Процедура : 2015/2700(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0532/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0532/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/06/2015 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0227

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 162kWORD 96k
8.6.2015
PE558.903v01-00}
PE558.904v01-00}
PE558.906v01-00}
PE558.907v01-00} RC1
 
B8-0532/2015}
B8-0533/2015}
B8-0535/2015}
B8-0536/2015} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ALDE (B8‑0532/2015)

GUE/NGL (B8‑0533/2015)

Verts/ALE (B8‑0535/2015)

S&D (B8‑0536/2015)


относно положението в Унгария (2015/2700(RSP))


Биргит Зипел, Петер Нидермюлер, Лилиана Родригеш от името на групата S&D
София ин 'т Велд, Луи Мишел, Сесилия Викстрьом, Филиз Хюсменова, Жерар Дьопре, Петър Йежек, Натали Гризбек, Жан-Мари Кавада, Рамон Тремоза и Балселс, Мариел дьо Сарнез, Фредерик Рийс, Иво Вайгъл, Павел Теличка, Илхан Кючюк, Урмас Пает от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, София Сакорафа, Мариза Матиаш от името на групата GUE/NGL
Улрике Луначек, Юдит Саргентини, Игор Шолтес, Хелга Трюпел от името на групата Verts/ALE
Лаура Ферара, Иняцио Корао, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Тициана Бегин, Джулия Мои, Дарио Тамбурано, Елеонора Еви, Фабио Масимо Касталдо, Марко Дзани, Марко Вали, Изабела Адинолфи, Лаура Аджеа

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Унгария (2015/2700(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз, по-специално тире 2 и тирета 4 – 7 от него,

–   като взе предвид по-конкретно член 2, член 3, параграф 3, второ тире и членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и членовете от ДЕС и Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), свързани със спазването, насърчаването и защитата на основните права в ЕС,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

–   като взе предвид членове 1, 2 и 19 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Протокол № 13 към Конвенцията на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства,

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, както и конвенциите, препоръките, резолюциите и докладите на Парламентарната асамблея, Съвета на министрите, комисаря по правата на човека и Венецианската комисия на Съвета на Европа,

–   като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г.)(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно положението на основните права в Европейския съюз (2012 г.)(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–   като взе предвид доклада от 16 декември 2014 г. на комисаря на Съвета на Европа за правата на човека след неговото посещение в Унгария от 1 до 4 юли 2014 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз и на заседанието на държавите членки в рамките на Съвета на 16 декември 2014 г. относно гарантирането на спазването на принципите на правовата държава;

–   като взе предвид изслушването относно положението с правата на човека в Унгария, проведено на 22 януари 2015 г. от парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–   като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията, представени по време на пленарното разискване, проведено в Европейския парламент на 11 февруари 2015 г. относно рамката на ЕС за демокрация, принципи на правовата държава и основни права,

–   като има предвид размяната на мнения, проведена на 7 май 2015 г. от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, която следва решението на Председателския съвет от 30 април 2015 г. относно евентуалните последици за държава членка, включително върху нейните права и статут в качеството й на член на Европейския съюз, ако държавата членка реши да въведе отново смъртното наказание,

–   като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията, представени по време на разискването в пленарна зала относно положението в Унгария, проведено в Европейския парламент на 19 май 2015 г.,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете (член 2 от ДЕС);

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз забранява всяка форма на дискриминация на каквото и да било основание, като например пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

В.  като има предвид, че премахването на смъртното наказание е условие за членството в ЕС, като ЕС застъпва силна и принципна позиция срещу смъртното наказание, чието премахване представлява основна цел на неговата политика в областта на правата на човека;

Г.  като има предвид, че правото на убежище е гарантирано, при надлежно спазване на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и Протокола към нея за статута на бежанците от 31 януари 1967 г., и в съответствие с ДЕС и ДФЕС;

Д. като има предвид, че Харта на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека са въведени изцяло в конституцията на Унгария; като има предвид обаче, че развитието на събитията в Унгария в последно време породи загриженост относно положението в страната;

Е.  като има предвид че на 28 април 2015 г., след последните събития в Унгария, унгарският министър-председател Виктор Орбан направи изявление относно необходимостта от публичен дебат относно смъртното наказание като има предвид, че на 30 април 2015 г. председателят на Европейския парламент Мартин Шулц разпространи изявление за пресата, в което се заявява, че Виктор Орбан го е уверил, че унгарското правителство не планира да предприеме каквито и да било стъпки за повторно въвеждане на смъртното наказание и ще спазва и зачита всички европейски договори и законодателни актове; като има предвид обаче, че Виктор Орбан отново направи подобни изявления на 1 май 2015 г. в интервю за националното обществено радио, като добави, че решението за повторно въвеждане на смъртното наказание следва да бъде от изключителната компетентност на държавите членки, което представлява отклонение от разпоредбите на Договорите на ЕС;

Ж. като има предвид, че през май 2015 г. унгарското правителство започна обществено допитване по въпросите на миграцията, след като беше провело редица подобни допитвания в миналото по други въпроси; като има предвид, че допитването до обществеността може да бъде важен и ценен инструмент за правителствата за разработване на политики, за които да може да се разчита на подкрепа от населението; като има предвид, че въпросите предизвикаха критики по отношение на тяхното насочващо и реторично естество, установяващо пряка връзка между миграционните явления и заплахите за сигурността;

З.  като има предвид, че по време на размяната на мнения в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи мнозинството от политическите групи се обединиха около виждането, че повторното въвеждане на смъртното наказание и въпросите, зададени в допитването до обществеността, са неприемливи;

И. като има предвид, че в своето изявление, представено по време на разискванията в пленарна зала на Европейския парламент на 19 май 2015 г. относно положението в Унгария, председателството на Съвета на Европейския съюз заявява, че Съветът не е обсъждал положението в Унгария и следователно не е приел официална позиция по този въпрос;

Й. като има предвид, че усилията, които се полагат за справяне със сегашното положение в Унгария, следва да не са насочени към изолиране на определена държава членка или на определено правителство, а към изпълнение на колективно задължение на всички институции на ЕС, и по-специално на Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, за гарантиране на прилагането и на спазването на Договорите и на Хартата в целия Съюз и във всяка държава членка;

1.  настоява, че смъртното наказание е несъвместимо с ценностите на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, на които се основава Съюзът, и че поради това всяка държава членка, която отново въведе смъртното наказание, би била в нарушение на Договорите и на Хартата на основните права на ЕС; отново заявява най-категорично, че премахването на смъртното наказание е крайъгълен камък в процеса на развитие на основните права в Европа;

2.  припомня, че сериозно нарушение от страна на държава членка на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, би задействало процедурата по член 7;

3.  осъжда многократните изявления на унгарския министър-председател Виктор Орбан, провокиращи дебат относно възможността за повторно въвеждане на смъртното наказание в Унгария, като по този начин се институционализира и подхранва концепция, която представлява нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът; приветства ангажимента, поет от министър-председателя на Унгария Виктор Орбан, да не се въвежда повторно смъртното наказание в Унгария и подчертава отговорността на един министър-председател като ръководител на правителство да подкрепя ценностите на ЕС и да служи за пример в тази насока;

4.  отбелязва, че държавите членки имат суверенното право да започват национални допитвания; припомня обаче, че допитванията следва да отразяват готовността на правителствата да се придържат към отговорно управление, насочено към осигуряване на демократични политически решения и зачитане на основните европейски ценности;

5.  осъжда обществените допитвания по въпросите на миграцията и свързаната с тях общонационална кампания с рекламни пана, предприети по инициатива на унгарското правителство, и подчертава, че съдържанието и езикът, използвани при започнатите в Унгария допитвания относно имиграцията и тероризма са до голяма степен подвеждащи, преднамерени и неуравновесени, като установяват преднамерена и пряка връзка между явленията, свързани с миграцията, и заплахите за сигурността; посочва, че отговорите на онлайн въпросника следва да бъдат допълнени с лични данни, като по този начин се разкриват политическите възгледи на хората, което представлява нарушение на правилата за защита на данните; поради това призовава допитването да бъде оттеглено;

6.  изразява съжаление във връзка с факта, че при общественото допитване се хвърля вина върху институциите на ЕС и техните политики, без да се признава и отговорността на държавите членки в съответните области; припомня, че държавите членки участват пълноценно в законодателния процес в ЕС;

7.  приканва всички държави членки да участват конструктивно в текущото разискване относно европейската програма за миграция, която засяга в еднаква степен вътрешната и външната политика и политиката за развитие, които трябва да бъдат прилагани от ЕС;

8.  счита, че всички държави членки трябва да спазват изцяло правото на ЕС в своите законодателни и административни практики и че цялото законодателство, включително първичното законодателство на всяка държава членка или страна кандидатка, трябва да отразява и да бъде в съответствие с основните европейски ценности, а именно демократичните принципи, принципите на правовата държава и основните права;

9.  изразява съжаление относно липсата на реакция от страна на Съвета по отношение на последните събития в Унгария и осъжда липсата на ангажимент от страна на Съвета и на държавите членки за гарантиране на спазването на принципите на правовата държава, както е посочено в заключенията на Съвета на Европейския съюз от 16 декември 2014 г.; настоятелно призовава Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет да проведат обсъждане и да приемат заключения относно положението в Унгария;

10. отбелязва, че тези неотдавнашни събития предизвикаха загриженост във връзка с принципите на правовата държава и принципите на демокрацията и основните права в Унгария през изминалата година, които, взети заедно, може да се окажат нововъзникваща системна заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка;

11. настоятелно призовава Комисията да задейства първия етап от рамката на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава и във връзка с това незабавно да започне процес на задълбочено наблюдение по отношение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария, като извърши оценка на евентуално системно тежко нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 от ДЕС, включваща комбинираното въздействие на редица мерки, които влошават състоянието на демокрацията, на принципите на правовата държава и на основните права, и като направи оценка на възникването на системна заплаха за принципите на правовата държава във въпросната държава членка – заплаха, която би могла да прерасне в недвусмислен риск от тежко нарушение по смисъла на член 7 от ДЕС; отправя искане към Комисията да докладва по този въпрос пред Парламента и пред Съвета преди септември 2015 г.;

12. призовава Комисията да представи законодателно предложение за създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който да действа като инструмент за спазване и гарантиране на прилагането на Хартата и на Договорите, подписани от всички държави членки, като се основава на общи и обективни показатели, и призовава Комисията да провежда безпристрастна годишна оценка на състоянието на основните права, на демокрацията и на принципите на правовата държава във всички държави членки, без дискриминация и при условия на равнопоставеност, включваща оценка от Агенцията на ЕС за основните права, заедно с подходящи задължителни и коригиращи механизми, за да се коригират съществуващите пропуски и да се даде възможност за автоматични и постепенни ответни действия при нарушения на принципите на правовата държава и на основните права на равнището на държавите членки; възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да допринесе за разработването и изготвянето на това предложение под формата на законодателен доклад по собствена инициатива, който да бъде приет до края на годината;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на президента, на правителството и на парламента на Унгария, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на страните кандидатки, на Агенцията на ЕС за основните права, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0315.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2014)0173.

Правна информация - Политика за поверителност