Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0469/2015Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0469/2015

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand

  20.5.2015 - (2015/2711(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
  til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
  EFDD (B8‑0469/2015)
  Verts/ALE (B8‑0470/2015)
  ALDE (B8‑0472/2015)
  ECR (B8‑0477/2015)
  GUE/NGL (B8‑0480/2015)
  PPE (B8‑0482/2015)
  S&D (B8‑0484/2015)

  Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet, Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen
  Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru‑Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea for S&D-Gruppen
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen
  Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen
  Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen
  Barbara Lochbihler, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni for EFDD-Gruppen


  Procedure : 2015/2711(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0469/2015
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0469/2015
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand

  (2015/2711(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar og rohingyamindretallet, navnlig af 20. april 2012[1], 13.september 2012[2], 22. november 2012[3] og 13. juni 2013[4], og til sin beslutning af 23. maj 2013 om genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer[5],

  –   der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om situationen for de burmesiske flygtninge i Thailand[6],

  –   der henviser til erklæringen fra FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) af 6. maj 2015 om rohingyamassegrave i Thailand,

  –   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

  –   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

  –   der henviser til konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

  –   der henviser til menneskerettighedserklæringen fra Sammenslutningen af Sydøstasiatiske lande, navnlig stk. 13, 15, 16 og 18,

  –   der henviser til UNHCR's appel af 15. maj 2015 til de regionale regeringer om at iværksætte efterforskningsaktioner, hvori det advarede om en potentiel humanitær katastrofe,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

  A.  der henviser til, militærpolitiet den 1. og 4. maj 2015 opdagede ligene af mindst 30 etniske rohingyamuslimer i en formodet lejr for menneskehandel i Sadao-distriktet i provinsen Songkhla, tæt på grænsen mellem Thailand og Malaysia; der henviser til, at en anden lejr med mindst fem andre grave blev fundet et par dage efter;

  B.  der henviser til, at rohingyafolket fortsat forfølges og diskrimineres og får berøvet deres statsborgerskab i Burma/Myanmar vilkårligt og derfor forbliver statsløse; der henviser til, at den burmesiske regering den 1. april 2015 fratog dem deres midlertidige identitetskort og derved fratog dem stemmeretten; der henviser til, at der fortsat hersker straffrihed for forbrydelser og grusomheder begået mod dem;

  C.  der henviser til, at medlemmer af rohingyafolket har forladt Burma/Myanmar i stort tal siden voldsudbrud i 2012 raserede hele kvarterer og medførte flere hundrede døde; der henviser til, at mange af dem, der undslap, faldt i kløerne på bander, der hærger i Den Bengalske Bugt;

  D.  der henviser til, at der ifølge UNHCR's periodiske rapport af 8. maj 2015 har været 25 000 mennesker fra rohingyafolket og fra Bangladesh, der er steget ombord på smuglerskibe mellem januar og marts 2015; der henviser til, at dette tal næsten er det dobbelte af tallet for samme periode i 2014;

  E.  der henviser til, at flere tusinder rohingyaer er flygtet ad søvejen for at undslippe forfølgelse, og at hundredvis har mistet livet i forliste både eller ved at blive jaget tilbage på havet;

  F.  der henviser til, at smuglerne efter overgrebene er begyndt at bruge søvejene; der henviser til, at der er et stigende antal tilfælde af migranter, der efterlades på havet af deres smuglere;

  G.  der henviser til, at tusinder af rohingyaer og andre migranter fortsat smugles igennem Thailand og fra andre lande i regionen af menneskesmuglere, at korrupte lokale thailandske myndigheder i nogle tilfælde er indblandet, og at de tilbageholdes under umenneskelige forhold i junglelejre i det sydlige Thailand, hvor de tortureres, udsultes og bankes til døde af deres fangevogtere, der kræver løsepenge af familierne, eller sælges til slaveri;

  H.  der henviser til, at UNHRC har krævet en fælles reaktion i kølvandet på opdagelsen af rohingyamassegrave i Thailand med en opfordring til landene i regionen til at styrke samarbejdet i bekæmpelsen af smugleri og menneskesmugleri og beskyttelse af ofrene;

  I.   der henviser til, at spørgsmålet om rohingyaerne ikke blev drøftet på det nylige 26. ASEAN-topmøde, der blev afholdt den 26. til den 28. april i Malaysia;

  J.   der henviser til, at Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) har ydet omkring 57,3 mio. EUR i humanitær bistand til udsatte folkeslag i delstaten Rakhine; der henviser til, at ECHO i 2015 finansierer projekter i hele delstaten Rakhine til at løse nogle af de mest presserende behov for rohingyaerne i de nordlige bydele, herunder ved at give fødevarer, grundlæggende sundhedstjenester og grundlæggende husholdningsartikler og ved at støtte de mennesker, der er blevet fordrevet siden 2012;

  K. der henviser til, at ECHO siden 2013 har ydet 325 000 EUR til Den Internationale Organisation for Migration (IOM) til fødevarer, basale husholdningsartikler, sundhedspleje og beskyttelse til omkring 3 000 mænd, kvinder og børn af rohingyafolket, der er tilbageholdt i Thailand;

  1.  udtrykker sin dybeste bekymring over den alvorlige situation for rohingyaflygtninge og er chokeret over, hvad der er konstateret efter den nylige udgravning af dusinvis af lig fra massegrave nær lejre for menneskehandel i det sydlige Thailand; udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier;

  2.  kræver, at de thailandske myndigheder straks gennemfører omfattende og troværdige efterforskninger af massegravene af rohingyamuslimer, om nødvendigt med bistand fra FN, for at sikre, at de ansvarlige bliver bragt for en dommer;

  3.  glæder sig over, at regeringen i Thailand erkender, at der er et problem med menneskesmuglere i Thailand og regionen, og at visse korrupte myndigheder medvirker til menneskehandel; kræver, at den thailandske regering og tjenestemændene i Thailand stopper enhver meddelagtighed med de kriminelle bander, der smugler mennesker fra rohingyafolket og andre migranter i Thailand;

  4.  opfordrer alle landene i regionen til at styrke samarbejdet i bekæmpelsen af smugleri og menneskesmugleri og beskyttelse af ofrene; fremhæver den betydelige rolle, som ASEAN kan udfylde i denne henseende; opfordrer regeringerne i staterne i regionen til at deltage i det kommende regionale møde om migrantsituationen den 29. maj 2015 i Bangkok i Thailand; glæder sig over udarbejdelen af en ASEAN-konvention mod menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn, som ASEAN-lederne skal godkende i løbet af 2015;

  5.  opfordrer alle landene i regionen til at undertegne og ratificere FN-konventionen om flygtninges retsstilling og i det mindste give rohingyaer midlertidig beskyttelse, og samtidig støtte den burmesiske regering med at finde langvarige rimelige løsninger på de underliggende problemer;

  6.  opfordrer endvidere regeringen i Burma/Myanmar til at ændre politik og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sætte en stopper for forfølgelsen og diskriminationen af rohingyamindretallet; gentager sine tidligere opfordringer til, at borgerskabsloven af 1982 ændres eller ophæves, således at rohingyaerne sikres lige adgang til burmesisk statsborgerskab;

  7.  glæder sig over erklæringen af 18. maj 2015 fra talspersonen for Aung San Suu Kyi’s oppositionsparti, den Nationale Liga for Demokrati , om at regeringen i Burma/Myanmar bør give statsborgerskab til rohingyamindretallet, selv om erklæringen skulle være kommet for længst;

  8.  glæder sig over erklæringerne fra Malaysia og Indonesien den 20 maj 2015 om at de vil give midlertidig tilflugtssted for migranter fundet til søs;

  9.  glæder sig over den hjælp, som Den Europæiske Union og internationale organisationer såsom UNHCR har ydet til rohingyafolket i Burma/Myanmar og Thailand, og EU's humanitære bistand til internt fordrevne personer i delstaten Arakan/Rakhine til papirløse rohingyaer og udsatte værtsgrupper i Bangladesh og til rohingyamigranter og migranter fra Bangladesh, der holdes i immigrationscentre (mænd) eller sociale forsorgscentre (kvinder og børn) i Thailand;

  10. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at tage dette spørgsmål om på det højeste politiske niveau i hendes kontakter med Thailand og Burma/Myanmar og med andre lande i ASEAN;

  11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Burma/Myanmars regering og parlament, Thailands regering og parlament, ASEAN’s generalsekretær, ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission, FN's særlige repræsentant for menneskerettigheder i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge, FN's Menneskerettighedsråd samt regeringer og parlamenter i andre stater i regionen.