Menettely : 2015/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0539/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0539/2015

Keskustelut :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Äänestykset :

PV 10/06/2015 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0226

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 139kWORD 75k
8.6.2015
PE558.913v01-00}
PE558.915v01-00} RC1
 
B8-0539/2015}
B8-0541/2015} RC1

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

PPE (B8‑0539/2015)

GUE/NGL (B8‑0541/2015)


Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 (2015/2699(RSP))


Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta
Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 (2015/2699(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 11. syyskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta(1),

–   ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot(2),

–   ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2014 tekemänsä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot(3),

–   ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Vuosikertomus 2011 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta”(4),

–   ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta”(5),

–   ottaa huomioon OLAFin valvontakomitean (jäljempänä valvontakomitea) toimintakertomuksen 2014,

–   ottaa huomioon OLAFin tutkimusten keston valvontaa koskevan valvontakomitean lausunnon nro 4/2014 ”Control of the duration of investigations conducted by the European Anti-fraud Office”,

–   ottaa huomioon OLAFin vastauksen valvontakomitean lausuntoon nro 4/2014,

–   ottaa huomioon OLAFin ulkoista raportointia tutkimusten kestosta koskevan valvontakomitean raportin nro 5/2014 ”OLAF external reporting on the duration of investigations”,

–   ottaa huomioon OLAFin vastauksen valvontakomitean lausuntoon nro 5/2014,

–   ottaa huomioon OLAFin tutkinnallisen riippumattomuuden turvaamista koskevan valvontakomitean raportin nro 1/2014 ”Safeguarding OLAF’s investigative independence”,

–   ottaa huomioon valvontakomitean suosituksia ja niiden toteuttamista OLAFissa koskevan valvontakomitean raportin nro 2/2014 ”Implementation by OLAF of the Supervisory Committee’s recommendations ”,

–   ottaa huomioon tapausten avaamista OLAFissa koskevan valvontakomitean raportin nro 3/2014 ”Opening of cases in OLAF in 2012”,

–   ottaa huomioon OLAFin vastauksen valvontakomitean raporttiin N:o 3/2014,

–   ottaa huomioon valvontakomitean muistion valvontakomitean analyysista OLAFin tutkintapolitiikan painopistealueita vuonna 2015 koskevasta luonnoksesta,

–   ottaa huomioon OLAFin valvontakomitean toimintakertomuksen vuodelta 2013,

–   ottaa huomioon OLAFin sisäisen menettelyn perustamista valitusten käsittelyä varten koskevan valvontakomitean lausunnon nro 2/2013 ”Establishing an internal OLAF procedure for complaints”,

–   ottaa huomioon OLAFin tutkintapolitiikan painopistealueita koskevan valvontakomitean lausunnon nro 1/2014 ”OLAF Investigation Policy Priorities”,

–   ottaa huomioon tapausten valintaa OLAFissa koskevan valvontakomitean lausunnon nro 2/2024 ”Case selection in OLAF”,

–   ottaa huomioon valvontakomitean huomiot OLAFin tutkimusmenettelyistä,

–   ottaa huomioon valvontakomitean vuoden 2012 suositukset,

–   ottaa huomioon Euroopan petostentorjuntaviraston valvontakomitean tehtävää, valtuuksia ja tavoitteita käsittelevän valvontakomitean asiakirjan ”Mission, competences and objectives of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office – Mid-term strategy (2014 2015)”,

–   ottaa huomioon valvontakomitean työjärjestelyt OLAFin kanssa,

–   ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle OLAFin valvontakomitean vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 esitetyt kysymykset (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O‑000061/2015 – B8-0554/2015 ja O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vuotuisessa toimintakertomuksessa vuodelta 2014 OLAFin valvontakomitea totesi, että OLAFin uudelleenorganisoinnin aikana (1. helmikuuta 2012) 423 tapausta otettiin tutkittavaksi samana päivänä OLAFin pääjohtajan yksin tekemällä päätöksellä; toteaa, että valvontakomitea tuli analyysinsä perusteella siihen johtopäätökseen, että i) OLAF ei toteuttanut asianmukaista arviointia mitään valvontakomitean analysoimia tapauksia koskevista tiedoista, ii) useimmissa tapauksissa ei ollut jälkeäkään arvioinnista ja iii) OLAFin pääjohtaja käynnisti kaikkia kyseisiä tapauksia koskevat tutkimukset ilman, että oli etukäteen olemassa riittävän vakavaa epäilyä unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, mikä on ristiriidassa tuolloin voimassa olleiden OLAFin tutkimuksen käynnistämistä koskevien lakisääteisten vaatimusten kanssa;

B.  toteaa, että valvontakomitea on tiedonannoissaan EU:n toimielimille osoittanut, että asetuksen N:o 883/2013 17 artiklan 5 kohdassa säädetystä selkeästä velvoitteesta huolimatta OLAFin pääjohtaja ei raportoinut valvontakomitealle vuonna 2014 niistä OLAFin suosituksista, joita ei ollut pantu täytäntöön;

C. toteaa, että valvontakomitea antoi toimikautensa ensimmäisellä puoliskolla OLAFille 50 suositusta, joista ainoastaan kahdeksan pantiin kokonaan täytäntöön, kuusi osittain, yhden täytäntöönpano on kesken ja 20:tä suositusta ei ole pantu täytäntöön, ja toteaa, että 15 tapauksessa valvontakomitea ei kyennyt todentamaan täytäntöönpanoa tarpeeksi kattavan tiedon puutteen vuoksi;

D. ottaa huomioon, että OLAFin luonnosta tutkintapolitiikan painopistealueiksi vuonna 2015 koskevassa valvontakomitean muistiossa todettiin, että OLAF ei ollut ottanut huomioon valvontakomitean lausunnossa nro 1/2014 annettuja kolmea suositusta: i) OLAFin pääjohtaja ei ollut antanut ohjeita asetuksesta N:o 883/2013 johtuvien valintaperusteiden soveltamisesta (resurssien tehokas käyttö, suhteellisuus/toissijaisuus, lisäarvo) ja sen sijaan, että hän olisi tarkastellut uudelleen taloudellisia indikaattoreita mukauttaakseen ne rahoitusohjelmien todellisuuteen, hän on lakannut kokonaan soveltamasta niitä; ii) vuoden 2015 tutkintapolitiikan painopistealueita koskevassa luonnoksessa otettiin nähtävästi huomioon useita sidosryhmien asiakirjoja, mutta niiden kanssa ei näytä käydyn vuoropuhelua taloudellisista indikaattoreista eikä mahdollisesta niiden tapausten seurannasta, joissa oli riittävästi aihetta petosepäilyyn mutta joita ei ollut käsitelty tutkintapolitiikan painopistealueita tai valintaperusteita koskevien periaatteiden noudattamisen vuoksi; iii) OLAFin pääjohtaja ei ollut toimittanut valvontakomitealle aikaisempien tutkintapolitiikan painopistealueiden täytäntöönpanoa koskevaa arviointia eikä yhteenvetoa sidosryhmien antamasta palautteesta, vaikka oli aiemmin sitoutunut sen tekemään;

E.  toteaa, että valvontakomitea on toistuvasti korostanut, ettei se pysty valvomaan OLAFin riippumattomuutta, tutkimustehtävää, prosessuaalisten takeiden soveltamista eikä tutkimusten kestoa, koska se ei saa tähän tarvittavia tietoja;

F.  ottaa huomioon, että valvontakomitea on todennut, että sen valvontatehtävän tehokkuutta koskevan ongelman ydin ei ole työjärjestelyjen puutteellinen täytäntöönpano vaan valvontakomitean roolia koskeva perustavaa laatua oleva näkemysero valvontakomitean ja OLAFin pääjohtajan välillä;

G. toteaa, että se on edellä mainituissa päätöslauselmissaan vuosikertomuksista 2011 ja 2013 aiheesta ”EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta” vaatinut parantamaan valvontakomitean kykyä hoitaa tehtävänsä;

H. toteaa, että valvontakomitea on useaan otteeseen kehottanut EU:n toimielimiä joko vahvistamaan sen toimivaltaa, erityisesti mahdollistamalla täysimääräisen tutustumisoikeuden OLAFin käsittelemiä tapauksia koskeviin asiakirjoihin, tai toteuttamaan muita toimia OLAFin vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi;

I.   ottaa huomioon, että OLAFin pääjohtaja sitoutui maaliskuussa 2014 ilmoittamaan valvontakomitealle kerran vuodessa saatujen valitusten lukumäärän, niiden käsittelyaikataulun ja sen, onko ne luokiteltu perustelluiksi vai ei; toteaa kuitenkin, että valvontakomitea ei ole saanut mitään tällaista tietoa;

J.   ottaa huomioon, että asetuksessa N:o 883/2013 vahvistettiin valvontakomitean roolia OLAFin tutkimusten keston seurannassa; toteaa, että vaikka OLAF on muodollisesti noudattanut velvoitettaan raportoida säännöllisesti valvontakomitealle tutkimuksista, jotka kestävät yli 12 kuukautta, valvontakomitea tuli lausunnossaan nro 4/2014 Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimusten keston valvonnasta siihen johtopäätökseen, että sen saamat tiedot eivät olleet riittäviä, jotta se olisi pystynyt valvomaan asianmukaisesti ja tehokkaasti OLAFin tutkimusten kestoa;

K. toteaa, että valvontakomitean lausunnossa nro 5/2014 OLAFin ulkoisesta raportoinnista tutkimusten kestosta tultiin siihen johtopäätökseen, että tutkimuksen kestoa koskevan OLAFin raportoinnin perusteella ei ole saatu kattavaa kuvaa sen tutkinnallisesta suorituskyvystä; ottaa huomioon, että OLAF totesi vuotuisessa kertomuksessaan, että tutkimukset saatetaan päätökseen nopeammin, mutta valvontakomitea päätteli puolestaan, että OLAFin tutkimusten tulosten parantuminen johtui uusien laskentamenetelmien käyttöönotosta;

L.  toteaa, että OLAFin tutkinnallisen riippumattomuuden turvaamista koskevassa valvontakomitean raportissa nro 1/2014 kehotettiin selventämään OLAFin roolia komission tupakka-alaan liittyvän petostentorjuntapolitiikan täytäntöönpanossa;

M. ottaa huomioon, että valvontakomitea on kahtena perättäisenä vuonna vuotuisessa toimintakertomuksessaan ilmaissut huolensa OLAFin osallistumista komission selvitysyhteisön kokouksiin koskevan avoimuuden puutteesta ja siitä johtuvasta OLAFin tutkinnallisen riippumattomuuden vaarantumisesta;

N. toteaa, että valvontakomitea on kehottanut EU:n toimielimiä kiinnittämään huomiota tarpeeseen panna täytäntöön asetuksen N:o 883/2013 vaatimukset valvontakomitean sihteeristön toiminnan riippumattomuudesta;

O. toteaa, että valvontakomitea on esittänyt seuraavat neljä perusedellytystä sihteeristönsä toiminnan riippumattomuuden varmistamiseksi: i) sihteeristön päällikön rekrytointi, arviointi ja ylentäminen perustuvat valvontakomitean päätöksiin, ii) sihteeristön päällikkö kuuluu ylempien johtajien kategoriaan; iii) sihteeristön päällikkö vastaa henkilöstönsä rekrytoinnista, arvioinnista ja ylennyksistä, iv) sihteeristön talousarvion täytäntöönpano kuuluu sihteeristön päällikön tehtäviin;

P.  toteaa, että se on tarkastellut OLAFin vastauksia parlamentille toimitettuihin valvontakomitean raportteihin ja lausuntoihin;

1.  korostaa voimakkaasti OLAFin vastuuta noudattaa tutkimuksen käynnistämistä koskevia lakisääteisiä vaatimuksia; muistuttaa, että samana päivänä käynnistetyistä 423 tapauksesta vain 8,4 prosenttia päätökseen saaduista tapauksista johti suositusten antamiseen; kehottaa valvontakomiteaa seuraamaan säännöllisesti lakisääteisten vaatimusten noudattamista;

 

2.  viittaa edellä mainittuun 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 ja kehottaa OLAFia perustelemaan viipymättä tapaukset, joissa se ei ole pannut täytäntöön valvontakomitean suosituksia;

 

3.  pitää valitettavana, että valvontakomitea katsoi mahdottomaksi päättää, oliko tutkintapolitiikan painopistealueet määritelty asianmukaisesti ja oliko niiden täytäntöönpanolla ollut myönteisiä vai kielteisiä seurauksia petosten ja lahjonnan torjunnalle;

4.  pitää valitettavana, ettei valvontakomitea ole kyennyt toteuttamaan tehtäväänsä täysimääräisesti; viittaa edellä mainittuihin vuosikertomuksia 2011 ja 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta (petostentorjunta) koskeviin päätöslauselmiinsa ja pyytää komissiota ryhtymään toimenpiteisiin, jotta voidaan parantaa valvontakomitean kykyä valvoa OLAFin riippumattomuutta, tutkimustehtävää, prosessuaalisten takeiden soveltamista sekä tutkimusten kestoa vaarantamatta kuitenkaan OLAFin riippumattomuutta;

5.  kehottaa komissiota helpottamaan OLAFin ja valvontakomitean välisiä neuvotteluja laatimalla 31. joulukuuta 2015 mennessä toimintasuunnitelman, jolla on tarkoitus muuttaa työjärjestelyjä siten, että luodaan työympäristö, jossa valvontakomitea voi toteuttaa tehtäväänsä; katsoo, että tarkistetuissa työjärjestelyissä olisi selvennettävä valvontakomitean tehtävää kaikille kyseisille osapuolille; toteaa, että valvontaelimen sihteeristö on valvottavan elimen (hallinnollisen) valvonnan alaisuudessa;

6.  kehottaa OLAFin pääjohtajaa noudattamaan sitoumustaan ilmoittaa valvontakomitealle saatujen valitusten lukumäärä, niiden käsittelyn oikea-aikaisuus ja se, onko ne luokiteltu perustelluiksi vai ei;

7.  kehottaa OLAFia noudattamaan asianomaisia lakisääteisiä vaatimuksia, jotta valvontakomitea voi hoitaa yhden tärkeimmistä tehtävistään, joka koskee OLAFin tutkimusten keston valvontaa;

8.  pitää kuitenkin ilahduttavana, että OLAF ja valvontakomitea ovat alkaneet tehdä yhteistyötä, jotta parannetaan OLAFin valvontakomitealle antamia tietoja ja yli 12 kuukautta kestäviä tutkimuksia koskevien raporttien sisältöä;

9.  toteaa, että vuoden 2014 lopussa 134 tutkijasta 13 (10 prosenttia) oli nimitetty tupakka- ja väärennösyksikköön ja 44 (33 prosenttia) maatalous- ja rakennerahastoista vastaaviin yksiköihin, joiden osuus oli 86 prosenttia kyseessä olevista taloudellisista eduista (1,9 miljardia euroa); suosittelee tästä syystä, että OLAF harkitsee uudelleen resurssien jakoa;

10. on huolissaan avoimuudesta, joka liittyy OLAFin osallistumiseen komission selvitysyhteisön kokouksiin;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille sekä OLAFin valvontakomitealle.

 

(1)

EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0118.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0287.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0318.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0062.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö