Eljárás : 2015/2711(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0469/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0469/2015

Viták :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Szavazatok :

PV 21/05/2015 - 7.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0211

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 131kWORD 76k
20.5.2015
PE555.250v01-00}
PE555.251v01-00}
PE555.253v01-00}
PE555.258v01-00}
PE555.261v01-00}
PE555.263v01-00}
PE555.265v01-00} RC1
 
B8-0469/2015}
B8-0470/2015}
B8-0472/2015}
B8-0477/2015}
B8-0480/2015}
B8-0482/2015}
B8-0484/2015} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFDD (B8‑0469/2015)

Verts/ALE (B8‑0470/2015)

ALDE (B8‑0472/2015)

ECR (B8‑0477/2015)

GUE/NGL (B8‑0480/2015)

PPE (B8‑0482/2015)

S&D (B8‑0484/2015)


a rohindzsa menekültek helyzetéről, többek között a thaiföldi tömegsírokról (2015/2711(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet, Elisabetta Gardini a PPE képviselőcsoport nevében
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru‑Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Jana Žitňanská az ECR képviselőcsoport nevében
Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Jean Lambert a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

az Európai Parlament állásfoglalása a rohindzsa menekültek helyzetéről, többek között a thaiföldi tömegsírokról (2015/2711(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Burmáról/Mianmarról és a rohindzsákról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2012. április 20-i(1), a 2012. szeptember 13-i(2), 2012. november 22-i(3) és 2013. június 13-i(4) állásfoglalásaira, és az általános tarifális preferenciák Mianmar/Burma számára történő visszaállításáról szóló 2013. május 23-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel a Thaiföldön tartózkodó burmai menekültek helyzetéről szóló 2009. február 5-i állásfoglalására(6),

–   tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) 2015. május 6-i nyilatkozatára a Thaiföldön talált rohindzsa tömegsírokról;

–   tekintettel az 1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–   tekintettel a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. évi ENSZ-egyezményre és annak 1967. évi jegyzőkönyvére,

–   tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége emberi jogi nyilatkozatára, nevezetesen annak 13., 15., 16. és 18. pontjára,

–   tekintettel az UNHCR regionális kormányzatokhoz intézett, kutató-mentő műveletekre felszólító 2015. május 15-i felhívására, amelyben „humanitárius katasztrófa lehetőségére” figyelmeztetett,

–   tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2015. május 1-jén és 4-én a katonai rendőrség legalább 30, muszlim rohindzsa etnikai kisebbséghez tartozó személy holttestét találta meg egy feltételezett emberkereskedelmi táborban Szongkhlá tartomány Szadao kerületében, közel a thai-maláj határhoz; mivel néhány nappal később találtak egy másik tábort, ahol legalább öt másik sírra bukkantak;

B.  mivel a rohindzsák továbbra is üldöztetésnek és megkülönböztetésnek vannak kitéve, és önkényesen megfosztják őket állampolgárságuktól Burmában/Mianmarban, ezért hontalanokká válnak; mivel 2015. április 1-jén a burmai kormány érvénytelenítette személyazonosító igazolványukat, megfosztva őket szavazójoguktól; mivel az ellenük elkövetett bűncselekmények és atrocitások zöme továbbra is büntetlenül marad;

C.  mivel a rohindzsák nagy tömegben hagyják el Burmát/Mianmart azt követően, hogy a 2012-ben kezdődött erőszakos cselekmények során lakóhelyeiket lerombolták, és több százat megöltek közülük; mivel azok körül, akik megmenekültek, sokan a Bengál-öbölben működő embercsempészbandák kezébe kerültek;

D.  mivel az UNHCR 2015. május 8-i időszakos jelentése szerint körülbelül 25 000 rohindzsa és bangladesi szállt embercsempészek hajójára 2015. január és március között; mivel ez majdnem kétszer annyi embert jelent, mint 2014 azonos időszakában;

E.  mivel több ezer rohindzsa a tengeren át menekült az üldöztetés elől, és mivel több százan vesztették életüket hajójuk elsüllyedése miatt, vagy mert nem engedték őket partra szállni;

F.  mivel az emberkereskedők az ellenük való rendőri fellépés miatt tengeri utakat választanak; mivel egyre több migránst hagynak sorsára a tengeren az embercsempészek;

G.  mivel az emberkereskedők továbbra is rohindzsák és más migránsok ezreit csempészik keresztül Thaiföldön és a régió más országaiból, egyes esetekben a korrupt thai hatóságok bevonásával, és tartják őket fogva embertelen körülmények között Dél-Thaiföld dzsungeltáboraiban, ahol fogvatartóik kínozzák, éheztetik és halálra verik őket, váltságdíjat követelnek értük családjaiktól és rokonaiktól, vagy eladják őket rabszolgának;

H.  mivel az UNHCR közös fellépésre szólított fel a thaiföldi rohindzsa tömegsírok feltárása kapcsán, sürgetve a régió országait, hogy erősítsék meg az embercsempészet és emberkereskedelem elleni intézkedéseket, biztosítva emellett az áldozatok védelmét;

I.   mivel a rohindzsák ügyét a közelmúltbeli, Malajziában április 26–28. között tartott 23. ASEAN-csúcstalálkozón nem tárgyalták;

J.   mivel a Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) hozzávetőleg 57,3 millió euró humanitárius segélyt nyújtott a Rakhin államban élő kiszolgáltatott személyeknek; mivel 2015-ben az ECHO Rakhin állam-szerte finanszírozott az északi városokban élő rohindzsák legégetőbb szükségleteinek kezelésére, például élelmezésre, alapvető egészségügyi szolgáltatásokra és az alapvető háztartási eszközökkel való ellátásra irányuló, valamint a 2012 óta lakóhelyét elhagyni kényszerült lakosságot támogató projekteket;

K. mivel az ECHO 2013 óta 325 000 eurót irányozott elő a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) részére, hogy élelmiszert, alapvető háztartási eszközöket, egészségügyi ellátást és védelmet biztosítson a Thaiföldön fogva tartott, hozzávetőleg 3000 rohindzsa férfi, nő és gyermek részére;

1.  kifejezi legmélyebb aggodalmát a rohindzsa menekültek helyzete miatt, és megrendülését a dél-thaiföldi emberkereskedelmi táborok közelében talált tömegsírokból nemrégiben kihantolt holttestek miatt; részvétét fejezi ki az áldozatok családjának;

2.  felszólítja a thai hatóságokat, hogy folytassanak azonnali, teljes körű és megbízható bűnügyi nyomozást a rohindzsa muszlimok tömegsírjai vonatkozásában, amennyiben szükséges, ENSZ-támogatással, annak biztosítására, hogy a felelősöket bíróság elé állítják;

3.  üdvözli, hogy a thai kormány elismerte a Thaiföldön és a régióban fennálló emberkereskedelmi problémát, és bizonyos korrupt hatóságok embercsempészetben való bűnrészességét; felszólítja a thai kormányt és tisztviselőit, hogy vessenek véget a Thaiföldön a rohindzsákkal és más migránsokkal kereskedő bűnbandákkal való mindennemű bűnrészességnek;

4.  felkéri a régió minden országát, hogy erősítsék meg az embercsempészet és emberkereskedelem elleni együttműködést, és emellett biztosítsák az áldozatok védelmét; kiemeli az ASEAN fontos szerepét e tekintetben; ösztönzi a régió államainak kormányait, hogy vegyenek részt a migránsok helyzetével foglalkozó közelgő regionális ülésen, amelyet Thaiföld rendez 2015. május 29-én Bangkokban; üdvözli az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem elleni ASEAN-egyezmény (ACTIP) megfogalmazását, amelyet 2015 során az ASEAN vezetőinek meg kell erősíteniük;

5.  felkéri a régió országait, hogy írják alá és ratifikálják a menekültek helyzetére vonatkozó ENSZ-egyezményt, és nyújtsanak a rohindzsa menedékkérőknek legalább ideiglenes védelmet, amellett, hogy támogatják a burmai kormányt abban, hogy hosszú távú, méltányos megoldást találjanak a kiváltó okokra;

6.  felszólítja továbbá Burma/Mianmar kormányát, hogy változtasson politikáján, és tegyen meg minden szükséges intézkedést a rohindzsa kisebbséget sújtó üldöztetés és megkülönböztetés megszüntetése érdekében; megismétli korábbi felhívását, amely szerint módosítsák vagy helyezzék hatályon kívül az 1982-es állampolgársági törvényt annak érdekében, hogy a rohindzsák egyenlő hozzáféréssel rendelkezzenek a burmai állampolgársághoz;

7.  üdvözli Ang Szán Szú Csí ellenzéki pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) szóvivőjének régen esedékes, 2015. május 18-i nyilatkozatát, mely szerint Burmának/Mianmarnak meg kell adnia az állampolgárságot a rohindzsa kisebbségnek;

8.  üdvözli Malajzia és Indonézia 2015. május 20-i nyilatkozatát, mely szerint átmeneti menedéket nyújtanak a tengeren talált migránsoknak;

9.  üdvözli az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek (például az UNHCR) által a mianmari/burmai és thaiföldi rohindzsák számára nyújtott segélyt, és az uniós humanitárius segítségnyújtást a belső menekülteknek Arakan/Rakhin államban, az okmányokkal nem rendelkező rohindzsáknak és a kiszolgáltatott befogadó lakosságnak Bangladesben, és a rohindzsa és bangladesi migránsoknak, akiket jelenleg idegenrendészeti fogdákban tartanak fogva (férfiak) vagy szociális központokban helyeztek el (nők és gyerekek) Thaiföldön;

10. felkéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a lehető legmagasabb politikai szinten tárgyaljon a helyzetről thaiföldi, valamint burmai/mianmari kapcsolataival, továbbá az ASEA más tagállamaival;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Burma/Mianmar kormányának és parlamentjének, Thaiföld parlamentjének, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) főtitkárának, az ASEAN Emberi Jogi Kormányközi Bizottságának, az ENSZ mianmari emberi jogi különmegbízottjának, az ENSZ menekültügyi főbiztosának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint a régió egyéb államai kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL C 258. E, 2013.9.7., 79. o.

(2)

HL C 353. E, 2013.12.3., 145. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0464.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0286.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0228.

(6)

HL C 67. E, 2010.3.18., 144. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat