Postup : 2015/2730(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0548/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0548/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0233

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 164kWORD 101k
9.6.2015
PE558.922v01-00}
PE558.923v01-00}
PE558.924v01-00}
PE558.925v01-00}
PE558.926v01-00}
PE558.927v01-00}
PE558.928v01-00} RC1
 
B8-0548/2015}
B8-0549/2015}
B8-0550/2015}
B8-0571/2015}
B8-0572/2015}
B8-0573/2015}
B8-0574/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑0548/2015)

S&D (B8‑0549/2015)

ALDE (B8‑0550/2015)

ECR (B8‑0571/2015)

PPE (B8‑0572/2015)

GUE/NGL (B8‑0573/2015)

EFDD (B8‑0574/2015)


o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA (2015/2730(RSP))


Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver v mene poslaneckého klubu PPE
Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D
Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski, Emma McClarkin v mene skupiny ECR
Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in ‘t Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali, Juan Carlos Girauta Vidal v mene skupiny ALDE
Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL
Helga Trüpel, Jill Evans, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA (2015/2730(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správu Komisie o boji proti korupcii v EÚ z 3. februára 2014 (COM(2014)0038),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. júna 2011 s názvom Boj proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. januára 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe (COM(2011)0012),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o európskom rozmere v športe(2),

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe z 11. júla 2007 (COM(2007)0391),

–   so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 21. mája 2014 o pracovnom pláne Európskej únie pre šport (2014 – 2017),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe(3),

–   so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 23. apríla 2015 o reforme spravovania futbalu,

–   so zreteľom na nový športový program v rámci programu Erasmus+, a najmä jeho cieľ bojovať proti cezhraničným ohrozeniam čestnosti športu, ako je doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov a násilie, ako aj všetkým druhom netolerancie a diskriminácie a podnecovať a podporovať dobrú správu v športe,

–   so zreteľom na Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich,

–   so zreteľom na článok 2 stanov FIFA, v ktorom sa uvádza, že medzi ciele FIFA patrí: podpora čestnosti, etiky a fair play s cieľom predchádzať všetkým metódam alebo postupom ako korupcia, doping alebo ovplyvňovanie výsledkov zápasov, ktoré môžu ohroziť čestnosť zápasov, súťaží, hráčov, funkcionárov a členov alebo spôsobiť zneužitie asociačného futbalu,

–   so zreteľom na správu Michaela Garciu týkajúcu sa sporného postupu uchádzania sa o organizáciu majstrovstiev sveta v rokoch 2018 a 2022, s ktorej zverejnením FIFA súhlasila v decembri 2014,

–   so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže švajčiarske orgány 27. mája 2015 v Zürichu zatkli 14 funkcionárov FIFA vrátane viceprezidenta; keďže zatknutia sa uskutočnili na žiadosť ministerstva spravodlivosti USA na základe obvinení z prania špinavých peňazí, vydierania, podvodu a úplatkárstva v hodnote prekračujúcej 150 miliónov USD;

B.  keďže švajčiarske a americké orgány začali aj samostatné trestnoprávne vyšetrovanie spôsobu pridelenia organizácie majstrovstiev sveta v rokoch 2018 a 2022 Rusku a Kataru;

C. keďže FIFA mnoho rokov fungovala ako organizácia, ktorá sa nikomu nezodpovedala, bola nepriehľadná a notoricky skorumpovaná; keďže nedávne zatknutia potvrdzujú, že podvody a korupcia vo FIFA sú skôr systémovým, rozšíreným a pretrvávajúcim javom, a nielen ojedinelými prípadmi pochybení, ako to tvrdí bývalý prezident FIFA Joseph Blatter;

D. keďže napriek zatknutiu a obvineniu vedúcich činiteľov FIFA a kríze, do ktorej sa organizácia ponorila, bol Joseph Blatter 29. mája 2015 znovuzvolený za prezidenta FIFA na piate funkčné obdobie; keďže znovuzvolenie Josepha Blattera za prezidenta a rozhodnutie nezverejniť zistenia v Garciovej správe týkajúce sa výberu Ruska a Kataru ako hostiteľských krajín majstrovstiev sveta v rokoch 2018 a 2022 ukazujú, že FIFA postupovala bezohľadne a nezodpovedne a bránila sa reformám či zmenám potrebným na zlepšenie správy medzinárodného futbalu;

E.  keďže odstúpenie Josepha Blattera a zatknutie funkcionárov FIFA vytvorili podmienky na radikálnu reformu štruktúr a praktík FIFA s cieľom zlepšiť jej správu a bojovať proti korupcii v tejto organizácii, čo sa musí uskutočniť ako naliehavá záležitosť;

F.  keďže čestnosť športových organizácií je veľmi dôležitá, pretože profesionálny aj amatérsky šport zohrávajú kľúčovú úlohu v celosvetovom presadzovaní mieru, dodržiavania ľudských práv a solidarity, majú zdravotný a hospodársky prínos pre spoločnosť a nenahraditeľnú úlohu pri zdôrazňovaní základných vzdelávacích a kultúrnych hodnôt, ako aj pri presadzovaní sociálneho začleňovania;

G. keďže európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics vo vyhlásení z 3. júna 2015 odsúdil najnovšie udalosti vo FIFA a vyzval na obnovenie dôvery a vytvorenie pevného systému dobrej správy vo FIFA;

H. keďže Komisia a Rada uznali, že medzi riadiacimi orgánmi futbalu a verejnými orgánmi je v záujme dobrej správy tohto športu potrebné partnerstvo, ktoré rešpektuje samoregulačnú povahu profesionálneho športu a ktoré viedlo k štruktúrovanému dialógu o športe;

I.   keďže transparentnosť, zodpovednosť a demokracia – inými slovami dobré riadenie – v športových organizáciách sú nevyhnutnými predpokladmi takéhoto samoregulačného režimu, ako aj účinnej a štrukturálnej prevencie podvodov a korupcie a boja proti nim v športovom hnutí;

J.   keďže Parlament už v minulosti vyzval riadiace orgány futbalu, aby zaviedli viac demokracie, transparentnosti, legitimity, zodpovednosti (t. j. finančný audit nezávislým orgánom auditu) a dobrú správu, a požiadal Komisiu, aby poskytla usmernenia, ako by bolo možné podporovať legitímnu a primeranú samoreguláciu;

K. keďže bez naliehavého a riadneho riešenia môže korupcia naďalej narúšať dôveru v športové inštitúcie a ohrozovať čestnosť športu ako celku;

L.  keďže boj proti korupcii je jednou z priorít Štokholmského programu, ktorý usmerňuje kroky Komisie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí;

M. keďže šport predstavuje aj veľké a rýchlo rastúce odvetvie hospodárstva EÚ a významnou mierou prispieva k rastu a zamestnanosti, pričom jeho pridaná hodnota a účinky na zamestnanosť prekračujú priemernú mieru rastu;

1.  odsudzuje systémovú a odsúdeniahodnú korupciu odhalenú vo FIFA a oficiálne vyjadruje svoj názor, že tieto obvinenia v žiadnom prípade nie sú prekvapujúce;

2.  vyzýva športové organizácie, členské štáty a EÚ, aby v plnej miere spolupracovali so všetkými prebiehajúcimi aj budúcimi vyšetrovaniami obvinení z korupčných praktík vo FIFA;

3.  zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť vyšetrovania justičných orgánov Švajčiarska a USA vo veci rozhodnutia výkonného výboru FIFA o pridelení organizácie majstrovstiev sveta v rokoch 1998, 2010, 2018 a 2022 Francúzsku, Južnej Afrike, Rusku a Kataru;

4.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby súčasťou následného vyšetrovania korupčných praktík vo FIFA z minulosti bolo v odôvodnených prípadoch prepustenie všetkých funkcionárov zúčastnených na finančných deliktoch a preskúmanie rozhodnutí spojených s korupciou alebo trestnou činnosťou; vyzýva EÚ, aby tento proces pozorne monitorovala a vytvorila podmienky nevyhnutné na nestranné externé vyšetrovanie; víta vyhlásenie predsedu výboru FIFA pre audit a dodržiavanie súladu s predpismi, že pridelenie majstrovstiev sveta v rokoch 2018 a 2022 by sa mohlo anulovať, ak sa nájdu dôkazy, že boli pridelené len v dôsledku korupcie;

5.  odsudzuje, že FIFA nezverejnila celú Garciovu správu, s ktorej zverejnením súhlasila v decembri 2014, no doteraz tak neurobila, a vyzýva FIFA, aby tak ihneď urobila;

6.  pripomína dôležitosť jasných a transparentných pravidiel prideľovania majstrovstiev sveta, ako aj vytvorenia vhodného informačného a kontrolného mechanizmu, aby sa zaručilo, že tento postup garantuje rovnosť kandidátskych krajín a prijatie konečného rozhodnutia výlučne na základe kvality ich projektov;

7.  vyzýva všetky medzinárodné športové organizácie, a najmä Medzinárodný olympijský výbor (MOV), FIFA a Úniu európskych futbalových zväzov (UEFA), aby zabezpečili, že každá krajina, ktorá sa uchádza o usporiadanie významného športového podujatia, sa zaviaže dodržiavať medzinárodné normy v oblasti základných práv v rámci všetkých činností spojených s organizáciou a priebehom podujatia;

8.  zdôrazňuje, že korupcia a pranie špinavých peňazí sú vo svojej podstate prepojené a veľký počet členských štátov bol zasiahnutý ovplyvňovaním výsledkov zápasov a inou finančnou trestnou činnosťou často súvisiacou so zločineckými skupinami pôsobiacimi na medzinárodnej úrovni;

9.  vyzdvihuje investigatívnu žurnalistiku, ktorá vyvolala vážne znepokojenie nad korupciou vo FIFA a v rámci postupu uchádzania sa o majstrovstvá sveta; v tejto súvislosti nabáda všetky športové organizácie, aby vytvorili účinný regulačný rámec na uľahčenie oznamovania nekalých praktík aj ochranu oznamovateľov;

10. vyjadruje svoj dlhodobý názor, že korupcia vo FIFA je rozbujnená, systémová a hlboko zakorenená, a domnieva sa, že táto organizácia vážne poškodila bezúhonnosť svetového futbalu, čo má ničivý vplyv od vrcholových úrovní profesionálneho futbalu až po amatérske kluby na najnižšej úrovni;

11. rozhodne zdôrazňuje, že futbal ako najpopulárnejší šport na svete nesmie byť poškvrnený touto kultúrou korupcie a mal by byť pred súčasnými udalosťami vo FIFA skôr chránený, ako nimi stigmatizovaný;

12. opätovne pripomína vysoko pozitívny sociálny vplyv futbalu a športu všeobecne na každodenný život miliónov občanov, a najmä mladých ľudí;

13. víta odstúpenie Josepha Blattera z funkcie prezidenta FIFA, ako aj prebiehajúce trestnoprávne vyšetrovania; vyzýva výkonný výbor FIFA, aby vykonal hĺbkové štrukturálne reformy s cieľom nastoliť transparentnosť a zodpovednosť a zaručiť otvorený, vyvážený a demokratický proces rozhodovania vo FIFA vrátane procesu voľby nového prezidenta a politiky nulovej tolerancie korupcie v športe;

14. vyjadruje však vážne obavy, že dôveryhodnosť FIFA ako riadiacej organizácie svetového futbalu sa nemôže skutočne obnoviť a potrebné naliehavé reformy nemôžu skutočne začať, kým sa nevymenuje nové vedenie, čo sa, podľa pravidiel FIFA, nemusí stať ďalších deväť mesiacov; preto vyzýva FIFA, aby transparentným a inkluzívnym spôsobom vybrala vhodného dočasného vedúceho predstaviteľa, ktorý by bezodkladne nahradil Josepha Blattera;

15. pripomína, že dobrá správa športu je nevyhnutnou podmienkou autonómie a samoregulácie športových organizácií v súlade so zásadami transparentnosti, zodpovednosti a demokracie, a zdôrazňuje potrebu politiky nulovej tolerancie korupcie v športe; zdôrazňuje potrebu primeraného zastúpenia všetkých zainteresovaných strán v rozhodovacom procese a konštatuje, že si možno osvojiť najlepšie postupy iných športových organizácií;

16. požaduje neobmedzený záväzok FIFA, že podrobne preskúma minulé a súčasné rozhodnutia, a jej úplnú transparentnosť v budúcnosti, a to aj pokiaľ ide o odmeňovanie exekutívy a vyššieho manažmentu, s cieľom vytvoriť vnútorné samoregulačné postupy a účinné mechanizmy na odhaľovanie, vyšetrovanie a penalizáciu;

17. domnieva sa, že táto revízia by sa mala týkať štatútu, štruktúry, kódexov a prevádzkových politík a postupov FIFA, zavedenia obmedzení funkčných období a nezávislého hĺbkového preverovania členov výkonného výboru vrátane prezidenta a externého, úplne nezávislého finančného auditu na posúdenie spoľahlivosti jej finančných výkazov;

18. naliehavo vyzýva FIFA, aby uplatňovala prísne etické normy a kódex správania v prípade manažmentu a výkonného výboru, na čo má dohliadať nezávislý monitorovací orgán;

19. vyzýva všetky riadiace orgány v oblasti športu, aby sa zaviazali dodržiavať postupy dobrej správy a zvyšovať transparentnosť s cieľom znížiť riziko, že sa stanú obeťou korupcie;

20. vyzýva všetkých zmluvných sponzorov a vysielacie spoločnosti, aby požadovali a podporovali reformný proces v rámci FIFA verejnými vyhláseniami proti korupcii v športe a aby svoje vyjadrenia potvrdzovali vyvíjaním neustáleho tlaku;

21. žiada UEFA a národné futbalové zväzy, aby tak priamo, ako aj prostredníctvom svojich zástupcov vo výkonnom výbore FIFA a národných futbalových zväzov vystupňovali vlastné úsilie o presadenie základných reformných opatrení v rámci FIFA, a najmä odporúčaní uvedených v tomto uznesení, do konca roku 2016;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili a uprednostnili prácu a opatrenia súvisiace s dobrou správou v rámci pracovného plánu EÚ pre šport a aby zabezpečili plnú účasť národných športových zväzov na krokoch smerujúcich k lepšej správe na európskej a medzinárodnej úrovni;

23. vyzýva Komisiu, aby koordinovane s členskými štátmi a v spolupráci s Interpolom, Europolom a Eurojustom prijala všetky primerané opatrenia vrátane účinného presadzovania na riešenie akýchkoľvek náznakov korupcie zo strany funkcionárov FIFA a národných futbalových zväzov na území EÚ a posilnila spoluprácu pri presadzovaní európskeho práva prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov, ako aj spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní;

24. zdôrazňuje, že vzhľadom na nadnárodnú povahu korupcie v športe si úsilie na boj proti nej vyžaduje účinnejšiu spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami vrátane verejných orgánov, orgánov presadzovania práva, odvetvia športu, športovcov a priaznivcov, pričom dôraz by sa mal klásť aj na vzdelávanie a preventívne opatrenia v tejto oblasti;

25. víta nový športový program v rámci programu Erasmus+, ktorý podporuje nadnárodné vzdelávacie projekty na boj proti cezhraničným hrozbám pre čestnosť a etiku športu, ako sú doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov a násilie, ako aj všetky druhy netolerancie a diskriminácie, a ktorého cieľom je presadzovať a podporovať dobrú správu v športe;

26. vyzýva členské štáty a športové federácie, aby primerane informovali a vzdelávali športovcov a spotrebiteľov už od útleho veku a na všetkých úrovniach amatérskeho aj profesionálneho športu; nabáda športové organizácie, aby vytvorili a zachovávali komplexné preventívne a výchovné programy obsahujúce jednoznačné povinnosti pre kluby, ligy a federácie, najmä pokiaľ ide o mládež;

27. víta nedávnu dohodu o štvrtej smernici o boji proti praniu špinavých peňazí a podporuje proaktívne využívanie všetkých prostriedkov, ktoré poskytujú nové právne predpisy, na riešenie tejto otázky; vyzýva Komisiu, aby dôsledne monitorovala právne predpisy EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí s cieľom zaručiť, aby boli dostatočné na boj proti korupcii v športe a zabezpečenie kontroly riadiacich orgánov v oblasti športu registrovaných v EÚ a ich funkcionárov;

28. trvá na tom, že boj proti korupcii v súvislosti s riadením FIFA musia sprevádzať aj jasné záväzky a opatrenia zo strany FIFA, EÚ, členských štátov a iných zainteresovaných strán proti iným trestným činom zasahujúcim športové organizácie, najmä ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, ktoré často súvisia s organizovanou trestnou činnosťou na medzinárodnej úrovni;

29. zdôrazňuje potrebu, aby všetky budúce reformy v rámci profesionálneho športu, a najmä futbalu, obsahovali zásadné ustanovenia na ochranu práv športovcov, trénerov a tímov; v tejto súvislosti podčiarkuje dôležitosť riešenia otázky vlastníctva hráčov treťou stranou v európskom športe;

30. podporuje výzvu kampane „Nová FIFA teraz“ na zriadenie nezávislej mimovládnej komisie pre reformu FIFA, na ktorú by dohliadal nezávislý medzinárodný orgán;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA), Únii európskych futbalových zväzov (UEFA), národným futbalovým zväzom, Združeniu európskych profesionálnych futbalových líg (EPFL), Európskemu združeniu klubov (ECA) a Medzinárodnej federácii futbalových profesionálov (FIFPro).

 

(1)

Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)

Ú. v. EÚ C 239 E, 20.8.2013, s. 46.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0098.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia