Postup : 2015/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0469/2015

Předložené texty :

RC-B8-0469/2015

Rozpravy :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Hlasování :

PV 21/05/2015 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0211

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 153kWORD 77k
20.5.2015
PE555.250v01-00}
PE555.251v01-00}
PE555.253v01-00}
PE555.258v01-00}
PE555.261v01-00}
PE555.263v01-00}
PE555.265v01-00} RC1
 
B8-0469/2015}
B8-0470/2015}
B8-0472/2015}
B8-0477/2015}
B8-0480/2015}
B8-0482/2015}
B8-0484/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8‑0469/2015)

Verts/ALE (B8‑0470/2015)

ALDE (B8‑0472/2015)

ECR (B8‑0477/2015)

GUE/NGL (B8‑0480/2015)

PPE (B8‑0482/2015)

S&D (B8‑0484/2015)


o kritické situaci rohingyjských uprchlíků, mj. o masových hrobech v Thajsku (2015/2711(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet, Elisabetta Gardini za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru‑Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Jana Žitňanská za skupinu ECR
Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o kritické situaci rohingyjských uprchlíků, mj. o masových hrobech v Thajsku (2015/2711(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru a Rohingyích, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012(1), 13. září 2012(2), 22. listopadu 2012(3) a 13. června 2013(4) a na své usnesení ze dne 23. května 2013 o obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecnému systému celních preferencí(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o situaci barmských uprchlíků v Thajsku(6),

–   s hledem na prohlášení Úřadu OSN pro uprchlíky (UNHRC) ze dne 6. května 2015 ohledně masových hrobů Rohingyů v Thajsku,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–   s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–   s ohledem na deklaraci lidských práv Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), zejména na odstavce 13, 15, 16 a 18 této deklarace,

–   s ohledem na výzvu ze dne 15. května 2015, kterou se Úřad OSN pro uprchlíky obrací na regionální vlády s žádostí o provádění vyhledávacích a záchranných operací a v níž varuje před „možnou humanitární katastrofou“,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ve dnech 1. a 4. května 2015 objevila vojenská policie v táboře nacházejícím se v okrese Sadao provincie Songkhla v blízkosti thajsko-malajsijských hranic, o němž se domnívá, že je využíván k obchodování s lidmi, těla nejméně 30 etnických rohingyjských muslimů; vzhledem k tomu, že o několik dní později byl nalezen další tábor alespoň s pěti dalšími hroby;

B.  vzhledem k tomu, že Rohingyové i nadále trpí pronásledováním a diskriminací a jsou v Barmě/Myanmaru svévolně zbavováni občanství, a proto zůstávají bez státního občanství; vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2015 barmská vláda zrušila jejich dočasné průkazy totožnosti, a připravila je tak o hlasovací právo; vzhledem k tomu, že v případech trestných činů a násilností páchaných proti tomuto etniku stále převládá beztrestnost;

C.  vzhledem k tomu, že od vypuknutí násilí v roce 2012, kdy byly zcela zničeny celé čtvrtě a stovky lidí přišly o život, Rohingyové hromadně odcházejí z Barmy/Myanmaru; vzhledem k tomu, že mnoho z těch, komu se podařilo utéct, se dostalo do rukou band obchodujících s lidmi, které působí v Bengálském zálivu;

D.  vzhledem k tomu, že podle pravidelné zprávy, kterou vydal Úřad OSN pro uprchlíky dne 8. května 2015, se na lodě převaděčů dostalo mezi lednem a březnem 2015 přibližně 25 000 Rohingyů a Bangladéšanů; vzhledem k tomu, že to je téměř dvojnásobek počtu osob, které se na jejich lodě dostaly ve stejném období v roce 2014;

E.  vzhledem k tomu, že tisíce Rohingyů uprchly ze země po moři, aby unikli pronásledování, a vzhledem k tomu, že stovky jich přišly o život v potopených člunech nebo proto, že byli zahnáni zpět na moře;

F.  vzhledem k tomu, že v důsledku tvrdého zásahu se obchodníci s lidmi přeorientovali na námořní cesty; vzhledem k rostoucímu počtu případů, kdy obchodníci s lidmi opouštějí migranty na moři;

G.  vzhledem k tomu, že přes Thajsko a z jiných zemí v regionu obchodníci s lidmi, v některých případech i zkorumpované thajské státní orgány, stále převádějí tisíce Rohingyů a dalších migrantů a zadržují je v nelidských podmínkách v táborech v džungli v jižním Thajsku, kde je jejich věznitelé mučí, trápí hladem a bijí k smrti s cílem vynutit si od jejich rodin a příbuzných výkupné nebo kde jsou prodávány do otroctví;

H.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro uprchlíky vyzval po nalezení masových hrobů Rohingyů v Thajsku ke společné reakci a naléhavě požádal země v regionu, aby prohloubily spolupráci zaměřenou na přijetí opatření proti převaděčství a obchodování s lidmi a aby zároveň zajistily ochranu obětí;

I.   vzhledem k tomu, že na nedávném 26. summitu sdružení ASEAN, který se uskutečnil v období od 26. do 28. dubna v Malajsii, se problematika Rohingyů neprojednávala;

J.   vzhledem k tomu, že v období od roku 2010 do roku 2015 generální ředitelství Komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) poskytlo ohroženým osobám v Arakanském státě humanitární pomoc přibližně v hodnotě 57,3 milionu EUR; vzhledem k tomu, že toto ředitelství v roce 2015 financuje projekty v Arakanském státě s cílem vyřešit některé z nejnaléhavějších potřeb Rohingyů v severních obcích, mj. potravinové a výživové projekty, poskytování základních zdravotnických služeb a dodávku jiných základních domácích potřeb, a s cílem podpořit obyvatelstvo, které muselo od roku 2012 opustit své domovy;

K. vzhledem k tomu, že ředitelství ECHO vyčlenilo od roku 2013 pro Mezinárodní organizaci pro migraci 325 000 EUR na zajištění potravin, základních domácích potřeb, zdravotní péče a ochrany přibližně 3 000 rohingyjských mužů, žen a dětí zadržovaných v Thajsku;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad katastrofální situací rohingyjských uprchlíků a je otřesen nálezem, který byl učiněn po exhumaci desítek těl z masových hrobů nedaleko táborů, které se v jižním Thajsku používají v rámci obchodování s lidmi; vyjadřuje soustrast rodinám obětí;

2.  vyzývá thajské orgány, aby zahájily okamžité, neomezené a důvěryhodné trestní vyšetřování masových hrobů rohingyjských muslimů, a to i s pomocí OSN, bude-li to zapotřebí, a aby zajistily, že odpovědné osoby budou představeny před soud;

3.  vítá, že vláda Thajska si je vědoma problému obchodování s lidmi v Thajsku a v tomto regionu a toho, že převádění lidí napomáhají i některé zkorumpované státní orgány; vyzývá vládu Thajska a její členy, aby ukončily jakékoli napomáhání trestné činnosti zločinných skupin, které obchodují s Rohingyi a dalšími migranty v Thajsku;

4.  vyzývá všechny země v regionu, aby prohloubily spolupráci při přijímání opatření proti převaděčství a obchodování s lidmi a aby zároveň zajistily ochranu příslušných obětí; zdůrazňuje významnou roli, kterou může v této souvislosti sehrát sdružení ASEAN; vybízí vlády států v daném regionu, aby se zúčastnily nadcházejícího regionálního setkání na téma situace migrantů, které pořádá Thajsko dne 29. května 2015 v Bangkoku; vítá návrh Úmluvy proti obchodování s lidmi, zejména se ženami a s dětmi (ACTIP), který vypracovalo sdružení ASEAN a který by měli v průběhu roku 2015 podpořit vedoucí představitelé tohoto sdružení;

5.  vyzývá všechny státy daného regionu, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků a aby poskytly rohingyjským žadatelům o azyl alespoň dočasnou ochranu a zároveň podpořily barmskou vládu při hledání dlouhodobého spravedlivého řešení základních příčin daného problému;

6.  vyzývá dále vládu Barmy/Myanmaru, aby změnila svou politiku a přijala veškerá nezbytná opatření, která by ukončila pronásledování rohingyjské menšiny a její diskriminaci; znovu opakuje své dřívější výzvy, aby byl změněn nebo zrušen zákon o občanství z roku 1982 s cílem poskytnout Rohingyům rovný přístup k barmskému občanství;

7.  vítá prohlášení mluvčího opoziční strany Aun Schan Su Ťij – Národní ligy pro demokracii – ze dne 18. května 2015, že vláda Barmy/Myanmaru by měla rohingyjské menšině udělit občanství, které mělo zaznít již dávno;

8.  vítá prohlášení Malajsie a Indonésie ze dne 20. května 2015, že migrantům nalezeným na moři poskytnou dočasné útočiště;

9.  vítá pomoc, kterou poskytuje Evropská unie a mezinárodní organizace, jako je Úřad OSN pro uprchlíky, Rohingyům v Myanmaru/Barmě a Thajsku, a humanitární pomoc EU poskytovanou osobám, které musely opustit své domovy v rámci Arakanského/Rakhinského státu, Rohingyům bez dokladů, ohroženému hostitelskému obyvatelstvu v Bangladéši a rohingyjským a bangladéšským migrantům, kteří jsou zadržováni v imigračních záchytných centrech (v případě mužů) nebo ve střediscích sociální péče (v případě žen a dětí) v Thajsku;

10. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, aby se v rámci svých kontaktů s Thajskem a Barmou/Myanmarem a s dalšími členskými státy sdružení ASEAN touto problematikou zabývala na nejvyšší možné politické úrovni;

11. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Barmy/Myanmaru, vládě a parlamentu Thajska, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zástupci OSN pro lidská práva v Myanmaru, vysoké komisařce OSN pro uprchlíky, Radě OSN pro lidská práva a vládám a parlamentům dalších států v daném regionu.

(1)

Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 79.

(2)

Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 145.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0464.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0286.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0228.

(6)

Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 144.

Právní upozornění - Ochrana soukromí