Postupak : 2015/2711(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0469/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0469/2015

Rasprave :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Glasovanja :

PV 21/05/2015 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0211

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 143kWORD 80k
20.5.2015
PE555.250v01-00}
PE555.251v01-00}
PE555.253v01-00}
PE555.258v01-00}
PE555.261v01-00}
PE555.263v01-00}
PE555.265v01-00} RC1
 
B8-0469/2015}
B8-0470/2015}
B8-0472/2015}
B8-0477/2015}
B8-0480/2015}
B8-0482/2015}
B8-0484/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

EFDD (B8‑0469/2015)

Verts/ALE (B8‑0470/2015)

ALDE (B8‑0472/2015)

ECR (B8‑0477/2015)

GUE/NGL (B8‑0480/2015)

PPE (B8‑0482/2015)

S&D (B8‑0484/2015)


o teškom položaju izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (2015/2711(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet, Elisabetta Gardini u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru‑Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a
Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Barbara Lochbihler, Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o teškom položaju izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (2015/2711(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Burmi/Mjanmaru i etničkoj skupini Rohingya, a posebno rezolucije od 20. travnja 2012.(1), 13. rujna 2012.(2), 22. studenog 2012.(3) i 13. lipnja 2013.(4) te svoju Rezoluciju od 23. svibnja 2013. o ponovnoj uspostavi pristupa Mjanmara/Burme općim carinskim povlasticama(5),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. veljače 2009. o stanju burmanskih izbjeglica na Tajlandu(6),

–   uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) od 6. svibnja 2015. o masovnim grobnicama etničke skupine Rohingya na Tajlandu,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948. godine,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR) iz 1966.   godine,

–   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. i njezin Protokol iz 1967. godine,

–   uzimajući u obzir Deklaraciju Zajednice naroda jugoistočne Azije o ljudskim pravima, a osobito njezine stavke 13., 15., 16. i 18.,

–   uzimajući u obzir apel Ureda visokog povjerenika UN-a za izbjeglice od 15. svibnja 2015. upućen regionalnim vladama da provode akcije traganja i spašavanja, u kojem je upozoreno na „moguću humanitarnu katastrofu”,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je 1. i 4. svibnja 2015. vojna policija pronašla tijela barem 30 muslimana pripadnika etničke skupine Rohingya u kampu za koji se sumnja da služi za trgovinu ljudima u okrugu Sadao u pokrajini Songkhla, nedaleko od tajlandsko-malezijske granice; budući da je nekoliko dana kasnije pronađen još jedan kamp s najmanje još pet grobova;

B.  budući da se etničku skupinu Rohingya i dalje proganja i diskriminira te proizvoljno lišava njihova burmanskog/mjanmarskog državljanstva, pri čemu ostaju bez ikakva državljanstva; budući da je burmanska vlada 1. travnja 2015. poništila njihove privremene osobne karte, čime im je oduzela glasačko pravo; budući da se zločini i okrutnosti kojima su izloženi i dalje uglavnom ne kažnjavaju;

C.  budući da pripadnici skupine Rohingya u velikom broju napuštaju Burmu/Mjanmar otkad su u nasilju koje je izbilo 2012. razorena čitava naselja i otkad su u njemu stotine izgubile živote; budući da su mnogi od onih koji su pobjegli pali u ruke bandama koje trguju ljudima u Benegalskom zaljevu;

D.  budući da se prema periodičkom izvješću UNHCR-a od 8. svibnja 2015. nekih 25 000 Rohingya i Bangladešana ukrcalo na krijumčarske brodove od siječnja do ožujka 2015.; budući da je to gotovo dvostruko veći broj ljudi u usporedbi s onima koji su to učinili u istom razdoblju 2014. godine;

E.  budući da je nekoliko tisuća pripadnika etničke skupine Rohingya pobjeglo brodovima od progona i budući da su stotine izgubile živote u brodolomima ili zato što ih se prisilno vraća na more;

F.  budući da su se trgovci ljudima usmjerili na pomorske putove otkad su pojačane mjere suzbijanja njihova djelovanja; budući da je u porastu broj migranata koje trgovci ljudima ostavljaju na pučini;

G.  budući da trgovci ljudima, a u nekim slučajevima čak i korumpirane lokalne tajlandske vlasti, i dalje krijumčare tisuće pripadnika skupine Rohingya i drugih migranata preko Tajlanda i iz drugih zemalja regije, te ih drže zatočenima u nehumanim uvjetima u kampovima u džungli na jugu Tajlanda, gdje ih njihovi otmičari muče, izgladnjuju i tuku na smrt kako bi iznudili otkupninu od njihovih obitelji i rodbine, ili ih prodaju u ljudsko roblje;

H.  budući da je UNHCR pozvao na zajednički odgovor na otkrivene masovne grobnice etničke skupine Rohingya na Tajlandu, apelirajući na zemlje regije da tješnje surađuju na mjerama suzbijanja krijumčarenja i trgovine ljudima, nudeći pritom zaštitu žrtvama;

I.   budući da se o stanju etničke skupine Rohingya nije raspravljalo na nedavnom 26. sastanku na vrhu ASEAN-a, održanom od 26. do 28. travnja u Maleziji;

J.   budući da je od 2010. do 2015. Glavna uprava Komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) dostavila oko 57,3 milijuna EUR u humanitarnoj pomoći ugroženim osobama u pokrajini Rakhine; budući da ECHO 2015. financira projekte diljem pokrajine Rakhine kako bi se pružila najosnovnija pomoć etničkoj skupini Rohingya u sjevernim gradovima, uključujući hranu i ishranu, osnovne zdravstvene usluge i nabavu drugih osnovnih kućanskih potrepština, te kako bi se pružila podrška stanovništvu koje je raseljeno od 2012. godine;

K. budući da je ECHO od 2013. dodijelio 325 000 EUR Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) za nabavu hrane, osnovnih kućanskih potrepština, za zdravstvenu skrb i zaštitu otprilike 3 000 muškaraca, žena i djece koji pripadaju skupini Rohingya i koji su pritvoreni na Tajlandu;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog teškog položaja izbjeglica iz etničke skupine Rohingya i zapanjen je otkrićima koja su uslijedila nakon nedavne ekshumacije desetaka tijela iz masovnih grobnica u blizini kampova za trgovinu ljudima u južnom Tajlandu; izražava sućut obiteljima žrtava;

2.  poziva tajlandske vlasti da provedu hitne, cjelovite i odlučne kaznene istrage o masovnim grobnicama muslimana Rohingya i da se, po potrebi uz pomoć UN-a, pobrinu da odgovorne osobe budu izvedene pred lice pravde;

3.  pozdravlja činjenicu da je tajlandska vlada priznala problem trgovanja ljudima na Tajlandu i u regiji te sudjelovanje određenih korumpiranih dužnosnika vlasti u krijumčarenju ljudi; poziva tajlandsku vladu i njezine dužnosnike da obustave svaki vid suradnje sa zločinačkim skupinama koje trguju pripadnicima skupine Rohingya i ostalim migrantima na Tajlandu;

4.  poziva sve zemlje regije da ojačaju suradnju na mjerama za suzbijanje krijumčarenja i trgovanja ljudima, nudeći pritom zaštitu žrtvama; ističe da ASEAN u tom pogledu može imati važnu ulogu; potiče vlade država iz regije da sudjeluju na skorašnjem regionalnom sastanku na temu stanja migranata, koji će se održati u Bangkoku na Tajlandu 29. svibnja 2015.; pozdravlja izradu nacrta Konvencije ASEAN-a protiv trgovanja ljudima, a posebno ženama i djecom (ACTIP), koju bi tijekom 2015. trebali poduprijeti čelnici ASEAN-a;

5.  poziva sve zemlje u regiji da potpišu i ratificiraju Konvenciju UN-a o statusu izbjeglica i da tražiteljima azila iz skupine Rohingya ponude barem privremenu zaštitu, te da istovremeno podrže burmansku vladu u pronalaženju dugoročnih i pravičnih rješenja temeljnih uzroka tih događaja;

6.  nadalje poziva vladu Burme/Mjanmara da promijeni svoju politiku i poduzme sve potrebne mjere za okončanje progona i diskriminacije manjinske skupine Rohingya; ponavlja svoj prijašnji poziv da se izmijeni ili stavi izvan snage Zakon o državljanstvu iz 1982. kako bi etnička skupina Rohingya dobila jednak pristup burmanskom državljanstvu;

7.  pozdravlja jako zakašnjelu izjavu glasnogovornika oporbene stranke Aung San Suu Kyije, Nacionalne ligu za demokraciju (NLD), od 18. svibnja 2015. da bi vlada Burme/Mjanmara trebala dati državljanstvo manjini Rohingya;

8.  pozdravlja priopćenje Malezije i Indonezije od 20. svibnja 2015. da će pružiti privremeno utočište migrantima koje pronađu na moru;

9.  pozdravlja pomoć koju Europska unija i međunarodne organizacije poput UNHCR-a pružaju etničkoj skupini Rohingya u Mjanmaru/Burmi i na Tajlandu te humanitarnu pomoć EU-a interno raseljenim osobama u pokrajini Arakan/Rakhine, pripadnicima skupine Rohingya bez dokumenata i ugroženom domaćem stanovništvu u Bangladešu te migrantima iz skupine Rohingya i iz Bangladeša koji se trenutačno nalaze u imigracijskim prihvatnim centrima (muškarci) ili centrima za socijalnu skrb (žene i djeca) na Tajlandu;

10. poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da se u svojim kontaktima s Tajlandom i Burmom/Mjanmarom i ostalim državama članicama ASEAN-a dotakne te teme na najvišoj mogućoj političkoj razini;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Burme/Mjanmara, vladi i parlamentu Tajlanda, glavnom tajniku Zajednice naroda jugoistočne Azije (ASEAN), Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava, posebnom izaslaniku UN-a za ljudska prava u Mjanmaru, visokom povjereniku UN-a za izbjeglice, Vijeću UN-a za ljudska prava te vladama i parlamentima ostalih država regije.

 

(1)

SL C 258 E, 7.9.2013., str.79.

(2)

SL C 353 E, 3.12.2013., str.145.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0464.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0286.

(5)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0228.

(6)

SL C 67 E, 18.3.2010., str.144.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti