntöön;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Zimbabwen hallitukselle ja parlamentille, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöön kuuluvien maiden hallituksille, Afrikan unionin komissiolle, yleisafrikkalaiselle parlamentille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Kansainyhteisön pääsihteerille.

 

 

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0059.

(2)

EUVL L 50, 20.2.2014, s. 20.

(3)

EUVL L 47, 20.2.2015, s. 20.

(4)

EUVL L 54, 28.2.2012, s. 20.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö