Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0546/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0546/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Παραγουάη: νομικά ζητήματα σε σχέση με την παιδική εγκυμοσύνη

10.6.2015 - (2015/2733(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B8‑0546/2015)
ECR (B8‑0583/2015)

Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok, Stanislav Polčák εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Charles Tannock, Branislav Škripek, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2015/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0546/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0546/2015
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Παραγουάη: νομικά ζητήματα σε σχέση με την παιδική εγκυμοσύνη

(2015/2733(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989,

–       έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, της 20ής Δεκεμβρίου 1993,

–       έχοντας υπόψη τη διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη το 1999 μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του συντάγματος της Παραγουάης σχετικά με την προστασία του παιδιού,

–       έχοντας υπόψη τον ποινικό κώδικα της Παραγουάης (νόμος αριθ. 1160/97) της 26ης Νοεμβρίου 1997,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής βασίζονται σε κοινές αξίες και στόχος τους είναι να αναπτυχθούν τρόποι συνεργασίας στο πλαίσιο της αναζήτησης πολυμερών λύσεων απέναντι σε κοινές παγκόσμιες προκλήσεις όπως η σεξουαλική βία και η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώιμη μητρότητα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής συνδέεται στενά με τα πολιτιστικά πρότυπα, το μορφωτικό επίπεδο και την κοινωνική θέση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο κίνδυνος μητρικών θανάτων στη Λατινική Αμερική είναι τετραπλάσιος μεταξύ των εφήβων κάτω των 16 ετών, ενώ το 65% των μαιευτικών συριγγίων παρουσιάζονται σε εγκυμοσύνες εφήβων, και ότι οι πρώιμες εγκυμοσύνες είναι επικίνδυνες και για τα βρέφη, με ποσοστό θνησιμότητας κατά 50% υψηλότερο του μέσου όρου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, σε όλες τις δράσεις που αφορούν παιδιά, ανεξαρτήτως του αν εκπορεύονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς πρόνοιας, δικαστήρια, διοικητικές αρχές ή νομοθετικά σώματα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών εξακολουθεί να συνιστά την πλέον διαδεδομένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, αλλά, παράλληλα, και ένα από τα λιγότερο καταγγελλόμενα εγκλήματα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, το ποσοστό σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των παιδιών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ιδίως στην Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Νικαράγουα, τη Βολιβία και την Παραγουάη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό έως 40% του γυναικείου πληθυσμού στην περιοχή έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι αυξανόμενοι φόνοι γυναικών και παιδιών στην Αργεντινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Απριλίου 2015, δεκατετράχρονη έγκυος στην Αργεντινή δολοφονήθηκε από τον δεκαεξάχρονο φίλο της, ο οποίος την έθαψε με τη βοήθεια των γονιών του·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, εννέα στις δέκα περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών στο Ελ Σαλβαδόρ αφορούν άτομα ηλικίας μέχρι 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Μαρτίου 2015, διευθυντής δημόσιου σχολείου στο Ελ Σαλβαδόρ κακοποίησε σεξουαλικά και βίασε μαθήτριες·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, το πρώτο εξάμηνο του 2014, η μονάδα της αστυνομίας για τις γυναίκες και τα παιδιά στη Νικαράγουα έλαβε 1.862 καταγγελίες για σεξουαλική βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 1.048 περιπτώσεις επρόκειτο για θύματα ηλικίας μέχρι 14 ετών ενώ το 80% των θυμάτων ήταν ηλικίας μέχρι 17 ετών·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικού δικαίου, περίπου το 44% των κοριτσιών ηλικίας 15 έως 19 ετών στη Βολιβία έχουν πέσει θύματα σωματικής βίας, το 70% τουλάχιστον των γυναικών στη Βολιβία έχουν υποστεί σεξουαλική βία ή άλλου είδους κακοποίηση και μόνο το 0,5% των ανδρών στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες ενώπιον δικαστηρίου για σεξουαλική βία κρίθηκαν ένοχοι για κακοποίηση·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Απριλίου 2015, ένα δεκάχρονο κορίτσι στην πόλη Ασουνσιόν, στην Παραγουάη διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν στην 21η εβδομάδα κύησης μετά από βιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πατριός του κοριτσιού, ο οποίος είχε φροντίσει να εξαφανιστεί, συνελήφθη στις 9 Μαΐου 2015 και κατηγορείται για τον βιασμό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, το 19% των εγκύων στην Παραγουάη είναι ανήλικες, κάθε ημέρα υπάρχουν δύο τοκετοί κοριτσιών ηλικίας κάτω των 14 ετών, ενώ το 2,13% των μητρικών θανάτων αφορούν κορίτσια ηλικίας 10 έως 14 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάθε χρόνο, στην Παραγουάη περίπου 600 κορίτσια ηλικίας μέχρι 14 ετών καθίστανται έγκυοι και ότι σε άλλες χώρες της περιοχής το ποσοστό παιδικής εγκυμοσύνης είναι δεκαπλάσιο·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητέρα ενός κοριτσιού ζήτησε εθελούσια διακοπή της κύησης της κόρης της λόγω του νεαρού της ηλικίας της και των κινδύνων για την υγεία και τη ζωή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητέρα του κοριτσιού τέθηκε υπό κράτηση και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαΐου 2015, συγκροτήθηκε ομάδα διαφόρων ειδικών η οποία θα παρακολουθεί την κατάσταση του κοριτσιού·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας της Παραγουάης επιτρέπει ρητά τη διακοπή της κύησης για θεραπευτικούς σκοπούς προκειμένου να σωθεί η ζωή της γυναίκας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, εφόσον ένας επαγγελματίας του ιατρικού κλάδου μπορεί να αποδείξει ότι προχώρησε σε διακοπή της κύησης προκειμένου να σώσει τη ζωή της γυναίκας που απειλείτο λόγω εγκυμοσύνης ή τοκετού, δεν τιμωρείται·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα της 19ης Μαΐου 2015 που διεξήχθη στην Παραγουάη, το 87% του πληθυσμού είναι αντίθετο στην άμβλωση·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ΕΕ, η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

1.      καταδικάζει κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, όποιες και αν είναι οι περιστάσεις·

2.      τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ανάληψη δράσης προς το συμφέρον του παιδιού και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τα εθνικά συντάγματα που προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και το άρθρο 54 του συντάγματος της Παραγουάης σχετικά με την προστασία του παιδιού·

3.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και παιδικής εγκυμοσύνης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής· παροτρύνει τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και να προστατεύσουν την ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των γυναικών και των παιδιών, μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε κάθε είδους ενημέρωση και σε κατάλληλη ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες, της προσπάθειας για τη διαμόρφωση κοινών πλαισίων με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και της βελτίωσης της καταχώρησης των κρουσμάτων κακοποίησης·

4.      παροτρύνει τις αρχές να διερευνούν με ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο τους βιασμούς και τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδίως στην Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Νικαράγουα, τη Βολιβία και την Παραγουάη, και να προσάγουν τους δράστες στη δικαιοσύνη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση των μελών του Κογκρέσου της Παραγουάης να αυξηθεί η μέγιστη ποινή για τον βιασμό ανηλίκου σε τριακονταετή κάθειρξη, αντί της δεκαετούς που ισχύει σήμερα·

5.      εκφράζει τη λύπη του για την ελλιπή ιατρική υποστήριξη που παρασχέθηκε στο δεκάχρονο κορίτσι μέχρι σήμερα και υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην παροχή ψυχολογικής και ιατρικής υποστήριξης μετά από μια τραυματική εμπειρία που επηρεάζει τη ζωή ενός παιδιού και των μελών της οικογένειάς του·

6.      χαιρετίζει το γεγονός ότι ο δράστης βρίσκεται στη φυλακή αλλά τονίζει ότι απομένει ακόμη να αντιμετωπισθεί το θέμα του σωματικού τραύματος· ζητεί, ως εκ τούτου, να προβλεφθούν κατάλληλα συστήματα υποστήριξης και παροχής συμβουλών·

7.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση ομάδας διαφόρων ειδικών που αξιολογεί την κατάσταση του κοριτσιού από κάθε άποψη και διασφαλίζει τον σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, ιδίως στη ζωή, την υγεία, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα·

8.      καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ειδικότερα τη χρήση σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας·

9.      καλεί την κυβέρνηση της Παραγουάης και τις άλλες κυβερνήσεις της περιοχής να διαμορφώσουν προγράμματα εθνικής εμβέλειας για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν ενημερωτικές εκστρατείες για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών και στα οποία θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες από τον χώρο της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, της υγείας και της εκπαίδευσης·

10.    παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θεσπίσει ορθές πρακτικές για την καταπολέμηση του βιασμού και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε τρίτες χώρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και στις κυβερνήσεις της Αργεντινής, του Ελ Σαλβαδόρ, της Νικαράγουας, της Βολιβίας και της Παραγουάης.