Postup : 2015/2700(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0532/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0532/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0227

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 157kWORD 87k
8.6.2015
PE558.903v01-00}
PE558.904v01-00}
PE558.906v01-00}
PE558.907v01-00} RC1
 
B8-0532/2015}
B8-0533/2015}
B8-0535/2015}
B8-0536/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ALDE (B8‑0532/2015)

GUE/NGL (B8‑0533/2015)

Verts/ALE (B8‑0535/2015)

S&D (B8‑0536/2015)


o situácii v Maďarsku (2015/2700(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D
Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Laura Agea

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku (2015/2700(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej druhú a štvrtú až siedmu zarážku,

–   so zreteľom najmä na článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a články 6 a 7 ZEÚ, ako aj na články ZEÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sa týkajú dodržiavania, presadzovania a ochrany základných práv v EÚ,

–   so zreteľom na Chartu základných práv a slobôd Európskej únie zo 7. decembra 2000, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009,

–   so zreteľom na články 1, 2 a 19 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na protokol č. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy týkajúci sa zrušenia trestu smrti za všetkých okolností,

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a dohovory, odporúčania, rezolúcie a správy Parlamentného zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára pre ľudské práva a Benátskej komisie Rady Európy,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012)(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2012)(2),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–   so zreteľom na správu zo 16. decembra 2014, ktorú predložil komisár Rady Európy pre ľudské práva zo svojej návštevy Maďarska uskutočnenej 1. – 4. júla 2014,

–   so zreteľom na závery Rady Európskej únie a členských štátov zo schôdze v Rade zo 16. decembra roku 2014 o zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu,

–   so zreteľom na vypočutie o situácii v oblasti ľudských práv v Maďarsku, ktoré uskutočnil 22. januára 2015 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–   so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie uskutočnené počas plenárnej rozpravy v Európskom parlamente 11. februára 2015 o rámci EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva,

–   so zreteľom na výmenu názorov, ktorá sa konala 7. mája 2015 vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a nadviazala na rozhodnutie Konferencie predsedov o možných vplyvoch rozhodnutia členského štátu Európskej únie opäť zaviesť trest smrti vrátane vplyvov na práva a postavenie člena Európskej únie z 30. apríla 2015,

–   so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie uskutočnené počas plenárnej rozpravy o situácii v Maďarsku, ktorá sa konala 19. mája 2015,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi (článok 2 ZEÚ);

B.  keďže Charta základných práv Európskej únie zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C. keďže zrušenie trestu smrti je podmienkou členstva v EÚ, pričom EÚ má pevné a zásadné stanovisko v otázke trestu smrti a zrušenie trestu smrti je kľúčovým cieľom politiky EÚ v oblasti ľudských práv;

D. keďže sa zaručuje právo na azyl, s riadnym ohľadom na pravidlá Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a protokolu k nemu z 31. januára 1967 o postavení utečencov a v súlade so ZEÚ a ZFEÚ;

E.  keďže Charta základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o ľudských právach sú plne začlenené do maďarskej ústavy; keďže je však nedávny vývoj, pokiaľ ide o situáciu v Maďarsku, znepokojivý;

F.  keďže 28. apríla 2015 po nedávnych udalostiach v Maďarsku maďarský premiér Viktor Orbán uskutočnil vyhlásenie o potrebe verejnej diskusie o treste smrti; keďže 30. apríla 2015 predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz vydal tlačovú správu, v ktorej uviedol, že Viktor Orbán ho uistil, že maďarská vláda nemá v pláne prijať žiadne kroky na opätovné zavedenie trestu smrti a že bude dodržiavať a rešpektovať všetky európske zmluvy a právne predpisy; keďže Viktor Orbán zopakoval podobné vyhlásenia 1. mája 2015 počas rozhovoru vo verejnoprávnom maďarskom rozhlase a dodal, že rozhodnutie o obnovení trestu smrti by malo patriť do výlučnej právomoci členských štátov, čo by znamenalo odklon od ustanovení základných zmlúv EÚ;

G. keďže v máji 2015 maďarská vláda začala verejnú konzultáciu o migrácii, pričom v minulosti viedla niekoľko podobných konzultácií o iných otázkach; keďže verejná konzultácia môže byť pre vlády dôležitým a cenným nástrojom na vypracovávanie politík, pri ktorých možno počítať s podporou obyvateľstva; keďže otázky boli kritizované ako sugestívne a rečnícke, ktoré priamo vytvárajú súvislosť medzi migráciou a bezpečnostnými hrozbami;

H. keďže počas výmeny názorov vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa väčšina politických skupín zhodla v názore, že opätovné zavedenie trestu smrti a otázky predložené na verejnú konzultáciu sú neprijateľné;

I.   keďže predsedníctvo Rady Európskej únie vo svojom vyhlásení predloženom počas rozpravy v pléne v Európskom parlamente o situácii v Maďarsku, ktorá sa konala 19. mája 2015, vyhlásilo, že Rada nediskutovala o situácii v Maďarsku, a preto k tejto otázke neprijala formálnu pozíciu;

J.   keďže úsilie vyriešiť súčasnú situáciu v Maďarsku by sa nemalo zameriavať iba na konkrétny členský štát alebo vládu, ale malo by plniť kolektívnu povinnosť všetkých inštitúcií EÚ, a najmä Komisie ako strážkyne zmlúv, zabezpečovať uplatňovanie a dodržiavanie zmlúv a charty v celej Únii a vo všetkých členských štátoch;

1.  trvá na tom, že trest smrti je nezlučiteľný s hodnotami rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, na ktorých je Únia založená, a že každý členský štát, ktorý by opätovne zaviedol trest smrti, by tak porušil zmluvy a Chartu základných práv EÚ; opätovne čo najrozhodnejšie potvrdzuje, že zrušenie trestu smrti predstavuje míľnik vo vývoji základných práv v Európe;

2.  pripomína, že závažné porušenie hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ členským štátom by viedlo k začatiu postupu podľa článku 7 ZEÚ;

3.  odsudzuje opakované vyhlásenia maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorými vyzýva na diskusiu o možnom obnovení trestu smrti v Maďarsku, čím inštitucionalizuje a podporuje koncepciu, ktorá je v rozpore s hodnotami, na ktorých je Únia založená; všíma si preto vyhlásenie Viktora Orbána nepristúpiť k opätovnému zavedeniu trestu smrti v Maďarsku a zdôrazňuje, že premiér je ako predseda vlády zodpovedný za presadzovanie hodnôt EÚ a má ísť príkladom;

4.  konštatuje, že členské štáty majú zvrchované právo začať konzultácie na vnútroštátnej úrovni; pripomína však, že konzultácie by mali odrážať pripravenosť vlád vykonávať zodpovednú správu zameranú na zabezpečenie demokratických politických riešení a dodržiavania základných európskych hodnôt;

5.  kritizuje verejnú konzultáciu o migrácii a súvisiacu celoštátnu bilbordovú kampaň iniciovanú maďarskou vládou a zdôrazňuje, že obsah tejto konzultácie v Maďarsku o prisťahovalectve a terorizme a jazyk, ktorý sa v nej používa, je veľmi zavádzajúci, neobjektívny a nevyvážený, čím sa skreslene vytvára priama súvislosť medzi migráciou a bezpečnostnými hrozbami; poukazuje na to, že odpovede na dotazník majú dopĺňať osobné údaje, ktoré odhalia politické názory konkrétnych osôb v rozpore s pravidlami ochrany údajov; vyzýva preto na zrušenie tejto konzultácie;

6.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že vo verejnej konzultácii sa kladie vina inštitúciám EÚ a ich politikám a neberie sa do úvahy zodpovednosť členských štátov v tejto oblasti; pripomína, že členské štáty sú plne zapojené do legislatívneho procesu EÚ;

7.  vyzýva všetky členské štáty, aby sa konštruktívnym spôsobom zapojili do súčasnej diskusie o európskej migračnej agende, ktorá sa rovnako týka vnútorných, vonkajších aj rozvojových politík, ktoré treba zaviesť v EÚ;

8.  je presvedčený, že všetky členské štáty musia v rámci svojej legislatívnej a administratívnej praxe plne dodržiavať právo EÚ a že všetky právne predpisy vrátane primárneho práva každého členského štátu alebo kandidátskej krajiny musia odrážať základné európske hodnoty, t. j. demokratické zásady, zásadu právneho štátu a základné práva, a byť s nimi v súlade;

9.  vyjadruje poľutovanie nad absenciou reakcie Rady na najnovší vývoj v Maďarsku a odsudzuje skutočnosť, že  členské štáty neprejavili odhodlanie zabezpečiť dodržiavanie zásad právneho štátu, ako sa uvádza v záveroch Rady Európskej únie zo 16. decembra 2014; žiada Radu Európskej únie a Európsku radu, aby uskutočnili diskusiu a bezodkladne prijali závery o situácii v Maďarsku;

10. so znepokojením poznamenáva, že nedávny vývoj vzbudzuje znepokojenie, pokiaľ ide o zásady právneho štátu, demokracie a základných práv v Maďarsku za posledný rok, a ako celok ho možno považovať za vznikajúce systémové ohrozenie zásad právneho štátu v tomto členskom štáte;

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby aktivovala prvý stupeň rámca EÚ na posilnenie právneho štátu, a aby preto bezodkladne iniciovala hĺbkový monitorovací proces v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku, v ktorom by hodnotila možné závažné systémové porušovanie hodnôt, na základe ktorých Únia vznikla, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ZEÚ, vrátane vplyvu niektorých opatrení zhoršujúcich stav demokracie, právneho štátu a základných práv a posúdenia vzniku systémového ohrozenia zásad právneho štátu v členskom štáte, ktoré by sa mohlo rozvinúť do podoby jasného rizika vážneho porušenia v zmysle článku 7 ZEÚ; žiada Komisiu, aby Parlamentu a Rade predložila správu o tejto veci do septembra 2015;

12. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by fungoval ako nástroj na dodržiavanie a presadzovanie charty a zmlúv, ktoré podpísali všetky členské štáty, a riadil sa spoločnými objektívnymi ukazovateľmi, a tiež aby vykonávala nestranné ročné preskúmania situácie v oblasti základných práv, demokracie a právneho štátu vo všetkých členských štátoch bez rozdielu a na rovnakom základe, do ktorého by zapojila Agentúru pre základné práva, spolu s vhodnými záväznými a korekčnými mechanizmami s cieľom vyplniť existujúcu medzeru a umožniť automatické a postupné riešenie porušovania zásad právneho štátu a základných práv na úrovni členských štátov; poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby prispel k vypracovaniu tohto návrhu legislatívnou iniciatívnou správou, ktorá by sa mala prijať do konca roka;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0173.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia