Postup : 2015/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0473/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0473/2015

Rozpravy :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Hlasovanie :

PV 21/05/2015 - 7.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0212

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 154kWORD 81k
20.5.2015
PE555.254v01-00}
PE555.256v01-00}
PE555.257v01-00}
PE555.260v01-00}
PE555.262v01-00}
PE555.264v01-00}
PE558.855v01-00} RC1
 
B8-0473/2015}
B8-0475/2015}
B8-0476/2015}
B8-0479/2015}
B8-0481/2015}
B8-0483/2015}
B8-0485/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0473/2015)

EFDD (B8‑0475/2015)

Verts/ALE (B8‑0476/2015)

ALDE (B8‑0479/2015)

GUE/NGL (B8‑0481/2015)

PPE (B8‑0483/2015)

S&D (B8‑0485/2015)


o Svazijsku a prípade aktivistov za ľudské práva Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (2015/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka v mene poslaneckého klubu PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea, Soraya Post v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR
Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE
Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Svazijsku a prípade aktivistov za ľudské práva Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (2015/2712(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–   so zreteľom na svazijský zákon o pracovnoprávnych vzťahoch z roku 2000 (v znení zmien),

–   so zreteľom na národný program Medzinárodnej organizácie práce (MOP) na podporu dôstojnej práce pre Svazijsko,

–   so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie (UPR) o Svazijsku na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, ktoré sa konalo 4. októbra 2011,

–   so zreteľom na všeobecný systém preferencií EÚ (VSP), ktorý schválil Parlament 31. októbra 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenie EÚ na 103. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce 6. júna 2014 v Ženeve,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 30. júla 2014 o odsúdení redaktora časopisu The Nation Bhekiho Makhubua a právnika pôsobiaceho v oblasti ľudských práv Thulaniho Maseka,

–   so zreteľom na rezolúciu Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov (ACHPR) č. 286 o slobode prejavu v Svazijskom kráľovstve,

–   so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 1. apríla 2014 o nedávnom zatknutí a pokračujúcom zadržiavaní redaktora časopisu The Nation Bhekiho Makhubua a právnika pôsobiaceho v oblasti ľudských práv Thulaniho Maseka,

–   so zreteľom na tlačovú správu, ktorú 28. marca 2014 vydal osobitný spravodajca ACHPR pre slobodu prejavu a prístup k informáciám v Afrike o zatknutí Thulaniho Rudolfa Maseka a Bhekiho Makhubua,

–   so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Svazijsko je absolutistická monarchia pod vládou kráľa Mswatiho III., ktorý v roku 1973 zaviedol výnimočný stav, ktorý je stále v platnosti aj po 41 rokoch, pričom kráľ má absolútnu moc nad kabinetom, parlamentom a súdnictvom a za jeho vlády došlo k výraznému zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv a životnej úrovne a k zvýšeniu chronickej chudoby a zároveň k obmedzeniu rešpektovania právneho štátu, čoho dôkazom je najmä postavenie politických strán mimo zákon; keďže porušovanie základných práv pracovníkov sa stalo systémovým a keďže za posledné desaťročie vláda Svazijska porušovala odborové a ľudské práva a nerešpektovala intervencie MOP týkajúce sa uplatňovania dohovoru č. 87;

B.  keďže Thulani Maseko, právnik pracujúci pre Kongres odborových zväzov Svazijska, bol 17. marca 2014 zatknutý po tom, čo napísal článok kritizujúci nedostatok nezávislosti systému súdnictva v Svazijsku; keďže 19. marca 2015, po uverejnení listu z väzenia odsudzujúceho podmienky jeho zadržiavania, bol predvedený pred disciplinárny výbor vo väzení bez prítomnosti právnika a potom bol násilne presunutý do samoväzby; keďže hoci toto rozhodnutie napadol, doteraz nebol oznámený žiadny dátum jeho výsluchu na Najvyššom súde;

C. keďže Bheki Makhubu, publicista a šéfredaktor časopisu The Nation považovaného za jediné nezávislé noviny tejto krajiny, bol po uverejnení článku kritizujúceho justičný systém zatknutý na základe obvinenia zo „škandalizácie súdnictva“ a z „pohŕdania súdom“;

D. keďže 17. júla 2014 boli Thulani Maseko a Bheki Makhubu usvedčení Najvyšším súdom Svazijska z pohŕdania súdom a odsúdení na dva roky väzenia, čo je rozsudok, ktorý sa zdá byť neprimeraný v porovnaní s bežným trestom – 30-dňovým odňatím slobody s možnosťou zaplatiť pokutu – uplatňovaným v podobných prípadoch; keďže sudca predsedajúci tribunálu Mpendulo Simelane bol menovite uvedený v jednom z článkov uverejnených v novinách Thulaniho Maseka a keďže to predstavuje jasný konflikt záujmov a bránenie spravodlivému procesu;

E.  keďže súdne prenasledovanie kritických hlasov v Svazijsku nie je obmedzené na prípad Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua, ale je súčasťou znepokojujúceho trendu obmedzovania slobody prejavu v krajine, kde 32 zákonov stanovuje obmedzenia slobody prejavu a prístupu k informáciám a kde boli politické strany zakazované od roku 1973;

F.  keďže svazijské orgány okrem použitia obvinení z pohŕdania súdom proti svojim kritikom aktívne uplatňujú zákon o potláčaní terorizmu z roku 2008 a zákon o poburovaní a podvratných činnostiach z roku 1938 na zastrašovanie aktivistov a obmedzovanie výkonu práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania a keďže tieto orgány takisto začali súdne konanie podľa zákona o potláčaní terorizmu proti Thulanimu Masekovi v septembri 2014, a to na základe obvinenia z poburovania, ktoré bolo voči nemu prvýkrát vznesené v roku 2009; keďže medzinárodné organizácie z viacerých dôvodov odsúdili ustanovenia zákona o potláčaní terorizmu ako nezlučiteľné so záväzkami Svazijska v oblasti ľudských práv;

G. keďže v apríli 2014 bolo zatknutých a obvinených z teroristických činov sedem ľudí iba preto, že mali oblečené politické tričká; keďže premiér Svazijska Barnabas Sibusiso Dlamini pri prejave v parlamente 7. augusta 2014 povedal, že dvoch vedúcich odborových organizácií, ktorí sa zúčastnili na africkom samite vo Washingtone DC, by mali za kritizovanie vlády uškrtiť a že prvomájové oslavy by sa mali povoliť iba uznaným odborom;

H. keďže svazijská ministerka práce a sociálneho zabezpečenia Winnie Magagula 8. októbra 2014 pozastavila s okamžitou účinnosťou činnosť všetkých federácií, rozpustila Kongres odborových zväzov Svazijska (TUCOSWA), Združené odborové zväzy Svazijska (ATUSWA), Federáciu svazijských zamestnávateľov a obchodnej komory (FSE&CC) a niekoľko ďalších štatutárnych orgánov a keďže článok 5 dohovoru MOP č. 87 o slobode združovania, ratifikovaný svazijskou vládou, uznáva právo organizácií pracovníkov vstupovať do federácií a konfederácií podľa ich vlastného výberu;

I.   keďže vláda Svazijska úplne ignorovala odporúčania a opakované výzvy medzinárodného odborového hnutia zamerané na dodržiavanie práv zaručených podľa medzinárodných dohovorov, ktoré Svazijsko ratifikovalo, najmä dohovoru MOP č. 87, a namiesto toho úplne pozastavila právo pracovníkov slobodne sa združovať a vykonávať odborársku činnosť;

J.   keďže v nadväznosti na vyšetrovaciu misiu do Svazijska, ktorú zorganizovala Medzinárodná konfederácia odborových zväzov v dňoch 14. – 16. mája 2015 s cieľom posúdiť pokrok v oblasti slobody združovania a navštíviť politických aktivistov a aktivistov za ľudské práva, bol kongres TUCOSWA nakoniec znovu zaregistrovaný; keďže napriek tomu tieto orgány neposkytli záruky, že nebudú zasahovať do fungovania a organizácie odborových zväzov, a v skutočnosti sa na schôdzach odborových zväzov objavila polícia;

K. keďže EÚ 15. júla 2014 ukončila rokovania o dohode o hospodárskom partnerstve (DHP) so skupinou SADC-DHP (vrátane Svazijska), ktorá má byť predložená Európskemu parlamentu v druhom polroku 2015 na prípadné schválenie;

L.  keďže Svazijsko v novembri 2014 prišlo o svoju preferenčnú obchodnú dohodu s USA vyplývajúcu zo zákona o raste a možnostiach Afriky (AGOA) po tom, čo vláda neprijala reformné opatrenia, ktoré sa dobrovoľne zaviazala zrealizovať v roku 2013, vrátane riešenia otázky obmedzovania slobody združovania, zhromažďovania a prejavu, napríklad uväznenia Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua, a zmeny zákona o potláčaní terorizmu, zákona o verejnom poriadku a zákona o pracovnoprávnych vzťahoch;

M. keďže EÚ v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF) vyčlenila 62 miliónov EUR na národný indikatívny program na obdobie 2014 – 2020, ktorého priority zahŕňajú podporu dobrej správy vecí verejných, transparentnosti, zodpovednosti, nezávislosti súdnictva, právneho štátu a posilnenie bezpečnosti;

1.  požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua vzhľadom na to, že ich väznenie priamo súvisí s legitímnym uplatňovaním ich práva na slobodu prejavu a názoru; požaduje aj okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia a politických väzňov vrátane predsedu Spojeného demokratického ľudového hnutia Maria Masukua a generálneho tajomníka Kongresu mládeže Svazijska Maxwella Dlaminiho; odsudzuje kruté podmienky zadržiavania oboch týchto väzňov a vyzýva orgány Svazijska, aby za každých okolností zaručili ich fyzickú a duševnú nedotknuteľnosť;

2.  pripomína záväzky, ktoré Svazijsko prijalo na základe Dohody z Cotonou, a to rešpektovať zásady demokracie, právneho štátu a ľudských práv, ktoré zahŕňajú slobodu prejavu a slobodu médií; vyjadruje hlboké znepokojenie nad úpadkom demokracie a základných práv v Svazijsku a nad čoraz brutálnejším spôsobom, ktorým vláda reaguje na svojich kritikov;

3.  konštatuje, že rozsudok vynesený pre Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua je oveľa prísnejší než iné tresty v podobných prípadoch, a považuje to za jasný pokus o umlčanie aktivistov a za odstrašujúci prostriedok pre iných, ako to uviedol príslušný sudca; žiada, aby vláda Svazijska okamžite ukončila zastrašovanie zo strany príslušných orgánov namierené proti novinárom, právnikom, nezávislým sudcom, predstaviteľom odborových zväzov a poslancom parlamentu, ktorým hrozia násilím, zatýkaním, trestným stíhaním alebo inými formami nátlaku z dôvodu, že obhajujú ľudské práva a rešpektujú právny štát alebo politické reformy;

4.  vyzýva svazijskú vládu, aby nadviazala skutočný dialóg s odbormi o legislatívnych reformách, ktoré zabezpečia dodržiavanie práv pracovníkov v súlade s medzinárodnými záväzkami;

5.  vyzýva svazijské orgány, aby prijali konkrétne opatrenia na dodržiavanie a presadzovanie slobody prejavu, zaručenie demokracie a plurality a zavedenie legislatívneho rámca, ktorý umožňuje registráciu, fungovanie a plnú účasť politických strán, v súlade s medzinárodnými a regionálnymi záväzkami v oblasti ľudských práv a ústavou Svazijska, najmä jej článkom 24;

6.  zdôrazňuje, že nezávislosť súdnictva je základnou demokratickou zásadou, ktorú treba dodržiavať;

7.  domnieva sa, že väznenie politických aktivistov a zákaz odborových zväzov je v jasnom rozpore so záväzkami, ktoré Svazijsko prijalo na základe Dohody z Cotonou, a to rešpektovať demokraciu, právny štát a ľudské práva, a takisto na základe kapitoly o udržateľnom rozvoji v rámci dohody o hospodárskom partnerstve SADC, ktorej podpora zo strany Európskeho parlamentu bude závisieť od dodržiavania prijatých záväzkov vrátane záväzku dodržiavať medzinárodné dohovory, najmä základné normy MOP, ako sú dohovory č. 87 a 98;

8.  pripomína, že EÚ udeľuje Svazijsku obchodné preferencie v rámci VSP s cieľom poskytnúť obchodné stimuly, aby sa zabezpečilo dodržiavanie základných ľudských a pracovných práv a dobrá správa vecí verejných; domnieva sa, že zákaz odborových zväzov a väznenie politických oponentov je v rozpore s týmito cieľmi;

9.  vyzýva preto Komisiu, aby splnila svoju povinnosť monitorovať dodržiavanie ľudských práv a dohovorov v oblasti práce a životného prostredia v rámci VSP zo strany Svazijska a začala vyšetrovanie s cieľom určiť, či došlo k vážnemu a systematickému porušovaniu pracovných práv chránených na základe VSP;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde Svazijska, vládam členských štátov Juhoafrického rozvojového spoločenstva, Medzinárodnej organizácii práce, Africkej únii a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia