Postopek : 2015/2711(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0469/2015

Predložena besedila :

RC-B8-0469/2015

Razprave :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Glasovanja :

PV 21/05/2015 - 7.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0211

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 146kWORD 78k
20.5.2015
PE555.250v01-00}
PE555.251v01-00}
PE555.253v01-00}
PE555.258v01-00}
PE555.261v01-00}
PE555.263v01-00}
PE555.265v01-00} RC1
 
B8-0469/2015}
B8-0470/2015}
B8-0472/2015}
B8-0477/2015}
B8-0480/2015}
B8-0482/2015}
B8-0484/2015} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

EFDD (B8‑0469/2015)

Verts/ALE (B8‑0470/2015)

ALDE (B8‑0472/2015)

ECR (B8‑0477/2015)

GUE/NGL (B8‑0480/2015)

PPE (B8‑0482/2015)

S&D (B8‑0484/2015)


o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (2015/2711(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet, Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru‑Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR
Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlament o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (2015/2711(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi/Mjanmaru in ljudstvu Rohingja, zlasti resolucij z dne 20. aprila 2012(1), 13. septembra 2012(2) in 22. novembra 2012(3), 13. junija 2013(4), in svoje resolucije z dne 23. maja 2013 o obnovitvi dostopa Burme/Mjanmara do splošnih tarifnih preferencialov(5),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2009(6) o položaju burmanskih beguncev na Tajskem,

–       ob upoštevanju izjave Urada visokega komisarja OZN za begunce (UNHCR) z dne 6. maja 2015 o množičnih grobiščih pripadnikov ljudstva Rohingja na Tajskem,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–       ob upoštevanju konvencije OZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

–       ob upoštevanju deklaracije Združenja držav jugovzhodne Azije o človekovih pravicah, zlasti njenih odstavkov 13, 15, 16 in 18,

–       ob upoštevanju poziva Urada visokega komisarja OZN za begunce dne 15. maja 2015 regionalnim vladam, naj izvajajo operacije iskanja in reševanja, v katerem je opozoril na potencialno humanitarno katastrofo,

–       ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker je vojaška policija 1. in 4. maja 2015 odkrila trupla vsaj 30 pripadnikov muslimanskega ljudstva Rohingja v domnevnem taborišču trgovcev z ljudmi v okraju Sadao v provinci Songkhla blizu tajsko-malezijske meje; ker so nekaj dni kasneje v drugem taborišču našli vsaj 5 drugih grobišč;

B.     ker je ljudstvo Rohingja še naprej žrtev pregona in diskriminacije in mu samovoljno odrekajo burmansko/mjanmarsko državljanstvo in so zato njegovi pripadniki brez državljanstva; ker je burmanska vlada 1. aprila 2015 preklicala njihove začasne osebne izkaznice, s tem pa jim odvzela volilno pravico; ker v primerih kaznivih dejanj in nasilja nad njimi še vedno prevladuje nekaznovanje;

C.     ker ljudstvo Rohingja v velikem številu zapušča Burmo/Mjanmar, odkar so bile zaradi izbruha nasilja leta 2012 do tal porušene cele soseske, nasilje pa je terjalo na stotine življenj; ker so mnogi med tistimi, ki so ušli, padli v roke tihotapskih združb, ki delujejo v Bengalskem zalivu;

D.     ker se je po podatkih rednega poročila UNHCR z dne 8. maja 2015 med januarjem in marcem 2015 okoli 25 000 pripadnikov ljudstva Rohingja in prebivalcev Bangladeša vkrcalo na tihotapska plovila; ker je to skoraj dvakrat toliko kot v istem obdobju leta 2014;

E.     ker je več tisoč pripadnikov ljudstva Rohingja pred preganjanjem zbežalo po morju in ker jih je na stotine izgubilo življenje v potopljenih čolnih ali ker so jih potisnili na odprto morje;

F.     ker se zaradi ukrepov pregona trgovci z ljudmi preusmerjajo na pomorske poti; ker je vse več primerov, ko migrante zapustijo na morju;

G.     ker trgovci z ljudmi, v nekaterih primerih pa tudi podkupljivi lokalni tajski organi, še naprej tihotapijo tisoče pripadnikov ljudstva Rohingja in druge migrante prek Tajske in iz drugih držav v te regiji, jih zadržujejo v nečloveških razmerah v taboriščih v džungli na jugu Tajske, kjer jih ugrabitelji mučijo, stradajo, pretepajo do smrti, da bi od njihovih družin in sorodnikov izsilili odkupnino, ali pa jih prodajo v suženjstvo;

H.     ker UNHCR poziva k skupnemu odzivu po odkritju množičnih grobišč pripadnikov ljudstva Rohingja na Tajskem in spodbuja države v tej regiji, naj okrepijo sodelovanje na področju ukrepov proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi, hkrati pa zaščitijo žrtve;

I.      ker vprašanje pripadnikov ljudstva Rohingja na nedavnem 26. srečanju na vrhu držav združenja ASEAN, ki je bilo od 26. do 28. aprila v Maleziji, ni bilo obravnavano;

J.      ker je generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (GD ECHO) od leta 2010 do 2015 zagotovil približno 57,3 milijonov evrov humanitarne pomoči za ranljivo prebivalstvo v zvezni državi Rakhine; ker v letu 2015 financira projekte v tej zvezni državi za reševanje nekaterih najnujnejših potreb pripadnikov ljudstva Rohingja v severnih krajih, tudi s hrano in prehrano, osnovnimi zdravstvenimi storitvami in drugimi osnovnimi gospodinjskimi predmeti, in za podporo prebivalstvu, ki je razseljeno že od leta 2012;

K.     ker je DG ECHO od leta 2013 Mednarodni organizaciji za migracije (IOM) dodelil 325 000 EUR za zagotavljanje hrane, osnovnih gospodinjskih predmetov, zdravstvenega varstva in zaščite približno 3000 moškim, ženskam in otrokom iz ljudstva Rohingja, ki so pridržani na Tajskem;

1.      izraža najglobljo zaskrbljenost zaradi trpljenja beguncev ljudstva Rohingja in je pretresen zaradi ugotovitev po nedavnem izkopu številnih trupel iz masovnih grobišč v taboriščih trgovcev z ljudmi na jugu Tajske; izraža sožalje družinam žrtev;

2.      poziva tajske oblasti, naj nemudoma izvedejo popolne in verodostojne kazenske preiskave množičnih grobišč muslimanskega ljudstva Rohingja, po potrebi s pomočjo OZN, da bodo odgovorni privedeni pred sodišče;

3.      pozdravlja, da tajska vlade priznava problem trgovine z ljudmi na Tajskem in v tej regiji in da nekateri podkupljivi organi sodelujejo pri tihotapljenju ljudi; poziva tajsko vlado in njene uradnike, naj odpravijo vsakršno sodelovanje s kriminalnimi združbami, ki trgujejo s pripadniki ljudstva Rohingja in drugimi migranti na Tajskem;

4.      poziva vse države v tej regiji, naj okrepijo sodelovanje na področju ukrepov proti tihotapljenju in za boj proti trgovini z ljudmi, hkrati pa žrtvam zagotovijo zaščito; poudarja, da ima lahko pri tem združenje ASEAN pomembno vlogo; spodbuja vlade držav v tej regiji k sodelovanju na prihajajočem regionalnem zasedanju o položaju migrantov, ki bo 29. maja 2015 v Bangkoku na Tajskem; pozdravlja pripravo konvencije združenja ASEAN o boju proti trgovini z ljudmi, zlasti ženskami in otroki (ACTIP), ki naj bi jo vodje držav članic združenja ASEAN potrdili med letom 2015;

5.      poziva vse države v tej regiji, naj podpišejo in ratificirajo konvencijo OZN o statusu beguncev in pripadnikom ljudstva Rohingja, ki prosijo za azil, zagotovijo vsaj začasno zaščito, hkrati pa pomagajo burmanski vladi pri iskanju dolgotrajnih, pravičnih rešitev za odpravo temeljnih vzrokov;

6.      poleg tega poziva vlado Burme/Mjanmara, naj spremeni svojo politiko in sprejme vse potrebne ukrepe, da prepreči preganjanje in diskriminacijo manjšine Rohingja; ponovno poziva k spremembi ali razveljavitvi zakona o državljanstvu iz leta 1982, da se temu ljudstvu zagotovi enakopraven dostop do burmanskega državljanstva;

7.      pozdravlja dolgo zapoznelo izjavo tiskovnega predstavnika opozicijske stranke Aung San Su Či, Nacionalne lige za demokracijo (NLD) z dne 18. maja 2015, da bi morala vlada Burme/Mjanmara pripadnikom manjšine Rohingja podeliti državljanstvo;

8.      pozdravlja izjavo Malezije in Indonezije z dne 20. maja 2015, da bosta nudili začasno zatočišče migrantom, ki jih najdejo na morju;

9.      pozdravlja pomoč, ki jo Evropska unija in mednarodne organizacije, kot je Urad visokega komisarja Organizacije združenih narodov za begunce, nudijo ljudstvu Rohingja v Mjanmaru/Burmi in na Tajskem, humanitarno pomoč notranje razseljenim osebam v zvezni državi Arakan/Rakhine, pripadnikom ljudstva Rohingja, ki so brez dokumentov, ranljivim prebivalstvom gostiteljem v Bangladešu ter pripadnikom ljudstva Rohingja in migrantom iz Bangladeša, ki jih zadržujejo v centrih za pridržanje priseljencev (moške) ali centrih za socialno varstvo (ženske in otroke) na Tajskem;

10.    poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj to vprašanje obravnava na najvišji možni politični ravni v svojih stikih s Tajsko in Burmo/Mjanmarom ter drugimi državami članicami združenja ASEAN;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Burme/Mjanmara, vladi in parlamentu Tajske, generalnemu sekretarju Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), medvladni komisiji združenja ASEAN za človekove pravice, posebnemu predstavniku OZN za človekove pravice v Mjanmaru, visokemu komisarju OZN za begunce, Svetu OZN za človekove pravice in vladam in parlamentom drugih držav v tamkajšnji regiji.

(1)

UL C 258 E, 7.9.2013, str. 79.

(2)

UL C 353 E, 3.12.2013, str. 145.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0464.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0286.

(5)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0228.

(6)

UL C 67 E, 18.3.2010, str. 144.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov