Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0547/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0547/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Παραγουάη: νομικά ζητήματα σε σχέση με την παιδική εγκυμοσύνη

10.6.2015 - (2015/2733(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8‑0547/2015)
EFDD (B8‑0582/2015)
GUE/NGL (B8‑0586/2015)
ALDE (B8‑0588/2015)
S&D (B8‑0591/2015)

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Andrejs Mamikins εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in ‘t Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans, José Inácio Faria, Philippe De Backer εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miloslav Ransdorf, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Monika Vana, Davor Škrlec, Eva Joly, Molly Scott Cato εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2015/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0547/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0547/2015
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Παραγουάη: νομικά ζητήματα σε σχέση με την παιδική εγκυμοσύνη

(2015/2733(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την Διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur που συνήφθη το 1999,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[1],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1567/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με τη στήριξη των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή και τα συναφή δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες[2],

–       έχοντας υπόψη τον Ποινικό Κώδικα της Παραγουάης (νόμος αριθ. 1160/97) της 26ης Νοεμβρίου 1997, ιδίως το άρθρο 109 παράγραφος 4 αυτού,

–       έχοντας υπόψη τον πέμπτο αναπτυξιακό στόχο της Χιλιετίας (βελτίωση της υγείας των μητέρων),

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ιδίως το άρθρο 3 αυτής,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της 11ης Μαΐου 2015 της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, στη νομοθεσία και στην πράξη,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 1987,

–       έχοντας υπόψη το αίτημα του Μαρτίου 2015 που απηύθυνε η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα για να αναθεωρήσει η Παραγουάη και να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με την άμβλωση προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατότητά της με άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, το 19% των εγκύων στην Παραγουάη είναι ανήλικες, κάθε ημέρα υπάρχουν δύο τοκετοί κοριτσιών ηλικίας κάτω των 14 ετών, ενώ το 2,13% των μητρικών θανάτων αφορούν κορίτσια ηλικίας 10 έως 14 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάθε χρόνο, στην Παραγουάη περίπου 600 κορίτσια ηλικίας μέχρι 14 ετών καθίστανται έγκυοι και ότι σε άλλες χώρες της περιοχής το ποσοστό παιδικής εγκυμοσύνης είναι δεκαπλάσιο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λατινική Αμερική ο κίνδυνος μητρικών θανάτων είναι τετραπλάσιος μεταξύ των εφήβων κάτω των 16 ετών, ενώ το 65% των μαιευτικών συριγγίων παρουσιάζονται σε εφήβους έγκυες, με σοβαρές συνέπειες για τη ζωή τους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα υγείας και κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώιμες εγκυμοσύνες είναι επικίνδυνες και για τα βρέφη, το ποσοστό θνησιμότητας των οποίων είναι κατά 50% υψηλότερο του μέσου όρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό έως 40% των γυναικών στην περιοχή έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας και ότι το 95% των αμβλώσεων που διενεργούνται στη Λατινική Αμερική είναι επισφαλείς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Απριλίου 2015, ένα δεκάχρονο κορίτσι πήγε στο μαιευτήριο Trinidad και στην παιδιατρική κλινική στην πόλη Ασουνσιόν όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν έγκυος 21 εβδομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την εξέταση του κοριτσιού, ο διευθυντής του νοσοκομείου δήλωσε δημόσια ότι η εγκυμοσύνη της ήταν υψηλού κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πατριός του κοριτσιού, ο οποίος είχε φροντίσει να εξαφανιστεί, συνελήφθη στις 9 Μαΐου 2015 και κατηγορείται για τον βιασμό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κορίτσι είχε πάει σε διάφορα ιατρικά κέντρα από τον Ιανουάριο 2015 παραπονούμενο για πόνο στο στομάχι, όμως η εγκυμοσύνη δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι τις 21 Απριλίου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Απριλίου 2015 η μητέρα του κοριτσιού ζήτησε εθελούσια διακοπή της κύησης της κόρης της λόγω του νεαρού της ηλικίας της και των κινδύνων για την υγεία και τη ζωή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητέρα έχει τεθεί υπό κράτηση με το σκεπτικό ότι δεν προστάτευσε την κόρη της από τη σεξουαλική κακοποίηση που οδήγησε στην εγκυμοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες το δεκάχρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί σε κέντρο για νεαρές μητέρες και απομακρύνθηκε από τη μητέρα της·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη τον Ιανουάριο 2014 η μητέρα του κοριτσιού είχε υποβάλει καταγγελία σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της από τον πατριό της, αλλά οι εισαγγελικές αρχές δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια, δεν ερεύνησαν την υπόθεση ούτε πρόβλεψαν μέτρα προστασίας, διότι έκριναν ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μία μόνον περίπτωση ανάμεσα σε πολλές τόσο στην Παραγουάη όσο και στις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παραγουάη εξακολουθεί, για λόγους θρησκείας, να αρνείται την πρόσβαση του κοριτσιού σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, παραβιάζοντας με τη στάση της αυτή το δικαίωμα του κοριτσιού στην υγεία, τη ζωή και τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κορίτσι θα αντιμετωπίσει κινδύνους για την ψυχολογική της κατάσταση και την υγεία της εάν γεννηθεί το βρέφος λόγω του νεαρού της ηλικίας της και των περιστάσεων που οδήγησαν στην εγκυμοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Μαΐου 2015 συγκροτήθηκε διεπιστημονική ομάδα ειδικών, αποτελούμενη από τρεις επαγγελματίες που προτάθηκαν από τοπικές οργανώσεις, τρία μέλη του Υπουργείου Υγείας και τρία μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας του κοριτσιού·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 4 του Κώδικα Υγείας της Παραγουάης, η άμβλωση απαγορεύεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες στις οποίες η εγκυμοσύνη έχει επιπλοκές που απειλούν τη ζωή της γυναίκας ή του κοριτσιού, χωρίς καμιά άλλη εξαίρεση, ούτε σε περίπτωση βιασμού, αιμομιξίας ή μη βιώσιμου εμβρύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές υποστήριξαν ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο η υγεία του κοριτσιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεκάχρονη επιζήσασα του βιασμού είναι συνεπώς αναγκασμένη να συνεχίσει την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και να γεννήσει·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών έχουν προειδοποιήσει ότι η απόφαση των αρχών της Παραγουάης οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του κοριτσιού στη ζωή, την υγεία και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, και του δικαιώματός της στην εκπαίδευση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες της·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, σε όλες τις δράσεις που αφορούν παιδιά, ανεξαρτήτως του αν εκπορεύονται από δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρόνοιας, δικαστήρια, διοικητικές αρχές ή νομοθετικά σώματα, πρέπει να λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη τα υπέρτατα συμφέροντα του παιδιού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση όταν κινδυνεύει η ζωή της εγκύου·

Ι.      έχοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο 2015 η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από την Παραγουάη να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για την άμβλωση προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατότητά της με άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία κατά των γυναικών είναι εκτεταμένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι Παραγουάη συμμετείχε ενεργά στην 59η σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση των Γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέρη θα πρέπει να συνεχίσουν να προάγουν την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου των Ηνωμένων Εθνών, που αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί παρακολούθησης των συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένων της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRC) και της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), έχουν ζητήσει από διάφορα κράτη της Λατινικής Αμερικής να θεσπίσουν εξαιρέσεις από την περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση σε περιπτώσεις όπου η εγκυμοσύνη συνιστά κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία της γυναίκας, όταν υπάρχει σοβαρή βλάβη του εμβρύου, και όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απάνθρωπη πράξη έχει παραδώσει το σώμα του προαναφερθέντος δεκάχρονου κοριτσιού, που ζύγιζε μόνο 34 κιλά πριν από την εγκυμοσύνη, σε σοβαρό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) έχει προσδιορίσει τους κινδύνους που ενέχει η εγκυμοσύνη για τα νεαρά κορίτσια, των οποίων το σώμα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ ορίζει την έννοια της υγείας ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως απουσία ασθένειας ή αναπηρίας·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή κατά των βασανιστηρίων διαπίστωσε ότι ορισμένοι περιορισμοί στην πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και οι κακοποιήσεις που παρατηρούνται όταν οι γυναίκες αναζητούν τις υπηρεσίες αυτές, μπορεί να συνιστούν παραβιάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας – η οποία κυρώθηκε από την Παραγουάη και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ –με το σκεπτικό ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των γυναικών ή, διαφορετικά, μπορεί να προκαλούν σοβαρό σωματικό ή ψυχικό πόνο ή κακουχία·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών εξακολουθεί να συνιστά την πλέον διαδεδομένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, αλλά, παράλληλα, και ένα από τα λιγότερο καταγγελλόμενα εγκλήματα·

1.      καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές κακοποίησης και βίας εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών, ειδικότερα τη χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου και την ενδοοικογενειακή βία· καλεί την Παραγουάη να εξασφαλίσει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, τουλάχιστον, όταν η υγεία και η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο, όταν υπάρχει σοβαρή βλάβη του εμβρύου και σε περιπτώσεις βιασμού και αιμομιξίας·

2.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων παιδικής εγκυμοσύνης στην Παραγουάη· παροτρύνει τις αρχές της Παραγουάης να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης όλων των κοριτσιών σε κάθε είδους ενημέρωση και σε ιατρικές υπηρεσίες για τη διαχείριση υψηλού κινδύνου εγκυμοσυνών που είναι αποτέλεσμα βιασμού·

3.      παροτρύνει τις αρχές της Παραγουάης να διενεργήσουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση του προαναφερθέντος βιασμού και να προσαγάγουν τον δράστη ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί τις αρχές της Παραγουάης να απελευθερώσουν αμέσως τη μητέρα του κοριτσιού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση των μελών του Κογκρέσου της Παραγουάης να αυξηθεί η μέγιστη ποινή για τον βιασμό ανηλίκου σε τριακονταετή κάθειρξη, αντί της δεκαετούς που ισχύει σήμερα·

4.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας ειδικών και ευελπιστεί ότι η ομάδα αυτή θα αξιολογήσει την κατάσταση του κοριτσιού από κάθε άποψη και θα διασφαλίσει τον σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της, ιδίως στη ζωή, την υγεία, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα·

5.      θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το σώμα των γυναικών και των κοριτσιών, ειδικά όσον αφορά τη σεξουαλική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, εξακολουθεί να αποτελεί ιδεολογικό πεδίο μάχης, και καλεί την Παραγουάη να αναγνωρίσει τα αναφαίρετα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών στη σωματική ακεραιότητα και αυτόνομη λήψη αποφάσεων όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης σε εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό και σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις· πιστεύει ότι η γενική απαγόρευση της άμβλωσης για λόγους υγείας και της άμβλωσης σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης που είναι προϊόν βιασμού και αιμομιξίας, και η άρνηση παροχής δωρεάν υγειονομικής κάλυψης σε περιπτώσεις βιασμού, ισοδυναμεί με βασανιστήριο·

6.      αναγνωρίζει ότι η μαιευτική βία αποτελεί σημείο τομής μεταξύ της θεσμικής βίας και της βίας κατά των γυναικών, η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως τα δικαιώματα στην ισότητα, στην απαγόρευση των διακρίσεων, την πληροφόρηση, την ακεραιότητα, την αυτονομία στον τομέα της υγείας και της αναπαραγωγής, οι συνέπειες της οποίας είναι ένας ταπεινωτικός και απάνθρωπος τοκετός, επιπλοκές στην υγεία, έντονα ψυχολογικά προβλήματα, τραύματα ακόμη και θάνατος·

7.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις κυβερνήσεις που εθελοτυφλούν μπροστά σε απάνθρωπες περιπτώσεις παιδικής εγκυμοσύνης και σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, όταν μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως θα υποστεί βία κατά τη διάρκεια της ζωής της·

8.      τονίζει ότι κανένα δεκάχρονο κορίτσι δεν είναι έτοιμο να γίνει μητέρα, τονίζει ακόμη ότι τα κορίτσια που υπήρξαν θύματα βίας ζουν διαρκώς υπό την επήρεια της βιαιοπραγίας που διεπράχθη εις βάρος τους, πράγμα το οποίο προκαλεί σοβαρή μετατραυματική καταπόνηση και ενέχει τον κίνδυνο μακροχρόνιων ψυχολογικών προβλημάτων·

9.      παροτρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες για την υποβολή πρότασης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό να μπορέσει η ΕΕ να κυρώσει και να θέσει σε εφαρμογή τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των γυναικών και των κοριτσιών·

10.    καλεί το Συμβούλιο να περιλάβει το ζήτημα της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το βιασμό και τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής συνεργασίας θα ακολουθείται μία προσέγγιση που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση όλων των μορφών σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει ότι η γενική πρόσβαση στην υγεία, ιδίως στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα, συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και τονίζει το δικαίωμα στην εθελοντική πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών περίθαλψης που συνδέονται με την ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, καθώς και την πληροφόρηση και εκπαίδευση με σκοπό τη μείωση του ποσοστού μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας και την εξάλειψη όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των γάμων παιδιών και των πρόωρων και αναγκαστικών γάμων, της δολοφονίας λόγω φύλου, της αναγκαστικής στείρωσης και του συζυγικού βιασμού·

11.    ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων και δείκτες για το συγκεκριμένο φαινόμενο, ενθαρρύνει δε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συμπεριλάβει το θέμα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει περαιτέρω την ΕΥΕΔ να θεσπίσει ορθές πρακτικές για την καταπολέμηση του βιασμού και της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών σε τρίτες χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιτίες στη ρίζα του προβλήματος αυτού· υποστηρίζει πως η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλουν άλλοι δωρητές εταίροι σε σχέση με την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε ασφαλείς εκτρώσεις των γυναικών και κοριτσιών που πέφτουν θύματα βιασμού ή αιμομιξίας·

12.    ζητεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ-CELAC (Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής), κατά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής, να αυξήσουν το κεφάλαιο για τη βία με βάση το φύλο στο σχέδιο δράσης ΕΕ-CELAC 2013-2015, που εγκρίθηκε κατά την πρώτη διάσκεψη κορυφής στο Σαντιάγο της Χιλής τον Ιανουαρίου 2013, με σκοπό να καταρτιστεί σαφές χρονοδιάγραμμα δράσης και μέτρων εφαρμογής με σκοπό την εξασφάλιση της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την πρόληψη και τη διερεύνηση και επιβολή κυρώσεων για όλες τις πράξεις βίας κατά των γυναικών και την παροχή επαρκούς αποζημίωσης στα θύματα·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την κυβέρνηση και το Κογκρέσο της Δημοκρατίας της Παραγουάης, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Parlasur, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.