Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0469/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0469/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την δυσχερή θέση των προσφύγων Rohingya συμπεριλαμβανομένων των μαζικών τάφων στην Ταϋλάνδη

20.5.2015 - (2015/2711(RSP))

σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFDD (B8-0469/2015)
Verts/ALE (B8-0470/2015)
ALDE (B8-0472/2015)
ECR (B8-0477/2015)
GUE/NGL (B8-0480/2015)
PPE (B8-0482/2015)
S&D (B8-0484/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet, Elisabetta Gardini εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Jana Žitňanská εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2015/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0469/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0469/2015
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την δυσχερή θέση των προσφύγων Rohingya, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών τάφων στην Ταϋλάνδη

(2015/2711(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ και τους Rohingya, και ιδίως εκείνα της 20ής Απριλίου 2012[1], της 13ης Σεπτεμβρίου 2012[2], της 22ας Νοεμβρίου 2012[3] και της 13ης Ιουνίου 2013[4], καθώς και το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με την αποκατάσταση της πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων[5],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των βιρμανών προσφύγων στην Ταϋλάνδη[6],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, της 6ης Μαΐου 2015, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους των Rohingya στην Ταϋλάνδη,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο του 1967,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, και ειδικότερα τις παραγράφους 13, 15, 16 και 18,

–   έχοντας υπόψη την έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, της 15ης Μαΐου 2015, προς τις περιφερειακές κυβερνήσεις για διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, στην οποία προειδοποιούσε για «πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή»,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική αστυνομία ανακάλυψε την 1η και 4η Μαΐου τις σωρούς τουλάχιστον 30 μελών της μουσουλμανικής εθνοτικής μειονότητας Rohingya σε ένα εικαζόμενο στρατόπεδο εμπορίας ανθρώπων στην περιφέρεια Sadao της επαρχίας Songkhla κοντά στα σύνορα Ταϋλάνδης-Μαλαισίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγες ημέρες αργότερα ανακαλύφθηκε ακόμη ένα στρατόπεδο με τουλάχιστον πέντε τάφους ακόμη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya συνεχίζουν να υφίστανται διώξεις και διακρίσεις και να αποστερούνται κατ’ αυθαίρετο τρόπο της ιθαγένειάς τους στη Βιρμανία/Μιανμάρ, παραμένοντας, ως εκ τούτου, απάτριδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Απριλίου 2015 η κυβέρνηση της Βιρμανίας ακύρωσε τα προσωρινά δελτία ταυτότητάς τους στερώντας τους το δικαίωμα ψήφου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία εξακολουθεί να επικρατεί σε περιπτώσεις διάπραξης εγκλημάτων και θηριωδιών σε βάρος τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya άρχισαν να εγκαταλείπουν μαζικά τη Βιρμανία/Μιανμάρ το 2012, όταν ένα ξέσπασμα βίας οδήγησε στην ολοσχερή καταστροφή ορισμένων γειτονιών και κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από όσους διέφυγαν περιήλθαν στα χέρια των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων που δραστηριοποιούνται εντός του Κόλπου της Βεγγάλης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την περιοδική έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες της 8 Μαΐου 2015 επιβιβάστηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2015 περίπου 25.000 Rohingya και Μπαγκλαντεσιανοί σε σκάφη παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο της ίδιας περιόδου το 2014·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χιλιάδες Rohingya έχουν τραπεί σε φυγή δια θαλάσσης για να γλυτώσουν το διωγμό, και ότι εκατοντάδες έχουν χάσει τη ζωή τους σε ναυάγια ή επειδή τους έσπρωξαν πίσω στη θάλασσα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τα μέτρα καταστολής εναντίον τους τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων έχουν στραφεί στις θαλάσσιες οδούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνονται ολοένα και περισσότερα περιστατικά εγκατάλειψης των μεταναστών στη θάλασσα από τους διακινητές τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Rohingya και άλλοι μετανάστες εξακολουθούν να διακινούνται λαθραία από την Ταϋλάνδη και άλλες χώρες της περιοχής από κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων και ενίοτε και από τις διεφθαρμένες τοπικές αρχές της Ταϋλάνδης, και να κρατούνται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες σε στρατόπεδα στη ζούγκλα της νότιας Ταϋλάνδης, όπου βασανίζονται, οδηγούνται στη λιμοκτονία και δολοφονούνται δια ξυλοδαρμού από τους απαγωγείς τους, οι οποίοι προσπαθούν να αποσπάσουν λύτρα από τις οικογένειες και τους συγγενείς τους, ή πωλούνται ως δούλοι·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες απηύθυνε έκκληση για κοινή κινητοποίηση μετά από την ανακάλυψη των ομαδικών τάφων των Rohingya στην Ταϋλάνδη, προτρέποντας τις χώρες της περιοχής να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά τα μέτρα κατά της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, διασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία των θυμάτων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των Rohingya δεν συζητήθηκε κατά την 26η διάσκεψη κορυφής του ASEAN που διεξήχθη πρόσφατα, από τις 26 έως τις 28 Απριλίου, στη Μαλαισία·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2010 έως το 2015 η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής (ECHO) χορήγησε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους περίπου 57,3 εκατομμυρίων ευρώ σε πληθυσμούς που χρήζουν προστασίας στην πολιτεία Rakhine· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η ECHO χρηματοδοτεί έργα σε όλη την πολιτεία Rakhine προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις πιο επείγουσες ανάγκες των Rohingya στις κοινότητες του Βορρά, όπως η ανάγκη για τρόφιμα και σίτιση, βασικές υπηρεσίες υγείας και άλλα βασικά οικιακά είδη, και προκειμένου να υποστηριχθεί ο πληθυσμός που έχει εκτοπιστεί από το 2012·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ECHO έχει διαθέσει 325.000 ευρώ στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) από το 2013 για την παροχή τροφίμων, βασικών οικιακών ειδών, υγειονομικής περίθαλψης και προστασίας σε περίπου 3.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά Rohingya που κρατούνται στην Ταϋλάνδη·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη δυσχερή θέση των προσφύγων Rohingya, και είναι συγκλονισμένο από τα ευρήματα της πρόσφατης εκταφής δεκάδων σωρών από ομαδικούς τάφους κοντά σε στρατόπεδα εμπορίας ανθρώπων στη νότια Ταϋλάνδη· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.  καλεί τις αρχές της Ταϋλάνδης να διεξάγουν αμέσως πλήρεις και αξιόπιστες ποινικές έρευνες σχετικά με τους ομαδικούς τάφους των μουσουλμάνων Rohingya και να διασφαλίσουν, με τη συνδρομή του ΟΗΕ εάν χρειάζεται, την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση από την κυβέρνηση της Ταϋλάνδης του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων στην Ταϋλάνδη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και της συνενοχής ορισμένων διεφθαρμένων αρχών στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων· καλεί την κυβέρνηση της Ταϋλάνδης και τους αξιωματούχους της να θέσουν τέλος σε οποιαδήποτε συνέργεια με τις εγκληματικές οργανώσεις εμπορίας ανθρώπων Rohingya και άλλων μεταναστών στην Ταϋλάνδη·

4.  ζητεί από όλες τις χώρες της περιοχής να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, διασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία των θυμάτων· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ASEAN στο πλαίσιο αυτό· ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών της περιοχής να συμμετάσχουν στην επικείμενη περιφερειακή συνάντηση για τη μετανάστευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Μπανγκόκ της Ταϋλάνδης στις 29 Μαΐου 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκπόνηση της Σύμβασης κατά της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών (ACTIP) του ASEAN, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από τους ηγέτες του ASEAN κατά τη διάρκεια του 2015·

5.  ζητεί από όλες τις χώρες της περιοχής να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των προσφύγων Rohingya και να παράσχουν στους Rohingya που ζητούν άσυλο έστω προσωρινή προστασία, ενώ συγχρόνως υποστηρίζει την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων και δίκαιων λύσεων για τα βαθύτερα αίτια·

6.  ζητεί επίσης από την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να μεταβάλει την πολιτική της και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να δοθεί τέλος στις διώξεις και τις διακρίσεις σε βάρος της μειονότητας των Rohingya· επαναλαμβάνει τις παλαιότερες εκκλήσεις του για τροποποίηση ή κατάργηση του Νόμου του 1982 περί ιθαγένειας, έτσι ώστε οι Rohingya να αποκτήσουν ίση πρόσβαση στη βιρμανική ιθαγένεια·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επί μακρόν αναμενόμενη ανακοίνωση της 18 Μαΐου 2015 του εκπροσώπου του κόμματος της αντιπολίτευσης της Aung San Suu Kyi «Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (NLD)», σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ πρέπει να χορηγεί ιθαγένεια στη μειονότητα των Rohingya·

8.  επικροτεί τη δήλωση της Μαλαισίας και της Ινδονησίας, της 20ής Μαΐου 2015, σύμφωνα με την οποία θα προσφέρουν προσωρινό καταφύγιο στους μετανάστες που κινδυνεύουν στη θάλασσα·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την βοήθεια που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στους πρόσφυγες Rohingya στη Μιανμάρ/Βιρμανία και την Ταϋλάνδη, καθώς και για την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ που χορηγείται στους εσωτερικά εκτοπισθέντες (IDP) στο Arakan/πολιτεία Rakhine, στους Rohingya χωρίς έγγραφα, και στους ευάλωτους πληθυσμούς υποδοχής στο Μπαγκλαντές, καθώς και στους μετανάστες Rohingya και τους μπαγκλαντεσιανούς μετανάστες που αυτή τη στιγμή κρατούνται σε κέντρα κράτησης για μετανάστες (άνδρες) ή κέντρα κοινωνικής πρόνοιας (γυναίκες και παιδιά) στην Ταϋλάνδη·

10. ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να επιληφθεί του ζητήματος αυτού στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο κατά τις επαφές της με την Ταϋλάνδη και τη Βιρμανία/Μιανμάρ και άλλα κράτη μέλη του ASEAN·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ταϋλάνδης, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Μιανμάρ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια άλλων κρατών της περιοχής.