Postup : 2015/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0469/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0469/2015

Rozpravy :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Hlasovanie :

PV 21/05/2015 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0211

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 148kWORD 74k
20.5.2015
PE555.250v01-00}
PE555.251v01-00}
PE555.253v01-00}
PE555.258v01-00}
PE555.261v01-00}
PE555.263v01-00}
PE555.265v01-00} RC1
 
B8-0469/2015}
B8-0470/2015}
B8-0472/2015}
B8-0477/2015}
B8-0480/2015}
B8-0482/2015}
B8-0484/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFDD (B8‑0469/2015)

Verts/ALE (B8‑0470/2015)

ALDE (B8‑0472/2015)

ECR (B8‑0477/2015)

GUE/NGL (B8‑0480/2015)

PPE (B8‑0482/2015)

S&D (B8‑0484/2015)


o neutešenej situácii rohingských utečencov a o masových hroboch v Thajsku (2015/2711(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet, Elisabetta Gardini v mene poslaneckého klubu PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru‑Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR
Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o neutešenej situácii rohingských utečencov a o masových hroboch v Thajsku (2015/2711(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku a o rohingskej menšine, najmä tie z 20. apríla 2012(1), z 13. septembra 2012(2), z 22. novembra 2012(3) a z 13. júna 2013(4) a na uznesenie z 23. mája 2013 o obnovení prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2009 o situácii barmských utečencov v Thajsku(6),

–   so zreteľom na vyhlásenie Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zo 6. mája 2015 o masových hroboch Rohingyjov v Thajsku,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–   so zreteľom na Deklaráciu Združenia štátov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) o ľudských právach, najmä na jej odseky 13, 15, 16 a 18,

–   so zreteľom na výzvu UNHCR z 15. mája 2015 regionálnym vládam na organizovanie pátracích a záchranných operácií, v ktorej upozorňoval na „možnú humanitárnu katastrofu“,

–   so zreteľom na články 135 ods. 5 a 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vojenská polícia 1. a 4. mája 2015 objavila telá aspoň 30 etnických rohingských moslimov v tábore v okrese Sadao v provincii Songhkla nedaleko thajsko-malajských hraníc, v ktorom sa údajne organizoval obchod s ľuďmi; keďže o niekoľko dní neskôr našla ďalší tábor s najmenej piatimi ďalšími hrobmi;

B.  keďže Rohingyov stále zažívajú prenasledovanie a diskrimináciu a svojvoľne ich zbavujú barmského/mjanmarského občianstva, a preto nemajú štátnu príslušnosť; keďže mjanmarská vláda 1. apríla 2015 zrušila ich dočasné osobné preukazy, čím ich pripravila o volebné práva; keďže za trestné činy a brutálne zločiny voči nim pretrváva beztrestnosť;

C.  keďže od prepuknutia násilia v roku 2012 opúšťali Barmu/Mjanmarsko veľké počty Rohingyov z vyhladených oblastí, pričom stovky z nich prišli o život; keďže mnohí z tých, ktorým sa podarilo utiecť, padli do rúk nelegálnych gangov, ktoré operujú v oblasti Bengálskeho zálivu;

D.  keďže podľa pravidelnej správy UNHCR z 8. mája 2015 sa od januára do marca roku 2015 dostalo na pašerácke lode asi 25 000 Rohingyov a Bangladéšanov; keďže toto predstavuje takmer dvojnásobok počtu ľudí, ktorí sa na lode dostali za rovnaké obdobie roku 2014;

E.  keďže niekoľko tisícok Rohingyov utieklo po mori, aby sa vyhli prenasledovaniu, a keďže stovky z nich prišli o život v potápajúcich sa člnoch alebo tak, že ich vrátili na more;

F.  keďže po záťahu sa obchodníci s ľuďmi začali orientovať na morské trasy; keďže rastie počet prípadov, keď prevádzači opúšťajú migrantov na mori;

G.  keďže tisíce Rohingyov a iných migrantov stále prevádzajú cez Thajsko a z iných krajín v regióne obchodníci s ľuďmi, v niektorých prípadoch aj skorumpované miestne thajské orgány, aby ich potom držali v zajatí v neľudských podmienkach v džungľových táboroch na juhu Thajska, kde ich väznitelia mučia, nechávajú hladovať a ubíjajú na smrť, aby získali výkupné od ich rodín a príbuzných alebo ich predali do otroctva;

H.  keďže UNHCR požadoval spoločnú reakciu po objavení masových hrobov Rohingyov v Thajsku, pričom vyzval krajiny v regióne, aby posilnili spoluprácu v boji proti pašovaniu a opatrenia proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň aby posilnili ochranu obetí;

I.   keďže na nedávnom 26. samite ASEAN, ktorý sa uskutočnil 26. až 28. apríla v Malajzii, sa o probléme príslušníkov rohingskej menšiny nediskutovalo;

J.   keďže Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) poskytlo zraniteľným ľuďom v Jakchainskom štáte humanitárnu pomoc v hodnote 57,3 milióna EUR; keďže ECHO v roku 2015 financuje projekty v Jakchainskom štáte, zamerané na riešenie najnaliehavejších potrieb príslušníkov Rohingyov na severných predmestiach, vrátane potravín a výživy, základných zdravotníckych služieb a dodávok iných základných domácich potrieb, a na podporu obyvateľstva vysídleného od roku 2012;

K. keďže ECHO vyčlenilo 325 000 EUR Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) od roku 2013 na zabezpečovanie potravín, základných domácich potrieb, zdravotníckej starostlivosti a ochrany asi 3 000 rohingských mužov, žien a detí, zadržiavaných v Thajsku;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie z neutešenej situácie rohingských utečencov a je šokovaný zisteniami po nedávnej exhumácii desiatok tiel z pohrebísk neďaleko táborov v južnom Thajsko, v ktorých sa obchoduje s ľuďmi; vyjadruje sústrasť rodinám obetí;

2.  vyzýva thajské orgány, aby zorganizovali okamžité, úplné a dôveryhodné vyšetrovanie masových hrobov rohingských moslimov, a v prípade potreby s pomocou OSN zabezpečili, aby zodpovedné osoby boli postavené pred súd;

3.  víta skutočnosť, že vláda Thajska potvrdila problém obchodovania s ľuďmi v Thajsku a v regióne, ako aj spolupáchateľstvo niektorých skorumpovaných orgánov pri pašovaní ľudí; vyzýva vládu Thajska a jeho predstaviteľov, aby skoncovali so spolupáchateľstvom so zločineckými skupinami, ktoré v Thajsku obchodujú s Rohingyami a ďalšími migrantmi;

4.  vyzýva všetky krajiny v regióne, aby posilnili spoluprácu v boji proti pašovaniu a opatrenia proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň aby posilnili ochranu obetí; zdôrazňuje dôležitosť úlohy, ktorú môže v tomto ohľade mať združenie ASEAN; vyzýva vlády štátov regiónu, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcom regionálnom stretnutí venovanom postaveniu migrantov, ktoré usporiada Thajsko 29. mája 2015 v Bangkoku; víta návrh Dohovor združenia ASEAN proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi (ACTIP), ktorý by vedúci predstavitelia združenia ASEAN mali schváliť počas roka 2015;

5.  vyzýva všetky krajiny v regióne, aby podpísali a ratifikovali Dohovor OSN o štatúte utečencov a poskytovali rohingským žiadateľom o azyl aspoň dočasnú ochranu, a zároveň podporili barmskú vládu pri hľadaní dlhodobého spravodlivého riešenia hlavných príčin tejto situácie;

6.  ďalej vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby zmenila politiku a prijala všetky opatrenia potrebné na skoncovanie prenasledovania a diskriminácie rohingskej menšiny; pripomína svoje predchádzajúce požiadavky na zmenu alebo zrušenie zákona o občianstve z roku 1982, aby sa rohingskému obyvateľstvu poskytol rovnaký prístup k barmskému občianstvu;

7.  víta veľmi oneskorené vyhlásenie hovorcu opozičnej strany nositeľky Nobelovej ceny Aun Schan Su Ťij Národnej ligy za demokraciu (NLD) z 18. mája 2015, že vláda Barmy/Mjanmarska by mala príslušníkom rohingskej menšiny zaručiť občianstvo;

8.  víta vyhlásenie Malajzie a Indonézie z 20. mája 2015, že poskytnú dočasné útočisko migrantov, ktorých nájdu na mori;

9.  víta pomoc, ktorú poskytli Európska únia a medzinárodné organizácie ako UNHCR príslušníkom rohingskej menšiny v Barme/Mjanmarsku a v Thajsku, a humanitárnu pomoc poskytovanú vnútorne vysídleným osobám v štáte Arakan/Jakchain, nezaregistrovaným Rohingyom a zraniteľným domácim obyvateľom v Bangladéši a Rohingyom a bangladéšskym migrantom, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v prisťahovaleckých internačných táboroch (muži) alebo v strediskách sociálnej starostlivosti (ženy a deti) v Thajsku;

10. vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa v rámci svojich kontaktov s Thajskom a Barmou/Mjanmarskom a s ďalšími členskými štátmi združenia ASEAN zaoberala touto problematikou na čo najvyššej politickej úrovni;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Barmy/Mjanmarska, vláde a parlamentu Thajska, generálnemu tajomníkovi Združenia štátov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), medzivládneho výboru združenia ASEAN pre ľudské práva , osobitnému zástupcovi OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku, vysokej komisárke OSN pre utečencov, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a parlamentom ďalších štátov v regióne.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 79.

(2)

Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 145.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0464.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0286.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0228.

(6)

Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 144.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia