Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0539/2015Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0539/2015

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl OLAF priežiūros komiteto 2014 m. metinės ataskaitos

8.6.2015 - (2015/2699(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
PPE (B8‑0539/2015)
GUE/NGL (B8‑0541/2015)

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu
Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu
Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0539/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-0539/2015
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl OLAF priežiūros komiteto 2014 m. metinės ataskaitos

(2015/2699(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų, kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999[1],

–   atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos[2],

–   atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos[3],

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl 2011 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl 2013 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“[5],

–   atsižvelgdamas į OLAF priežiūros komiteto (toliau – Priežiūros komitetas) 2014 m. metinę veiklos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto nuomonę Nr. 4/2004 „Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų tyrimų trukmė“,

–   atsižvelgdamas į OLAF atsakymą į Priežiūros komiteto nuomonę Nr. 4/2014,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto nuomonę Nr. 5/2014 „OLAF išorės ataskaitos dėl tyrimų trukmės“,

–   atsižvelgdamas į OLAF atsakymą į Priežiūros komiteto nuomonę Nr. 5/2014,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto ataskaitą Nr. 1/2014 „OLAF tyrimų nepriklausomumo užtikrinimas“,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto ataskaitą Nr. 2/2014 „Kaip OLAF įgyvendina Priežiūros komiteto rekomendacijas“,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto ataskaitą Nr. 3/2014 „2012 m. OLAF pradėti tirti atvejai“,

–   atsižvelgdamas į OLAF atsakymą į Priežiūros komiteto ataskaitą Nr. 3/2014,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto pranešimą dėl Priežiūros komiteto atliktos OLAF 2015 m. tyrimų politikos prioritetų projekto (TPP) analizės,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto 2013 m. metinę veiklos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto nuomonę Nr. 2/2013 „OLAF skundų nagrinėjimo vidinės procedūros nustatymas“,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto nuomonę Nr. 1/2014 „OLAF tyrimų politikos prioritetai“,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto nuomonę Nr. 2/2014 „OLAF pasirenkami tirti atvejai“,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto pastabas apie OLAF tyrimų procedūras,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto 2012 m. rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto dokumentą „Europos kovos su sukčiavimu tarnybos priežiūros komiteto misija, kompetencija ir tikslai. Vidurio laikotarpio strategija (2014–2015 m.)“,

–   atsižvelgdamas į Priežiūros komiteto ir OLAF susitarimą dėl praktinių priemonių,

–   atsižvelgdamas į Komisijai ir Tarybai pateiktus klausimus dėl OLAF priežiūros komiteto 2014 m. metinės ataskaitos (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 ir O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi OLAF priežiūros komitetas savo 2014 m. metinėje veiklos ataskaitoje pažymėjo, kad reorganizuojant OLAF (2012 m. vasario 1 d.) vienu OLAF generalinio direktoriaus sprendimu tą pačią dieną pradėti tirti 423 atvejai; kadangi Priežiūros komitetas, remdamasis savo tyrimu, padarė išvadas, kad: i) OLAF tinkamai neįvertino gautos informacijos, susijusios su nei vienu iš Priežiūros komiteto nagrinėtų atvejų, ii) didžiojoje daugumoje atvejų nebuvo jokių vertinimo veiklos požymių ir iii) OLAF generalinis direktorius visus šiuos atvejus pradėjo iš anksto nenustatęs, jog yra pakankamai įtarimų, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla, o tai neatitinka tuo metu galiojusių teisės aktais nustatytų reikalavimų OLAF norint pradėti tyrimą;

B.  kadangi Priežiūros komitetas savo pranešimuose ES institucijoms yra atkreipęs dėmesį į tai, kad neatsižvelgdamas į Reglamento Nr. 883/2013 17 straipsnio 5 dalyje aiškiai nustatytą įpareigojimą OLAF generalinis direktorius 2014 m. neatsiskaitė Priežiūros komitetui dėl tų OLAF rekomendacijų, kurios nebuvo įgyvendintos;

C. kadangi Priežiūros komitetas per pirmąją savo įgaliojimų laikotarpio pusę OLAF pateikė 50 rekomendacijų, iš kurių visiškai įgyvendintos tik aštuonios, iš dalies įgyvendintos šešios, viena įgyvendinama ir 20 nebuvo įgyvendinta, o 15 atvejų Priežiūros komitetas negalėjo patikrinti įgyvendinimo dėl esminės informacijos trūkumo;

D. kadangi Priežiūros komitetas savo pranešime dėl 2015 m. tyrimų politikos prioritetų (TPP) projekto atkreipė dėmesį į tai, kad OLAF neatsižvelgė į tris rekomendacijas, išdėstytas Priežiūros komiteto nuomonėje Nr. 1/2014: i) OLAF generalinis direktorius neparengė pagal Reglamentą Nr. 883/2013 nustatytų pasirinkimo principų (veiksmingo išteklių naudojimo, proporcingumo ir (arba) subsidiarumo, pridėtinės vertės) taikymo gairių ir vietoje to, kad persvarstytų finansinius rodiklius ir pritaikytų juos prie realių išlaidų programų, šių rodiklių visai atsisakė; ii) atrodo, kad 2015 m. TPP projekte atsižvelgta į keletą suinteresuotųjų subjektų parengtų dokumentų, tačiau nevyko jokio dialogo su šiais subjektais dėl finansinių rodiklių ir galimybės imtis tolesnių priemonių dėl atvejų, kuriuose buvo pakankamai įtarimų, jog buvo įvykdytas sukčiavimas, tačiau kurių buvo nuspręsta netirti atsižvelgiant į TPP arba pasirinkimo principus; iii) OLAF generalinis direktorius nepateikė Priežiūros komitetui ankstesnių TPP taikymo vertinimo arba suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų apžvalgos, nepaisant ankstesnio įsipareigojimo tai padaryti;

E.  kadangi Priežiūros komitetas nuolat pabrėžė, kad jis nepajėgia stebėti OLAF nepriklausomumo, jos tyrimų funkcijos, procedūrinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės, nes neturi pakankamai galimybių susipažinti su būtina informacija;

F.  kadangi Priežiūros komitetas pareiškė, jog pagrindinė jo priežiūros funkcijos veiksmingumo problema yra ne netinkamas susitarimo dėl praktinių priemonių įgyvendinimas, o esminiai Priežiūros komiteto ir OLAF generalinio direktoriaus nuomonių apie Priežiūros komiteto vaidmenį skirtumai;

G. kadangi Parlamentas savo ankstesnėse rezoliucijose dėl 2011 m. ir 2013 m. metinių ataskaitų „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ ragino sudaryti daugiau galimybių Priežiūros komitetui vykdyti savo funkcijas;

H. kadangi Priežiūros komitetas ne kartą ragino ES institucijas arba sustiprinti jo kompetencijas, visų pirma, suteikiant neribotą prieigą prie OLAF tirtų atvejų, arba imtis kitų priemonių užtikrinant OLAF atskaitomybę;

I.   kadangi 2014 m. kovo mėn. OLAF generalinis direktorius įsipareigojo Priežiūros komitetui teikti metines ataskaitas apie gautų skundų skaičių, jų nagrinėjimo trukmę ir skirstymą į pagrįstus ir nepagrįstus; tačiau kadangi Priežiūros komitetas praneša, kad tokios informacijos jis negavo;

J.   kadangi Reglamente Nr. 883/2013 sutvirtintas Priežiūros komiteto vaidmuo stebint OLAF tyrimų trukmę; kadangi nepaisant to, jog formaliai OLAF laikosi savo įsipareigojimo Priežiūros komitetui reguliariai teikti ataskaitas apie ilgiau kaip 12 mėnesių atliekamus tyrimus, Priežiūros komitetas savo nuomonėje Nr. 4/2014 „OLAF atliekamų tyrimų trukmė“ padarė išvadą, kad jam teikiamos informacijos nepakanka norint sudaryti galimybes tinkamai ir veiksmingai stebėti OLAF atliekamų tyrimų trukmę;

K. kadangi savo nuomonėje Nr. 5/2014 „OLAF išorės ataskaitos dėl tyrimų trukmės“ Priežiūros komitetas padarė išvadą, kad iš OLAF ataskaitų apie atliekamų tyrimų trukmę negalima susidaryti išsamios nuomonės apie jo vykdomus tyrimus; kadangi, nors OLAF savo metinėje ataskaitoje teigė, jog „tyrimai atliekami per trumpesnį laiką“, Priežiūros komitetas padarė išvadą, kad OLAF tyrimų rezultatai pagerėjo dėl pradėtų taikyti naujų skaičiavimo metodų;

L.  kadangi savo ataskaitoje Nr. 1/2014 „OLAF nepriklausomumo užtikrinimas“ Priežiūros komitetas prašė paaiškinti OLAF vaidmenį įgyvendinant Komisijos kovos su sukčiavimu politiką cigarečių sektoriuje;

M. kadangi Priežiūros komitetas dvejus metus iš eilės savo metinėje veiklos ataskaitoje išreiškė susirūpinimą dėl to, kad neužtikrinamas pakankamas skaidrumas OLAF dalyvaujant Komisijos rengiamuose „Clearing House“ posėdžiuose, ir dėl su tuo susijusios rizikos OLAF tyrimų nepriklausomumui;

N. kadangi Priežiūros komitetas atkreipė ES institucijų dėmesį į tai, kad reikia įgyvendinti Reglamento Nr. 883/2013 reikalavimus, susijusius su nepriklausoma Priežiūros komiteto sekretoriato veikla;

O. kadangi Priežiūros komitetas nustatė keturias pagrindines sąlygas norint užtikrinti nepriklausomą sekretoriato veiklą: i) sekretoriato vadovas priimamas į darbą, vertinamas ir pakeliamas pareigose Priežiūros komiteto sprendimu; ii) sekretoriato vadovo pareigos pakeičiamos į aukšto rango vadovo pareigas; iii) sekretoriato darbuotojai priimami į darbą, vertinami ir pakeliami pareigose sekretoriato vadovo sprendimu; iv) sekretoriato biudžeto įgyvendinimas deleguojamas jo vadovui;

P.  kadangi Parlamento apsvarstė jam pateiktus OLAF atsakymus į Priežiūros komiteto ataskaitas ir nuomones;

1.  tvirtai pabrėžia OLAF atsakomybę laikytis teisės aktais nustatytų reikalavimų dėl tyrimo pradėjimo; primena, kad kalbant apie 423 atvejus, pradėtus tirti tą pačią dieną, tik dėl 8,4 proc. baigtų atvejų buvo pateiktos rekomendacijos; ragina Priežiūros komitetą nuolat kontroliuoti, kaip laikomasi teisės aktais nustatytų reikalavimų;

2.  atkreipia dėmesį į jau minėtą 2015 m. balandžio 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir primygtinai ragina OLAF nedelsiant pateikti paaiškinimus dėl atvejų, kuriais jis neįvykdė Priežiūros komiteto rekomendacijų;

3.  apgailestauja, kad Priežiūros komitetas negali nustatyti, ar teisingai nustatyti TPP ir ar jų įgyvendinimas turės teigiamo ar neigiamo poveikio kovojant su sukčiavimu ir korupcija;

4.  apgailestauja, kad Priežiūros komitetas negali visiškai įgyvendinti savo įgaliojimų; atkreipia dėmesį į savo anksčiau minėtas rezoliucijas dėl 2011 m. ir 2013 m. metinių ataskaitų „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ ir ragina Komisiją imtis priemonių siekiant sudaryti daugiau galimybių Priežiūros komitetui prižiūrėti OLAF nepriklausomumą, jos tyrimų funkciją, procedūrinių garantijų taikymą ir atliekamų tyrimų trukmę, tuo pačiu nekeliant grėsmės OLAF nepriklausomumui;

5.  primygtinai ragina Komisiją padėti vykdyti OLAF ir Priežiūros komiteto derybas ir iki 2015 m. gruodžio 31 d. parengti veiksmų planą, pagal kurį būtų siekiama iš dalies pakeisti susitarimą dėl praktinių priemonių, siekiant sudaryti geresnes veiklos sąlygas, kad Priežiūros komitetas galėtų vykdyti savo įgaliojimus; laikosi nuomonės, kad iš dalies keičiant susitarimą dėl praktinių priemonių visiems susijusiems veikėjams turėtų būti paaiškintas Priežiūros komiteto vaidmuo; pabrėžia, kad priežiūros organo sekretoriato (administracinę) kontrolę vykdo prižiūrimas organas;

6.  ragina OLAF generalinį direktorių vykdyti savo įsipareigojimus Priežiūros komitetui teikti metines ataskaitas apie gautų skundų skaičių, jų nagrinėjimo trukmę ir skirstymą į pagrįstus ir nepagrįstus;

7.  primygtinai ragina OLAF laikytis visų teisės aktais nustatytų reikalavimų ir sudaryti galimybes Priežiūros komitetui vykdyti vieną iš pagrindinių funkcijų, susijusių su OLAF atliekamų tyrimų trukmės priežiūra;

8.  vis dėlto palankiai vertina tai, kad OLAF ir Priežiūros komitetas pradėjo bendradarbiauti siekdami pagerinti Priežiūros komitetui teikiamą OLAF informaciją ir suteikti daugiau informacijos ataskaitose apie tyrimus, kurie atliekami ilgiau nei 12 mėnesių;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš 134 tyrėjų 2014 m. pabaigoje 13 (10 proc.) buvo priskirti tabako ir padirbtų prekių skyriui, o 44 (33 proc.) – žemės ūkio bei struktūrinių fondų skyriams, o minėtieji skyriai tyrė 86 proc. atvejų, kai kilo pavojus finansiniams interesams (1,9 mlrd. EUR); todėl rekomenduoja OLAF pervarstyti savo išteklių paskirstymą;

10. reiškia susirūpinimą dėl skaidrumo užtikrinimo OLAF dalyvaujant Komisijos rengiamuose „Clearing House“ posėdžiuose;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, nacionaliniams parlamentams ir OLAF priežiūros komitetui.