Společný návrh usnesení - RC-B8-0547/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0547/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Paraguayi: právní otázky týkající se těhotenství dětí

10.6.2015 - (2015/2733(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B8-0547/2015)
EFDD (B8-0582/2015)
GUE/NGL (B8-0586/2015)
ALDE (B8-0588/2015)
S&D (B8-0591/2015)

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Andrejs Mamikins za skupinu S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in ‘t Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans, José Inácio Faria, Philippe De Backer za skupinu ALDE
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL
Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Monika Vana, Davor Škrlec, Eva Joly, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao za skupinu EFDD

Postup : 2015/2733(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0547/2015
Předložené texty :
RC-B8-0547/2015
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Paraguayi: právní otázky týkající se těhotenství dětí

(2015/2733(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na meziregionální rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou v roce 1999 mezi EU a Mercosurem,

–       s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti[1],

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 ze dne 15. července 2003 o podpoře politik a opatření, která se týkají reprodukčního a sexuálního zdraví a s ním souvisejících práv v rozvojových zemích[2],

–       s ohledem na paraguayský trestní zákoník (zákon č. 1160/97) ze dne 26. listopadu 1997, především na jeho čl. 109 odst. 4,

–       s ohledem na pátý rozvojový cíl tisíciletí (zlepšení zdraví matek),

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, zejména na její článek 3,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulskou úmluvu),

–       s ohledem na prohlášení pracovní skupiny OSN pro otázky diskriminace žen v právních předpisech a v praxi ze dne 11. května 2015,

–       s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení, která vstoupila v platnost dne 26. června 1987,

–   s ohledem na žádost Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva z března 2015, aby Paraguay přepracovala a změnila své právní předpisy týkající se potratů a zajistila tak jejich soulad s ostatními právy, jako je právo na zdraví a život;

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle posledních údajů OSN je 19 % těhotných dívek v Paraguayi nezletilých, přičemž denně porodí 2 dívky ve věku do 14 let a mateřská úmrtnost dívek ve věkové skupině 10 až 14 let činí 2,13 % celkové mateřské úmrtnosti; vzhledem k tomu, že v Paraguayi, kde počet obyvatel činí 6,8 milionu, každý rok otěhotní 600 dívek ve věku do 14 let, a v dalších zemích tohoto regionu je podíl těhotných dětí až desetinásobný;

B.     vzhledem k tomu, že v Latinské Americe je riziko mateřské úmrtnosti u mladistvých do 16 let čtyřnásobně vyšší a 65 % případů porodnické píštěle se vyskytuje u těhotenství mladistvých, což má nepříznivé dopady na jejich životy, včetně závažných zdravotních problémů a sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že těhotenství v raném věku je rovněž nebezpečné pro nemluvňata, kdy je úmrtnost oproti průměru o 50 % vyšší; vzhledem k tomu, že se až 40 % ženské populace v tomto regionu stalo obětí sexuálního násilí a 95 % potratů v Latinské Americe je nebezpečných;

C.     vzhledem k tomu, že dne 21. dubna 2015 přišla do Trinidadské porodní a dětské nemocnice v Asunciónu desetiletá dívka, u níž bylo zjištěno těhotenství ve 21. týdnu, vzhledem k tomu, že po vyšetření dívky ředitel nemocnice veřejně prohlásil, že je těhotenství této dívky vysoce rizikové; vzhledem k tomu, že nevlastní otec dívky, který byl na útěku, byl dne 9. května 2015 zadržen a obviněn z jejího znásilnění;   vzhledem k tomu, že od ledna 2015 dívka navštívila různá zdravotnická zařízení a stěžovala si na bolesti břicha, avšak těhotenství bylo potvrzeno až 21. dubna;

D.     vzhledem k tomu, že dne 28. dubna 2015 matka této dívky požádala o dobrovolné ukončení těhotenství dcery s ohledem na její nízký věk a vysoké riziko pro její zdraví a život; vzhledem k tomu, že matka je ve vazbě, neboť neochránila dívku před sexuálním zneužíváním, které vedlo k těhotenství; vzhledem k tomu, že podle posledních zpráv byla tato desetiletá dívka poslána do zařízení pro mladé matky a byla odloučena od své vlastní matky;

E.     vzhledem k tomu, že již v lednu 2014 podala matka dívky oznámení ohledně sexuálního zneužití její dcery nevlastním otcem, avšak žalobci nepodnikli žádné kroky, nezahájili vyšetřování a ani nenařídili ochranná opatření, neboť se domnívali, že jí nic nehrozí;

F.     vzhledem k tomu, že tento případ je jen jedním z velmi mnoha případů v Paraguayi a dalších latinskoamerických zemích; vzhledem k tomu, že Paraguay i nadále z náboženských důvodů odpírá přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, čímž porušuje právo dívky na zdraví, život a fyzickou a duševní integritu; vzhledem k tomu, že pokud se dítě narodí, bude dívka vystavena psychickým a zdravotním rizikům s ohledem na její věk a okolnosti, za nichž otěhotněla; vzhledem k tomu, že dne 7. května 2015 byl zřízen mezioborový panel odborníků složený ze tří kvalifikovaných pracovníků, kteří byli navrženi místními organizacemi, tří zaměstnanců ministerstva zdravotnictví a tří členů Nejvyššího soudu, jehož úkolem je sledovat stav této dívky;

G.     vzhledem k tomu, že podle čl.109 odst. 4 trestního zákoníku Paraguaye je potrat zakázán ve všech případech s výjimkou situace, kdy těhotenství ohrožuje život ženy nebo dívky, a to bez dalších výjimek, a to i případů znásilnění, incestu či plodu neschopného života; vzhledem k tomu, že úřady uvedly, že zdraví dívky není ohroženo; vzhledem k tomu, že desetiletá dívka, která se stala obětí znásilnění, je proto nucena pokračovat ve svém nechtěném těhotenství a porodit;

H.     vzhledem k tomu, že odborníci z OSN varovali, že rozhodnutí paraguayských úřadů povede k hrubému porušení práva na život, zdraví a fyzickou a duševní integritu dívky a rovněž jejího práva na vzdělání a ohrozí tak její ekonomické a společenské vyhlídky;

I.      vzhledem k tomu, že podle článku 3 Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte hlavním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány, a vzhledem k tomu, že státy mají povinnost zajistit přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, pokud je ohrožen život těhotné ženy;

J.      vzhledem k tomu, že v březnu 2015 Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva požádal Paraguay, aby přezkoumala a změnila své právní předpisy týkající se potratu a zajistila tak jejich soulad s ostatními právy, jako je právo na zdraví a život; vzhledem k tomu, že fyzické, sexuální a psychické násilí páchané na ženách představuje závažné porušení lidských práv;

K.     vzhledem k tomu, že se Paraguay aktivně zúčastnila 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen, a vzhledem k tomu, že by všechny strany měly i nadále prosazovat Pekingskou akční platformu, co se mj. týče přístupu ke vzdělání a zdraví jakožto základním lidským právům, i k sexuálním a reprodukčním právům;

L.     vzhledem k tomu, že orgány, které monitorují provádění úmluv OSN, včetně Výboru pro lidská práva (HRC) a Výboru pro odstranění diskriminace žen při OSN (CEDAW), vyzvaly různé latinskoamerické země, aby stanovily výjimky z restriktivních právních předpisů týkajících se potratů v případě, kdy těhotenství ohrožuje život či zdraví ženy, kdy se jedná o závažné poškození plodu nebo kdy je těhotenství výsledkem znásilnění či incestu;

M.    vzhledem k tomu, že tento nelidský čin vážně tělesně ohrozil uvedenou dívku, která před těhotenstvím vážila pouhých 34 kg; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala rizika těhotenství mladých dívek, jejichž těla nejsou stále plně vyvinuta; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace označuje zdraví jako celkový dobrý tělesný, duševní a sociální stav, a nikoliv jen jakožto absenci nemoci nebo chatrného zdraví;

N.     vzhledem k tomu, že Výbor proti mučení dospěl k závěru, že omezení týkající se přístupu ke službám v oblasti reprodukčního zdraví společně se špatnými postupy v případech, kdy ženy tyto služby vyhledávají, mohou představovat porušení Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou ratifikovaly Paraguay i EU, a to vzhledem k tomu, že ohrožují zdraví a životy žen nebo mohou jinak způsobit fyzické či duševní utrpení žen;

O.     vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách a dívkách, ať už se jedná o fyzické, sexuální nebo psychické násilí, patří i nadále mezi nejrozšířenější formy porušování lidských práv a má dopad na všechny společenské vrstvy, avšak je stále jedním z nejméně oznamovaných trestných činů;

1.      1.           znovu odsuzuje zneužívání žen a veškeré násilí, které je na ženách a dívkách pácháno, zejména používání sexuálního násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; vyzývá Paraguay, aby zajistila ženám a dívkám přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, alespoň pokud jsou ohroženy na zdraví a životě, pokud je zjištěno závažné poškození plodu a v případě znásilnění a incestu;

2.      vyjadřuje závažné obavy v souvislosti s vysokým počtem těhotných dětí v Paraguayi; naléhavě vyzývá paraguayské orgány, aby splnily své mezinárodní závazky a chránily lidská práva tím, že zajistí, aby všechny dívky měly přístup k veškerým informacím a zdravotnickým službám při zvládání vysoce rizikových těhotenství, která jsou důsledkem znásilnění;

3.      naléhavě vyzývá paraguayské orgány, aby výše uvedené znásilnění nezávisle a nestranně vyšetřily a aby byl pachatel předán spravedlnosti; vyzývá paraguayské orgány, aby neprodleně propustily dívčinu matku; vítá návrh poslanců paraguayského kongresu zvýšit sazbu odnětí svobody za znásilnění nezletilé osoby z 10 na 30 let;

4.      bere na vědomí vytvoření mezioborového panelu odborníků a očekává, že tento panel komplexně posoudí stav dívky a zajistí dodržování jejích lidských práv, zejména práv na život, zdraví a fyzickou a duševní integritu;

5.      považuje za politováníhodné, že těla žen a dívek jsou, zejména pokud jde o jejich sexuální zdraví a reprodukční práva, nadále předmětem ideologických bojů, a vyzývá Paraguay, aby uznala nezcizitelná práva žen a dívek na fyzickou integritu a samostatné rozhodování, pokud jde mimo jiné o přístup k dobrovolnému plánování rodičovství a bezpečnému a legálnímu potratu; domnívá se, že všeobecný zákaz potratů ze zdravotních důvodů a potratů v případech těhotenství v důsledku znásilnění a incestu, a odmítnutí poskytovat bezplatnou zdravotní péči v případech znásilnění, představuje týrání;

6.      uznává, že porodnické násilí je kombinací institucionálního násilí a násilí páchaného na ženách a představuje závažné porušení lidských práv, jako je právo na rovné zacházení, zákaz diskriminace, právo na informace, integritu, samostatné rozhodování v oblastí zdraví a reprodukce, a mezi jeho důsledky patří ponižující a nelidský porod, zdravotní komplikace, závažná psychická újma, trauma a dokonce i úmrtí;

7.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že vlády zavírají oči před nelidskými případy těhotenství dětí a sexuálního zneužívání žen v době, kdy třetina žen na celém světě zakusí ve svém životě násilí;

8.      zdůrazňuje, že žádná desetiletá dívka není připravena na mateřství, a poukazuje na to, že dotčeným dívkám se neustále připomíná násilí na nich spáchané, což jim způsobuje závažný traumatický stres a může vést k dlouhodobým psychickým problémům;

9.      naléhavě vyzývá Komisi, aby uspíšila svou činnost týkající se návrhu, který má předložit Parlamentu a Radě s cílem umožnit, aby EU ratifikovala a provedla Istanbulskou úmluvu, a zajistila tak soulad mezi vnitřní a vnější činností EU v oblasti násilí páchaného na dětech, ženách a dívkách;

10.    vyzývá Radu, aby do pokynů EU týkajících se znásilnění a násilí páchaného na ženách a dívkách zahrnula problematiku bezpečných a legálních potratů; žádá Komisi, aby zajistila, aby se evropská rozvojová spolupráce řídila přístupem založeným na lidských právech se zvláštním důrazem na rovnost pohlaví a boj proti všem formám sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách; důrazně upozorňuje na skutečnost, že všeobecný přístup ke zdravotní péči, zvláště v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a s ním souvisejících práv, je základním lidským právem, a podtrhuje právo na dobrovolný přístup ke službám plánování rodičovství, včetně bezpečné a legální péče související s interrupcí, a potřebu informací a vzdělávání zaměřených na snižování úmrtnosti rodiček a kojenců a na odstranění všech forem násilí na základě pohlaví, včetně praxe mrzačení ženských pohlavních orgánů, dětských, předčasných a vynucených sňatků, selektivní interrupce podle pohlaví plodu, nucené sterilizace a znásilnění mezi manžely;

11.    vybízí Komisi a Radu, aby vypracovaly metody pro shromažďování údajů a ukazatele popisující tento jev, a vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby se touto otázkou zabývala při vytváření a provádění strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země; vyzývá dále ESVČ, aby vypracovala osvědčené postupy pro boj proti znásilnění a sexuálnímu násilí páchanému na ženách a dívkách ve třetích zemích s cílem potírat hlavní příčiny tohoto jevu; naléhavě vyzývá k tomu, aby poskytování humanitární pomoci ze strany EU a členských států nebylo podřízeno omezením ze strany jiných partnerských dárců, pokud jde o nezbytnou lékařskou péči, včetně přístupu k bezpečným potratům pro ženy a dívky, jež se stanou obětí znásilnění nebo incestu;

12.    žádá představitele států a vlád EU-CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států ), aby na své druhé vrcholné schůzce rozšířili kapitolu akčního plánu EU-CELAC na období 2013–2015, který přijali na své první vrcholné schůzce v Santiagu de Chile v lednu 2013, týkající se násilí na základě pohlaví s cílem stanovit jasný harmonogram činnosti a prováděcích opatření, která mají zaručit náležitou péči, pokud jde o prevenci a vyšetřování veškerých případů násilí páchaného na ženách, jejich potrestání a poskytnutí odpovídajícího odškodnění obětem;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a kongresu Paraguayské republiky, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, shromáždění Parlasur, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.