Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0539/2015Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0539/2015

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014

  8.6.2015 - (2015/2699(RSP))

  predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  PPE (B8‑0539/2015)
  GUE/NGL (B8‑0541/2015)

  Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle v mene poslaneckého klubu PPE
  Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL
  Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE

  Postup : 2015/2699(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0539/2015
  Predkladané texty :
  RC-B8-0539/2015
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014

  (2015/2699(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999[1],

  –   so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry[2],

  –   so zreteľom na svoje rozhodnutie z 3. apríla 2014 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry[3],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2011[4],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 11: marca 2015 o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2013[5],

  –   so zreteľom na výročnú správu o činnosti dozorného výboru úradu (ďalej DV) OLAF za rok 2014,

  –   so zreteľom na stanovisko DV č. 4/2014 s názvom Kontrola trvania vyšetrovaní úradu OLAF,

  –   so zreteľom na odpoveď úradu OLAF na stanovisko DV č. 4/2014,

  –   so zreteľom na stanovisko DV č. 5/2014 s názvom Podávanie správ úradu OLAF o dĺžke vyšetrovaní,

  –   so zreteľom na odpoveď úradu OLAF na stanovisko DV č. 5/2014,

  –   so zreteľom na správu DV č. 1/2014 s názvom Zabezpečenie nezávislosti úradu OLAF vo vyšetrovaní,

  –   so zreteľom na správu DV č. 2/2014 s názvom Vykonávanie odporúčaní dozorného výboru úradom OLAF,

  –   so zreteľom na stanovisko DV č. 3/2014 s názvom Začatie vyšetrovania prípadov úradu OLAF v roku 2012,

  –   so zreteľom na odpoveď úradu OLAF na správu DV č. 3/2014,

  –   so zreteľom na správu DV týkajúcu sa jeho analýzy návrhu priorít politiky úradu OLAF v oblasti vyšetrovania za rok 2015,

  –   so zreteľom na výročnú správu úradu OLAF o činnosti za rok 2013,

  –   so zreteľom na stanovisko DV č. 2/2013 s názvom Zavedenie interného postupu úradu OLAF pre vybavovanie sťažností,

  –   so zreteľom na stanovisko DV č. 1/2014 s názvom Priority politiky úradu OLAF v oblasti vyšetrovania,

  –   so zreteľom na stanovisko DV č. 2/2014 s názvom Výber prípadov v úrade OLAF,

  –   so zreteľom na pripomienky DV k postupom vyšetrovania úradu OLAF,

  –   so zreteľom na odporúčania DV za rok 2012,

  –   so zreteľom na správu DV s názvom Poslanie, pôsobnosť a ciele výboru: strednodobá stratégia (2014 ‑ 2015),

  –   so zreteľom na Dohodu o pracovných podmienkach s úradom OLAF,

  –   so zreteľom na otázky Komisii a Rade o výročnej správe dozorného výboru OLAF za rok 2014 (O-000060/2015 – B8‑0553/2015, O‑000061/2015 – B8‑0554/2015 a O-000066/2015 – B8‑0555/2015),

  –   so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  A. keďže vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2014 dozorný výbor úradu OLAF konštatoval, že v čase reorganizácie úradu OLAF (1. februára 2012) sa začalo 423 prípadov v jednom dni na základe jedného rozhodnutia generálneho riaditeľa úradu OLAF; keďže na základe svojej analýzy dospel DV k záveru, že i) úrad OLAF nevyhodnotil primeraným spôsobom prichádzajúce informácie v žiadnom z prípadov analyzovaných DV, ii) vo veľkej väčšine prípadov nebolo vykonané vôbec žiadne posúdenie činnosti a iii) generálny riaditeľ úradu OLAF začal všetky tieto prípady bez toho, aby vopred existovalo dostatočne závažné podozrenie, že došlo k podvodu, korupcii alebo inej protiprávnej činnosti, ktorá by mala vplyv na finančné záujmy Únie, čo je v rozpore s vtedy platnými právnymi požiadavkami na začatie vyšetrovania úradom OLAF;

  B.  keďže DV vo svojich oznámeniach inštitúciám EÚ zdôraznil, že generálny riaditeľ úradu OLAF aj napriek jasnej povinnosti stanovenej v článku 17 ods. 5 nariadenia č. 883/2013 neinformoval DV v roku 2014 o tom, ktoré odporúčania výboru adresované OLAF neboli vykonané;

  C. keďže v prvej polovici svojho mandátu vydal DV úradu OLAF 50 odporúčaní, z ktorých iba osem bolo plne vykonaných, šesť bolo vykonaných čiastočne, jedno je vykonávané teraz, 20 nebolo vykonaných a v 15 prípadoch DV nebol schopný vykonávanie overiť v dôsledku nedostatku zásadných informácií;

  D. keďže DV vo svojom oznámení o návrhu priorít politiky úradu OLAF v oblasti vyšetrovania na rok 2015 uviedol, že OLAF nezohľadnil tri odporúčania obsiahnuté v stanovisku DV č. 1/2004: i) generálny riaditeľ úradu OLAF nevydal pokyny na uplatňovanie výberových kritérií vyplývajúcich z nariadenia č. 883/2013 (efektívne využívanie zdrojov, proporcionalita/subsidiarita/pridaná hodnota) a namiesto toho, aby preskúmal finančné ukazovatele a prispôsobil ich novým skutočnostiam vo výdavkových programoch, úplne ich zrušil; ii) návrh priorít politiky v oblasti vyšetrovania na rok 2015 síce zrejme zohľadňoval niektoré dokumenty zainteresovaných strán, nezdá sa však, že by bol uskutočnený dialóg so zúčastnenými stranami, pokiaľ ide o finančné ukazovatele a opatrenia, ktoré by mali byť prijaté v nadväznosti na prípady, v ktorých panuje dostatočné podozrenie z podvodu, ale ktoré boli zamietnuté na základe priorít politiky v oblasti vyšetrovania alebo výberových kritérií; iii) generálny riaditeľ úradu OLAF nepredložil DV hodnotenie predchádzajúcich priorít politiky v oblasti vyšetrovania ani súhrn, ktorý by sa týkal spätnej väzby zúčastnených strán, hoci sa k tomu predtým zaviazal;

  E.  keďže DV stále zdôrazňoval, že vzhľadom na nedostatočný prístup k potrebným informáciám nie je schopný dohliadať na nezávislosť úradu OLAF, jeho funkciu v oblasti vyšetrovania, uplatňovanie procesných záruk a na trvanie vyšetrovaní;

  F.  keďže DV uviedol, že kľúčovým problémom, pokiaľ ide o účinnosť jeho dozornej úlohy, nie je nedostatočné vykonávanie dohody o pracovných podmienkach, ale zásadné rozdiely v názoroch DV a generálneho riaditeľa úradu OLAF na úlohu DV;

  G. keďže Parlament vo svojich uzneseniach o výročných správach za rok 2011 a 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom vyzval na zlepšenie možností DV vykonávať svoje úlohy;

  H. keďže DV niekoľkokrát vyzval inštitúcie EÚ, aby posilnili jeho právomoci, najmä pokiaľ ide o plný prístup k spisom úradu OLAF, alebo aby uskutočnili iné opatrenia, pokiaľ ide o zodpovednosť úradu OLAF voči DV;

  I.   keďže generálny riaditeľ úradu OLAF sa v marci 2014 zaviazal, že bude raz ročne DV informovať o počte sťažností, ktoré dostal, lehotách, v ktorých boli spracované, a či boli oprávnené alebo nie; keďže však DV uviedol, že takéto informácie nedostal;

  J.   keďže nariadenie č. 883/2013 posilnilo úlohu DV, pokiaľ ide o monitorovanie trvania vyšetrovaní úradu OLAF; keďže aj napriek tomu, že úrad OLAF formálne dodržiaval povinnosť pravidelne informovať DV o vyšetrovaniach trvajúcich dlhšie ako 12 mesiacov, DV dospel vo svojom stanovisku č. 4/2014 s názvom Kontrola trvania vyšetrovaní úradu OLAF k záveru, že informácie, ktoré dostal, nepostačujú na správne a efektívne monitorovanie trvania vyšetrovania OLAF;

  K. keďže DV vo svojom stanovisku č. 5/2014 s názvom Podávanie správ úradu OLAF o trvaní vyšetrovaní dospel k záveru, že informácie o trvaní vyšetrovaní úradu OLAF neposkytujú komplexný obraz o vyšetrovaní; keďže zatiaľ čo úrad OLAF vo svojej výročnej správe uviedol, že „vyšetrovanie sa ukončuje v kratšom čase“, DV dospel k záveru, že lepšie výsledky vyšetrovania úradu OLAF vyplývajú zo zavedenia nových metód výpočtu;

  L.  keďže vo svojej správe č. 1/2014 s názvom Zachovanie nezávislosti úradu OLAF DV vyzval na objasnenie úlohy úradu OLAF pri vykonávaní politiky Komisie v oblasti boja proti podvodom v oblasti cigariet;

  M. keďže DV v dvoch po sebe idúcich rokoch vyjadril vo svojej výročnej správe o činnosti znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti v súvislosti účasťou úradu OLAF na schôdzach Komisie týkajúcich sa vnútorného informačného systému a nad vnútornými rizikami v súvislosti s nezávislosťou vyšetrovania OLAF;

  N. keďže DV upozornil inštitúcie EÚ na nutnosť vykonávať požiadavky obsiahnuté v nariadení č. 883/2013 týkajúce sa nezávislosti fungovania sekretariátu DV;

  O. keďže DV určil štyri základné podmienky na zabezpečenie nezávislosti fungovania sekretariátu: i) nábor, hodnotenie a služobný postup vedúceho sekretariátu na základe rozhodnutia DV; ii) zmena pracovného zaradenia vedúceho sekretariátu na vyššieho vedúceho pracovníka; iii) nábor, hodnotenie a služobný postup zamestnancov sekretariátu pod vedením vedúceho sekretariátu; iv) delegovanie plnenia rozpočtu sekretariátu na vedúceho sekretariátu;

  P.  keďže Parlament zvážil odpovede úradu OLAF na správy a stanoviská DV, ktoré mu boli predložené;

  1.  rozhodne zdôrazňuje zodpovednosť úradu OLAF za plnenie právnych požiadaviek pre začatie konania; pripomína, že pokiaľ ide o 423 konaní začatých v ten istý deň, len v 8,4 % uzavretých prípadov došlo k vydaniu odporúčaní; vyzýva DV, aby sa naďalej pravidelne zaoberal dodržiavaním právnych požiadaviek zo strany úradu;

  2.  odkazuje na svoje vyššie uvedené uznesenie z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2013 a žiada OLAF, aby bezodkladne zdôvodnil prípady, keď neuskutočnil odporúčania DV;

  3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že DV nebol schopný posúdiť, či boli priority politiky v oblasti vyšetrovania stanovené správne a či ich vykonávanie malo pozitívne alebo negatívne dôsledky na boj proti podvodom a korupcii;

  4.  ľutuje skutočnosť, že DV nebol schopný plne vykonávať svoj mandát; odkazuje na svoje vyššie uvedené uznesenia o výročných správach za rok 2011 a 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom a vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie schopnosti DV dohliadať na nezávislosť úradu OLAF, jeho funkciu v oblasti vyšetrovania, uplatňovanie procesných záruk a na trvanie vyšetrovania bez toho, aby tým bola ohrozená nezávislosť úradu OLAF;

  5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby uľahčila rokovania medzi úradom OLAF a DV tým, že do 31. decembra 2015 vypracuje akčný plán s cieľom zmeniť dohody o pracovných podmienkach s cieľom vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom bude DV môcť plniť svoj mandát; zastáva názor, že v zmenených dohodách o pracovných podmienkach by mala byť objasnená úloha DV voči všetkým zúčastneným stranám; konštatuje, že sekretariát dozorného orgánu (administratívne) riadi orgán, nad ktorým sa dozor vykonáva;

  6.  vyzýva generálneho riaditeľa úradu OLAF, aby splnil svoj záväzok a poskytoval DV informácie o počte sťažností, ktoré dostal, lehotách, v ktorých boli spracované, a o tom, či boli oprávnené, alebo nie;

  7.  žiada, aby úrad OLAF dodržiaval právne požiadavky a umožnil DV plniť jednu z jeho základných funkcií, ktorá sa týka kontroly trvania vyšetrovania úradom OLAF;

  8.  víta však skutočnosť, že úrad OLAF a DV začali spoluprácu s cieľom zlepšiť úroveň informácií, ktoré úrad OLAF poskytuje DV, a rozšíriť obsah správ o vyšetrovaniach trvajúcich dlhšie ako 12 mesiacov;

  9.  konštatuje, že zo 134 vyšetrovateľov na konci roka 2014 bolo 13 (10 %) pridelených do oddelenia tabaku a falšovania a 44 (33 %) do oddelenia pre poľnohospodárske a štrukturálne fondy, ktoré predstavovali 86 % preverovaných finančných záujmov (1,9 mld. EUR); odporúča preto, aby úrad OLAF znovu zvážil prideľovanie svojich zdrojov;

  10. vyjadruje znepokojenie nad transparentnosťou účasti úradu OLAF na schôdzach Komisie týkajúcich sa výmeny informácií („Clearing House“);

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, národným parlamentom a dozornému výboru úradu OLAF.