Postup : 2015/2730(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0548/2015

Předložené texty :

RC-B8-0548/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0233

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 164kWORD 99k
9.6.2015
PE558.922v01-00}
PE558.923v01-00}
PE558.924v01-00}
PE558.925v01-00}
PE558.926v01-00}
PE558.927v01-00}
PE558.928v01-00} RC1
 
B8-0548/2015}
B8-0549/2015}
B8-0550/2015}
B8-0571/2015}
B8-0572/2015}
B8-0572/2015}
B8-0574/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-0548/2015)

S&D (B8-0549/2015)

ALDE (B8-0550/2015)

ECR (B8-0571/2015)

PPE (B8-0572/2015)

GUE/NGL (B8-0572/2015)

EFDD (B8-0574/2015)


o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (2015/2730(RSP))


Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver za skupinu PPE
Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte, Massimo Paolucci za skupinu S&D
Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski, Emma McClarkin za skupinu ECR
Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in ‘t Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali, Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE
Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL
Helga Trüpel, Jill Evans, Karima Delli za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (2015/2730(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávu Komise ze dne 3. února 2014 o boji proti korupci v EU (COM(2014)0038),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. června 2011 nazvané „Boj proti korupci v EU“ (COM(2011)0308),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu(1),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 nazvané „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu(2),

–   s ohledem na bílou knihu Komise o sportu ze dne 11. července 2007 (COM(2007)0391),

–   s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2014–2017,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu(3),

–   s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 23. dubna 2015 o reformě vrcholných fotbalových organizací,

–   s ohledem na nový program zaměřený na sport v rámci programu Erasmus+, a především jeho cíl řešit přeshraniční problémy ohrožující důvěryhodnost sportu, jako je doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí, spolu se všemi formami nesnášenlivosti a diskriminace, a prosazovat a podporovat řádnou správu ve sportu,

–   s ohledem na dokument nazvaný „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“,

–   s ohledem na článek 2 stanov FIFA, v němž se uvádí, že mezi cíle FIFA patří: „podpora poctivosti, etiky a ducha fair play, aby se zamezilo veškerým metodám nebo postupům, jako je korupce, doping nebo manipulace s výsledky zápasů, které by mohly ohrozit poctivost zápasů, soutěží, hráčů, funkcionářů a členů nebo vést ke zneužívání fotbalových svazů“,

–   s ohledem na zprávu Michaela Garcii o kontroverzním výběru zemí, které mají pořádat mistrovství světa v letech 2018 a 2022, již FIFA slíbila zveřejnit v prosinci 2014,

–   s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že švýcarské orgány zatkly dne 27. května 2015 v Curychu 14 funkcionářů federace FIFA, včetně jejího místopředsedy; vzhledem k tomu, že tato zatčení byla provedena na žádost ministerstva spravedlnosti USA na základě obvinění z praní špinavých peněz, vydírání, podvodu a úplatkářství, jejichž rozsah překračoval 150 milionů US dolarů;

B.  vzhledem k tomu, že orgány Švýcarska a USA rovněž zahájily trestní vyšetřování způsobu přidělení mistrovství světa Rusku na rok 2018 a Kataru na rok 2022;

C. vzhledem k tomu, že FIFA fungovala po řadu let jako netransparentní organizace, která nebyla nikomu odpovědná a o které bylo obecně známo, že v ní panuje korupce; vzhledem k tomu, že nedávná zatčení potvrzují systémový, rozsáhlý a dlouhodobý charakter podvodů a korupce ve FIFA a skutečnost, že se nejedná o ojedinělé případy selhání, jak tvrdil bývalý předseda FIFA Joseph Blatter;

D. vzhledem k tomu, že navzdory zatčení a obvinění vysokých činitelů FIFA a navzdory tomu, že se tato organizace nacházela v hluboké krizi, byl Joseph Blatter dne 29. května 2015 opět zvolen předsedou FIFA, a to již popáté; vzhledem k tomu, že opětovné zvolení Josepha Blattera předsedou a rozhodnutí nezveřejnit závěry Garciovy zprávy, která měla vyšetřit volbu Ruska a Kataru coby pořadatelských zemí mistrovství světa v letech 2018 a 2022, ukazují, že FIFA i nadále jedná nezodpovědně a netransparentně a není dodnes ochotna sama se reformovat a zavést změny, které jsou zapotřebí pro zlepšení mezinárodní správy fotbalu;

E.  vzhledem k tomu, že odstoupení Josepha Blattera a zatčení funkcionářů federace FIFA vytvořilo podmínky pro zásadní reformu struktur a postupů této organizace s cílem zlepšit její správu a bojovat proti korupci v této organizaci, k čemuž je třeba přistoupit neprodleně;

F.  vzhledem k mimořádnému významu integrity u sportovních organizací, jenž pramení z toho, že jak profesionální, tak i amatérský sport hraje klíčovou roli při celosvětovém prosazování míru, respektu k lidským právům a solidarity, je přínosem pro společnost ze zdravotního i ekonomického hlediska a hraje zásadní roli při zdůrazňování základních hodnot vzdělání a kultury a podporování sociálního začleňování;

G. vzhledem k tomu, že evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics ve svém prohlášení ze dne 3. června 2015 odsoudil poslední vývoj ve FIFA a vyzval k„ obnovení důvěry a zavedení důvěryhodného systému řádné správy ve FIFA“;

H. vzhledem k tomu, že Komise a Rada uznaly potřebu partnerství řídících fotbalových orgánů a veřejných orgánů v zájmu řádné správy této hry, která bude respektovat samoregulační povahu profesionálního sportu a povede ke strukturovanému dialogu o sportu;

I.   vzhledem k tomu, že transparentnost, zodpovědnost a demokracie, jinak řečeno řádná správa, je ve sportovních organizacích nezbytnou podmínkou takovéhoto samoregulačního režimu a také toho, aby sportovní hnutí mohlo účinně a strukturálně předcházet podvodům a korupci ve sportu a bojovat proti nim;

J.   vzhledem k tomu, že Parlament již dříve vyzval řídící fotbalové orgány, aby nastolily větší demokracii, transparentnost, legitimitu a odpovědnost (tj. aby si nechaly provádět finanční audit nezávislým kontrolním orgánem) a řádnou správu, a že požádal Komisi, aby vypracovala obecné pokyny ohledně toho, jak lze legitimní a přiměřenou samoregulaci podporovat;

K. vzhledem k tomu, že pokud nebude korupce řešena neprodleně a řádným způsobem, může i nadále podrývat důvěru ve sportovní instituce a ohrožovat integritu sportu jako takového;

L.  vzhledem k tomu, že boj proti korupci je jednou z priorit Stockholmského programu, kterým se řídí činnost Komise v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

M. vzhledem k tomu, že sport rovněž představuje rozsáhlé a rychle rostoucí odvětví hospodářství EU a významným způsobem přispívá k růstu a vytváření pracovních míst, přičemž jeho přidaná hodnota a pozitivní přínos pro zaměstnanost přesahují průměrnou míru růstu;

1.  odsuzuje systémovou a zavrženíhodnou korupci, která byla odhalena ve FIFA, a veřejně potvrzuje své stanovisko, podle nějž nejsou tato tvrzení nikterak překvapující;

2.  vyzývá sportovní organizace, členské státy a EU, aby při probíhajícím a budoucím vyšetřování obvinění z korupčního jednání v rámci FIFA plně spolupracovaly;

3.  zdůrazňuje klíčový význam vyšetřování, v němž justiční orgány Švýcarska a USA zkoumají rozhodnutí výkonného výboru FIFA o udělení pořadatelství mistrovství světa v letech 1998, 2010, 2018 a 2022 Francii, Jihoafrické republice, Rusku a Kataru;

4.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby následné prošetření korupčních praktik, k nimž ve federaci FIFA došlo v minulosti, v odůvodněných případech vedlo k odvolání všech funkcionářů, kteří se dopustili finančních pochybení, a k přezkumu rozhodnutí spojených s korupcí nebo jinou trestnou činností; vyzývá EU, aby tento proces bedlivě sledovala a poskytla nezbytné podmínky pro vedení nezaujatého externího vyšetřování; vítá prohlášení předsedy výboru FIFA pro audit a dodržování norem, podle nějž by udělení pořadatelství mistrovství světa v letech 2018 a 2022 mohlo být zneplatněno, objeví-li se důkazy o tom, že příslušná rozhodnutí byla výsledkem korupčních aktivit;

5.  odsuzuje skutečnost, že FIFA dosud nezveřejnila plné znění Garciovy zprávy, k čemuž se sice zavázala v prosinci 2014, doposud k tomu však nepřikročila, a vyzývá FIFA, aby tak neprodleně učinila;

6.  připomíná, že je důležité mít jasná a transparentní pravidla pro rozhodování o pořadatelství mistrovství světa, zajistit náležité informační a dohledové mechanismy, a zabezpečit, aby v tomto procesu existovaly rovné podmínky pro země ucházející se o pořadatelství a aby bylo zaručeno, že konečné rozhodnutí bude přijímáno výhradně na základě kvality předložených projektů;

7.  vyzývá všechny mezinárodní sportovní organizace, obzvláště Mezinárodní olympijský výbor, FIFA a Unii evropských fotbalových svazů (UEFA), aby zajistily, aby se každá země ucházející se o pořádání velkých sportovních akcí zavázala, že bude při všech činnostech spjatých s pořádáním a průběhem akce dodržovat mezinárodní normy v oblasti základních práv;

8.  zdůrazňuje, že korupce a praní peněz jsou úzce propojené aktivity a že velký počet členských států byl postižen manipulací s výsledky zápasů a další finanční trestnou činností, často spojenou se zločineckými organizacemi působícími v mezinárodním měřítku;

9.  oceňuje práci investigativních novinářů, kteří na korupci v rámci FIFA a při výběru zemí pořádajících mistrovství světa poukázali; v této souvislosti podněcuje všechny sportovní organizace k tomu, aby zavedly účinný regulační rámec, jenž by usnadňoval činnost informátorů a chránil je;

10. vyslovuje svůj názor, který zastává již dlouho, že v rámci FIFA panuje přebujelá, systémová a hluboce zakořeněná korupce, a je přesvědčen, že tato organizace vážně poškodila integritu světového fotbalu a její praktiky mají ničivý dopad na celou fotbalovou pyramidu od nejvyšších pater profesionálního fotbalu až po amatérské kluby na té nejnižší úrovni;

11. rozhodně zdůrazňuje, že fotbal jako nejpopulárnější sport na světě nesmí být poskvrněn touto korupční kulturou a současný vývoj v rámci FIFA by měl vést k jeho ochraně, nikoli k jeho stigmatizaci;

12. opakuje, že fotbal a sport obecně mají hluboký pozitivní společenský vliv na každodenní život milionů občanů, a zejména mladých lidí;

13. vítá odstoupení Josepha Blattera z funkce předsedy FIFA a právě probíhající trestní vyšetřování; naléhavě vyzývá výkonný výbor FIFA, aby provedl strukturální reformy s cílem nastolit transparentnost a zodpovědnost a zaručit otevřené, vyvážené a demokratické rozhodovací procesy v rámci FIFA, včetně procesu volby nového předsedy, a přístup nulové tolerance vůči korupci ve sportu;

14. vyjadřuje však vážné znepokojení nad tím, že důvěryhodnost FIFA jako řídícího orgánu světového fotbalu nemůže být obnovena a naléhavé reformy, které jsou nutné, nemohou začít, dokud nebude jmenováno nové vedení, k čemuž může podle předpisů FIFA dojít až po uplynutí devíti měsíců; vyzývá proto FIFA, aby transparentním způsobem a za účasti všech aktérů vybrala do svého čela dočasného nástupce, který s okamžitou platností nahradí Josepha Blattera;

15. připomíná, že řádná správa v oblasti sportu je základním předpokladem pro autonomii a samoregulaci sportovních organizací v souladu s principy transparentnosti, zodpovědnosti a demokracie, a podtrhuje nutnost uplatňovat ve sportu přístup nulové tolerance vůči korupci; zdůrazňuje, že je třeba, aby v rozhodovacím procesu byly odpovídajícím způsobem zastoupeny všechny zainteresované strany, a poznamenává, že se lze inspirovat osvědčenými postupy jiných sportovních organizací;

16. žádá, aby se FIFA bezvýhradně zavázala k důkladnému přezkumu minulých a současných rozhodnutí a k plné transparentnosti své činnosti v budoucnu, mj. pokud jde odměňování členů výkonného výboru a vrcholného vedení, s cílem zavést interní autoregulační postupy a účinné mechanismy zjišťování, vyšetřování a postihování nekalého jednání;

17. je přesvědčen, že tento přezkum by se měl týkat stanov, struktury, kodexů, provozních zásad a praktických postupů FIFA, zavedení časové omezení funkčního období členů výkonného výboru, včetně předsedy, a kontrolu jejich funkcí nezávislým procesem náležité péče a externí a zcela nezávislý finanční audit posuzující spolehlivost finančních výkazů;

18. naléhavě vyzývá FIFA, aby pro členy vedení a výkonného výboru zavedla přísné etické normy a kodex chování, jejichž dodržování by kontroloval nezávislý monitorovací orgán;

19. vyzývá všechny řídící orgány v oblasti sportu, aby se zavázaly k dodržování postupů řádné správy a ke zvyšování transparentnosti s cílem snížit riziko, že se stanou obětí korupce;

20. vyzývá všechny sponzory a rozhlasové i televizní společnosti, s nimiž byly uzavřeny smlouvy, aby vyžadovali a podporovali proces reforem v rámci FIFA tím, že se veřejně vysloví proti korupci ve sportu a na toto vyjádření navážou vytrvalými nátlakovými opatřeními;

21. žádá UEFA a národní fotbalové svazy, aby samy vyvinuly ještě větší úsilí s cílem do konce roku 2016 prosadit provedení zásadních reformních opatření v rámci FIFA, a zejména uskutečnit doporučení uvedená v tomto usnesení, a to jak přímo, tak prostřednictvím svých zástupců ve výkonném výboru FIFA;

22. vyzývá Komise a členské státy, aby činnost a opatření související s řádnou správou posílily a zařadily mezi priority v rámci pracovního plánu EU v oblasti sportu a aby zajistily plné zapojení národních svazů do evropských i mezinárodních snah o lepší správu;

23. vyzývá Komisi, aby v koordinaci s členskými státy a ve spolupráci s Interpolem, Europolem a Eurojustem přijala všechna potřebná opatření – včetně účinného vymáhání – k tomu. aby zakročila při jakémkoli náznaku korupce, do které by se na území EU zapletli funkcionáři FIFA a národních fotbalových svazů, a aby posílila evropskou spolupráci v oblasti vymáhání práva prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení;

24. zdůrazňuje, že vzhledem k nadnárodní povaze korupce ve sportu vyžaduje boj proti tomuto jevu účinnější spolupráci všech zainteresovaných stran, včetně veřejných orgánů, donucovacích orgánů, sportovního odvětví, sportovců a fanoušků, přičemž je třeba v této souvislosti klást důraz na vzdělávání a preventivní opatření;

25. vítá nový program pro sport v rámci programu Erasmus+, který podporuje nadnárodní vzdělávací projekty, které se zabývají přeshraničními hrozbami pro integritu a etické jednání ve sportu, kterými jsou doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí, spolu se všemi formami nesnášenlivosti a diskriminace, a jehož cílem je prosazovat a podporovat řádnou správu ve sportu;

26. vyzývá členské státy a sportovní federace, aby řádně informovaly a vzdělávaly sportovce i spotřebitele, a to již od raného věku a na všech sportovních úrovních, amatérské i profesionální; podněcuje sportovní organizace k tomu, aby vytvořily komplexní preventivní a výchovné programy, které jasně stanoví povinnosti pro kluby, ligy a federace, a to zejména pokud jde o nezletilé, a aby v těchto programech nepolevovaly;

27. vítá dohodu na čtvrté směrnici proti praní peněz, k níž nedávno došlo, a podporuje proaktivní používání veškerých prostředků, které skýtají nové právní předpisy k řešení tohoto problému; vyzývá Komisi, aby důsledně monitorovala právní předpisy proti praní peněz s cílem zajistit dostatečný boj proti korupci ve sportu a zajistit kontrolu řídících sportovních orgánů registrovaných v EU a jejich funkcionářů;

28. trvá na tom, že boj proti korupci ve vztahu ke způsobu řízení FIFA musí být rovněž doprovázen jednoznačnými závazky a opatřeními ze strany FIFA, členských států a dalších zainteresovaných stran proti jiným trestným činům, k nimž dochází ve sportovních organizacích, zejména proti manipulaci s výsledky zápasů, a které jsou často spojeny se zločineckými organizacemi působícími v mezinárodním měřítku;

29. zdůrazňuje, že je nutné, aby součástí všech budoucích reforem v profesionálním sportu, a zejména ve fotbale, byla zásadní opatření na ochranu práv sportovců, trenérů a týmů; v této souvislosti podtrhuje, že je důležité řešit případy vlastnictví hráčů třetí stranou v evropském sportu;

30. podporuje výzvu kampaně New FIFA Now ke zřízení nezávislé nevládní komise pro reformu FIFA, která bude podléhat dohledu nezávislého mezinárodního orgánu;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států, Mezinárodní federaci fotbalových svazů (FIFA), Unii evropských fotbalových svazů (UEFA), národním fotbalovým svazům, Asociaci evropských profesionálních fotbalových lig (EPFL), Asociaci evropských klubů (ECA) a Mezinárodní federaci profesionálních fotbalistů (FIFPro).

 

 

(1)

Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)

Úř. věst. C 239 E, 20.8.2013, s. 46.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0098.

Právní upozornění - Ochrana soukromí