Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0532/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0532/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Unkarin tilanteesta

8.6.2015 - (2015/2700(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B8‑0532/2015)
GUE/NGL (B8‑0533/2015)
Verts/ALE (B8‑0535/2015)
S&D (B8‑0536/2015)

Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Liliana Rodrigues S&D-ryhmän puolesta
Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Laura Agea

Menettely : 2015/2700(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0532/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0532/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta

(2015/2700(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) johdanto-osan ja erityisesti sen 2 ja 4–7 kappaleen,

–   ottaa huomioon erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 6 artiklan ja 7 artiklan ja sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) perusoikeuksien kunnioittamista, edistämistä ja suojaamista Euroopan unionissa koskevat artiklat,

–   ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan, josta annettiin juhlallinen julistus 12. joulukuuta 2007 Strasbourgissa ja joka tuli voimaan yhdessä Lissabonin sopimuksen kanssa 1. joulukuuta 2009,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 2 ja 19 artiklan,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta kaikissa olosuhteissa,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen (ECHR), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, ministerikomitean, ihmisoikeusvaltuutetun sekä Venetsian komission yleissopimukset, suositukset, päätöslauselmat, mietinnöt ja raportit,

–   ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti)[1],

–   ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2012)[2],

–   ottaa huomioon 19. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi” (COM(2014)0158),

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 16. joulukuuta 2014 antaman raportin vierailustaan Unkariin 1.–4. heinäkuuta 2014,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden 16. joulukuuta 2014 hyväksymät päätelmät oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen varmistamisesta,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 22. tammikuuta 2015 järjestämän kuulemisen Unkarin ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevaa EU:n kehystä käsitelleessä Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelussa 11. helmikuuta 2015 esitetyt neuvoston ja komission julkilausumat,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa 7. toukokuuta 2015 käydyn keskustelun puheenjohtajakokouksen 30. huhtikuuta 2015 tekemästä päätöksestä, joka koskee mahdollisia vaikutuksia, joita jäsenvaltiolle ja sen oikeuksille ja asemalle Euroopan unionin jäsenenä aiheutuu, jos se päättää palauttaa kuolemanrangaistuksen,

–   ottaa huomioon Unkarin tilannetta käsitelleessä Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelussa 19. toukokuuta 2015 esitetyt neuvoston ja komission julkilausumat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo (SEU-sopimuksen 2 artikla);

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan;

C. toteaa, että kuolemanrangaistuksen poistaminen on EU-jäsenyyden edellytys ja että EU:lla on voimakas ja periaatteellinen kuolemanrangaistuksen vastainen kanta ja että kuolemanrangaistuksen poistaminen on sen ihmisoikeuspolitiikan keskeinen tavoite;

D. toteaa, että oikeus turvapaikkaan taataan pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja siihen liitetyn 31. tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä SEU-sopimuksen ja SEUT-sopimuksen mukaisesti;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja ja Euroopan ihmisoikeussopimus on sisällytetty kokonaisuudessaan Unkarin perustuslakiin; toteaa, että Unkarin viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin herättäneet huolta Unkarin tilanteesta;

F.  ottaa huomioon, että Unkarin pääministeri Viktor Orbán antoi Unkarin äskettäisten tapahtumien jälkeen 28. huhtikuuta 2015 lausunnon, jonka mukaan kuolemanrangaistuksesta olisi aloitettava julkinen keskustelu; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz antoi 30. huhtikuuta 2015 lehdistötiedotteen, jossa hän ilmoitti Viktor Orbánin vakuuttaneen, että Unkarin hallitus ei suunnittele mitään toimia kuolemanrangaistuksen palauttamiseksi ja että maa aikoo noudattaa kaikkia EU:n perussopimuksia ja kaikkea EU-lainsäädäntöä; toteaa, että Viktor Orbán antoi kuitenkin samansuuntaisia lausuntoja maan yleisradion haastattelussa 1. toukokuuta 2015 lisäten vielä, että kuolemanrangaistuksen palauttamista koskevan päätöksen olisi kuuluttava jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivallan piiriin, ja poiketen siten EU:n perussopimusten määräyksistä;

G. panee merkille, että Unkarin hallitus käynnisti toukokuussa 2015 julkisen kuulemisen maahanmuutosta, ja toteaa, että se on järjestänyt aikaisemmin samanlaisia kuulemisia muista aiheista; toteaa, että julkinen kuuleminen voi olla hallituksille tärkeä ja arvokas väline, joka auttaa niitä kehittämään sellaisia politiikkoja, joilla on kansalaisten tuki; toteaa, että esitettyjä kysymyksiä on arvosteltu siitä, että ne ovat johdattelevia ja retorisia ja niissä luodaan suora yhteys muuttoliikkeen ja turvallisuusuhkien välille;

H. ottaa huomioon, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa käydyssä keskustelussa enemmistö poliittisista ryhmistä oli yhtä mieltä siitä, että kuolemanrangaistuksen palauttaminen ja julkisessa kuulemisessa esitetyt kysymykset ovat mahdottomia hyväksyä;

I.   ottaa huomioon, että Unkarin tilannetta käsitelleessä Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelussa 19. toukokuuta 2015 esittämässään julkilausumassa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio ilmoitti, että neuvosto ei ollut keskustellut Unkarin tilanteesta eikä sillä ollut siten virallista kantaa asiaan;

J.   toteaa, että pyrittäessä ratkaisemaan Unkarin nykyistä tilannetta ei pitäisi poimia esiin yksittäistä jäsenvaltiota tai hallitusta vaan olisi pyrittävä huolehtimaan kaikkiin unionin toimielimiin ja etenkin perussopimusten noudattamista valvovaan komissioon kohdistuvasta yhteisestä velvoitteesta varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan perussopimuksia ja unionin perusoikeuskirjaa ja sovelletaan niiden määräyksiä;

1.  korostaa kantanaan olevan, että kuolemanrangaistus on vastoin unionin perustana olevia arvoja eli ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja että sen vuoksi jokainen kuolemanrangaistuksen uudelleen käyttöön ottava jäsenvaltio rikkoisi perussopimuksia ja unionin perusoikeuskirjaa; toteaa ehdottomana kantanaan, että kuolemanrangaistuksen poistaminen on perusoikeuksien kehittämisen kulmakivi Euroopassa;

2.  muistuttaa, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen räikeä loukkaaminen jossakin jäsenvaltiossa johtaisi sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn;

3.  tuomitsee Unkarin pääministerin Viktor Orbánin toistuvat lausunnot, joilla hän on pyrkinyt herättämään keskustelua kuolemanrangaistuksen mahdollisesta palauttamisesta ja vaalinut ja lietsonut siten ajatusta, joka on räikeässä ristiriidassa unionin perustana olevien arvojen kanssa; panee näin ollen merkille Viktor Orbánin lausunnon, jonka mukaan Unkarissa ei oteta uudelleen käyttöön kuolemanrangaistusta, ja korostaa, että hallituksen päämiehenä pääministeri on velvollinen edistämään unionin arvoja ja näyttämään muille esimerkkiä;

4.  toteaa, että jäsenvaltioilla on täysivaltainen oikeus järjestää kansallisia kuulemisia; muistuttaa kuitenkin, että kuulemisten olisi kuvastettava hallitusten valmiutta vastuulliseen hallintoon, jonka päämääränä on demokraattisten poliittisten ratkaisujen takaaminen ja eurooppalaisten perusarvojen kunnioittaminen;

5.  tuomitsee Unkarin hallituksen käynnistämän maahanmuuttoa koskevan julkisen kuulemisen sekä siihen liittyvän koko maan kattavan mainostaulukampanjan ja korostaa, että kyseinen, Unkarissa maahanmuutosta ja terrorismista käynnistetty kuuleminen on sisällöltään ja kieleltään erittäin harhaanjohtava, asenteellinen ja epätasapainoinen ja että siinä luodaan asenteellinen mielleyhtymä muuttoliikkeen ja turvallisuusuhkien suorasta yhteydestä; huomauttaa, että verkkokyselyn vastauksiin on liitettävä henkilötietoja ja vastaajan on siten paljastettava poliittiset mielipiteensä, mikä on vastoin tietosuojaa koskevia sääntöjä; kehottaa tämän vuoksi perumaan tämän kuulemisen;

6.  pitää valitettavana, että julkisessa kuulemisessa syytetään unionin toimielimiä ja niiden toimia ottamatta huomioon, että jäsenvaltioilla on myös vastuunsa näistä asioista; muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat täysimääräisesti mukana unionin lainsäädäntöprosessissa;

7.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan rakentavalla tavalla nykyiseen keskusteluun Euroopan muuttoliikeagendasta, joka vaikuttaa sekä sisä- ja ulkopoliittisiin että kehityspoliittisiin toimiin, jotka on pantava täytäntöön EU:ssa;

8.  katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden on lainsäädäntö- ja hallintokäytännöissään noudatettava täysin unionin lainsäädäntöä ja että kaiken lainsäädännön, minkä tahansa unionin jäsenvaltion tai ehdokasmaan primaarioikeus mukaan lukien, on heijastettava eurooppalaisia perusarvoja – demokratian periaatteet, oikeusvaltio ja perusoikeudet – ja oltava niiden mukaista;

9.  pitää valitettavana, että neuvosto ei ole reagoinut Unkarin uusimpiin tapahtumiin, ja arvostelee jäsenvaltioita siitä, että ne eivät ole sitoutuneet varmistamaan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista siten kuin 16. joulukuuta 2014 hyväksytyissä Euroopan unionin neuvoston päätelmissä edellytettiin; kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa käymään keskustelua ja hyväksymään päätelmiä Unkarin tilanteesta viipymättä;

10. panee merkille, että nämä viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet menneen vuoden aikana huolta oikeusvaltiota, demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta Unkarissa ja että tilanne kokonaisuutena katsoen saattaa synnyttää oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvan järjestelmäuhan;

11. kehottaa komissiota käynnistämään oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan EU:n toimintakehyksen ensimmäisen vaiheen ja aloittamaan siten välittömästi perusteellisen valvontaprosessin, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa ja jossa arvioidaan unionin perustana olevien, SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen mahdollista systeemistä, vakavaa loukkaamista, myös erinäisten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilaa heikentävien toimenpiteiden yhteisvaikutusta, samoin kuin sitä, onko jäsenvaltiossa syntymässä oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuva järjestelmäuhka, josta voisi kehittyä SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu vakavan loukkauksen selvä vaara; pyytää komissiota raportoimaan asiasta parlamentille ja neuvostolle ennen syyskuuta 2015;

12. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen sellaisen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan unionin järjestelmän perustamisesta, jonka avulla tarkastellaan kaikkien jäsenvaltioiden allekirjoittamien perussopimusten ja perusoikeuskirjan noudattamista ja täytäntöönpanoa ja joka perustuu yhteisiin ja objektiivisiin indikaattoreihin, sekä tekemään vuosittain valikoimatta ja tasavertaisesti puolueettoman arvioinnin, johon sisältyy EU:n perusoikeusviraston tekemä arviointi, perusoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen tilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa sekä esittämään asianmukaisia sitovia korjausmekanismeja, jotta voidaan korjata vallitsevat puutteet ja mahdollistetaan automaattinen ja vaiheittainen puuttuminen oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin kohdistuviin loukkauksiin jäsenvaltiotasolla; kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa antamaan panoksensa tämän ehdotuksen suunnitteluun ja laatimiseen tekemällä asiasta vuoden loppuun mennessä hyväksyttävän valiokunta-aloitteisen lainsäädäntömietinnön;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Unkarin presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.